Monoclonal Mouse Anti-Human CD15 Clone Carb-3 Nr kat

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD15
Clone Carb-3
Nr kat. M3631
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciała Monoclonal Mouse Anti-Human Clone Carb-3 są przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych w immunohistochemii.
Przeciwciała przeciwko CD15 mogą być użyteczne podczas identyfikacji ziarnicy Hodgkina. Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego
odczynu musi być uzupełniona przez ocenę morfologiczną, wykonanie odpowiednich prób kontrolnych i interpretowana przez
doświadczonego patologa w kontekście historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Synonimy antygenu
Antygen Lewis X (Lex) (1,2), 3-fukozylo-N-acetylolaktozoamino (3-FL) (3), X-hapten (2,4), SSEA-1 (swoisty antygen embrionalny) (1,2),
lakto-N-fuktopentaoza III [LNFP III] (2).
Streszczenie i informacje ogólne
CD15 podlega ekspresji na komórkach Reed-Sternberga w ziarnicy Hodgkina oraz na innych typach komórek, łącznie z komórkami
szpikowymi i komórkami nabłonkowymi (2,4,5). Przeciwciała przeciwko CD15 rozpoznają sekwencję pentasacharydu występującą w
ceramidzie lakto-N-fukopentaozy III (nazywanym także X haptenem Lex) obecnym w wyższych glikolipidach i glikoproteinach (1,4). Praca
poglądowa autorstwa Arber i wsp. zawiera informacje, że przeciwciała przeciwko CD15 dają dodatni odczyn w 87% przypadków ziarnicy
Hodgkina łącznie ze stwardnieniem guzowatym, przypadkami mieszanymi i przy obniżeniu ilości limfocytów, natomiast wariant z przewagą
limfocytów wykazuje niższy odsetek odczynów dodatnich (37%). W przypadku chłoniaków nieziarniczych ekspresję CD15 wykazuje 13%
komórek: 4,1% limfocytów B, 21% limfocytów T i 17% komórek z linii Null. Ekspresję CD15 wykazują także komórki w ostrej białaczce
szpikowej (65%) i w przewlekłej białaczce szpikowej (96% w fazie chronicznej i 54% w fazie blastycznej). Stosunkowo słabą ekspresję CD15
stwierdzono w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej (ogółem 5,7%) z dodatnim odczynem w przypadku 7,7% cALL lub prekursorowych
limfocytów B, 0% limfocytów B, 7,7% limfocytów T i 17,3% komórek z linii Null. Raki pochodzące z niektórych narządów także wykazały
ekspresję CD15 (56%): rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy i niezróżnicowane raki wielko- i drobnokomórkowe (4).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące części instrukcji do
systemu detekcji IHC: 1) Zasada przeprowadzenia odczynu, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie barwienia, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie problemów,
8) Interpretacja wyniku barwienia, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany odczynnik
Monoklonalne przeciwciała mysie dostarczane w postaci płynnej jako nadsącz hodowli komórkowej (zawierający płodową surowicę bydlęcą),
dializowany wobec roztworu Tris-HCl o stężeniu 0,05 mol/L, pH 7,2 i azydek sodu o stężeniu 0,015 mol/L. Produkt zawiera białko
stabilizujące.
Klon: Carb-3
Izotyp: IgM
Stężenie mysich lgM [mg/L]: patrz etykieta na fiolce.
Immunogen
Fragment oligopeptydu X-hapten oczyszczony pod względem powinowactwa immunologicznego pochodzący z komórek białaczki
mielomonocytarnej
Swoistość
W testach Western blot lizatów komórkowych HL60 przeciwciało barwi główny prążek o masie cząsteczkowej ~220 kD odpowiadający
oczekiwanej masie cząsteczkowej białka CD15 (6).
Środki ostrożności
1. Odczynniki są przeznaczone dla przeszkolonych Użytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. Stężenie NaN3 występujące w
produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem lub miedzią, wchodzącymi w skład
instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy usuwaniu resztek odczynnika używać dużych ilości
wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Podobnie jak w przypadku każdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, należy stosować odpowiednie procedury
postępowania.
4. Należy stosować właściwe wyposażenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą bądź oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik należy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
(114964-001)
306998PL_001 s. 1 z 3
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Jeżeli odczynniki są
przechowywane w warunkach innych niż podane na ulotce dołączanej do opakowania, Użytkownik powinien je zweryfikować. Nie ma
jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności tego produktu. Dlatego równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od
pacjentów należy wykonywać dodatnie i ujemne próby kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie można wyjaśnić
różnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, należy się skontaktować z działem wsparcia
technicznego firmy Dako.
Przygotowanie próbek i materiały dodatkowe wymagane, ale niedostarczane
Skrawki parafinowe:
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Wymagane jest poddanie odparafinowanych skrawków tkankowych cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek polegającej na odmaskowaniu HIER przy użyciu roztworu Dako Target Retrieval Solution (nr kat.
S1700/S1699).
HIER w łaźni wodnej: 20 minut w temp. 95–99°C. Przed zanurzeniem preparatów należy ogrzać roztwór do odmaskowania antygenu.
Po obróbce cieplnej należy pozostawić naczynie z buforem i preparatami na 20 minut, aż ostygnie do temperatury pokojowej. Po
zakończeniu procedury HIER delikatnie przepłukać skrawki roztworem buforu lub wodą dejonizowaną. W trakcie przygotowywania i
procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do
szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie szkiełek Dako Silanized Slides (nr kat. S3003).
Skrawki mrożakowe i rozmazy cytologiczne:
Opisywane przeciwciała mogą być stosowane do odczynów na utrwalonych w acetonie skrawkach mrożakowych lub utrwalonych
rozmazach cytologicznych.
Procedura wykonania odczynu i materiały dodatkowe wymagane, ale niedostarczane
Rozcieńczenie: Przeciwciała Monoclonal Mouse Anti-Human CD15, nr kat. M3631, mogą być używane w rozcieńczeniu 1:50 na poddanych
wstępnej obróbce utrwalonych w formalinie skrawkach zatopionych w parafinie, przy 30-minutowej inkubacji w temperaturze pokojowej.
Zaleca się rozcieńczenie przeciwciał odczynnikiem Dako Antibody Diluent (nr kat. S0809). Podane informacje mają charakter wyłącznie
orientacyjny. Optymalne warunki mogą się zmieniać w zależności od rodzaju materiału i sposobu jego przygotowania i powinny być
określone indywidualnie w każdym laboratorium. Zalecana kontrola ujemna to odczynnik Dako Negative Control, Mouse IgM (nr kat. X0942)
rozcieńczony do tego samego stężenia mysich IgM, co przeciwciało pierwotne. O ile nie potwierdzono stabilności rozcieńczonych
przeciwciał i kontroli ujemnej w rzeczywistej procedurze wykonania odczynu, zaleca się rozcieńczenie tych odczynników bezpośrednio przed
użyciem. Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów należy wykonywać dodatnie i ujemne próby kontrolne.
Wizualizacja: Zalecany jest odczynnik Dako EnVision™+ System/HRP, Dual Link Rabbit/Mouse (nr kat. K4061). Postępować zgodnie z
procedurą dostarczoną z systemem do wizualizacji.
Automatyzacja: Przeciwciała dobrze nadają się do wykonywania odczynów immunohistochemicznych w systemach zautomatyzowanych,
takich jak Dako Autostainer.
Interpretacja odczynu
Odczyn komórkowy ma charakter cytoplazmatyczny i/lub błonowy (4,7).
Charakterystyka wydajnościowa
Tkanki prawidłowe (7):
Rodzaj tkanki
(liczba testowanych
przypadków)
Nadnercza (3)
Szpik kostny (3)
Gruczoły sutkowe (2)
Mózg/móżdżek (3)
Mózg/mózgowie (3)
Szyjka macicy (2)
Jelito grube (2)
Przełyk (2)
Serce (3)
Nerki (3)
Wątroba (3)
Płuca (3)
(114964-001)
Składniki komórkowe dające dodatni odczyn
3/3 Komórki endokrynne kory nadnerczy (100%), cytoplazmatyczny
2/3 Mielocyty (100%), cytoplazmatyczny
1/3 Wszystkie komórki (100%), cytoplazmatyczny
2/2 Nabłonek przewodowy (25-100%), cytoplazmatyczny
3/3 Substancja biała, substancja szara (100%), rozlany
3/3 Substancja biała, substancja szara (100%), rozlany
0/2
1/2 Komórki nabłonka gruczołowego błony śluzowej (50%),
punktowy, biegunowy cytoplazmatyczny
1/2 Nabłonek błony śluzowej (20%), biegunowy cytoplazmatyczny
2/2 Komórki inne niż podstawne nabłonka płaskiego (100%),
cytoplazmatyczny
0/3
3/3 Nabłonek cewek nerkowych w strefie korowej (100%),
cytoplazmatyczny
2/3 Nabłonek strefy korowej i rdzenia (100%), cytoplazmatyczny
1/3 Nabłonek zatok naczyniowych (40%), cytoplazmatyczny
0/3
306998PL_001 s. 2 z 3
Komórki międzybłonka (3)
Nerwy (3)
Jajniki (3)
Trzustka (3)
Przytarczyce (3)
Przysadka mózgowa (3)
Gruczoł krokowy (2)
Ślinianki (3)
Mięśnie szkieletowe (3)
Skóra (3)
Jelito cienkie (3)
Śledziona (3)
Żołądek (3)
Jądra (3)
Grasica (3)
Tarczyca (2)
Migdałki (3)
Macica (2)
2/3 Komórki międzybłonka (100%), cytoplazmatyczny
0/3
0/3
2/3 Komórki zrazików (25-50%), cytoplazmatyczny
0/3
3/3 Komórki endokrynne części gruczołowej (75-100%),
cytoplazmatyczny
2/3 Wypustki nerwowe w płacie nerwowym (75-100%), rozlany
1/2 Nabłonek gruczołowy (50%), cytoplazmatyczny
1/3 Nabłonek przewodowy (100%), biegunowy cytoplazmatyczny
1/3 Nabłonek gruczołowy (20%), cytoplazmatyczny
0/3
0/3
1/3 Nabłonek błony śluzowej (20%), biegunowy cytoplazmatyczny
3/3 Komórki szpikowe (100%), cytoplazmatyczny
3/3 Błona śluzowa żołądka (100%), cytoplazmatyczny
0/3
2/3 Ciałka Hassela (100%), niekomórkowy
0/2
2/3 Nabłonek płaski pokrywający (50-100%), cytoplazmatyczny
2/2 Nabłonek gruczołowy (15-75%), cytoplazmatyczny
Piśmiennictwo
1. Ball ED. CD15 cluster workshop report. In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T, Morimoto C, Ritz J, Shaw S,
Silverstein R, Springer T, Tedder TF, Todd RF (eds). Leucocyte Typing V. White cell differentiation antigens. Oxford: Oxford Univ Press
1993;1:790-805
2. Kannagi R. CD15 Workshop Panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEGK, Goyert SM, Mason DY, Miyasaka M,
Moretta L, Okumura K, Shaw S, Springer TA, Sugamura K, Zola H (eds). Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens.
Garland Publishing Inc. New York, 1998;348-51
3. Gocht A, Struckhoff G, Löhler J. Invited review. CD15-containing glycoconjugates in the central nervous system. Histol Histopathol
1996;11:1007-28
4. Arber DA, Weiss LM. CD15: a review. Applied Immunohistochem 1993;1(1):17-30
5. Kornstein MJ, Bonner H, Gee B, Cohen R, Brooks JJ. Leu M1 and S100 in Hodgkin’s disease and non-Hodgkin’s lymphomas. AJCP
1986;85(4):433-7
6. M3631 WB011607 Report On File
7. M3631 IHC003 Report On File
Edition 02/07
(114964-001)
306998PL_001 s. 3 z 3
Download