Wymagania do sprawdzianu: „Dziedzictwo antycznego

advertisement
Wymagania do sprawdzianu: „Dziedzictwo antycznego świata”
Daty i związane z nimi wydarzenia:
Grecja – 776pne, 508pne (początek demokracji w Atenach, reformy Klejstenesa), 490pne,
480pne, 338pne, 334- 324pne( Wyprawa Aleksandra)
Rzym - 753pne, 509pne, 31pne (początek cesarstwa/pryncypatu), 284ne (przekształcenie
cesarstwa w dominat z despotyczną władzą cesarza), 395 ne (podział cesarstwa na wschodni
e i zachodnie), 476ne
Pojęcia: Hellada, Hellenowie, Wielka Kolonizacja, miasto-państwo(polis), hoplita,
oligarchia, demokracja, tyrania, hegemonia, mit, olimpiada, kultura hellenistyczna,
zgromadzenie ludowe, ostracyzm, monoteizm, politeizm,
republika, cesarstwo, senat, konsul, pretor, cenzor, trybun ludowy, prowincja, imperium,
romanizacja, barbarzyńcy, wędrówka ludów, kultura antyczna, proletariat, PAX Romana
( pokój rzymski), legion
Wiedza i umiejętności:
- związek między warunkami naturalnymi w Grecji i kształtowaniem się miast- państw
- przyczyny łączące mieszkańców polis we wspólnotę obywatelską
- dostrzeganie różnic w pozycji społecznej i politycznej różnych grup ludności w Atenach
i w Sparcie
- wskazanie różnice w sposobie sprawowania władzy w Atenach i Sparcie
- wskazanie przykładowych zalet i wad demokracji w Atenach i oligarchii w Sparcie
- określenie znaczenia religii w życiu Greków
- określenie znaczenia igrzysk olimpijskich dla starożytnych Greków
- wyjaśnienie przyczyn zwycięstwa Greków nad Persami
- znajomość przykładów wybitnych dzieł sztuki greckiej w różnych dziedzinach
- znajomość imion wybitnych twórców greckich i rzymskich - przedstawicieli różnych
dziedzin kultury i sztuki (tak, jak było to omawiane na lekcji)
- znajomość legendy o założeniu Rzymu
- wyjaśnienie przyczyn wojennych sukcesów Rzymian
- rozumienie różnic w sposobie rządzenia państwem rzymskim w okresie republiki
i cesarstwa
- wyjaśnienie przyczyn upadku republiki
- wyjaśnienie przyczyn podziału cesarstwa na wschodnie i zachodnie
- wyjaśnienie przyczyn upadku cesarstwa zachodnio – rzymskiego, rozróżnianie przyczyn
wewnętrznych i zewnętrznych
- znajomość elementów kultury greckiej przejętych przez Rzymian (architektura, rzeźba,
twórczość literacka, religia)
- wskazanie przykładów własnych osiągnięć Rzymian w różnych dziedzinach
- znajomość ulubionych rozrywek Greków i Rzymian
- wyjaśnienie przyczyn prześladowania chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim
- wyjaśnienie przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa nad starą religią rzymską
- wyjaśnienie przyczyn przyjmowania kultury rzymskiej (romanizacja) przez
ludy imperium rzymskiego
- znajomość przykładów osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację
współczesną
- wskazywanie na mapie państw, miast, granic i innych obiektów
- czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych
- znajomość rachuby czasu
Download