Uploaded by loyegi3881

test 2

advertisement
12 Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:
a. 21 dni od daty wypadku,
>k£ 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
c. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
13. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
a. Pracownicy na stanowiskach robotniczych,
b. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub
uciążliwe,
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie.
14. Przy masażu pośrednim serca stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych
wynosi:
a./ 15:2
30:2
c. 30:1
pL
Podpis pracownika
Wynik
testu:
Podpis osoby
sprawdzającej:
Download