Michel Eyquem de Montaigne 1533-1592

advertisement
WCZESNA
FILOZOFIA
NOWOŻYTNA
XV-XVII wiek
HISTORIA ETYKI (HISTORIA FILOZOFII)
Michel Eyquem
de Montaigne
1533-1592
Główne dzieło:
Próby (Essais)
1580 (ks. I-II, 1588 (ks. I-III), 1595 (ks. I-III,
pośmiertnie na podstawie rękopisu)
Znane powiedzenie:
Que sais-je?
Cóż wiem?
Co wiem naprawdę?
Zgubą dla człowieka jest
przeświadczenie, iż wie.
Próby ks. II r. XII Apologia Rajmunda Sebonda
W Apologii Montaigne nawiązuje do
Epikura i Lukrecjusza , gdy idzie o
poglądy na naturę wszechświata i
duszy. Bliższa mu jest koncepcja wielu
światów Epikura niż teza o jedyności
świata Arystotelesa i św. Tomasza z
Akwinu. Ale nie opowiada się
jednoznacznie za stanowiskiem
Epikura.
Problematyka kosmologiczna jest dla niego
mniej istotna niż moralna.
Filozofia według Montaigne’a jest refleksją
kształtującą moralność człowieka,
/…/ jest nauką, która uczy
żyć /…/.
Stąd w rozdziale O wychowaniu dzieci
(Próby, ks. I r. XXVI) edukacja jest
utożsamiana z filozofią, bo filozofia
kształtuje osąd i postępowanie człowieka.
W ten sposób Montaigne nawiązuje po
części do antycznej koncepcji paidei, często
przywołując przykład Sokratesa jako
nauczyciela sztuki życia i Plutarcha, autora
Żywotów sławnych mężów.
Bowiem
charakterystyka
postępków
rzeczywistych postaci dostarcza przykładów
właściwego życia (które poddane zostało
próbom
i
praktycznym
sprawdzianom),
przemawiających do młodego umysłu, zgodnie z
łacińską sentencją , iż
verba docent, exempla trahunt
(słowa uczą, przykłady pociągają (skłaniają do
naśladowania)
Wartością istotną, jaką powinien osiągnąć
człowiek
dzięki
wychowaniu
jest
umiejętność życia pośród innych i
znajomość obyczajów, w których się
wzrasta.
Zarazem jednak zachowanie zdrowego
osądu, który wiąże się z inteligencją i ze
znajomością praktyki życiowej umożliwia
realizację
wolności
i
unikanie
niewolniczego
podporządkowania
zwyczajowi.
Obyczaj jest równoważony przez rozum i jego
osąd, a rozum jest ograniczany w swej pysze
przez obyczaj.
Zbytnie skupienie na samej filozofii prowadzi do
zdziwaczenie i aspołecznego nastawienia.
Montaigne reprezentuje postawę
sceptyczną zarówno, gdy idzie o
sceptycyzm poznawczy, jak i sceptycyzm
moralny.
Ani pełne poznanie prawdy nie jest
możliwe, ani określenie niewzruszalnych
zasad moralnych nie daje się osiągnąć.
Dlatego tak istotną rolę odgrywają
obyczaje i praktyki życiowe
skonfrontowane z racjonalnym osądem.
W rezultacie podstawowy postulat życiowy,
jakim winien kierować się człowiek, zaleca
zachowywanie umiaru
we wszystkim, od dociekań intelektualnych po
życie codzienne.
Sceptycyzm Montaigne'a kształtował się
najpierw pod wpływem Sextusa Empiryka
(bardziej radykalna forma), a później Cycerona
(mniej radykalny probabilizm).
Próby
ukazują
sposób
przeprowadzania
wywodów jako zgodny z zasadą iudicio
alternante, czyli zmiennego sądu, znajdywania
dla danego sądu przeciwstawnego mu, w celu
uzyskania pełniejszej wiedzy w danym zakresie,
zwłaszcza w sferze moralnej.
Download