Zbigniew NOWAK - Raport Nowaka

advertisement
Zbigniew NOWAK
Poseł na Sejm RP
Ul 1 Maja 15
28-400 Pińczów
Warszawa, dnia 2005-06-15
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Warszawa
Dotyczy: Zawiadomienie po popełnieniu przestępstwa oraz wniosek w trybie art. 44 konstytucji RP
(brak przedawnienia)
Szanowny Panie Prokuratorze!
W załączeniu przesyłam panu kopie aktu oskarżenia skierowanego przeciwko Stanisławowi Jackowi
Guertlerowi oraz Jerzemu Lorenzowi, podejrzanych w sprawie V DS. 258/92 o czy z art. 266 dkk.
W/w osoby nie popełniły przestępstwa, bowiem postępowanie karne zostało wobec nich umorzone
z powodu znikomej szkodliwości społecznej. Sąd uznał jednak, że sprawcy dopuścili się czynu
zabronionego. Abstrahując od uzasadnienia sądów pierwszej i drugiej instancji, uznać należy,
że zarzucany czyn wiązał się jednak ze znaczna szkodliwości aspołeczną, spowodował bowiem
sytuacje, w której dzierżawca w krótkim czasie, korzystając z umowy dzierżawy, zawartej w ramach
czynu zabronionego, oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, mógł przejąć w trybie
bezprzetargowym oraz nieodpłatnie, dzierżawiony kompleks budynków.
Tym samym można założyć, że tak zawarta umowa pozbawiła Skarb Państwa wpływów z tytułu
zbycia naniesień oraz prawa wieczystego użytkowania na warunkach uczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładam, dokument z którego wynika rynkowa wartość przejętych w sposób
nieodpłatny budynków. Dokumentem tym jest polisa ubezpieczeniowa zawarta na kwotę
- 21.971 mln zł. Kwota ta dotyczy jedynie naniesienia a nie wartości wieczystego użytkowania.
O wartości gruntu może świadczyć cena, jaka firma "REFORM Campany" sp. z o.o. nabyła od
pierwotnych nabywców działkę 28/2 KW 20101.
Nadto podnoszę, że wobec nieruchomości zbytej na rzecz Fundacji Prasowej Solidarności, na mocy
decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30-10-2003 roku, znak ORZ.5.3/813R-395, istnieje zasadne roszczenie reprywatyzacyjne, urząd ten bowiem stwierdził z części
nieważność decyzji PRN z 1962 roku oraz wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa. W związku
z powyższym Skarb Państwa będzie nieuchronnie
zobowiązany do zapłaty roszczenia
odszkodowawczego. Podstawą do jego wypłaty będzie zapewne naruszenie prawa zarówno w roku
1991 jaki i przy zbywaniu na zasadzone pierwokupu tej nieruchomości w roku 1994, co też wg mnie
odbyło się w drodze przestępstwa ciągłego.
Ponieważ z uzasadnienia do wyroku, do wniesionej następnie przez prokuratora rewizji, jak również
z decyzji Sądu Okręgowego, który badał wydany przez sąd pierwszej instancji wyrok, wynika,
że oskarżeni Guertel oraz Lorenz działali w sposób przestępnych tylko dlatego, ponieważ wpływ
na ich decyzje wywarli wice -wojewoda Warszawy, oraz panowie Jarosław Kaczynski oraz inne osoby
w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy.
W związku z tym, iż czyn przekraczania uprawnień przez Jarosława Kaczyńskiego, sekretarza stanu
oraz pozostałych funkcjonariuszy publicznych w ramach toczącego śledztwa a następnie przewodu
sądowego był organom ścigania znany, koniecznym było wszczęcie śledztwa o przekroczenie
uprawnień oraz podżegania
do poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy Kancelarii
Prezydenta RP.
Popełnionych przez w/w funkcjonariuszy publicznych nigdy nie ścigano, zapewne z przyczyn
politycznych. Za takim domniemaniem przemawiają uzasadnienia do wydanych wyroków. Jeżeli
zatem organom ścigania było wiadomo, ze oskarżeni byli podżegani do przestępczego działania, a nie
spowodowali wszczęcia postępowania karnego, zastosowanie ma art. 44 konstytucji RP
W załączeniu przekazuje opinia Uniwersytetu Jagiellońskiego, z której wynika, że czyn popełniony
perze Jarosława Kaczyńskiego nie uległ przedawnieniu.
Prawo konstytucyjne
Opieszałość organów ścigania wobec funkcjonariuszy publicznych
Bez łatwego przedawnienia
W niektórych przypadkach mimo opieszałości organów ścigania wobec funkcjonariuszy publicznych
karalność przestępstwa ustanie później, niż wynikałoby to z kodeksu karnego.
Ostatnio prasa wielokrotnie informowała o dziwnej opieszałości organów ścigania wobec niektórych
osób pełniących funkcje publiczne.
Warto w związku z tym przypomnieć brzmienie art. 44 konstytucji: „Bieg przedawnienia w stosunku
do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy
publicznych lub na ich zlecenie ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”.
Cytowany przepis ma zastosowanie w odniesieniu do przypadków zaniechania ścigania, które miały
miejsce po wejściu w życie konstytucji. Dotyczy to również sytuacji, gdy samo przestępstwo zostało
popełnione przed wejściem w życie obowiązującej ustawy zasadniczej z 1997r.
W świetle art. 8 ust. 2 konstytucji art. 44 jest stosowany bezpośrednio, nie jest zatem potrzebne
powtórzenie treści tego przepisu w ustawie zwykłej. Ustawa zwykła nie może ponadto zwierać
regulacji, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby lub osłabiały znaczenie powołanego artykułu
konstytucji.
Należy dalej wyjaśnić, że art. 44 musi być wykładany zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami
wykładni konstytucji. Interpretator musi brać pod uwagę ustalone znaczenie danego terminu przyjęte
w doktrynie prawa konstytucyjnego zastane w chwili wejścia w życie konstytucji poprzez ustawy.
Przez przestępstwa „nie ścigane” należy rozumieć przestępstwa, które nie były faktycznie ścigane
poprzez podjęcie skutecznych działań zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców. Dotyczy to
zarówno sytuacji, gdy organy ścigania nie podjęły żadnych działań, jak i sytuacji, gdy organy ścigania
wszczęły formalnie postępowanie, ale celowo nie podejmowały przez pewien czas innych działań lub
tylko pozorowały ściganie, podejmując działania, które nie miały na celu doprowadzenia do ukarania
rzeczywistych sprawców.
Przesłanką stosowania art. 44 jest zaistnienie przyczyn natury politycznej. Należy podkreślić,
że zawieszenie biegu przedawnienia ma miejsce wyłącznie w okresie trwania tych przyczyn.
W wielu przypadkach udowodnienie, że właściwe organy państwowe jedynie pozorowały ściganie,
kierując się przy tym motywami politycznymi, może być bardzo trudne lub wręcz niewykonalne.
Stosowanie analizowanego przepisu wymaga w każdym razie starannego zbadania okoliczności
konkretnej sprawy i wykazania, że rzeczywiście miały miejsce przesłanki, o których mowa w art. 44.
Zawieszenie biegu przedawnienia dotyczy wyłącznie przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy
publicznych lub na ich zlecenie. Istotne jest to, czy dana osoba była funkcjonariuszem publicznym
w chwili popełnienia przestępstwa. Warto przypomnieć, że funkcjonariuszem takim jest m. in. osoba
będąca pracownikiem organu państwowego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
Jak się wydaje, w art. 44 konstytucji chodzi o czyny pozostające w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, jakkolwiek nie zostało to powiedziane jednoznacznie.
Nie ulega wątpliwości, że wielu opisywanych w prasie przypadków opieszałości organów wymiaru
sprawiedliwości art. 44 konstytucji nie dotyczy. Nie jest jednak prawdą, że we wszystkich
przypadkach takiej opieszałości karalność przestępstwa nie może ustać później, niż wynikałoby
to z przepisów kodeksu karnego.
Krzysztof Wojtyczek
Doktor nauk prawnych,
adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednocześnie wnoszę o wszczęcie postępowania karnego sprawdzającego, celem którego będzie
ustalenie dlaczego obecny
prezydent Warszawy- Lech Kaczynski, nie dokonuje zwrotu
nieruchomości przy ul. Srebrnej 16 oraz Alejach Jerozolimskich 125.
O sposobie zakończenia postępowania proszę poinformować mnie w trybie art. 305 kk
Zbigniew NOWAK
Download