Przedmiotowy system oceniania z geografii

advertisement
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
Przedmiotowy system
oceniania z geografii
Opracowany na podstawie programowej
oraz w oparciu o szkolny system oceniania
w Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
UMOWA
1 . Ocenianiu podlegają :
a) prace pisemne:
- testy kończące dział ( 2 w semestrze)
- sprawdziany z trzech ostatnich lekcji ( 2 w semestrze)
- kartkówki
b) zadania domowe w formie pisemnej
c) odpowiedzi ustne
d) praca ucznia na lekcji
2 . Test kończący dział jest obowiązkowy i trwa całą godzinę lekcyjną. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać z całą klasą , powinien to uczynić w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który otrzymał ocenę np.: ndst ,dop,dst,db –może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni .Poprawa testu podnosi ocenę o jeden stopień .
3. Uczeń jest obowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.
4 .Uczeń może otrzymać,,+” lub ,,-’’ za pracę na lekcji. Suma plusów i minusów jest podstawą do wystawienia dodatkowej oceny na koniec semestru ( pięć,,+’’to ocena bardzo
dobra, a pięć ,,- ” to ocena niedostateczna).
5 .Uczeń ma obowiązek odrabiania zadań domowych. Ma prawo do jednego nie odrobienia zadania domowego w semestrze, pod warunkiem, że o powyższym poinformuje
nauczyciela na początku lekcji. Zostanie to odnotowane w dzienniku symbolem ,,bzd”.Za każdy kolejny brak zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6 .Uczeń może zgłosić raz w semestrze nie przygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych) Zostanie to odnotowane w dzienniku
symbolem ,,np”.
7. W Zespole Szkół każdy uczeń może odwołać się w terminie 7 dni od powiadomienia o przewidywanej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania na piśmie do dyrektora szkoły. Obowiązuje wtedy następująca procedura:
- w ciągu 3 dni odbędzie się rozmowa miedzy: zainteresowanym uczniem, jego rodzicem (prawnym opiekunem) i nauczycielem przedmiotu (wychowawcą), w
wyniku którego powstaje dokument precyzujący warunki podwyższenia oceny,
-
protokół z odbytej rozmowy jest przekazany dyrektorowi szkoły
8. Jeżeli w wyniku opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, stwierdzono potrzebę stworzenia indywidualnego planu wsparcia dla ucznia w obrębie przedmiotu,
uruchomiona zostaje następująca procedura:
o
Rozmowa nauczyciela przedmiotu z uczniem i rodzicami w celu stworzenia indywidualnego planu wsparcia.
o
Zapoznanie wychowawcy z indywidualnym planem wsparcia.
o
Zaakceptowanie indywidualnego planu wsparcia przez Dyrektora Zespołu Szkół.
2
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Jeżeli w wyniku diagnozy przypadku lub na wniosek rodziców/opiekunów dziecka stwierdzono znaczące uzdolnienia ucznia w obrębie przedmiotu, uruchomiona zostaje
następująca procedura wsparcia uzdolnień:
o Rozmowa „nauczyciela mistrza” /nauczyciela przedmiotu, który będzie prowadził tok rozwoju dziecka/ z uczniem i rodzicami w celu stworzenia planu rozwoju
o
o
uzdolnienia.
Zaakceptowanie planu rozwoju uzdolnienia przez Dyrektora Zespołu Szkół.
Po zrealizowaniu planu rozwoju uzdolnienia wystąpienie „nauczyciela mistrza” do Rady Pedagogicznej o zaopiniowanie wniosku o zgodę na indywidualny tok nauki dla
ucznia.
KLASA I
Dział
Celująca
Ziemia jako część Wszechświata
uczeń zna :
 poglądy na kształt Ziemi
w ujęciu historycznym,
uczeń rozumie :
 procesy zachodzące
w Układzie Słonecznym,
Bardzo dobra
uczeń zna :
 terminy – meteroid ,
 nazwy – Pas Kuipera,
chmura Oorta,
 hipotezy powstania
Wszechświata.
uczeń rozumie :
 działanie siły Coriolisa,
uczeń potrafi :
 określić współrzędne
uczeń potrafi :
geograficzne na podstawie  wyjaśnić różnice między
położenia Ziemi
teorią geocentryczną,
względem Słońca
heliocentyryczną.
i Gwiazdy Polarnej,
 poszerzyć swoje
wiadomości
przygotowując się
do konkursu i uzyskuje
wysokie wyniki.
Dobra
uczeń zna :
 terminy – planetoida,
meteor,
 nazwy - Droga Mleczna,
uczeń rozumie:
 zależności między Drogą
Mleczną
a Układem Słonecznym,
uczeń potrafi:
 określić różnice
i podobieństwa miedz
wszystkimi planetami
Układu Słonecznego.
3
Dostateczna
Dopuszczająca
uczeń zna:
 terminy - galaktyka, satelita,
kometa,
uczeń zna :
 terminy- Wszechświat, Układ
Słoneczny, gwiazda, planeta,
orbita,
 nazwy planet ,
uczeń rozumie :
 przydatność nauk M.
Kopernika.
uczeń rozumie :
 zdaje sobie sprawę
z nieskończoności
wszechświata,
uczeń potrafi :
 określić podobieństwa
i różnice czterech wybranych
planet.
uczeń potrafi :
 wyszczególnić czym Ziemia
wyróżnia się wśród innych
planet.
Przegląd kontynentów /Afryka, Ameryka, Australia i Oceania/
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------Uczeń rozumie ;
uczeń rozumie:
uczeń rozumie:
 zależności między budową
 że na każdym kontynencie
 wpływ czynników
geologiczną
występują różne problemy
wewnętrznych i zewnętrznych
a ukształtowaniem
przyrodnicze
na zróżnicowanie
powierzchni oraz między
i społeczno- gospodarcze
ukształtowania powierzchni
budową geologiczną
kontynentów
 cyrkulacje powietrza w strefie
a występowaniem surowców
międzyzwrotnikowej
mineralnych
uczeń potrafi :
uczeń potrafi :
uczeń potrafi :
uczeń potrafi:
uczeń potrafi :
 wskazać na mapie rekordy
 wskazać na mapie zasięg
 posługiwać się dowolnymi  przedstawić swoje
 wskazać obszary
kontynentów
występowania formacji
schematami, wykresami,
stanowisko wobec
o najkorzystniejszych
roślinnych na poszczególnych
 podać po jednym przykładzie
mapami
przemian społecznoi najtrudniejszych
kontynentach
problemu przyrodniczego
gospodarczych na
 wykorzystać dodatkowe
warunkach do życia
i społeczno-gospodarczego
 wskazać na mapie krainy
kontynentach i regionach
informacje w konkursach i
człowieka i uzasadnić swój
geograficzne, rzeki
uzyskuje wysokie wyniki.  posługując się dowolnymi
wybór
i jeziora
źródłami informacji
 wyjaśnić przyczyny
 podać przykłady negatywnych
scharakteryzować
występowania
zmian
w środowisku
gospodarcze
poszczególnych problemów
wywołanych działalnością
wykorzystanie poznanych
przyrodniczych
człowieka
kontynentów
i społeczno-gospodarczych
uczeń zna :
 zaproponować sposoby
uczeń zna :
 terminy – platforma
rozwiązań wybranych
uczeń zna :
 terminy - zlewisko, dorzecze,
 główne surowce mineralne
konfliktów
 problemy przyrodnicze
obszar bezodpływowy, kotlina,
 zlewiska
i społeczno gospodarcze na  dorzecza i główne rzeki
rów tektoniczny, basen
poszczególnych
artezyjski, pasat, monsun
kontynentach
 wielkość kontynentów
 charakterystyczne cechy ich
położenia
 rekordy kontynentu
4
Przegląd wybranych państw powyższych kontynentów
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------uczeń zna :
uczeń zna:
Uczeń zna:
uczeń zna :
 skutki konfliktów
 termin bilans handlowy
 państwa w których rolnictwo
 charakterystyczne cechy danego
w omawianych krajach
jest głównym źródłem
państwa
 problemy wielkich miast
utrzymania ludności
w omawianych państwach
 ogólną charakterystykę
 państwa w których usługi
środowiska geograficznego
 przyczyny konfliktów
i przemysł pełnią dominującą
w omawianych krajach
rolę w gospodarce
 obszary występowania
deficytu wód i wynikające uczeń rozumie:
 przyczyny i skutki
z tego konsekwencje
występowania niedoboru
uczeń rozumie:
uczeń rozumie:
i nadwyżki żywności
 wpływ czynników
 konieczność współpracy
 wpływ czynników
pozaprzyrodniczych na
międzynarodowej
przyrodniczych na
rozmieszczenie i warunki
w rozwiązywaniu
rozmieszczenie i warunki życia
życia ludności
problemów przyrodniczych
ludności
w omawianych państwach
i społeczno-gospodarczych  problemy ludności
 wzrastającą rolę usług
w omawianych państwach
w gospodarce państw, np.
autochtonicznej
Egiptu czy USA
w omawianych państwach
 przyczyny i skutki przeobrażeń
środowiska w omawianych
państwach
uczeń potrafi :
 poszerzać swoje
wiadomości z różnych
źródeł i przygotować się
do konkursu i uzyskuje
wysokie wyniki.
uczeń potrafi:
uczeń potrafi:
uczeń potrafi:
 przedstawić swoje
 na podstawie wskaźników
 w oparciu o mapy
stanowisko wobec
ocenić poziom rozwoju
scharakteryzować
zachodzących przemian
gospodarczego danego kraju
rozmieszczenie ludności
społeczno-gospodarczych
i warunki rozwoju gospodarki
 na podstawie artykułów
w omawianych państwach
w omawianych krajach
prasowych omówić sytuacje
 zaprojektować wycieczkę do
polityczno-gospodarczą
 wskazać na mapie obszary
wybranego kraju lub regionu
danego kraju
rolnicze i przemysłowe
geograficznego
omawianego kraju
5
uczeń potrafi :
 określić położenie danego
państwa
 wskazać na mapie krainy
geograficzne, miasta itp.
Ziemia jako środowisko życia
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------uczeń zna :
uczeń zna :
uczeń zna :
uczeń zna :
uczeń zna :
 sposoby rozpoznawania
 zmiany składu
 terminy – wiek względny,
 terminy – skamieniałości,
 terminy – przestrzeń
skał
chemicznego temperatury
wiek bezwzględny
skamieniałości przewodnie,
przyrodnicza, przestrzeń
i ciśnienia wraz
minerały
geograficzna, pogoda, klimat,
 podział skał ze względu na
z głębokością
wiatr, skały
genezę
 naturalne elementy
 schemat krążenia
środowiska geograficznego
 nazwy sfer Ziemi
 przykłady poszczególnych
powietrza na kuli
typów skał
 dokumenty świadczące
 uproszczoną budowę wnętrza
ziemskiej
o przeszłości geologicznej
Ziemi
 główne pierwiastki
 ogólny schemat cyrkulacji
Ziemi
budujące skorupę ziemską
 elementy pogody i klimatu
prądów morskich
 skamieniałości przewodnie  nazwy okresów geologicznych  formy występowania wody na
 najważniejsze wydarzenia
Ziemi
 czas trwania er
z dziejów Ziemi
 wiek Ziemi – nazwy er
 przykłady gospodarczego
 nazwy głównych minerałów
wykorzystania rzek
i jezior
 typy mórz
 charakterystyczne gatunki
uczeń rozumie :
dla poszczególnych
formacji roślinnych
 że między sferami Ziemi
uczeń rozumie :
uczeń rozumie :
uczeń rozumie:
zachodzą zależności
uczeń rozumie :
 różnice między skorupą
 że dzieje Ziemi zostały
 różnice między typami
 różnice między morzem
 współzależności
kontynentalną
odtworzone na podstawie
mórz
a oceanem
elementów przestrzeni
a oceaniczną
dokumentów : skał
 obieg ciepła
 rolę czynników wewnętrznych
przyrodniczej i skutki
 że niszczenie jednej formy  cyrkulację powietrza

że powierzchnia Ziemi ulega
i zewnętrznych
naruszania jej równowagi
rzeźby prowadzi do
zmianom
w
modelowaniu
powierzchni
atmosferycznego
powstania drugiej

znaczenie wody w życiu
Ziemi
 obieg wody
 wpływ siły Coriolisa na

związki
między
klimatami
 procesy klimatotwórcze
kierunki prądów morskich
a warunkami życia na Ziemi
 skutek zanieczyszczenia
formacji roślinnych
mórz
6
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------uczeń potrafi :
uczeń potrafi:
uczeń potrafi :
Uczeń potrafi:
uczeń potrafi:
 rozpoznać i nazwać
 rozpoznać typ klimatu na  podać przykłady
 znaczenie litosfery
 wskazać na mapie oceany i
minerał
podstawie diagramów
współzależności między
kontynenty
 prawidłowości rozmieszczenia
klimatycznych
sferami Ziemi
 samodzielnie zdobywać
głównych
 przykłady form ukształtowania
informacje na temat
 scharakteryzować klimat
 uzasadnić na wybranych
terenu rozpoznać na rysunku
 uczeń potrafi:
na podstawie map
przykładach w jaki sposób  rozpoznać pospolite skały np.
fotograficznym poszczególne
 przeszłości geologicznej
klimatycznych na
dokumenty świadczą o
sfery Ziemi
Ziemi
węgiel kamienny, granit itp.
podstawie rysunku
przeszłości Ziemi
 przygotować się do
 podać przykłady
 omówić profil glebowy
 określić role skamieniałości
konkursu i uzyskuje
gospodarczego
przewodnich w określeniu
wysokie wyniki.
 wykorzystania skał
wieku skał
i minerałów
 wyjaśnić genezę skał
 wskazać na mapie
magmowych , osadowych i  strefy klimatyczne
metamorficznych
 omówić obieg wody
w
 czytać i interpretować mapy
przyrodzie
klimatyczne
 wskazać na mapie ciepłe i
 omówić na przykładach
zimne prądy oceaniczne.
współzależności między
roślinnością , klimatem i
glebami.
7
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLASA II
Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne
na dwóch kontynentach (Europa, Azja )
Dział
Celująca
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Dopuszczająca
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
* zasięg stosowania
głównych języków,
* obszary dominacji
poszczególnych ras,
* terminy megalopolis,
* cechy antropologiczne
wybranych ras,
* współcześnie wyróżnione
grupy
rasowe,
* główne języki świata,
* przykłady występowania
megalopolis,
* problemy przyrodnicze
i społeczno- gospodarcze
w Europie i w Azji.
* terminy: piramida wieku,
antropopresja, wskażnik
urbanizacji, kraje emigracyjne
i migracyjne, monsun, tarcza
krystaliczna, endemity, pasat,
* Cechy klimatów
występujących
na kontynentach,
* zlewiska, dorzecza i główne
rzeki,
* czynniki wpływające na
rozmieszczenie ludności,
* główne religie.
* terminy : rów tektoniczny,
obszar bezodpływowy ,
przyrost rzeczywisty, dorzecze,
urbanizacja, slumsy, platforma,
aglomeracja, konurbacja
* przybliżoną liczbę ludności
Europy i Azji,
* obszary największej koncentracji
ludności,
* przykłady państw o dużym
i małym przyroście naturalnym,
* podział rasowy ludności świata
( odmiany)
* nazwy największych miast
Europy i Azji ich lokalizacja.
* główne surowce mineralne,
* rodzaje klimatów występujących
w Europie i Azji.
* 3 podstawowe grupy
rasowe,
* terminy: gęstości
zadudnienia,
przyrost naturalny, eksplozja
demograficzna, miasto, wieś,
zlewisko, kotlina, basen
artezyjski, rafa koralowa,
* wielkość Europy i Azji
* charakterystyczne cechy
położenia,
* nazwy dużych krain
geograficznych,
* rekordy kontynentu.
Uczeń rozumie :
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
* pozytywne aspekty
urbanizacji,
Uczeń rozumie:
* przyczyny i skutki eksplozji
demograficznej,
* przyczyny powstania
zespołów miejskich,
* przyczyny zróżnicowania
osadnictwa wiejskiego na
świecie
* zależności między budową
geologiczną a ukształtowaniem
powierzchni oraz między
budową geologiczna a
występowaniem surowców
mineralnych.
* przyczyny migracji,
* zależności pomiędzy elementami
* przyczyny wzrostu liczby
środowiska geograficznego,
ludności
* przyczyny migracji,
* problemy życia ludności
* Jakie są naturalne bariery
wielkich miast,
w rozmieszczeniu ludności.
 że w Europie i Azji występują
różne problemy przyrodnicze
i społeczno- gospodarcze.
* cyrkulacje atmosfery w strefie
międzyzwrotnikowej
i powstawanie monsunów.
* skutki migracji
* przyczyny wzrostu liczby
ludności miejskiej
8
* wpływ czynników
wewnętrznych i zewnętrznych
na zróżnicowanie
ukształtowania powierzchni.
Europy i Azj
Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i
polityczne na dwóch kontynentach (Europa, Azja )
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
* wyjaśnić przyczyny zmiany
tempa wzrostu liczby ludności
Europy i Azji
* porównać mapy rozmieszczenia
ludności z innymi mapami
i wyciągnąć wnioski dotyczące
wpływu różnych czynników
na rozmieszczenie ludności,
* na przykładach omówić
zróżnicowanie poziomu
urbanizacji na świecie,
* przedstawić swoje stanowisko
wobec przemian społecznogospodarczych na kontynentach
i w regionach,
* zaproponować sposoby
rozwiązania wybranych
konfliktów,
* posługując się dowolnymi
żródłami informacji
scharakteryzować gospodarcze
wykorzystanie poznanych
kontynentów, regionów,
* wykorzystać dodatkowe
informacje w konkursach
* wyjaśnić przyczyny
* na wybranych przykładach
zróżnicowania poziomu
uzasadnić związek między
urbanizacji,
warunkami przyrodniczymi,
* wskazać na mapie kraje
społeczno- ekonomicznymi
o różnym poziomie urbanizacji,
a rozmieszczeniem ludności,
* analizować mapy gęstości
* wskazać obszary
zaludnienia
o najkorzystniejszych
* analizować demograficzne
i najtrudniejszych warunkach do
i dotyczące urbanizacji dane
życia człowieka i uzasadnić
statystyczne i wykresy,
swój wybór.
* uzasadnić związek religii
z życiem i gospodarka,
* wyjaśnić przyczyny
występowania poszczególnych
problemów przyrodniczych
i społeczno- gospodarczych
Uczeń potrafi:
9
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
* wskazać na mapie kilka
największych miast Europy
i Azji, obszary największych
skupisk ludności,
* podać po jednym przykładzie
problemu przyrodniczogospodarczego,
* wskazać na mapie zasięg
występowania formacji
roślinnych na kontynencie
europejskim i azjatyckim,
* wskazać krainy geograficzne,
rzeki, jeziora.
* pokazać na mapie
najludniejsze
państwo,
* wskazać na mapie
rekordy kontynentu
oraz przykłady form
ukształtowania
powierzchni oraz rzek
i jezior.
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geografia Polski
KLASA III
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
Uczeń zna:
* rodzaje lasów i główne gatunki
drzew
* wielkość krajów sąsiednich
*nazwę ruchów górotwórczych
w wyniku których powstały
łańcuchy górskie ich wysokość,
najwyższe szczyty,
* współczesne procesy
kształtujące rzeżbę powierzchni
Polski,
* masy powietrza wpływające na
kształtowanie pogody
i klimatu
* cechy klimatu przejściowego,
* formy ochrony przyrody w
Polsce.
* kryteria podziału
administracyjnego,
* cechy rzeżby Polski,
* cechy klimatu przejściowego,
* klasy bonitacyjne gleb i ich
przydatność w rolnictwie,
* walory środowiska
przyrodniczego
* wielkość powierzchni Polski,
* pochodzenie jezior,
* geopolityczne położenie Polski
i wynikające z tego
konsekwencje,
* nazwy województw i ich stolice,
* główne struktury geologiczne
Polski,
* rozmieszczenie głównych
surowców mineralnych,
* cechy klimatu umiarkowanego
morskiego i kontynentalnego,
* cechy krain wyróżniających się
w środowisku,
* funkcje gospodarcze morza, gór,
* starania o członkostwo do UE.
* położenie Polski,
* nazwy państw sąsiadujących
z Polską i ich stolice,
* nazwy krain geograficznych,
* nazwy głównych rzek,
* nazwy największych i
najgłębszych jezior,
* nazwy województw,
* funkcje przyrodnicze : morza,
gór.
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
Uczeń rozumie:
* wpływ nauki i techniki oraz
* wpływ budowy geologicznej na
nakładów finansowych na
ukształtowanie powierzchni
przekształcenie środowiska
i występowanie surowców
przyrodniczego Polski, oraz jego
mineralnych,
ochronę,
* znaczenie jezior w przyrodzie
* wpływ świadomości
i gospodarce,
ekologicznej społeczeństwa na
* znaczenie lasu w przyrodzie,
jakość środowiska,
życiu i gospodarce człowieka,
* znaczenie środowiska
przyrodniczego jako potencjału
naturalnego Polski,
* współzależność między strefą
Oświetlenia Ziemi, klimatem
i szatą roślinną.
* wpływ ścierania się różnych mas * wpływ Morza Bałtyckiego na
* korzyści i zagrożenia
powietrza na przejściowość
klimat Polski i gospodarkę kraju
wypływające z położenia
klimatu,
* konieczność ochrony
geograficznego Polski,
* wpływ klimatu na okres
środowiska przyrodniczego
* wpływ ukształtowania terenu
wegetacji roślin i stan wód,
Polski,
na rozkład temperatury,
* przyczyny występowania
* kryteria podziału Polski na
opadów atmosferycznych
obszarów deficytu i nadmiaru
krainy geograficzne.
i roślinności,
wody,
* konieczność współpracy państw
bałtyckich w celu ochrony
środowiska przyrodniczego
Bałtyku,
10
Geografia Polski
Przedmiotowy system oceniania z geografii
w Zespole Szkół w Kamiennej Górze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
* omówić w oparciu o mapę
przebieg granic Polski,
* wskazać na mapie
województwa,
* dostrzegać różne wartości
tkwiące w środowisku
przyrodniczym Polski,
* na podstawie różnych żródeł
informacji opracować raport
o stanie środowiska
w określonym województwie.
* wskazać na podstawie rocznika
prasy, radia, telewizji w jakich
dziedzinach Polska jest bliska
gospodarczej czołówki
światowej, a w jakich jej
ustępuje,
* wyjaśnić czym się zajmuje
giełda papierów wartościowych,
* wytłumaczyć pojęcie podatków,
* wymienić zalety i wady
członkostwa Polski w UE.
* wyjaśnić dlaczego do Polski
masowo przyjeżdżali turyści,
handlowcy z krajów sąsiednich,
* prezentować własny region i
jego walory oraz cechy
wyróżniające ten region,
* uzasadnić znaczenie podziału
administracyjnego dla potrzeb
zarządzania krajem,
* wskazać na mapie obszary
deficytu i nadmiary wód,
kompleksy leśne,
* scharakteryzować cechy
środowiska Bałtyku.
* scharakteryzować klimat Polski,
* omówić w oparciu o mapę
rozmieszczenie gleb w Polsce
i określić przydatność
w gospodarce
* ocenić przydatność omawianej
krainy dla gospodarki kraju,
* wskazać obszary ochronne ,
zdegradowane i zagrożone.
* ocenić możliwość rozwoju
turystyki w Polsce,
* wskazać obszary najgęściej
i najrzadziej zaludnione.
* wskazać na mapie miejśca
wydobycia surowców
mineralnych,
* wskazać na mapie krajobraz
staroglacjalny i młodoglacjalny,
* wskazać na mapie główne rzeki,
jeziora, kanały,
* scharakteryzować w oparciu
o mapę środowisko przyrodnicze
wskazanej krainy geograficznej,
* wskazać przykłady współpracy
gospodarczej i politycznej
Polski,
* wymienić najważniejsze
produkty polskiego rolnictwa.
* omówić w oparciu
o mapę przebieg granic
Polski,
* wskazać na mapie
województwa,
* rozróżnić podstawowe
formy rzeżby terenu,
* odnależć na mapie ,
określić położenie
i opisać region,
w którym mieszka.
11
Download