Początki ekonomii politycznej - Katedra Ekonomii Politycznej

advertisement
Ewolucja ekonomii politycznej
Olga Szumełda
11 grudnia 2005
Początki ekonomii politycznej
Ekonomia polityczna wywodzi się z wczesnych stadiów ekonomii
klasycznej. Miejscem jej narodzin stała się Francja i Wielka Brytania.
Najwybitniejszymi przedstawicielami klasycznej ekonomii politycznej są
Adam Smith i J.S Mill.
Uwadze poświęcono analizę zjawisk takich jak:
wzrost i funkcjonowanie gospodarki narodowej, źródła bogactwa narodów i
mechanizmy jego podziału
funkcjonowanie państwa i relacja miedzy autonomicznymi mechanizmami
rynkowymi a instytucjonalną struktura państwa
proces gospodarowania jako ważna część zjawisk społecznych
Instytucjonalizm fundamentem ekonomii
politycznej
Narodził się w końcu XIX wieku
Uważany jest za jeden z najważniejszych nurtów ekonomii politycznej
W ramach ekonomii instytucjonalnej wyodrębniły się swa kierunki:
jeden kontynuujący tradycje amerykańskiego instytucjonalizmu KLASYCZNA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA
i drugi, podejmujący próbę wprowadzenia problematyki
instytucjonalnej do neoklasycznej ekonomii –
NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA
Klasyczna ekonomia polityczna
Duże znaczenie przywiązywano do instytucjonalnych ram działalności
gospodarczej
W kręgu zainteresowań pozostawały zarówno instytucje formalne, jak i
nieformalne:
system prawa,
normy moralne i etyczne,
organizacyjna struktura państwa, stosunki
własności
Początki ekonomii politycznej
Ekonomia polityczna stała się podstawą ekonomii rozumianej jako nauki
(science of political economy). Naukowe podejście do analizy procesów
gospodarowania wiązało się:
z uznaniem gospodarki za
wyodrębnioną część systemu
społecznego, który ma własne
mechanizmy i prawidłowości
z uznaniem wyższości gospodarki
nad innymi składnikami systemu
społecznego
założenie o względnej autonomii gospodarki opartej
na mechanizmie rynkowym
Klasyczna ekonomia instytucjonalna
stanowiła próbę kontestacji teorii ekonomii bazującej na osiągnięciach
ekonomii neoklasycznej
przedmiotem krytyki były podstawowe założenia ortodoksyjnej
ekonomii takie jak:
samoregulacja gospodarki opartej na autonomicznym mechanizmie
rynkowym
statyczny charakter analizy
nadmierny formalizm
ponadhistoryczny i ponadkulturowy charakter praw ekonomicznych
Klasyczna ekonomia instytucjonalna
Cechy instytucjonalizmu:
interdyscyplinarność
ewolucyjność
systemowe i holistyczne podejście do analizy gospodarowania
zmienność preferencji i zachowań ludzi w procesach gospodarowania
traktowanie gospodarki jako systemu władzy
zwracanie szczególnej uwagi na procesy dystrybucji dochodów i
bogactwa i skutki tych procesów w dziedzinie uwarstwienia społeczeństwa
docenienie pierwiastka normatywnego w ekonomii, odwoływanie się do
wartości i podkreślanie znaczenia nauki ekonomii dla formułowania polityki
ekonomiczno-społecznej
Nowa ekonomia instytucjonalna
kierunek w ramach ekonomii instytucjonalnej powstały w latach 70. XX wieku
nie kwestionowano wartości dorobku ekonomii neoklasycznej, dążono do
rozszerzenia zakresu analizy ekonomicznej, zwłaszcza na struktury
instytucjonalne, w jakich funkcjonuje gospodarka
wprowadzenie instytucji do analizy ekonomicznej miało dwa pozytywne skutki:
- wydatnie wzbogacało zakres analizy i jej jakość
- stwarzało szansę powrotu ekonomii politycznej go głównego nurtu
Wprowadzenie
do analizy
ekonomicznej
instytucji
Wprowadzenie
nowych narzędzi
i koncepcji
badawczych
(analiza
porównawcza)
Zainteresowanie
innymi naukami
społecznymi
Interdyscyplinarne
podejście do
zjawisk
ekonomicznych
Nowa ekonomia instytucjonalna
Użyteczność podejścia interdyscyplinarnego odwoływała się do podstawowych
dla ekonomisty kategorii – kosztów i efektywności
Rozwój gospodarczy wiąże się ze
wzrostem znaczenie
kosztów
transakcyjnych
a
najważniejszym czynnikiem
determinującym wysokości
tych kosztów są
instytucje
Zajmując się instytucjonalnymi
strukturami organizacji i
zarządzania można
wnieść więcej pożytku do
poprawy efektywności
niż
zajmując się gospodarowaniem
rzadkimi zasobami w celu
maksymalizacji
wytworzonej wartości
Inne współczesne nurty ekonomii politycznej
- Keynesizm
jeden z najpowszechniejszych nurtów współczesnej ekonomii politycznej
dużą wagę przypisywano zagadnieniom pojawiającym się w różnych
odmianach ekonomii politycznej, takim jak:
- zawodność rynku
- stabilizująca rola państwa
- znaczenie podziału dochodu narodowego między różne
grupy społeczne dla wzrostu gospodarczego
stanowił najpoważniejszą i najbardziej wpływową krytykę teorii neoklasycznej,
tym cenniejszą iż dokonywaną „od środka”
celem nie była kontestacja podstaw kapitalistycznego ładu gospodarczego a
jedynie próba modyfikacji reguł gry w obrębie systemu kapitalistycznego w
celu jego zachowania i wzmocnienia.
Wynikiem próby pogodzenia teorii neoklasycznej z teorią Keynesa była tzw.
synteza neoklasyczna.
Inne współczesne nurty ekonomii politycznej
- postkeynesizm
nurt, do którego zaliczani są ekonomiści, w pracach których znaleźć
można silniejsze związki z tradycją ekonomii politycznej niż u samego
Keynesa
główni przedstawiciele to: M. Kalecki, J. Robinson i N. Kaldor
Według Kaleckiego ekonomia polityczna to „(…) nauka, która za
wielkościami ekonomicznymi i współzależnościami między nimi każe widzieć
stosunki społeczne, powiązania i konflikty interesów klasowych czy
grupowych. Sprzeczności monopolistycznego kapitalizmu oraz treść, formy i
skutki interwencjonizmu państwa kapitalistycznego można bowiem pojąć tylko
wówczas, gdy analiza mechanizmów ekonomicznych sprzęgnięta zostaje z
analizą sił społecznych.”
Neoklasyczna ekonomia polityczna
Nurt koncentrujący się na tej części zjawisk ekonomicznych, gdzie odczuwa
się zawodność rynku.
Kluczowe zagadnienia:
znaczenie, konkretyzacja i
ochrona praw własności
Zawodność mechanizmów rynkowych:
nie precyzują i nie chronią
praw własności
analiza efektów zewnętrznych
nie rozwiązuje zagadnienia
efektów zewnętrznych
problem dóbr publicznych
nie zapewnia dostarczania dóbr
publicznych na odpowiednim poziomie
monopole i oligopole
nie zapobiegają tworzeniu
monopoli i oligopoli
Międzynarodowa ekonomia polityczna
uwzględnia poza tradycyjnymi czynnikami wzrostu nowe elementy, zwłaszcza
dotyczące zróżnicowania dochodów, wskaźników rozwoju społecznego i
czynników instytucjonalnych
najlepsza metodą wskazania znaczenia czynników instytucjonalnych jest
analiza porównawcza
Wnioski z analizy porównawczej
Rozwój gospodarczy zależy w głównej mierze od:
elementów systemowych
polityki ekonomicznej rządu
dystrybucji dochodu i bogactwa
Inne zastosowanie nowej ekonomii
politycznej – badania Rodrika
Dokonano analizy porównawczej kilku krajów pod
kątem znaczenia trzech czynników:
położenia geograficznego
otwartości na handel zagraniczny
systemu instytucjonalnego
skala korzyści ze zwiększonych
obrotów handlowych i inwestycji
bezpośrednich zależy od
rozwiązań instytucjonalnych
Wniosek: decydujące znaczenie dla rozwoju mają instytucje
wprowadzenia dobrych instytucji
wymaga często zwrócenia uwagi
na warunki lokalne
niedogodności położenia
geograficznego można
przezwyciężyć przez dobór
odpowiednich instytucji
Ekonomia polityczna – nauka pozytywna czy
normatywna?
Pierwiastki normatywne
Pierwiastki pozytywne
Odwoływanie się do wartości
Poszukiwanie przyczyn nędzy
Przywiązywanie dużej wagi do
formułowania podstaw polityki
ekonomicznej
Badanie przyczyn „bogactwa narodów”
Zajmowanie się zagadnieniem
sprawiedliwości społecznej
Badanie jakie czynniki ekonomiczne,
społeczne i polityczne wpływają na
wzrost i rozwój gospodarczy oraz
sytuację poszczególnych grup
społecznych
Ekonomia polityczna a ekonomia
ortodoksyjna
Ekonomia polityczna
Ekonomia ortodoksyjna
Traktowanie gospodarki jako części
szerokiego systemu społeczno
politycznego
Traktowanie gospodarki jako
autonomicznego systemu
Zakłada, iż nie można wyjaśnić
funkcjonowania gospodarki bez
odwoływania się do sfery społecznej
Funkcjonowanie gospodarki można
analizować za pomocą niewielu
założeń i niewielkiej liczby
zmiennych
Bardziej prawdziwa,
mniej precyzyjna
Bardziej uniwersalna,
łatwiej poddaje się modelowaniu
Podsumowanie
Ekonomia polityczna jest znacznie trudniejszą nauką niż ekonomia typu
neoklasycznego
Interdyscyplinarność jest jedną z ważniejszych podstaw metodologicznych
Ekonomia nie-polityczna jest prostsza, bardziej elegancka a dzięki
zaawansowanej matematyzacji przypomina nauki „twarde”
Ekonomia polityczna w wersji klasycznego instytucjonalizmu była
kontestacją głównego nurtu i dążyła do zastąpienia tej ekonomii inną teorią
Nowa ekonomia instytucjonalna dążyła do komplementarności czy wręcz
syntezy ekonomii neoklasycznej i instytucjonalizmu
Download