Karta pracy z historii nr 4 – Początki ludzkości i pierwsze cywilizacje

advertisement
Karta pracy z historii nr 4 – Początki ludzkości i pierwsze cywilizacje
Miesiąc – marzec/kwiecień
Tematyka lekcji
(temat z podręcznika)
Wymagania
1.
Początki ludzkości
2.
Pierwsze cywilizacje
3.
Wynalezienie pisma.
Zaczyna się historia.
4.
W Egipcie faraonów.
5.
Droga Egipcjan do
wieczności.
6.
Powtórzenie
wiadomości.
Sprawdzian
wiadomości.
Potrafię:
wskazać miejsce pojawienia się pierwszych ludzi
wyjaśnić pojęcia: koczowniczy tryb życia, osiadły
tryb życia, prehistoria
scharakteryzować warunki życia pierwszych ludzi
wymienić sposoby zdobywania pożywienia przez
pierwszych ludzi
wymienić narzędzia używane przez pierwszych
ludzi
wyjaśnić jak pierwsi ludzi wzniecali ogień i
wyjaśnić wpływ ognia na życie ludzi
wymienić najważniejsze osiągnięcia pierwszych
ludzi.
Potrafię:
wyjaśnić pojęcia: państwo, cywilizacja
wymienić najstarsze cywilizacje
wskazać na mapie Nil, Tygrys, Eufrat,
Mezopotamię, Egipt
wyjaśnić, dlaczego pierwsze państwa powstały
nad wielkimi rzekami
wymienić grupy społeczne państw starożytnych i
przedstawić ich zajęcia
wyjaśnić sposób funkcjonowania systemów
nawadniających
wyjaśnić na czym polegał społeczny podział
pracy.
Potrafię:
wyjaśnić pojęcie pismo
podać czas wynalezienia pisma
wymienić i scharakteryzować rodzaje pisma
nazwać i opisać materiały pisarskie
wyjaśnić znaczenie pisma dla poznania
przeszłości i komunikowania się ludzi.
Potrafię:
wskazać na mapie starożytny Egipt i Nil
wskazać czas powstania starożytnego Egiptu
wskazać znaczenie Nilu dla państwa egipskiego
scharakteryzować warunki naturalne starożytnego
Egiptu
wyjaśnić pojęcia: faraon, piramida
wymienić grupy społeczne starożytnego Egiptu,
ich zajęcia oraz warunki życia
wyjaśnić pozycję faraona w społeczeństwie
egipskim.
Potrafię:
wyjaśnić pojęcia: politeizm, mumifikacja, mumia,
sfinks
przedstawić wierzenia starożytnych Egipcjan
opisać sposoby oddawania czci bogom
wymienić najważniejsze bóstwa i sposoby ich
przedstawiania
wyjaśnić sposób budowy piramidy oraz powody
mumifikacji zwłok.
Powtórzenie i utrwalenie nabytych umiejętności z karty
pracy nr 4.
Pisemny sprawdzian wiadomości.
DATA:
7.
Sposób i data
sprawdzenia
wiadomości
Ocena i podpis
nauczyciela
Download