Uploaded by patrycja230698

notatek-pl-obowiazek-powiadomienia-o-przestepstwie-opracowanie

advertisement
Obowiązek powiadomienia o przestępstwie




uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jest przesłanka wszczęcia postępowania
przygotowawczego a więc podejrzenie zaistnienia czynu karalnego
w trybie prywatnoskargowym nie ma zasady legalizmu i ścigania z urzędu gdyż sam
pokrzywdzony nie jest obowiązany do ścigania sprawcy
wszczęcie postępowania jest uzależnione od obojętnie, jakiego źródła i formy uzyskania
wiadomości
organ obowiązany jest wydać niezwłocznie postanowienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia
śledztwa albo dochodzenia po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie
I. Powszechny prawny obowiązek denuncjacji art.240 KPK


ciąży on na każdym, kto ma wiarygodną informację o karalnym przygotowaniu albo
usiłowaniu albo dokonaniu czynu zabronionego, taksatywnie wymienione przestępstwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nie zawiadomienie o przestępstwie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3



●
eksterminacja grup etnicznych, narodowych, itp.
zamach stanu
działalność zmierzająca do usunięcia konstytucyjnego organu RP
szpiegostwo
zamach na życie prezydenta RP
zabójstwo i morderstwo
sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego
piractwo
wzięcie zakładnika
nie dotyczy to osób, które zaniechały zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością grożącą jemu
samemu albo jego najbliższym
zaniechanie nie dotyczy sytuacji, gdy jest przypuszczenie, że organy ścigania wiedzą o przestępstwie lub
osoba zapobiega popełnieniu przestępstwa
prawny obowiązek denuncjacji nie obejmuje:
1.
adwokata, który uzyskał określona wiadomość udzielając porady prawnej
2.
duchownego, który dowiedział się o przestępstwie przy spowiedzi obowiązek
zawiadomienia o przestępstwie uchyla tajemnicę lekarską i dziennikarska
obowiązek zawiadomienia o przestępstwie przez instytucje


instytucje państwowe i samorządowe, które w zawiązku ze swoja działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora albo policje oraz rozpocząć niezbędne
czynności, aby nie dopuścić zatarcia śladów i dowodów przestępstwa
czasem obowiązek zawiadomienia o przestępstwie przez instytucje wynika z
przepisów szczególnych np. banki maja taki obowiązek w sytuacjach uzasadniających
podejrzenie wykorzystania działalności banków w celach przestępczych
II. Obowiązek społeczny zawiadomienia o przestępstwie


każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora albo policję
nie podporządkowanie się nie pociąga za sobą żadnych sankcji
III. Zawiadomienia anonimowe


nie spełniają one przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
anonim należy sprawdzić poprzez czynności operacyjno- kontrolne albo w postępowaniu
sprawdzających



istnieje możliwość zaskarżenia bezczynności organu postępowania przygotowawczego osoba albo instytucja
zawiadamiająca powinna w ciągu 6 tygodni zostać poinformowana o wszczęciu albo odmowie wszczęcia
postępowania
organ ścigania zobowiązany jest do spisania protokołu przy ustnym powiadomieniu p przestępstwie
oprócz badania podstaw faktycznych wszczęcia postępowania bada się również czy zachodzą przesłanki
pozytywne i negatywne
Download