wstęp - Agora SA

advertisement
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
w tys. PLN
WSTĘP
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Agora SA (”Grupa”) jest
działalność medialna w tym głównie wydawanie gazet, czasopism - EKD 2212, usługi
reklamowe EKD 7440 (ogłoszenia prasowe), działalność radiowa poprzez spółki
zależne i stowarzyszone oraz działalność internetowa.
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za pierwsze półrocze roku 2001 oraz
porównywalne dane finansowe za pierwsze półrocze roku 2000.
Nie było zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych Grupy za lata poprzedzające rok kończący się 31 grudnia 2000 roku.
ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU
WYNIKU FINANSOWEGO
1.
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2001 roku obejmuje sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego Agora SA
(”Agora SA”, ”podmiot dominujący”) oraz spółki zależnej Agora-Poligrafia Sp. z o.o.
(od 1 marca 1998 roku - data objęcia kontroli).
Konsolidacją nie objęto spółek zależnych i stowarzyszonych wymienionych w
dodatkowej nocie objaśniającej nr 18, które były nieistotne zgodnie z ustawą o
rachunkowości oraz nie podlegały konsolidacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od
zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących
emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub
emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu (D.U. nr 99.96.1126). Spółka zależna jest konsolidowana zgodnie z
zasadami konsolidacji pełnej.
W sytuacji kiedy spółka została podporządkowana w trakcie roku, w konsolidacji ujęto
jedynie wynik finansowy od daty ustanowienia kontroli. Zakłada się istnienie kontroli,
gdy Spółka dominująca posiada w spółce zależnej więcej niż połowę głosów, lub jest
uprawniona do powoływania większości członków zarządzających lub nadzorujących
działalność spółki zależnej.
Konsolidacja dokonana metodą pełną polega na zsumowaniu poszczególnych pozycji
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych jednostki
dominującej Agora SA i jednostek zależnych oraz dokonaniu następujących wyłączeń:
· wartości nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce
zależnej i części aktywów netto jednostki zależnej, według ich wartości księgowej na
dzień nabycia,
· wzajemnych należności i zobowiązań,
· przychodów i kosztów dotyczących wzajemnie dokonanych operacji,
· zysków i strat powstałych na wzajemnie dokonanych operacjach, zawartych w
podlegających konsolidacji aktywach i pasywach,
· dywidend wypłaconych przez jednostkę zależną jednostce dominującej i otrzymanych
przez nią.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
w tys. PLN
W jednostce objętej konsolidacją - Agora-Poligrafia Sp. z o.o. - występowała wartość
firmy z konsolidacji będąca nadwyżką ceny nabycia udziałów nad wartością
odpowiedniej części aktywów netto tej jednostki.
2.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub
kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym
okresie:
oprogramowanie komputerów
prawo wieczystego użytkowania gruntu
koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe
wartość firmy
pozostałe
3.
2-3 lata
10 lat
5 lat
5 lat
5 lat
Wartość firmy z konsolidacji
Wartość firmy reprezentuje nadwyżkę kosztów nabycia nad wartością netto aktywów
zakupionych przez jednostkę. Wartość firmy jest traktowana jako odrębna pozycja
aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i umarzana według metody
liniowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
4.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich
nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.
Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej i degresywnej w okresie
przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Od stycznia 2000 roku środki
trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN. umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym
oddano je do użytkowania.
Podstawowe stawki umorzeniowe są następujące:
budynki i budowle
maszyny i urządzenia
środki transportu
pozostałe środki trwałe
2,5-10,0%
5,0-60,0%
14,0-20,0%
10,0- 25,0%
W 2000 r. wprowadzono nowe okresy amortyzacji dla maszyn drukarskich, których
eksploatacja rozpoczęła się w 2000 roku. Okresy te są dłuższe niż stawki stosowane do
maszyn drukarskich zakupionych i wprowadzonych do użytkowania w latach
ubiegłych. Nowe okresy kształtują się od 6 do 16 lat, z wartością rezydualną 10%
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
w tys. PLN
wartości początkowej w niektórych przypadkach, podczas gdy dotychczas stosowane
nie przekraczały 10 lat.
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu
użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.
Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych zostały odniesione na kapitał rezerwowy
z aktualizacji wyceny (ostatnia aktualizacja została przeprowadzona na dzień 1 stycznia
1995 roku).
5.
Inwestycje rozpoczęte
Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na
nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.
6.
Finansowy majątek trwały
Udziały i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia,
pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Pożyczki
długoterminowe i naliczone od nich odsetki wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty, pomniejszonej o ewentualne rezerwy.
Zakupione pożyczki i inne wierzytelności wykazywane są w cenie nabycia.
7.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich
wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.
Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem zapasów, doprowadzeniem ich
do obecnego stanu i lokalizacji i ustala się ją w oparciu o metody: farby wg cen
rzeczywistych, produkty gotowe według cen sprzedaży netto, towary według cen
nabycia, pozostałe materiały “pierwsze weszło - pierwsze wyszło”.
Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę
sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i opusty
oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej
do skutku.
Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwę na zapasy
niechodliwe.
8.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania
W ciągu roku należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazuje
się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymagającej
zapłaty.
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości
nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia
dokonania operacji, z tym że jeżeli dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs,
stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza
się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.
Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o rezerwę
na należności wątpliwe.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
w tys. PLN
Grupa tworzy rezerwy na należności sporne oraz te, których spłata jest zagrożona, w
tym na wszystkie należności przeterminowane o co najmniej 3 miesiące.
9.
Krótkoterminowe papiery wartościowe
Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia powiększonej
o zarachowane przychody na dzień bilansowy, co w przybliżeniu odpowiada ich cenie
sprzedaży. Zmiany wyceny papierów stanowią przychody lub koszty finansowe.
10.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej
wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, natomiast środki w walutach
obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy. Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów
finansowych.
11.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują opłacone z góry koszty dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych. Do rozliczeń międzyokresowych biernych
zaliczane są prawdopodobne koszty okresu bieżącego, których kwota lub data
powstania zobowiązania z ich tytułu nie są znane na dzień bilansowy. Do przychodów
przyszłych okresów zaliczane są otrzymane od kontrahentów zapłaty przyszłych
świadczeń oraz dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej składników aktywów i
pasywów innych niż środki pieniężne, udziały i papiery wartościowe.
12.
Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji,
wynikającej ze statutu podmiotu dominującego i wpisu do Rejestru Handlowego. Na
dzień 30 czerwca 2001 roku kapitał podstawowy wynosił 56.757.525 PLN i dzielił się
na 56.757.525 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Wykazywany kapitał zapasowy Grupy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej z emisji akcji Agory przeprowadzonej w 1999 r. jest pomniejszony o koszty
tej emisji i wynikającą z nich osłonę podatkową.
Kapitał zapasowy powstał w wyniku odpisów z zysku, obniżenia kapitału
podstawowego bez wypłaty należności oraz ze zmniejszeń kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny w związku ze sprzedażą i likwidacją przeszacowanych środków
trwałych oraz ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Zasady jego
tworzenia są zgodne ze statutem Spółki dominującej i umową spółki zależnej.
13.
Rezerwy
Rezerwy obejmują rezerwy na należności wątpliwe, które pomniejszają stan należności
oraz rezerwy na ryzyko gospodarcze. Kwota rezerw obejmuje także rezerwę na
przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowaną
odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w
myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Dodatnią różnicę zalicza się
do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwę na podatek
dochodowy. Ujemną różnicę zalicza się do czynnych rozliczeń międzyokresowych,
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
w tys. PLN
jeżeli istnieje pewność jej rozliczenia w ciągu następnego roku obrotowego i kolejnych
lat obrotowych. Dodatnie i ujemne różnice prezentowane są netto per saldo jako
rezerwa lub czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Przy ustaleniu dodatniej lub ujemnej różnicy uwzględnia się stan
rozliczeń różnic na ostatni dzień roku obrotowego.
14.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki w walucie krajowej wykazuje się w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej. Kredyty bankowe i pożyczki w walutach obcych
na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, przeliczonej na złote
polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.
15.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów
towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i opusty). Przychody uznaje się za
osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją
zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i usług. Przychody ze sprzedaży
wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i
usług (VAT). Zarówno przychody jak i współmierne do nich koszty ujęte są w
odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty
otrzymania lub dokonania płatności.
Spółki tworzące Grupę sporządzają rachunek zysków i strat zarówno w układzie
porównawczym jak i kalkulacyjnym.
16.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane są z działalnością Grupy i wywierają
wpływ na ustalenie wyniku na działalności operacyjnej. Do pozostałych przychodów
operacyjnych zalicza się między innymi: przychody ze sprzedaży majątku trwałego,
równowartość rozwiązanych rezerw na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze, za
wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym, otrzymane kary i
odszkodowania oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe. Do pozostałych kosztów
operacyjnych zaliczane są między innymi: wartość sprzedanych składników majątku
trwałego, rezerwy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za
wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym), zapłacone kary i
odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty wartości zapasów.
17.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i
wykorzystanymi kredytami lub pożyczkami, różnice kursowe, prowizje oraz przychody
i koszty związane z posiadaniem udziałów i innych papierów wartościowych, w tym
równowartość utworzonych i rozwiązanych rezerw związanych z ryzykiem
finansowym a także odsetki od środków przechowywanych na rachunkach bankowych,
odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zyski i straty na
krótkoterminowych papierach wartościowych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
18.
SA_PS 2001
w tys. PLN
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków
pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych rozlicza się następująco:
- dodatnie - do przychodów finansowych,
- ujemne - do kosztów finansowych.
Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dotyczącą jednej waluty,
powstałą w związku z wyceną na dzień bilansowy innych niż środki pieniężne, udziały
i papiery wartościowe aktywów i pasywów wyrażonych w danej walucie obcej, zalicza
się do kosztów operacji finansowych. Nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi zalicza się natomiast do przychodów przyszłych okresów.
19.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne są wynikiem występowania zdarzeń niepowtarzalnych
poza zwykłą działalnością Grupy.
20.
Plan motywacyjny dla pracowników Spółki
W kwietniu 1998 roku Agora SA wprowadziła plan motywacyjny (Plan) dla osób na
stanowiskach kierowniczych oraz wybitnych pracowników zatrudnionych w Spółce
oraz w podmiotach od niej zależnych. Pracownikom objętym powyższym programem
mogą być przyznane nagrody w oparciu o stopień realizacji celów określonych w
Planie. Nagrody będą wypłacane w gotówce oraz w akcjach. Na koszt wypłat
gotówkowych wynikający z powyższego planu Agora SA tworzy rezerwę w wysokości
szacowanych nagród obliczonych na podstawie stopnia realizacji Planu.
21.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy bieżący
oraz odroczony od osób prawnych. Podatek dochodowy bieżący w 2001 roku wynosi
28% (w 2000 30%) zysku brutto ustalonego na podstawie przepisów o rachunkowości,
skorygowanego o przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie
stanowiące kosztu uzyskania przychodu oraz odliczenia od dochodu, ustalone na
podstawie przepisów podatkowych.
Informacje o podatku odroczonym znajdują się w pkt. 13.
22.
Ulga inwestycyjna
Grupa amortyzuje środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia do eksploatacji, przy zastosowaniu rocznych stawek zgodnie z
planami amortyzacji Grupy.
Amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną nie stanowi kosztu
uzyskania przychodów do wysokości ulgi inwestycyjnej. Kwoty ulg inwestycyjnych
zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Podmiot dominujący tworzy rezerwy na podatek dochodowy odroczony z tytułu ulg
inwestycyjnych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
23.
SA_PS 2001
w tys. PLN
Zmiany zasad rachunkowości
W roku 2000 Spółka zmieniła zasady rachunkowości dotyczące kosztów publicznej
emisji akcji Agory przeprowadzonej w 1999 r. Zmiana polega na ujęciu tych kosztów,
pomniejszonych o osłonę podatkową, jako wartości pomniejszającej kapitał zapasowy
Spółki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, podczas gdy dotychczas
były wykazywane jako wartości niematerialne i prawne. Celem zmiany jest
dostosowanie zasad rachunkowości Spółki do Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
24.
Istotne różnice pomiędzy prezentowanym sprawozdaniem przygotowanym wg
polskich zasad rachunkowości (PZR) a sprawozdaniem wg Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (MSR)
Obszary faktycznie występujących różnic między przyjętymi przez grupę zasadami
rachunkowości wg PZR a MSR:
1. Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe zgodnie z MSR zostają rozpoznane jako
przychody finansowe w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły.
Zgodnie z PZR spółka wyceniając na dzień bilansowy aktywa i pasywa inne niż środki
pieniężne, udziały i papiery wartościowe wyrażone lub wymagające zapłaty w danej
walucie obcej, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, dotyczącą jednej
waluty, zalicza do przychodów przyszłych okresów.
2. W sprawozdaniu skonsolidowanym wartość firmy powstała z przejęcia udziału
mniejszościowego wspólnika Cox Poland Investments w jednym z poprzedników
prawnych spółki - ACTV Sp. z o.o. wyliczona zgodnie z MSR przewyższa tę przyjętą
zgodnie z PZR o kwotę 2 087 tys. PLN netto.
Wpływ różnicy na wynik finansowy i kapitał własny w sprawozdaniach według MSR
przedstawiono w uzgodnieniach podstawowych wielkości sprawozdania finansowego
zamieszczonych poniżej (punkty 2).
W sprawozdaniu wg MSR bony skarbowe prezentowane są jako ekwiwalenty
pieniężne w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty, podczas gdy w sprawozdaniu
zgodnym z PZR jako krótkoterminowe inwestycje.
3.
W sprawozdaniu zgodnym z MSR oprogramowanie komputerów jest
zaprezentowane jako składnik środków trwałych, podczas gdy zgodnie z PZR stanowi
ono składnik wartości niematerialnych i prawnych.
4.
Koszty i przychody klasyfikowane wg PZR jako finansowe, a związane
bezpośrednio z operacyjną działalnością spółki, jak np.: odsetki i różnice kursowe od
należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, klasyfikowane są w rachunku
wyników sporządzonym zgodnie z MSR netto jako przychody lub koszty operacyjne.
5.
Konsekwencją przedstawionych różnic jest różnica w podatku odroczonym
obliczonym wg PZR a MSR wpływająca na wynik finansowy roku obrotowego i zyski
zatrzymane.
6.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA
SA_PS 2001
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
w tys. PLN
8
Download