muzykoterapia - BazaTematow.pl

advertisement
MUZYKOTER
APIA
Dziedzina muzykoterapii
Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego i
fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie
wśród lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Zjawisko leczniczego
oddziaływania muzyki na psychikę człowieka znane było od najdawniejszych
dziejów ludzkości, a w starożytności powstały pierwsze teorie dotyczące
estetycznych walorów muzyki i jej możliwości wychowawczych.
W potocznym rozumieniu muzykoterapia jest często rozumiana jako
oddziaływanie muzyką na „umysłowo chorych”, co wiąże się z przekonaniem,
że muzyka działa głównie na psychikę człowieka, przede wszystkim na sferę
jego doznań emocjonalnych. Psychika człowieka jest jednak tak silnie połączona
z jego somatyką, a zaburzenia somatyczne tworzą tak liczne i rozległe
powiązania z zaburzeniami psychicznymi, że mówiąc o wpływie muzyki na
człowieka, należy rozumieć przez to jej oddziaływanie na cały ustrój człowieka.
Tak właśnie szeroko ujmuje istotę muzykoterapii Natanson, który określa ją
jako „… metodę postępowania wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ
muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka”. W koncepcji tej przyjmuje się,
że określone doznania emocjonalne płynące z biernego lub czynnego kontaktu z
muzyką wywołują odpowiednie reakcje emocjonalne u człowieka, którym z
kolei zawsze towarzyszą zachodzące w organizmie przemiany biochemiczne,
reakcje wegetatywne itp. Natanson uwzględnia także fakt, że muzyka działa na
człowieka jako zjawisko fizykalne, a więc jako określony zbiór drgań
akustycznych wzbudzających reakcje fizyczne i jednocześnie towarzyszące im
reakcje psychiczne. Z praktyki muzykoterapeutycznej wynika, że muzyka może
zmieniać stan aktywności systemu nerwowego, wywoływać określone zmiany w
czynnościach całego organizmu, może zmieniać napięcie mięśni, przyspieszać
przemianę materii, zmieniać szybkość krążenia krwi, obniżać próg wrażliwości
zmysłów, wpływać na wewnętrzne wydzielanie, na siłę i szybkość pulsu,
modyfikować oddychanie itp.
Dziś uważa się muzykoterapię za jedną z form czy narzędzi psychoterapii.
Według Kratochwila „…psychoterapia jest zamierzonym korygowaniem
zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi, jak słowo, mimika,
milczenie, więzi emocjonalne, uczenie się, manipulowanie środowiskiem i
inne.” Wśród wymienionych środków znajduje się sztuka, a w jej ramach
muzyka. W muzykoterapii leczniczy wpływ na pacjenta wywierany jest według
Schwabego, przez różne elementy i rodzaje muzyki, a także przez
zróżnicowanie formy jej odbierania i uprawiania.
Muzykoterapia, rozumiana jako działalność praktyczna, jest postępowaniem
zmierzającym do realizacji konkretnych celów terapeutycznych.
Podstawy teoretyczne muzykoterapii
Jak podaje Galińska, większość ośrodków muzykoterapeutycznych na
świecie wychodzi z założeń psychoanalitycznych. Koncepcja ta zakłada, że
symptomy neurotyczne mają swoje źródło we wczesno-dziecięcych przeżyciach,
które zostały wyparte do podświadomości. Naczelnym zadaniem terapii jest
doprowadzenie do uświadomienia sobie przez pacjenta tych stłumionych
przeżyć i ułatwienie ich odreagowania. Muzyka – według przedstawicieli tego
kierunku – pozwala pacjentowi poznać i przeżyć rzeczywistość niedostępną
poznaniu rozumowemu, gdyż najłatwiej dociera do podświadomości.
Wśród wielu hipotez wysuwanych dla uzasadnienia wpływu muzyki na
zachowanie człowieka wymienia się abstrakcyjny charakter muzyki, który
pozwala na uniknięcie kontroli intelektualnej i dotarcie do głęboko ukrytych
konfliktów i emocji.
Kolejna hipoteza akcentuje rolę muzyki w pobudzaniu procesu
wyobrażeniowego i aktywizowaniu fantazji, zaś jeszcze inna akcentuje
podobieństwo zachodzące między „dynamiką strukturalną” muzyki i emocji,
które pozwala na wywołanie przez muzykę zharmonizowanych z nią procesów
napięciowo-odprężeniowych i w efekcie prowadzi do równowagi między
procesami emocjonalnymi i fizjologicznymi u jednostki.
Drugi nurt koncepcji muzykoterapeutycznych wywodzi się z teorii
uczenia
się
i
jest
związany
z
psychoterapią
behawioralną
silnie
rozpowszechnioną w USA. Tutaj muzykoterapii przypisuje się jedynie
znaczenie pomocnicze jako środka służącego do wytworzenia wzajemnej więzi
między pacjentem i terapeutą, nacechowanej zaufaniem i poczuciem autorytetu.
Psychoterapia humanistyczna, będąca trzecim kierunkiem w psychologii,
akcentuje znaczenie bezpośredniego przeżycia wewnętrznego. Terapia dąży
między innymi do poszerzenia systemu wartości doznaniowych i tam też widzi
się rolę muzykoterapii pacjentów przygotowuje się poprzez słuchanie muzyki,
oglądanie kwiatów do intensywnego przeżycia piękna i dobra. Kontakt z
dziełem sztuki ma stanowić rodzaj „treningu uwrażliwienia”, w którym pacjent
uczy się dostrzegania przejawów i odgłosów w muzyce.
Rola muzykoterapeuty
Muzykoterapeuta diagnozuje, podejmuje samodzielne lub uzgodnione z
zespołem leczącym pacjenta decyzje i przepisuje program terapii ze względu na
potrzeby i cele pacjenta. One też wyznaczają formy tych zajęć, ich częstość a
przede wszystkim decydują o sprawie głównej, o kontakcie między pacjentem a
terapeutą.
Zajęcia muzykoterapeutyczne mają cel leczniczy zmierzający do
korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji w warunkach ograniczonego dostępu
do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych i dostarczenia korzystnych
doświadczeń społecznych. Materiałem, którym posługujemy się w czasie zajęć
muzykoterapeutycznych są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane
fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Oddziaływania terapeutyczne
obejmują cały organizm psychofizyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
sferę procesów kierunkowych, jak emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia.
Efektem końcowych oddziaływań jest więc poprawa samopoczucia, nastroju,
usunięcia lęku, odreagowanie napięcia, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji
z członkami grupy. W relacji muzykoterapeuta – pacjent dominuje stosunek
terapeutyczny i wychowawczy, w trakcie którego obie strony są zaangażowane.
Metody i formy muzykoterapii
1. Odreagowująco-wyobrażeniowe
oraz
aktywizujące
emocjonalnie.
Muzyka jest środkiem katalizującym i intensyfikującym proces
wyobrażeniowy u pacjenta. Wyzwala wyobrażenia wzrokowe o
charakterze projekcyjnym, wywołuje dużo skojarzeń pozamuzycznych.
2. Treningowe – metody te oparte są na różnych wariantach treningu
autogennego Schultza i nawiązują do teorii uczenia się, w szczególności
do odruchów warunkowych Pawłowa. Chodzi w nich o nauczenie
pacjenta usuwania napięcia psychofizycznego.
3. Relaksacyjne, stosowane w różnych dziedzinach medycyny, nie tylko w
psychiatrii.
4. Komunikatywne, związane z uczeniem komunikacji społecznej. W trakcie
rozmaitych zadań muzycznych pacjenci uczą się nowych zachowań
społecznych i emocjonalnych.
5. Kreatywne w postaci instrumentalnej, wokalnej i ruchowej
6. Psychodeliczne, ekstatyczne, estetyzujące, kontemplacyjne.
Ze względu na sposób organizacji działań leczniczych można wyróżnić
muzykoterapię indywidualną i grupową.
 muzykoterapia indywidualna – leczenie muzyką osobno każdego
pacjenta przez dłuższy lub krótszy okres czasu;
 muzykoterapia
grupowa
–
wymaga
przeprowadzenia
odpowiedniego doboru grupy co do ilości osób, płci, wykształcenia,
diagnozy cech osobowości, poziomu kultury muzycznej, upodobań
muzycznych; muzykoterapia grupowa może być:
1. ukierunkowana (tzw. dyrektywna) – tutaj sama grupa musi być
czynna, gdyż nie prezentuje się jej żadnego gotowego programu
2. nieukierunkowana (tzw. niedyrektywana) – pacjentom proponuje
się udział w przygotowanym programie muzycznym w formie
jakiejś imprezy muzycznej z prelekcją na temat muzyki, koncertu,
recitalu, czy odtwarzania muzyki z taśm.
Poza
tym
rozróżniamy
dwa
podstawowe
działy
muzykoterapii:
muzykoterapię receptywną (bierną) i muzykoterapię aktywną (czynną).
W muzykoterapii biernej percepcja muzyki nie jest tylko biernym jej odbiorem,
ale zawiera w sobie konieczny pierwiastek aktywności. Utwór lub jego fragment
o możliwie jednoznacznym ładunku emocjonalnym, nastroju spełnia rolę
stymulatora pobudzającego skojarzenia i fantazje. „Muzyka to środek
ułatwiający wyładowanie niezaspokojonych uczuć i popędów dynamizujący
i stymulujący, ożywiający fantazję, zaprowadzający rytm, synchronizacją i ład
funkcji psychofizycznych, ułatwiający ujawnienie własnego, ekspresyjnego
zachowania się, wyrażania siebie” (Konopczyński, 1996, s. 81). Muzyka
posługuje się mową złożoną z semantycznych symboli brzmieniowych. W ten
sposób komunikuje treści, których nie można przekazać za pomocą słów ani
obrazów. Wywoływane przez nią reakcje umożliwiają wychowankom lepsze
poznanie się.
Nie jest jednak obojętne, jaki materiał muzyczny używa się w
muzykoterapii biernej . Dobór materiału muzycznego powinien być adekwatny
do określonej sytuacji. Stanowi to niestety nadal bardzo poważny problem.
Muzykoterapeuci w swej pracy stają przed dwiema niewiadomymi:
muzyką jako środkiem oddziaływania i wychowankiem jako podmiotem
działania. Każdy człowiek jest inny, inaczej reaguje na różne sytuacje, dlatego
też muzyka powinna być indywidualnie dobierana do każdego dziecka.
„Wychowanek wobec którego stosuje się muzykoterapię powinien być
zdiagnozowany co do stanu zdrowia psychicznego i somatycznego, warunków
życia, indywidualnych upodobań, gustów, tradycji oraz stosunku do muzyki.”
(Konopczyński, 1996, s. 82 ). Po przebadaniu dziecka konieczna jest oczywiście
analiza materiału muzycznego, który zastosuje się w jego terapii .
Najważniejsze jest uwzględnienie wartości emocjonalnych utworu
muzycznego,
który
chcemy
stosować
w
muzykoterapii
społecznie
niedostosowanych. Oczywistym jest, że muzyka wolna i spokojna wpływa
kojąco na wychowanka, a szybka i rytmiczna stymuluje go i pobudza. W
zależności od swojej formy muzyka może łagodzić napięcie, usuwać lęk, koić
i wpływać na poprawę nastroju, a także dostarczać potrzebnych podniet i silnie
aktywizować wychowanka .
Nieodreagowane napięcia bardzo często wywołują lub warunkują trwanie np.
objawów nerwicowych. Za pomocą odpowiednio dobranej muzyki można
spowodować
odreagowanie
owych
napięć
za
pomocą
przeżycia
wyobrażeniowego. Utwór muzyczny wyrażający konflikty i emocje powoduje
zintensyfikowanie napięć i konfliktów a następnie powoduje wyładowanie ich
nadmiaru.
Ów
intensywny
proces
przeżywania
nazywany
inaczej
„symbolicznym dramatem” nawiązuje w swych założeniach do antycznego
pojęcia
katharsis.
„Nastroje
zintensyfikowane
muzyką
mogą
być
wykorzystywane do wpływania na dezintegrację osobowości, wywołując
obniżenie nastroju czy silny niepokój, mogą wzbudzać również agresję, a tym
samym ujawniać konflikty i patologiczne przeżycia wychowanka, aby następnie
poprzez muzykę wyrażającą ład i harmonię, dążyć do stopniowej rekonstrukcji
osobowości.” (Konopczyński , 1996, s. 84).
Drugim działem muzykoterapii jest muzykoterapia czynna. Wychowanek
poddany tego rodzaju terapii nie tylko słucha muzyki, ale uczestniczy w jej
tworzeniu. Muzykoterapia czynna stosowana jest najczęściej w formie
grupowej. Wspólne śpiewanie czy wspólna gra na instrumentach muzycznych
otwiera możliwości wpływania na integrację w grupie. Często stosowana jest
procedura mająca charakter „rozmowy” dźwiękami, wyzwalanymi z różnych
instrumentów. To jakim instrumentem posługuje się wychowanek, w jaki
sposób i z kim komunikuje się, pozwala uzyskać wiele informacji, z których
może wynikać ważna wiedza o sobie.
Czynne uczestnictwo w tworzeniu muzyki może przynieść wiele
satysfakcji i znacznie rozwinąć i wzbogacić psychikę wychowanka. Chodzi
głównie o rozbudzenie inicjatyw twórczych, zarówno muzycznych jak
i organizacyjnych. Daje to możliwość popisania się, pokazania swoich
możliwości i kształtowania osobowości. Taka działalność należy do naturalnych
dążeń każdego człowieka, który chce odnosić osobiste sukcesy i przyczyniać się
do osiągania sukcesów grupy, w której uczestniczy.
Formowanie podczas
wspólnych zajęć muzycznych wartościowych cech osobowości: zdolności
twórczych,
wrażliwości,
zdyscyplinowania,
systematyczności,
kultury
współżycia z grupą, uspołecznienia, moralności – ma duże walory
wychowawcze i jest wspaniałą terapią. Są to cechy, których młodzieży
niedostosowanej najczęściej brakuje. Kształtowanie tych cech w toku
muzykoterapii czynnej oznacza początek procesów przewartościowania ich
osobowości.
MUZYKOTERAPIA DZIECIĘCA
Leczenie dzieci za pomocą muzyki
Muzykoterapia dziecięca przybiera najczęściej formę terapii aktywnej.
Ekspresja muzyczna poprzez gest, ruch, śpiew jest znacznie bliższa dziecku niż
człowiekowi dorosłemu, gdyż stanowi naturalny czynnik jego życiowej
aktywności. Niemowlę wykazuje zainteresowanie zabawą przy użyciu
dźwięcznych zabawek, zwraca głowę i uśmiecha się w kierunku źródła dźwięk,
bawi się w wystukiwanie rytmu, klaskanie w określonym rytmie, wykonuje
ruchy taneczne, śpiewa własne melodie, usypia pod wpływem kołysanki
śpiewanej przez matkę.
Zastosowanie muzykoterapii w różnych chorobach dzieci
Muzykoterapia
dziecięca
znajduje
szerokie
zastosowanie
w
neuropsychiatrii, głównie w przypadkach opóźnień w rozwoju, u osób z
uszkodzeniami mózgu, w autyzmie wczesnodziecięcym, przy zaburzeniach
zachowania się, w nerwicach, u dzieci z defektami fragmentarycznymi. Stosuje
się też zwykle muzykę w leczeniu dzieci sparaliżowanych, niewidomych i
głuchych i ogólnie w pediatrii dla celów profilaktycznych.
BIBLIOGRAFIA:
1. Lewandowska K. „Muzykoterapia dziecięca”, Gdańsk 1996.
2. Marek Konopczyński : Twórcza resocjalizacja, MEN,
1996.
Download