OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
2.
Antropologia obrazu – sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
Anthropology of the image – Visual arts
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
4.
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-ALTF-S2-E1-AO-K
5.
Rodzaj przedmiotu/moduł
6.
Obowiązkowy
Kierunek studiów
7.
Antropologia literatury, teatru i filmu
Poziom studiów
8.
II stopień, stacjonarne studia magisterskie
Rok studiów
9.
I rok stacjonarnych studiów magisterskich
Semestr
10.
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium, 30 godz.
11.
12.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby
prowadzącej zajęcia
mgr Maria Marszałek
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
Konwersatorium należy do cyklu zajęć
obowiązkowych w ramach kierunku
„Antropologia literatury, teatru i filmu”. Brak
wymagań wstępnych
13.
C-1
C-2
C-3
Cele przedmiotu
Dostarczenie, uporządkowanie i utrwalenie
podstawowej wiedzy z zakresu opisu, analizy i
interpretacji dzieła sztuki.
Bezpośrednie spotkanie słuchaczy z dziełami,
ich analiza i interpretacja w kontekście
poszukiwania w sztukach wizualnych sygnałów
rzeczywistości, utrwalonych sytuacji,
obyczajowości, relacji międzyludzkich.
Dostarczenie kompetencji potrzebnych do
świadomego uczestniczenia we współczesnej
kulturze wizualnej
14.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
i obszarowych efektów
kształcenia:
WIEDZA
W01
W02
U01
Posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice metodologicznej i
terminologicznej dyscyplin humanistycznych. Zna jej
uwarunkowania historyczne i teoretyczne (filozoficzne).
Rozumie zarówno integralność humanistyki jako takiej, jak
też zależności strukturalne i przedmiotowe pomiędzy jej
dziedzinami (dyscyplinami), rozumiejąc zarazem specyficzne
uwikłanie humanistyki – jako wiedzy o kulturze – w jej
przedmiot.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin
humanistycznych wyróżnionych w strukturze teoretycznej
kierunku: antropologii kultury i kulturoznawstwa (pojętych
jako projekt „humanistyki integralnej”) oraz
literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa, a także z
zakresu wybranych elementów medioznawstwa i
komunikacji społecznej.
- K_W01 / H2A_W01
H2A_W02
H2A_W05
- K_W02 / H2A_W04
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi rozszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności badawcze,
zawodowe i ogólniej intelektualne.
- K_U01 / H2A_U03
U02
U03
U04
Wykorzystując zdobyte w czasie studiów narzędzia
analityczne, selekcjonuje i integruje informacje. Potrafi
wyszukiwać informacje i dywersyfikować źródła swojej
wiedzy.
Potrafi poddać rozszerzonej krytycznej analizie i pogłębionej
interpretacji przedmioty i teksty kultury, w tym zwłaszcza
dzieła literackie, teatralne i filmowe, wykorzystując zarówno
klasyczne, jak i wybrane nieklasyczne – w tym najnowsze –
osiągnięcia humanistyki, szczególnie w zakresie antropologii
kultury i kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa,
teatrologii i filmoznawstwa.
Potrafi budować pogłębione i zarazem poprawne
wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie dyscyplin
kierunkowych: antropologii kultury i kulturoznawstwa oraz
literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa. Potrafi,
aktualizując rzeczone wypowiedzi, wykorzystać specyficzne
możliwości poszczególnych rodzajów kanałów
komunikacyjnych, w tym nowych mediów.
- K_U02 / H2A_U01
- K_U03 / H2A_U05
H2A_U02
- K_U07 / H2A_U08
H2A_U09
H2A_U10
KOMPETENCJE
K01
Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie.
- K_K01 / H2A_K01
K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.
- K_K05 / H2A_K04
Uczestniczy w życiu kulturalnym.
- K_K06 / H2A_K06
K03
15.
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-11
T-12
T-13
16.
Treści programowe:
Pojęcie obrazu, antropologii obrazu (antropologii
wizualnej), dzieła sztuki.
Patrzenie i widzenie w ujęciu filozoficznym i
semiotycznym.
Psychologia percepcji – aspekt wizualny.
Pochodzenie obrazów.
Obrazy śmierci.
Kult obrazów.
Aspekty relacji obraz - tekst.
Omówienie i praktyczna realizacja formalnego opisu
dzieła sztuki.
Omówienie i praktyczna realizacja ikonograficznego
opisu dzieła sztuki.
Status fotografii – sztuka, dokument czy falsyfikat?
Odbicie lustrzane jako obraz tożsamości.
Kolekcja, muzeum, sieć sztuki.
Popkultura obrazkowa.
Zalecana literatura:
1. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i
wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P.
Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
2. Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów,
red. M Frąckowiak, K. Olechnicki,
Warszawa 2011.
3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki
o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
4. M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego.
Rola obrazu i dyskursu w poznawczym
ujmowaniu świata, Lublin 2010.
5. Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i
antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń
2003.
6. Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono
sfery Internetu, red. T. Ferenc, K.
Olechnicki, Toruń 2008.
7. K. Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa
2003.
17.
Forma zaliczenia poszczególnych
komponentów przedmiotu/modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia:
1. Odpowiednia frekwencja (dopuszczalna liczba
godzin nieobecności określana jest przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach).
2. Ocena pracy indywidualnej podczas zajęć
(ocenianie ciągłe).
3. Zaliczenie końcowe na warunkach omówionych
podczas pierwszego spotkania.
18.
19.
Język wykładowy:
język polski
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia
- konsultacje
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zaję
- wymagane lektury
- przygotowanie do zaliczenia (praktyczna realizacja
zadania)
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
30 godz. (15 x 2 godz.)
10 godz.
30 godz.
20 godz.
30 godz.
120 godz.
4
Download