Wyjaśnić, korzystając z rysunku, co nazywamy wektorem położenia

advertisement
1. Wyjaśnić, korzystając z rysunku, co nazywamy wektorem położenia, wektorem
przemieszczenia i wektorem prędkości średniej.
2. Trzy zasady dynamiki Newtona.
3. II zasada dynamiki jako związek między siłą i towarzyszącą jej zmianą pędu.
4. Prawo powszechnego ciążenia (w zapisie skalarnym i wektorowym).
5. Prawo Coulomba (w zapisie skalarnym i wektorowym).
6. Definicja natężenia pola grawitacyjnego i natężenia pola elektrostatycznego
7. Co to są linie pola (dla wybranego pola). Narysować linie pola dla źródła
kulistosymetrycznego i dla pola jednorodnego.
8. Wyjaśnić (jednym zdaniem) jak znajduje się natężenie pola elektrostatycznego (lub
grawitacyjnego) jeśli źródło składa się z kilku punktowych fragmentów pozostających
w różnych miejscach.
9. Jak definiujemy strumień natężenia pola przez pewną powierzchnię.
10. Określić kiedy prawo Gaussa daje się wykorzystać do znajdowania pola
grawitacyjnego (elektrostatycznego) i zilustrować wybranym przykładem.
11. Podać i omówić wzór na siłę Lorentza.
12. Skąd bierze się pole magnetyczne w przyrodzie i w technice.
13. Co wyznacza linie pola magnetycznego i jaka jest podstawowa różnica między
przebiegiem linii pola magnetycznego i np. linii pola grawitacyjnego.
14. Prawo Biota - Savarta (wzór i omówienie).
15. Prawo Ampere'a - treść i warunki wykorzystania (zilustrować przykładem
przewodnika prostoliniowego lub solenoidu).
16. Skąd bierze się ciśnienie, wywierane przez gaz na ścianki naczynia.
17. Kinetyczna interpretacja temperatury gazu.
18. Równanie stanu gazu doskonałego - objaśnić wszystkie występujące symbole.
19. Dla wybranego typu termometru, innego niż gazowy , wyjaśnić jaki parametr jest w
nim miarą temperatury.
20. Czym różnią się skale temperatur Celsjusza i Fahrenheita (wzór nie jest konieczny).
21. I zasada termodynamiki - wzór i treść.
22. Dlaczego ciepła właściwe (dla 1 mola) w przemianie izobarycznej i izochorycznej są
różne.
23. Zasada ekwipartycji energii.
24. Wyjaśnić dlaczego ilość stopni swobody dla danej cząsteczki (np. wodoru H2) zależy
od temperatury gazu.
25. Narysować cykl Carnota, zdefiniować sprawność silnika pracującego wg. tego cyklu.
26. Jak odbywa się dostarczanie ciepła i chłodzenie gazu roboczego w silniku
rzeczywistym (np. benzynowym) - krótko.
27. Podać II zasadę termodynamiki.
28. Czym różni się pompa cieplna od lodówki?
29. Czym jest fala elektromagnetyczna.
30. Najogólniejsza i jednocześnie najkrótsza definicja fali.
31. Napisać równanie fali harmonicznej i objaśnić sens wszystkich występujących w nim
zmiennych i parametrów.
32. Napisać związki pomiędzy parametrami fali (okres, częstotliwość, długość i
prędkość).
33. Podać treść zasady superpozycji dla zaburzenia pochodzącego od kilku fal.
34. Na czym polega konstrukcja czoła fali metodą Huygensa.
35. Cechy charakterystyczne zjawiska interferencji i warunki jej wystąpienia
36. Napisać równanie fali harmonicznej i objaśnić sens wszystkich występujących w nim
zmiennych i parametrów.
37. Napisać związki pomiędzy parametrami fali (okres, częstotliwość, długość i
prędkość).
38. Które obserwacje dotyczące zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego nie dały się
wyjaśnić na gruncie teorii falowej.
39. Jakie fakty związane z przechodzeniem elektronów przez maleńki otwór nie dają się
wyjaśnić gdyby traktować elektrony jako cząstki.
40. Jakie fakty związane z przechodzeniem elektronów przez maleńki otwór nie dają się
wyjaśnić gdyby traktować elektrony jako cząstki.
41. Wyjaśnić pojęcie "dualizm falowo-korpuskularny", podać treść hipotezy de Broglie'a i
jego wzór w wersji wektorowej.
42. Jaką role pełnią pola elektryczne i magnetyczne w mikroskopie elektronowym?
43. Po co buduje się synchrotrony i akceleratory?
44. Jakie siły trzymają jądro w całości. Jak duże są w porównaniu do siły Culomba?
45. Jak wyznaczamy masy jąder?
46. Podać symbol identyfikujący pierwiastek i nazwać wszystkie występujące w nim
znaki.
47. Jakie promieniowanie towarzyszy rozpadowi jąder?
48. Dlaczego jądro może się samo rozpadać?
49. Dlaczego przy naturalnych rozpadach nie obserwuje się emisji pojedynczych
nukleonów?
50. Dlaczego pierwiastki o liczbie A>140 do tej pory jeszcze się nie rozpadły?
51. Co wspólnego ma elektrownia jądrowa z lokomotywą?
52.
Download