Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem

advertisement
62
M. J. Nowak, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania…
M. J. Nowak, The optimal use of factors influencing…
Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania
miastem
Maciej J. Nowak*
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, rozwój regionalny, zarządzanie miastem, zarządzanie obszarem
metropolitalnym
Keywords: local development, regional development, metropolies, urban-government
Synopsis: Celem artykułu jest określenie instrumentów, które mogą przyczynić się do rozwoju miasta
oraz czynników rozwój ten warunkujących. W związku z powyższym dokonano przeglądu literatury
przedmiotu z zakresu zarządzania miastem. Szczególną uwagę poświęcono przypadkowi miasta
Szczecina, którego rola w kontekście funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych jest w
literaturze dyskusyjna. W oparciu o wywiad bezpośredni przeprowadzony wśród szczecińskich przedsiębiorców wskazano najważniejsze czynniki warunkujące rozwój Szczecina. Wyniki badań skonfrontowano z tezami literatury.
Wstęp
Zarządzanie miastem to skomplikowany proces, wymagający interdyscyplinarnej znajomości wielu zróżnicowanych zagadnień, opartych m.in. na ekonomii, prawie, gospodarce
przestrzennej czy ochronie środowiska. Poza szczegółowymi czynnościami, stanowiącymi
wyraz realizacji zadań w różnych kierunkach, ważna jest ogólna wizja rozwoju miasta.
Pojęcie rozwoju można definiować w różny sposób: na podstawie koncepcji rozwoju lokalnego, rozwoju regionalnego czy też zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie każdego z tych
pojęć do miasta wiąże się z konkretnymi praktycznymi wskazówkami w zakresie optymalnego modelu zarządzania miastem.
Ważnym zagadnieniem jest określenie instrumentów, które mogą przyczynić się do rozwoju miasta, a także czynników rozwój warunkujących i koniecznych do uwzględnienia w
procesie zarządzania miastem. Celem artykułu jest określenie najważniejszych czynników
rozwoju, które są istotne i niezbędne do wykorzystania w procesie zarządzania miastem oraz
ich konkretyzacja w odniesieniu do Szczecina.
Wśród głównych celów rozwoju lokalnego wyodrębnić można m.in. tworzenie instytucji
rozwoju lokalnego, rozwój alternatywnej produkcji i usług, rozwój kapitału ludzkiego i
społecznego, poszukiwanie rynków zbytu, transfer i dyfuzję wiedzy i technologii oraz
wykorzystanie zasobów lokalnych [Blakely, 1989, s. 168; Parysek, 2001, s. 50]. Pod pojęciem rozwoju regionalnego należy rozumieć trwały wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz systematyczną i trwałą poprawę ich konkurencyjności, a także poziomu życia
mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju [Chądzyński,
Nowakowska, Przygodzki, 2009, s. 43–44]. Rozwój zrównoważony miasta to rozwój oscylujący pomiędzy sferą przyrodniczą, układem przestrzennym, sferą społeczną oraz sferą
-
-
-
-
Czynniki wpływające na rozwój dużego miasta – przegląd literatury
przedmiotu
-
*
Dr Maciej J. Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
-
-
-
-
-
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 1/2011
CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY 1/2011
63
gospodarczą [Mierzejewska, 2010, s. 119]. Paradygmaty rozwoju lokalnego i rozwoju
zrównoważonego, a także zasada zrównoważonego rozwoju są bardzo istotne w procesie
zarządzania miastem. W kontekście rozwoju miasta wskazuje się przede wszystkim rozwój
jego powierzchni, wzrost liczby mieszkańców, rozwój substancji mieszkaniowej, rozwój
infrastruktury komunalnej, rozwój przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej [Parysek,
2005, s. 82–98]. Miasto powinno włączyć się w proces rozwoju, uwzględniając najnowsze
paradygmaty wynikające z literatury przedmiotu.
Miasto można definiować w różny sposób. O ile prawny jego status nie budzi wątpliwości, o tyle zastanawiać się można nad jego ujęciem z punktu widzenia ekonomicznego i
organizacyjnego. W literaturze miasto jest rozumiane jako miejsce życia i pracy ludzi trudniących się świadczeniem usług, handlu oraz działalnością produkcyjną. Mieszkańcy, władze, organizacje społeczne, jednostki gospodarcze, przedstawicielstwa władz ponadlokalnych, ludność spoza miasta oraz filie jednostek gospodarczych są określane jako użytkownicy miasta [Czornik 2009, s. 17, 46–51]. Uczestniczą oni więc w znaczącym stopniu w
procesie zarządzania miastem. Nie budzi też wątpliwości to, że dobre zarządzanie miastem
uwarunkowane jest spełnieniem cech dobrego planu zarządzania, wśród których wymienić
należy celowość, wykonalność, niesprzeczność, operatywność, giętkość, szczegółowość,
długodystansowość, prekluzyjność, racjonalność, gospodarność oraz estetyczność rozwiązań
[Markowski, Stawasz, 2001, s. 187–188]. W kontekście gospodarności uwzględnić należy
relację podjętych działań do ich kosztów. W dokumentach rozwojowych uwzględnia się
również misję miasta, rozumianą jako szeroki rozwój społeczno-gospodarczy, gdzie poprzez
ścisłą współpracę sektorów publicznych i prywatnych stymuluje się wzrost konkurencyjności
i lokalnej przedsiębiorczości [Potoczek, Stępień, 2008, s. 88]. Dokumenty te, w szczególności strategie rozwoju, powinny stanowić efekt współpracy wszystkich najważniejszych
środowisk lokalnych, powinny być m.in.: wewnętrznie spójne i zgodne, adekwatne do
dostępnych zasobów, perspektywiczne i realne [Kauf, 2004, s. 486–487]. Wśród modelowych zapisów, których określenie w strategii rozwoju miasta proponuje się w literaturze,
można wskazać budowę obwodnic w dużych miastach, budowę ścieżek rowerowych i
pieszych, zwiększanie powierzchni terenów zielonych oraz urządzanie w strefach podmiejskich terenów wypoczynkowych [Dubel, 2004, s. 483]. Wszystkie wymienione powyżej
działania mogą być traktowane jako mające na celu podwyższanie konkurencyjności miast
[Łaźniewska, 2010, s. 273]. S. Kauf, zajmując się kryteriami klasyfikacji strategii przewagi
konkurencyjnej regionu, wyróżniła m.in. za U. Manschwetusem strategie segmentacji rynku
(w ramach których identyfikuje się docelowe grupy odbiorców regionu), strategie ukierunkowane na wspieranie i rozwój obszarów kluczowych w regionie, strategie pola rynkowego,
strategie stymulujące rozwój regionalny oraz strategie identyfikujące potencjalnych partnerów współpracy [Kauf, 2009, s. 214–215]. Znajduje to odpowiednie zastosowanie do dużych
miast, metropolii oraz obszarów metropolitalnych (które pod wieloma względami podlegają
podobnym uwarunkowaniom rozwoju jak regiony). Każdy z rodzajów strategii jest istotny
dla rozwoju miasta. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że stopień szczegółowości wyodrębnianych problemów w ramach strategii wiąże się z koniecznością wykorzystania w dużym
zakresie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego miasta zarówno do przygotowywania, jak
i wdrażania strategii. Rodzi to konieczność formalizacji organów władzy metropolitalnej.
Szereg przeprowadzonych analiz skłania do przyjęcia innych konkretnych propozycji
związanych z zarządzaniem miastem. Wskazuje się m.in. konieczność traktowania miasta
jako marki o samodzielnym, posiadającym trwałą wartość estetyczną logo [Łaska, 2007, s.
252–255]. Nie budzi wątpliwości również konieczność rozwoju przedsiębiorczości w mieście [Dominiak, 2006, s. 53–62], kapitału społecznego i ludzkiego w mieście [Jadźwiński,
2009, s. 71–84] oraz dbania o jego gospodarkę przestrzenną [Gaczek, 2003, s. 76–99]. H.
Gawroński wskazuje, że istotą działania samorządu terytorialnego nie jest bezpośrednie
wytwarzanie licznych usług, ale tworzenie odpowiedniego klimatu do współpracy umożli-
-
-
-
-
-
64
M. J. Nowak, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania…
M. J. Nowak, The optimal use of factors influencing…
wiającej osiąganiu celów poszczególnych interesariuszy miasta [Gawroński, 2010, s. 277] K.
Perechuda, analizując zagadnienie czynników rozwoju miasta w zarządzaniu nim, zaleca
propagowanie przez władze „wiedzy niejawnej”, czyli niedostępnej oficjalnie podmiotom
niesformalizowanym [Perechuda, 2004, s. 541]. Ma to wzmacniać inicjatywy oddolne.
Klasyfikacja miast w oparciu o liczbę ludności doprowadza do wniosku, że „duże miasta” liczą więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Kryteria wyodrębniania dużych miast są
zróżnicowane. W polskich realiach najbardziej racjonalne wydaje się uwzględnienie grupy
miast – stolic województw. Jednakże i ta grupa jest zróżnicowana. Dlatego warto w tym
kontekście uwzględnić grupę miast, którą można nazwać polskimi metropoliami, stolicami
obszarów metropolitalnych. Obszary te nie są obecnie rozwinięte, ale określenie danego
miasta jako stolicy obszaru świadczy o jego randze, tym bardziej, że kwalifikacja takich
obszarów wynika z szerokich badań. Można tu powołać się m.in. na europejski program
ESPON, klasyfikacje prowadzone w Zaktualizowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz dokonane przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
[Ładysz, 2009, s. 86–83].
Metropolie to wyraz wzmacniania przez miasto pozycji w systemie społecznogospodarczym poprzez przechodzenie z zasobochłonnego modelu rozwoju do jego współczesnego, innowacyjnego paradygmatu [Gorzelak, 2008, s. 96–97]. W związku z powyższym ośrodki te powinna cechować rozwinięta infrastruktura techniczna, duża liczba podmiotów gospodarczych, silne kontakty z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, a także
wysoki rozwój kapitału społecznego oraz ludzkiego. W literaturze wskazuje się m.in., że
metropolia eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe [Gorzelak, Smętowski, 2005, s. 15]. Z uwagi na
stopień rozwoju powstaje czasem nawet pytanie, czy metropolia jest miastem, czy też może
stanowi ona inną formę osadniczą [Jałowiecki, 2009, s. 7–11].
Zróżnicowane badania przeprowadzono również w odniesieniu do modelowych działań,
które duże miasta powinny podejmować w celu podwyższenia wskaźników rozwoju. Z
badań K. Giordano wynika, że zrównoważony rozwój warunkują takie czynniki, jak przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, występowanie opracowań ekofizjograficznych
oraz wykształcenie przyrodnicze pracowników gminy. Największe miasta w klasyfikacji
gmin pod tym względem nie zajmują czołowych miejsc [Giordano, 2006, s. 151]. Osobnym
zagadnieniem jest ukierunkowanie wydatków inwestycyjnych miast. Z badań wynika, że co
do zasady miejskie inwestycje koncentrują się na realizacji zadań z zakresu gospodarki
komunalnej, budowy i modernizacji dróg oraz oświaty [Maciejuk, 2008, s. 65]. Jest to istotna
informacja z punktu widzenia pozyskiwania przez miasta przedsiębiorców. Z badań przeprowadzonych przez W. Jarczewskiego wynika, że podstawowym wyznacznikiem proinwestycyjnego nastawienia miast jest przygotowanie ofert inwestycyjnych, w szczególności tych
odnoszących się do zbywanych nieruchomości. Ponadto wdrażanie poszczególnych działań
jest silnie uzależnione od determinacji i doświadczenia władz lokalnych. Miasta, przygotowując strategię promocji gminy, powinny określić w niej m.in. docelową grupę adresatów
komunikacji promocyjnej oraz budżet promocji w powiązaniu z dostępnymi środkami
promocji [Jarczewski, 2007, s. 70–71, 86]. Uwzględnić tu należy także uwarunkowania
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju [Kądzioła, Szarej-Baran, 2009, s. 157].
Szerokie badania w zakresie polityki miejskiej władz metropolii względem inwestorów
zagranicznych przeprowadzili W. Dziemianowicz oraz B. Jałowiecki. Warto zwrócić uwagę
na następujące wnioski wynikające z tych badań:
– miasta nie prowadzą szczególnej polityki dotyczącej inwestorów zagranicznych,
– władze miejskie z uwagi na brak długofalowych strategii (pomimo podejmowanych
prób) nie potrafią dokonać selekcji inwestorów z punktu widzenia potrzeb miasta.
Pomimo werbalnej przychylności władz miejskich, inwestorzy napotykają na wiele
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 1/2011
CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY 1/2011
65
przeszkód, jak nieuporządkowany stan prawny nieruchomości czy brak zachęt podatkowych.
– głównymi czynnikami lokalizacji w aglomeracjach miejskich są: kwalifikacje siły
roboczej, wielkość rynku zbytu, koszty siły roboczej i istniejące połączenia drogowe,
– w dużych miastach istnieją poważne zaniedbania w zakresie infrastruktury i kształtowania przestrzeni publicznej [Dziemianowicz, Jałowiecki, 2004, s. 127–128].
Można wskazać badania, z których wynika klarowna wizja rozwoju w odniesieniu do
metropolii oraz terenów znajdujących się w obszarze ich oddziaływania. Wśród czynników
zarządzania miastem wskazanych w tym kontekście przez przedstawicieli gmin z obszernego
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego wymienić należy:
– przyciąganie strategicznych inwestorów,
– wzrost innowacyjności i poziomu świadczonych usług,
– rozszerzenie zasięgu połączeń komunikacji międzynarodowej,
– rozwój turystyki i baz noclegowych,
– rozwój usług internetowych w ramach rynku finansowego,
– rozwój centrów badawczo-rozwojowych oraz centrów zaawansowanej technologii
[Ładysz, 2009, s. 151].
S. Kauf pisze, że na zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego powinny składać się:
– aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów strategicznych,
– przygotowanie długookresowych programów promocji,
– budowa i rozbudowa infrastruktury,
– usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
– przygotowanie gruntów pod inwestycje [Kauf, 2009, s. 249].
Warto się również zastanowić, jak wszystkie wskazane powyżej działania mają być realizowane w metropoliach i obszarach metropolitalnych wymagających osobnej oceny efektywności poszczególnych instrumentów zarządzania. W literaturze przedmiotu podkreśla się,
że koncepcja governance uznaje konieczność zarządzania metropolią przy wykorzystaniu
metropolitalnej instytucji formalnej [Lackowska, 2009, s. 72]. W warunkach polskich brakuje metropolitalnych ośrodków władzy, co wpływa na zakres działań podejmowanych w
ramach zarządzania miastem. W organach administracji publicznej bowiem (podobnie jak w
przedsiębiorstwach) coraz większy nacisk kładzie się na zwiększanie wydajności i efektywności realizowanych działań, uwzględniając zarazem konieczność tworzenia odpowiednich
struktur organizacyjnych gwarantujących sprawność działania [Kauf, 2009, s. 120].
-
-
-
-
-
Czynniki wpływające na rozwój Szczecina
Największe miasta polskie należą do grupy najbardziej konkurencyjnych gmin w Polsce
[Dziemianowicz, 2008, s. 141–143]. Polskie metropolie nie spełniają w pełni wszystkich
wymagań modelowych, tym niemniej najlepiej rozwinięte miasta w Polsce są w ten sposób
wyodrębniane. Szczecin znalazł się na końcu listy metropolii wymienionych w programie
ESPON oraz w Zaktualizowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W
literaturze przedmiotu w oparciu o przeprowadzone badania, często – nawet w odniesieniu
do polskich warunków – określa się Szczecin jako „potencjalną metropolię” [Markowski,
Marszał, 2006, s. 14] bądź ośrodek regionalny klasy A [Smętkowski, Jałowiecki, Gorzelak,
2009, s. 60–61]. Zdarzają się także stanowiska, zgodnie z którymi Szczecin w ogóle nie
może być zaliczony do metropolii nawet w dłuższej perspektywie [Parysek, 2009, s. 14–16].
W klasyfikacjach Szczecin zajmuje więc stabilną pozycję za takimi ośrodkami, jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków czy Gdańsk, ale na ogół przed Lublinem, Białymstokiem czy
Rzeszowem, również aspirującymi do miana metropolii [Kupiec 2009, s. 145–152]. Samo
-
-
-
-
-
66
M. J. Nowak, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania…
M. J. Nowak, The optimal use of factors influencing…
miasto Szczecin nie jest w literaturze przedmiotu analizowane w tak szerokim zakresie, jak
inne duże ośrodki. Tym niemniej wskazany temat jest w publikacjach podejmowany. Z badań
P. Trzepacza wynika, że cennym rozwiązaniem może się okazać przeznaczenie terenów
aeroklubu w Dąbiu na potrzeby parku technologicznego, programy rewitalizacyjne oraz
rozwój budownictwa jednorodzinnego. Czynnikiem ograniczającym rozwój jest niewątpliwie upadek Stoczni Szczecińskiej i związany z tym kryzys kooperujących z nią przedsiębiorstw [Trzepocz, 2009, s. 80]. Problemem dla Szczecina jest jego sytuacja gospodarcza,
brak inwestorów oraz coraz większa liczba upadających dużych przedsiębiorstw. Z uwagi na
powyższe uzasadniona jest teza, zgodnie z którą Szczecin może być traktowany jak miasto o
przeciętnej pozycji w hierarchii dużych miast polskich. Niewątpliwie celem władz oraz
wszystkich użytkowników miasta powinno być podwyższanie tej pozycji poprzez stosowanie
instrumentów wpływających pozytywnie na rozwój miasta. Powyższa uwaga odnosi się nie
tylko do sfery gospodarczej, ale również sfery kulturalnej, społecznej, środowiskowej oraz
przestrzennej.
Wśród najważniejszych celów polityki przestrzennej wskazanych przez pracowników
urzędów gmin zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z gospodarką
przestrzenną w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym (SOM) wymieniono w kolejności
według hierarchii ważności:
– rozwój gospodarczy,
– utrzymanie ładu przestrzennego,
– ochronę środowiska,
– rozwój turystyki,
– bezpieczeństwo publiczne [Nowak, 2009, s. 123].
W celu konkretyzacji tych informacji przeprowadzono wywiady bezpośrednie wśród
przedstawicieli szczecińskich przedsiębiorców. Badania zostały przeprowadzone podczas
zorganizowanej przez Fundację Forum Gryf konferencji naukowej „Czas na rozwój. Człowiek, społeczność, organizacja”, która odbyła się w Połczynie Zdroju w dniach 23–26
września 2010 r. (wśród ponad czterdziestu uczestników konferencji dominującą grupę
stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą), a także uzupełnione indywidualnymi
spotkaniami ze szczecińskimi przedsiębiorcami. Podczas prowadzenia badań zadano pytanie
o to, jakie czynniki warunkujące rozwój Szczecina powinny stanowić szczególny przedmiot
zainteresowania władz miejskich w procesie zarządzania miastem.
Przeprowadzona analiza skłania do wniosku, że zarządzając miastem, należy korzystać z:
– czynników rozwoju istotnych dla każdego miasta (prawidłowo prowadzona gospodarka przestrzenna, pozyskiwanie inwestorów, rozwój infrastruktury technicznej,
rozwój kapitału społecznego i ludzkiego itd.),
– czynników rozwoju wiążących się ze specyfiką konkretnego miasta.
Obie grupy czynników rozwoju nie mogą stanowić podstaw do dwóch osobnych, niezależnych od siebie polityk. Tak jak wskazano na rys. 1, powinny być one wzajemnie powiązane. Z przeprowadzanych badań wynika, że opinie osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Szczecina (a więc osób, którym szczególnie powinno zależeć na rozwoju tego
miasta) są bardzo zbliżone do propozycji literatury przedmiotu w tym zakresie. Potwierdza
to więc trafność założeń prowadzonych w tym zakresie badań. Opinie przedsiębiorców
odnoszą się do konkretnego miasta i dotyczą tylko wybranych, najważniejszych czynników
wpływających na rozwój miasta. Wydaje się, że spośród wskazanych przez szczecińskich
przedsiębiorców odpowiedzi najważniejszą rolę odgrywają proponowane polepszenie kontaktów pomiędzy metropoliami (chodzi o zwiększenie kontaktów Szczecina z największą
sąsiednią metropolią – Berlinem) oraz rozwój infrastruktury technicznej.
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 1/2011
CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY 1/2011
67
Rys. 1. Czynniki wpływające na rozwój miasta Szczecina w opinii szczecińskich
przedsiębiorców (The optimal use of factors influencing city development in Szczecin)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów bezpośrednich
Zaakcentować należy, że w opinii szczecińskich przedsiębiorców bardzo istotne jest również
promowanie wartości kulturalnych i historycznych miasta, czemu służyć ma również rozwój
tzw. klasy kreatywnej (creative class), wyrażającej i kształtującej opinię społeczną w mieście.
-
-
-
-
-
Uwagi końcowe
Przeprowadzona analiza potwierdza tezę o konieczności wzmacniania, zwłaszcza przez
władze miejskie, rozwoju miasta poprzez dokładnie opracowane oraz szczegółowe strategie
rozwoju, rozwój kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego (zwłaszcza w odniesieniu do
działań samorządowców), wzmacnianie infrastruktury technicznej, nawiązywanie kontaktów
z inwestorami zagranicznymi, a także akcentowanie tradycji historycznych i kulturalnych
miasta. Wskazane cele mogą być realizowane w sposób bardziej efektywny przy wsparciu ze
strony inicjatyw oddolnych, a w szczególności klasy kreatywnej (creative class).
Wszystkie wskazane czynniki wpływające na rozwój miasta powinny zostać uwzględniane przy okazji zarządzania miastem. Jak wynika z literatury przedmiotu, w szczególności
publikacji S. Kauf, czynniki te powinny zostać określone i doprecyzowane w strategiach
rozwoju miasta. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają tezę, że strategie rozwoju
jako instrument zarządzania miastem powinny uwzględniać zarówno specyfikę grupy odbiorców usług miejskich, jak i potencjalnych partnerów współpracy (pomóc temu może
rozwój creative class), a także doprecyzowanie obszarów kluczowych w rozwoju miasta oraz
rynku miejskiego.
68
M. J. Nowak, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania…
M. J. Nowak, The optimal use of factors influencing…
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
-
20.
21.
-
22.
-
23.
-
-
24.
Blakely E.J., (1989), Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Library
and Social Research, London.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., (2009), Region i jego rozwój w warunkach
globalizacji, cedetu, Warszawa.
Czornik M., (2008), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna w
Katowicach.
Dominiak J., (2006), Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji
poznańskiej, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich
Uniwersytet Opolski.
Dubel K., (2004), Strategia rozwoju – narzędziem racjonalnego zarządzania miastem [w:] J.
Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski.
Dziemianowicz W., (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziemianowicz W., Jałowiecki B., (2004), Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich
metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gaczek W., (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Poznań 2003.
Gawroński H., (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer
Business, Warszawa.
Giordano K., (2006), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo
KUL, Lublin.
Gorzelak G., Smętkowski M., (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gorzelak G., (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii, [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto
jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa.
Jałowiecki B., (2009), Czy metropolia jest miastem?, [w:] B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia
jest miastem? , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Jarczewski W., ( 2007), Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Jaźwiński I., (2009), Kapitał ludzki w Szczecinie – istota oraz aspekty rynku pracy i aspekty
edukacyjne, [w:] S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Kauf S., (2009), Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego.
Kauf S., (2004), Strategia marketingowa a możliwość wzrostu regionów miejskich, [w:] J.
Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego.
Kądzioła A., Szamrej-Baran I., (2009), Strategia zrównoważonego rozwoju jako podstawa efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, [w:] S. Kowal, B. Wenerska (red.),
Efektywność zarządzania w samorządzie terytorialnym, PWSZ w Kaliszu.
Kupiec L., (2009), W drodze ku metropolii białostockiej, [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski
(red.), Metropolie. Problemy rozwoju, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Ładysz I., (2009), Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa.
Lackowska M., (2009), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Łaska M., (2007), Miasto jako marka (w:) M. Malikowski, S. Solecki (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Nomos, Kraków.
Łaźniewska E., (2010), Konkurencyjność miast w teorii i praktyce (w:) M. Nowak, T. Skotarczak
(red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu, Warszawa.
Maciejuk M., (2008), Inwestycje samorządowe w miastach województwa dolnośląskiego, [w:] J.
Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski.
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 1/2011
CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY 1/2011
69
25. Makieła Z., (2009), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej,
„Studia KPZK PAN” t. CXXV, Warszawa.
26. Markowski T., Stawasz D., (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem
miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
27. Markowski T., Marszał T., (2006), Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy
i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
28. Markowski T., (2005), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, „Biuletyn KPZK
PAN” z. 221, Warszawa.
29. Mierzejewska L., (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
30. Nowak M., (2009), Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych. Koncepcje
planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne, CeDeWu, Warszawa.
31. Parysek J., (2009), Aglomeracje, metropolie, miasta globalne, [w:] B. Wenerska (red.),
Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie, aglomeracje, peryferie, PWSZ w Kaliszu.
32. Parysek J., (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
33. Parysek J., (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
34. Potoczek A., Stepień J., (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WSG,
Bydgoszcz.
35. Perechuda K., (2004), Dyfuzja wiedzy w aglomeracjach miejskich, [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój
miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski.
36. Słodczyk J., (2003), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski.
37. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., (2009), Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza
i rekomendacje, „Studia regionalne i lokalne” nr 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
38. Szwintenberg A., (2002), Transformacje funkcjonalne i przestrzenne Koszalina w gospodarce
rynkowej, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast,
Uniwersytet Opolski.
39. Trzepacz P., (2009), Zmiany w użytkowaniu ziemi Szczecina w latach 1988–2008, (w:) I.
Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
40. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (2006), „Studia Regionalne
i Lokalne”, wydanie specjalne, t. II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
The optimal use of factors influencing city development - case
study: Szczecin
-
-
-
-
-
Summary
The key issue of the article are factors influencing development of a cities. The author
analyzed scholarly literature as well as results of the researches focusing on optimal use of
management instruments influencing development of a cities. Among the main objectives of
the local development one may distinguish, among others, creation of an institution for local
development, development of alternative products and services, development of human and
social capital, the search for markets, transfer and diffusion of knowledge and technology as
well as the use of local resources. The classification of cities based on the population leads to
a conclusion that the "big cities" possess more than 100 thousand inhabitants. The criteria for
the distinguishing of large cities are diverse. In the Polish reality, it seems the most
reasonable to include a group of cities – the provincial capitals. However, this group is also
diverse. The analysis held in the article - made basing on the direct interviews carried out
among the Szczecin economic entities confirms the thesis of the need to strengthen,
especially by the municipal authorities, the city's development through carefully designed
and detailed development strategies, development of human capital and social capital
70
M. J. Nowak, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania…
M. J. Nowak, The optimal use of factors influencing…
-
-
-
-
-
(particularly in relation to the activities of local governments), strengthening of technical
infrastructure, establishing contacts with foreign investors along with putting emphasis on
the historical and cultural traditions of the city. The objectives pointed can be pursued more
effectively with the support of the lower initiatives, especially the creative class.
Download