Program wspierania rozwoju dziecka w ramach zajęć świetlicowych

advertisement
PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA W
RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
I. ZAŁOŻENIA:
1. Program przeznaczony dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzieci z
zespołem Downa.
2. Programem objęte zostaną sfery rozwoju dziecka:
a) emocjonalno – społeczna,
b) poznawcza,
c) ruchowa.
3. Program będzie dotyczył maksymalnego wykorzystania naturalnego potencjału dziecka,
stworzenia dziecka możliwości i warunków doświadczania nowych przeżyć, usprawniania,
kompensowania i stymulowania rozwoju poprzez zabawę i ćwiczenia.
II. CELE:
1. kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji,
2. wzmacnianie wiary w swoje możliwości i poczucia własnej wartości,
3. dążenie do tworzenia warunków jak najpełniejszej integracji,
4. prowokowanie do podjęcia aktywności własnej.
III. METODY
1. Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona.
2. Wybrane techniki relaksacyjne.
3. Metoda malowania „ Dziesięcioma palcami”.
4. Uwzględnianie elementów terapii zabawy.
5. Uwzględnianie elementów muzykoterapii.
6. Wybrane elementy programu rozwijającego percepcję wzrokową Frostig-Horn.
IV. Program obejmuje 4 cykle zajęć
1. TO JA
– (marzec)
2. JESTEŚMY RAZEM
– (kwiecień)
3. W KRAINIE EMOCJI
– (maj)
4. POTRAFIMY COŚ WIĘCEJ – (czerwiec)
V. Program oparty na wielopłaszczyznowej współpracy z rodzicami.
Realizując ten program osoby prowadzące przestrzegają zasad „pozytywnego
kontaktu”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aprobuj dziecko takim jakim jest.
Bądź przygotowany na nowe sytuacje.
Czasami ustępuj.
Dodawaj wiary i stymuluj do pracy.
Efektywnie wykorzystuj czas zajęć.
Fundamentem powodzenia to ciekawe zajęcia.
Gdy się zmęczysz, pozwól sobie na odpoczynek.
Indywidualnie postrzegaj każde dziecko.
Licz się ze zdaniem dziecka.
10. Miej wpływ na tworzenie pozytywnych zachowań.
11. Pomóż pokonać trudności.
12. Rozwiązuj wspólne trudne problemy.
Wyrozumiałość i wiara w możliwości ucznia to warunki powodzenia realizacji tego
programu.
RAMOWY PROJEKT I CYLKU ,,TO JA”
Termin realizacji:
1. 28.II - ,,Poznajmy się”
2. 7.III - ,,Emocje i nastroje”
3. 14.III - ,,Jestem ważny”
Cele:





wzajemne poznanie się dzieci
budowanie integracji z grupą
przezwyciężanie nieśmiałości
tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć i emocji
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
Przebieg zajęć:
1. Wspólne przywitanie się grupy
- zajęcia wstępne połączone z elementami muzykoterapii
2. Ćwiczenia stymulujące metodą Denisona.
3. Wspólna aktywność muzyczno - ruchowa -- zabawy (ekspresja, improwizacja).
4. Zajęcia i zabawy plastyczne.
5. Zajęcia z elementami biblioterapii.
6. Pożegnanie się dzieci
- elementy muzykoterapii.
RAMOWY PROJEKT II CYKLU ,,JESTEŚMY RAZEM”
Termin realizacji:
1. 4.04. - ,,Tworzymy grupę”
2. 11.04. - ,,Uczymy się akceptować innych”
3. 18.04. - ,,Budujemy przyjaźń”
4. 25.04. - ,,Tworzymy wzajemne zaufanie”
Cele:







rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej,
wzmocnienie więzi w grupie,
rozwijanie wyobraźni,
poznawanie mocnych stron poszczególnych osób,
uczenie się akceptowania innych,
budowanie pozytywnego obrazu ,,ja”,
tworzenie doświadczeń korygujących zaburzenia związane z funkcjonowaniem
społecznym.
Przebieg zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wspólne przywitanie się grupy – zabawy integracyjne.
Ćwiczenia stymulujące rozwój psychofizyczny ( elementy kinezjologii ).
Wspólna aktywność ruchowo – muzyczna, zabawy w plenerze.
Zajęcia i zabawy plastyczne.
Zabawy z elementami muzykoterapii i biblioterapii (teatrzyk cieni, pacynki ).
Pożegnanie się grupy – zabawy z elementami muzykoterapii.
RAMOWY PROJEKT III CYKLU „W KRAINIE EMOCJI’
Terminy realizacji;
1.
2.
3.
4.
9. V „Poznajemy i nazywamy uczucia’
16. V „Wyrażanie emocji’ (pozytywnych i negatywnych)
23. V „Uczymy się być asertywnym’
30. V „Potrafię zrozumieć co czujesz ‘
CELE


uświadomienie co to są uczucia, nastroje, emocje,
uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć,



zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości,
rozbudzenie gotowości do empatii, dostrzegania emocji innych,
tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć,
Przebieg zajęć:
a. wspólne przywitanie się grupy (zajęcia wstępne połączone z elementami
dramy)
b. ćwiczenia stymulujące metodą W. Sherborne.
c. wspólna aktywność muzyczno-ruchowa (zabawy rozwijające koordynację
wzrokowo- ruchową)
d. zajęcia relaksacyjne, wyciszające przykre stany emocjonalne)
e. wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną
f. pożegnanie dzieci (zajęcia końcowe z elementami muzykoterapii)
RAMOWY PROJEKT IV CYKLU „POTRAFIMY COŚ WIĘCEJ’
Terminy realizacji;
1. 6.VI „ Jestem niepowtarzalny
2. 13.VI „Moje sukcesy’’
3. 21 VI „Potrafimy być w grupie’
CELE






Uświadomienie dziecku jego wyjątkowości i niepowtarzalności,
Budowanie więzi z grupą,
Tworzenie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
Dostrzeganie i akceptowanie sukcesów swoich i innych,
Budowanie pozytywnego obrazu „siebie’ i grupy,
Odreagowanie aktualnych napięć,
Przebieg zajęć;
1. wspólne przywitanie się grupy ( zajęcia wstępne połączone z elementami pedagogiki
zabawy)
2. ćwiczenia rozwijające ekspresję ciała podnoszące możliwości dotykowe W.Sherbone i
zabawy muzyczno- ruchowe,
3. zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
4. rozwijanie wyobraźni, usprawnianie manualne – metoda malowania „dziesięcioma
palcami’
5. zajęcia relaksacyjne w oparciu o elementy biblioterapii,
6. pożegnanie dzieci –zabawy integrujące połączone ze wspólnym śpiewem
PROGRAM OPRACOWAŁY: JOANNA CHOWANIEC
MAGDALENA WITTENBECK
Download