Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do ruchu osobowego

advertisement
Historyczne uwarunkowania
Układu z Schnegen
Integracja w starożytności
Starożytna Grecja
Polis – organizmy polityczne, posiadające
własny ustrój, własne formy władzy
i znacznie różniące się od siebie (Ateny,
Sparta)
Symmachia
–
rodzaj
związków
niepodległych
polis
o
charakterze
wojskowym (Związek Morski, Związek
Peloponeski)
Amfiktionity – organizacje międzynarodowe,
które stanowiły związki państw o charakterze
religijno-politycznym,
których
celem
była
ochrona miejsc kultu religijnego.
Izopolitije – umowy polegające na przyznaniu
mieszkańcowi innego polis praw politycznych na
zasadzie wzajemności.
Imperium Aleksandra
Macedońskiego
zmiana
w
strukturze
podbijanych krajów
zewnętrznej
zrównanie Persów i Macedończyków
nietrwałość imperium
Imperium Rzymskie
 prawo rzymskie
 zawieranie nierównoprawnych umów przymierza
 edykt cesarza Karakalli z 212 r. n. e.
 chrześcijaństwo i edykt cesarza Galeriusa z 311
r. i cesarza
Konstantyna z 313 r. –
równouprawnienie z innymi religiami
 edykt cesarza Teodozjusza Wielkiego z 392 r. –
chrześcijaństwo – jedyna legalna religia
Ruch osobowy w okresie
starożytności
 swoboda w przemieszczaniu się, ograniczenia
w stosunku do osób niebezpiecznych
 zapewnienie
cudzoziemcom
opieki
i bezpieczeństwa
 prostatesi Grecja (urzędnicy) udzielający
gościny cudzoziemcom w ramach zasady
gościnności prywatnej
 proksenia – instytucja gościnności publicznej
Integracja w średniowieczu
rola Biblii, starożytnych filozofów, pism
Ojców Kościoła na kształt średnioiecznej
Europy
chrześcijaństwo jako element jednoczący
średniowieczne ludy
próba odbudowy cesarstwa rzymskiego
dążenie do zapewnienia pokoju
rola ośrodka centralnego w integracji
dualizm w stosunkach wewnętrznych
 rola Franków i Karol Wielki
 887/888
i Włochy
podział
Franków
na
Francję,
Niemcy
 962 – powstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego (odparcie Węgrów, podboje ziem
Europy Środkowej i Wschodniej, podporządkowanie
sobie papiestwa)
 koncepcje Ottona III (imperium uniwersalistyczne
z centrum na ziemiach włoskich z Bizancjum, Niemcami,
Galii,
Słowiańszczyzną,
równe
prawa
każdej
z części, cesarz władca duchowy i świecki, brak uznania
dla koncepcji ze strony Rzeszy)
 powstanie w Europie państw o zbliżonym ustroju
(respublica Christiana)
 schizma
 próba wykreowania na przywódcę ówczesnej
Europy, króla Francji Filipa IV Pięknego
(koncepcje legistów – podporządkowanie
papiestwa królowi i przekazanie mu ziem
w Europie Zachodniej, przywrócenie pokoju na
ziemiach niemieckich i włoskich, wyparcie
muzułmanów z Ziemi Świętej, krucjaty; klęska
we Flandrii, niepokoje wewnętrzne, stanowisko
Papieża Bonifacego VIII)
Idea Jerzego z Potiebradu –
władca czeski
W skład związku miały wchodzić Czechy,
Francja, Polska i Burgundia
związek otwarty, federacja
na czele jeden z władców państw
członkowskich, zgromadzenie związkowe
bicie wspólnej monety
1462 – zjazd głogowski i zbliżenie polskoczeskie
Plany Kazimierza Jagiellończyka
uzyskanie tronu przez każdego z synów
(Władysław – Czechy, Jan – Węgry,
Aleksander – Litwa, Zygmunt – Mołdawia)
przymierze z Francją w 1500 roku jako
przeciwwaga dla Habsburgów
Ruch osobowy w średniowieczu
ułatwienia dla podróżujących mające
odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym
poszczególnych państw
przywileje dla studentów zachęcające do
nauki,
ułatwienie
i
regulacje
dla
pielgrzymów i kupców, korzystne warunki
osadnictwa dla chłopów i kupców
Integracja w czasach
nowożytnych
 zmniejszanie się roli chrześcijaństwa
reformacji i wojnach religijnych
po
 traktaty
westfalskie
(1648)
–
uznanie
niepodległości 322 państw niemieckich, gdzie
każde mogło decydować o religii swoich
obywateli
 zniweczenie
starań
o zjednoczenie Niemiec
Habsburgów
 zasada równowagi politycznej w Europie np.
koalicja przeciw Francji w 1673-1674
Projekt Maksymiliana Sully
 doradca króla Francji Henryka IV
 powstanie ponadnarodowej organizacji politycznej,
wielkiej republiki chrześcijańskiej złożonej ze wszystkich
państw europejskich oprócz Moskwy
 sprowadzenie władzy Habsburgów do Półwyspu
Pirenejskiego, wyparcie Turków, odbudowa cesarstwa
bizantyjskiego
 6 monarchii dziedzicznych w Europie, 5 monarchii
elekcyjnych i 5 republik
 na czele związku rada, która miała strzec pokoju i papież
utworzenie Zrzeszenia Europejskiego –
projekt Saint-Pierra
federacja państw z ogólnoeuropejskim
sejmem – Rousseau
konfederacja – Monteskiusz
Stany Zjednoczone Europy - Kant
Unia polsko-litewska
 unia personalna w XIV wieku
 unia realna – 1569
 wspólny monarcha i sejm, osobne urzędy centralne,
skarb, administracja i wojsko
 dobrowolność i trwałość związku, scalenie Polaków,
Litwinów i Rusinów
 plany wielkiego państwa zbiorowego między Bałtykiem,
Morzem Czarnym i Adriatykiem
 unia troista
Ruch osobowy w czasach
nowożytnych
 wielkie odkrycia geograficzne,
nowych szlaków handlowych
wytyczenie
 pierwsze ograniczenia ze strony Anglii i Francji
w swobodnym przepływie ludzi i towarów w celu
zmonopolizowania zysków płynących z handlu
z koloniami
 angielskie akty nawigacyjne
ordonanse z XVII wieku
i
francuskie
 stopniowe ograniczenia w poruszaniu się na
kontynencie europejskim, zwłaszcza w krajach
z monarchią absolutną
 tolerowanie osób, które mogły przysporzyć
krajowi korzyści i nie wpuszczanie osób
kłopotliwych
 tezy Grocjusza
 2 teorie dotyczące międzynarodowego ruchu
osobowego (każde państwo samo może ustalać
wymagania dotyczące przekraczania granic,
każdy ma prawo do swobodnego podróżowania)
wprowadzanie wiz i paszportów
próba całkowitego zamknięcia granic
w XVIII wieku przez Chiny i Japonię
utrudnienia dla Polaków podróżujących
podczas rozbiorów
Integracja po rewolucji
francuskiej
Europa napoleońska
 integracja społeczeństwa francuskiego
oświeceniowych i walka z przeciwnikami
wokół
idei
 integracja państw pragnących pokonać Francję
 hegemonia Francji w Europie (Belgia, Holandia, część
Niemiec, Szwajcarii i Włoch, Księstwo Warszawskie,
polityczne związki ze Szwecją); poza zasięgiem Francji
Rosja i Anglia
 kodeks cywilny, kodeks napoleoński, poszanowanie
burżuazyjnej własności, równość obywateli
Koncepcja Saint-Simona
i Thierry z 1814 roku
 państwo ponadnarodowe – Zjednoczona Europa
 dwuizbowy parlament wybierający króla
 uformowanie się tzw. industrii
 podstawową wartością dla człowieka jest praca,
tylko przedstawiciele industrii mają wpływ na
decyzje państwowe, polityka podporządkowana
gospodarce
Ład ustalony na kongresie
wiedeńskim
 Święte Przymierze (wszystkie państwa oprócz Anglii,
Państwa Kościelnego i Turcji) – luźne porozumienie
nieposiadające własnych instytucji
 nie
uwzględnianie
i zjednoczeniowych
dążeń
niepodległościowych
 koncepcja Mazziniego – Młodych Włoch (od
zjednoczenia Włoch do Stanów Zjednoczonych Europy);
propozycja powstania Młodych Niemiec, Młodej Francji,
Młodej Hiszpanii, Młodej Polski
Koncepcje odrzucenia porządku
wiedeńskiego
ruchy narodowe (krzyżujące się interesy)
zjazd
przedstawicieli
narodów
słowiańskich w Pradze w 1848 roku
Wiosna Ludów
koncepcja federacji Południowych Słowian
Serba Merkovicia
narodziny ideologii nacjonalistycznych
(zjednoczenie w II połowie XIX wieku
Włoch i Niemiec i powstanie II Rzeszy)
Download