Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce

advertisement
Studia BAS
Studia
Biura Analiz Sejmowych
kancelarii sejmu
Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw…
Wybrane problemy
wspierania przedsiębiorstw
w Polsce
Studia BAS
Nr 16
Wybrane problemy wspierania
przedsiębiorstw w Polsce
Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu
Warszawa 2008
Rada programowa: Grzegorz Gołębiowski – przewodniczący,
Henryk Dzwonkowski, Paweł Felis, Piotr Radziewicz, Piotr Russel,
Adam Szafrański, Dorota Stankiewicz, Zofia Szpringer
Kolegium redakcyjne: Ewa Karpowicz (redaktor naczelna),
Agnieszka Tomaszewska (sekretarz redakcji), Mirosław Gwiazdowicz,
Bożena Kłos, Monika Korolewska, Gabryjela Zielińska
Redaktor tomu: Grzegorz Gołębiowski, Anna Zygierewicz
Redakcja i korekta: Bożena Kleczewska
Skład: Janusz Świnarski
© Copyright by BAS
Warszawa 2008
Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
00‒441 Warszawa, ul. Zagórna 3
tel. (022) 694 18 66
faks (022) 694 18 65
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Wszystkie zamieszczone artykuły są recenzowane.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może
być bez zgody wydawcy – Kancelarii Sejmu – reprodukowana, użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.
ISBN 978‒83‒60739‒96-9
Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Druk i oprawa: NOKPOL
Spis treści
Wprowadzenie.................................................................................................................... 5
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce...................................... 7
Agnieszka Tomaszewska
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego........................................................27
Piotr Russel
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej
przedsiębiorstwom............................................................................................................49
Jacek Krzak
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw..........................69
Marcin Jamroży
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw.....................................89
Dorota Grodzka
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki
samorządu terytorialnego..............................................................................................111
Anna Zygierewicz
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE................................................................135
Jolanta Adamiec
Kobiety jako przedsiębiorcy...........................................................................................155
Grzegorz Gołębiowski
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw.............................................................173
Abstracts.......................................................................................................................185
O autorach......................................................................................................................191
Contents
Introduction........................................................................................................................ 5
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Enterprises and their activity in the economy in Poland................................................ 7
Agnieszka Tomaszewska
European State Aid regulations.......................................................................................27
Piotr Russel
Selected issues of state aid for enterprises.......................................................................49
Jacek Krzak
Influence of the special economic zones on enterprises’ development..........................69
Marcin Jamroży
Tax instruments supporting development of enterprises..............................................89
Dorota Grodzka
Instruments for support of business acitivity by local authorities..............................111
Anna Zygierewicz
The EU assistance for enterprises..................................................................................135
Jolanta Adamiec
Women as entrepreneurs...............................................................................................155
Grzegorz Gołębiowski
Trends in supporting enterprises development............................................................173
Abstracts..........................................................................................................................185
About autors...................................................................................................................191
Wprowadzenie
Przekazujemy Czytelnikom kolejny tom z serii „Studia BAS”, tym razem poświęcony wybranym problemom wspierania rozwoju i działalności
przedsiębiorstw w Polsce.
Od lat ekonomistów nurtuje kwestia ingerencji w procesy gospodarcze,
a także jej ewentualna skala. Przywykliśmy już, że w zasadzie powszechnie
akceptowane jest występowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
Wydaje się, że ostatnie wydarzenia związane z kryzysem finansowym są
powodem ponownego wywołania tego tematu, a poruszana przez nas problematyka nabiera nowego znaczenia. W niniejszej publikacji nie relacjonujemy dyskusji ekonomistów w tej materii, ale skupiamy się na opisie stanu
faktycznego w zakresie pomocy sektorowi przedsiębiorstw w Polsce. Tym
samym pozostawiamy Czytelnikowi możliwość sformułowania własnych
opinii.
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski prezentuje w swoim artykule strukturę podmiotową przedsiębiorstw w Polsce oraz pisze o ich znaczeniu w gospodarce. Przedstawia m.in. podział przedsiębiorstw pod względem ich wielkości, działów gospodarki, w których działają, oraz prowadzonej przez nie
działalności eksportowej.
Agnieszka Tomaszewska przedstawia ramy prawne udzielania pomocy
publicznej w świetle prawa Unii Europejskiej. Prezentacja wzbogacona jest
cennymi przykładami orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które ułatwiają zrozumienie złożonej problematyki stosowania pomocy publicznej w UE.
Piotr Russel uzupełnia artykuł A. Tomaszewskiej w zakresie definiowania pojęcia pomocy publicznej, wzbogacając temat o przedstawienie problematyki udzielania pomocy publicznej na przykładzie polskich przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w latach 2003–2006, a więc w okresie
przed i po przystąpienie do UE.
Jacek Krzak pokazuje zalety i wady wspierania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przez tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Prezentacja sytuacji w Polsce wzbogacona jest przykładami z innych państw,
w których SSE funkcjonują z mniejszym lub większym powodzeniem.
Marcin Jamroży opisuje fiskalne formy wspierania rozwoju przedsiębiorstw, poddając je ocenie i uzupełniając przykładami rozwiązań międzynarodowych. Analizie i ocenie zostały też poddane wybrane instrumenty
podatkowe wspierania rozwoju przedsiębiorstw, przy czym szczególny nacisk został położony na kwestie związane z przyspieszoną amortyzacją.
Dorota Grodzka omawia instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym instrumenty wydatkowe i dochodowe, ich znaczenie, a także znaczenie instytucji otoczenia
biznesu we wspieraniu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce.
Anna Zygierewicz przedstawia główne kierunki planowanego wykorzystania pomocy wspólnotowej w Polsce w latach 2007–2013 przeznaczonej
na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprawę ich innowacyjności i konkurencyjności. Autorka uzupełniła opracowanie uwagami dotyczącymi
wybranych efektów wsparcia unijnego oferowanego przedsiębiorstwom
w latach 2004–2006.
Jolanta Adamiec zajęła się wzrastającą rolą kobiet w biznesie we wszystkich częściach świata. Omawia problemy, z którymi spotykają się kobiety
chcące zakładać działalność gospodarczą, oraz sposoby wspierania kobiet
jako przedsiębiorców stosowane w różnych krajach.
Grzegorz Gołębiowski podsumowuje wcześniejsze artykuły, rozszerzając omawianą problematykę wspierania rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa o refleksje nad efektywnością i skutkami różnych form pomocy
oraz możliwościami kształtowania polityki w tej dziedzinie.
Grzegorz Gołębiowski
Anna Zygierewicz
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Struktura podmiotowa
i działalność przedsiębiorstw
w Polsce
Uwagi wstępne
W końcu 2007 r. w rejestrze REGON było zarejestrowanych 3685,6 tys.
osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W tej liczbie są zarówno podmioty aktywne, jak i podmioty, które wprawdzie zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie dopełniły formalności
wyrejestrowania się z rejestru REGON. Dane o liczbie aktywnych podmiotów działających na zasadach komercyjnych są przedstawiane w wydawanej co roku publikacji GUS Działalność przedsiębiorstw niefinansowych.
Ostatnie dostępne dane obejmują 2006 r., dlatego w niniejszym opracowaniu
REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) jest to krajowy rejestr
urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Nie uwzględnia się tu więc np. podmiotów z sekcji L (administracja publiczna),
fundacji, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych, spółek wodnych, jednostek publicznych z sekcji M (edukacja) czy N (ochrona zdrowia i opieka społeczna). Szczegółowy zakres podmiotowy publikacji Działalność przedsiębiorstw niefinansowych znajduje
się w uwagach metodologicznych tej publikacji.
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
analizuję polskie przedsiębiorstwa właśnie z tego roku. W artykule przedstawiono liczbę aktywnych podmiotów w podziale na klasy zatrudnienia,
rodzaj działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) oraz
w podziale na podmioty z kapitałem zagranicznym i podmioty bez takiego
kapitału. Uwzględniono także podział podmiotów ze względu na formę opodatkowania. Liczba pracujących w przedsiębiorstwie oraz sposób, w jaki jest
ono opodatkowane, rzutuje na szczegółowość danych, jakie dany podmiot
jest zobowiązany dostarczać do GUS-u. Instytucja ta w sposób mniej szczegółowy monitoruje mikroprzedsiebiorstwa, a bardziej szczegółowo podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzące pełną księgowość.
W artykule przyjęto następujące definicje, jeśli chodzi o klasy przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia:
– mikroprzedsiębiorstwo – podmiot o liczbie pracujących do 9 osób,
– przedsiębiorstwo małe – podmiot o liczbie pracujących od 10 do 49
osób,
– przedsiębiorstwo średnie – podmiot o liczbie pracujących od 50 do
249 osób,
– przedsiębiorstwo duże – podmiot o liczbie pracujących powyżej 249
osób.
Podstawowe informacje o działalności
przedsiębiorstw
W 2006 r. w Polsce prowadziło działalność gospodarczą 1 714 915 podmiotów (podmioty aktywne), z czego 96,4% przypadało na mikroprzedsiębiorstwa, 2,6% na małe firmy, 0,8% na firmy średnie i 0,2% na podmioty
duże (por. tabela 1). Do sektora publicznego należało zaledwie 4 tys. podmiotów, co stanowiło 0,2% całej populacji przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw tego sektora 28% przypadało na mikroprzedsiębiorstwa, 27%
na małe firmy, 33% na średnie podmioty, a 11,9% na duże jednostki. Jest
rzeczą naturalną, że w sektorze publicznym, który składa się najczęściej
z przedsiębiorstw państwowych, występuje stosunkowo mało mikroprzedsiebiorstw, a liczne są firmy większe (duże i średnie).
Jest to zgodne z kryterium zatrudnieniowym określonym w definicjach różnych
kategorii przedsiębiorców w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Najpopularniejszą formą opodatkowania wśród polskich przedsiębiorstw była księga przychodów i rozchodów. W 2006 r. taki rodzaj opodatkowania wybrało 1 047 989 przedsiębiorstw. Prawie wszystkie podmioty
stosujące księgę przychodów i rozchodów (oprócz 365 firm należących do
podmiotów średnich) należały do mikroprzedsiębiorstw (98,7%) i małych
firm (1,3%). Kolejną dość popularną formą opodatkowania był ryczałt ewidencjonowany. Skorzystały z niego 391 092 przedsiębiorstwa. Oprócz ryczałtu ewidencjonowanego, drugą uproszczoną formą opodatkowania była
karta podatkowa (124 614 przedsiębiorstw). Prawie wszyscy podatnicy
Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 800 tys. euro
zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).
Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, jeśli nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółki te prowadzą jedną księgę dla wszystkich wspólników (dla spółki),
http://www.vat.pl/ksiegowosc/index.php
Ryczałtem ewidencjonowanym mogą być objęte osoby fizyczne prowadzące
indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne
i spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.
Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie
ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne.
Ryczałt płaci się od uzyskanego przychodu według stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% czy 20%
(w zależności od prowadzonej działalności). „Ryczałtowiec” musi prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów i wykazywać w niej wszystkie wpływy. Nie ewidencjonuje natomiast kosztów działalności – podatek bowiem rozlicza się
od przychodu, a nie od dochodu. W 2008 r. ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy
w 2007 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie
spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty
150 tys. euro, http://www.prawo.waw.pl/, http://msp.money.pl/
Karta podatkowa to szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób fizycznych. Jest to forma opodatkowania najmniej skomplikowana. Ten sposób opodatkowania dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Opodatkowanie w formie karty
podatkowej jest najczęściej bardzo korzystne dla osób prowadzących niewielką działalność. Podatnik nie ma konieczności prowadzenia ewidencji księgowej, a rachunki
wystawia się na żądanie klienta. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zry-
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
korzystający z tych dwóch uproszczonych form opodatkowania należeli do
mikroprzedsiębiorstw. Reszta firm (151 221 podmiotów) była zobowiązana
wybrać pełną księgowość, a więc prowadzić księgi rachunkowe. Wśród tej
grupy było 103 309 mikrofirm (68,3%), 30 589 małych podmiotów (20,2%),
14 343 średnich firm (9,5%) oraz 2980 dużych jednostek (2%).
W 2006 r. wartość dodana wytworzona w polskich przedsiębiorstwach
wyniosła 659,3 mld zł, z czego 198,7 mld zł przypadło na mikroprzedsiębiorstwa, 60 mld zł na małe firmy, 114,5 mld zł na średnie podmioty i 286 mld zł
na duże firmy (por. wykres 1). Ocenia się, że udział wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa w produkcie krajowym brutto wynosił w ostatnich latach ok. 70%.
Na ogólną liczbę 8,56 mln pracujących w 2006 r. w polskich przedsiębiorstwach najwięcej osób pracowało w mikroprzesiębiorstwach (3,47 mln),
a następnie w dużych firmach (2,56 mln). Najmniej, bo niecały milion osób,
pracowało w małych jednostkach (tabela 1, wykres 2). Notowany w ostatnich latach wzrost zatrudnienia najwyraźniej wystąpił w dużych podmiotach.
W latach 2004–2006 liczba pracujących zwiększyła się o 9,1% w podmiotach
dużych, o 5,5% w firmach średnich i o 2,7% w mikroprzedsiębiorstwach.
czałtowanej, określanej w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości,
w której wykonywana jest działalność, oraz zatrudnionych osób. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać ci, którzy prowadzą drobną działalność handlową, usługową,
gastronomiczną, http://www.prawo.waw.pl
Pełna księgowość to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych
ustalany według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przepisy
ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: – spółek handlowych (osobowych
i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem
opisanym poniżej, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; – osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek
jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły
co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro, http://www.prawo.waw.pl
Według informacji zamieszczonych w Roczniku statystycznym 2007 w dziale „Rachunki narodowe”, relacja między PKB a wartością dodaną jest następująca: PKB jest
sumą wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych oraz kwoty podatków
pośrednich (w tym głównie VAT), pomniejszoną o wartość dotacji.
Taki wskaźnik podają autorzy Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, wydanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
10
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Wykres 1. Wartość dodana wytworzona w przedsiębiorstwach w 2006 r.
Średnie
przedsiębiorstwa
17,4%
Małe
przedsiębiorstwa
9,1%
Duże
przedsiębiorstwa
43,4%
Mikrofirmy
30,1%
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, GUS, 2008; obliczenia własne.
Wykres 2. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach w 2006 r.
Duże
przedsiębiorstwa
30%
Średnie
przedsiębiorstwa
18%
Mikrofirmy
40,6%
Małe
przedsiębiorstwa
11,4%
Źródło: jak pod wykresem 1.
11
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Wykres 3. Przychody zrealizowane w przedsiębiorstwach w 2006 r.
Średnie firmy
21,9%
Małe firmy
13,3%
Duże firmy 39,9%
Mikrofirmy
24,9%
Źródło: jak pod wykresem 1.
W 2006 r. polskie przedsiębiorstwa zatrudniały 6 mln osób, z czego 40,1%
przypadło na duże podmioty, 24,4% na podmioty średnie, 20,7% na mikroprzedsiębiorstwa i 14,8% na małe firmy. Wśród mikroprzedsiębiorstw było
wiele podmiotów, które nie zatrudniały pracowników na podstawie umowy
o pracę, tzn. firm, w których pracował sam właściciel10. Na jeden zakład przypadało średnio: 807,7 zatrudnionych w dużych podmiotach, 99,7 zatrudnionych w średnich firmach, 20 zatrudnionych w małych jednostkach i 0,8 zatrudnionego w mikroprzedsiebiorstwach.
W 2006 r. przychody polskich podmiotów wyniosły 2 558,7 mld zł, z czego
aż 40% przypadło na przedsiębiorstwa duże, a 25% na mikroprzedsiębiorstwa
(wykres 3). Wydajność pracy mierzona przychodami na jednego pracującego
była wyraźnie najwyższa w grupie firm dużych (tabela 1). Przede wszystkim
wynikało to z technicznego uzbrojenia pracy. Na jednego pracującego w pod10 Dlatego w mikroprzedsiębiorstwach liczba pracujących jest znacznie wyższa
od liczby zatrudnionych. W 2006 r. liczba pracujących w tej kategorii firm wynosiła
3 474 574 osoby (na koniec tego roku), a przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła tylko
1 240 237 osób.
12
Źródło: jak pod wykresem 1.
Nakłady inwestycyjne na jednego pracującego
(w tys. zł)
Nakłady inwestycyjne (w mln zł)
Wartość środków trwałych na jednego pracującego (w tys. zł)
Wartość środków trwałych (w mln zł)
Przychody na jednego pracującego (w tys. zł)
Przychody (w mln zł)
Wartość dodana na jednego pracującego (w
tys. zł)
Wartość dodana (w mln zł)
Przeciętne zatrudnienie na jeden podmiot
Przeciętne zatrudnienie (w mln)
13,4
114 340
129,6
1 109 062
299,0
2 558 711
77,1
659 314
3,5
5 999 619
5,0
8 556 132
Liczba pracujących
Liczba pracujących na jeden podmiot
1 714 915
Ogółem
Liczba podmiotów
Wyszczególnienie
4,1
14 179
33,3
115 636
183,2
636 690
57,2
198 727
0,8
1 240 237
2,1
3 474 574
1 652 998
Mikropodmioty
Tabela 1. Podstawowe dane o działalności przedsiębiorstw w Polsce w 2006 r.
13,2
12 845
116,2
113 454
348,4
340 232
61,5
60 026
20,0
885 777
22,1
976 451
44 228
Małe podmioty
18,2
28 041
156,4
241 194
363,9
561 269
74,2
114 513
99,7
1 465 801
104,9
1 542 386
14 708
Średnie podmioty
23,1
59 275
249,3
638 778
398,2
1 020 520
111,6
286 049
807,7
2 407 805
859,7
2 562 721
2981
Duże podmioty
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
13
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
miotach dużych przypadały środki trwałe o wartości 249 tys. zł, w firmach
średnich o wartości 156 tys. zł, w podmiotach małych o wartości 116 tys. zł,
a w mikroprzedsiębiorstwach o wartości zaledwie 33 tys. zł.
Wyraźnie najwyższe wyposażenie w środki trwałe w przeliczeniu na jednego pracującego w podmiotach największych było konsekwencją relatywnie
dużych inwestycji, realizowanych przez te firmy. W 2006 r. aż 51,8% nakładów
inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw przypadało na duże firmy, 24,5%
– na podmioty średnie, a tylko 12,4% na mikroprzedsiębiorstwa. Na jednego
pracującego w dużych podmiotach wielkość nakładów inwestycyjnych była 6
razy wyższa niż w mikrofirmach. W poprzednich latach proporcje te układały
się podobnie.
Wydajność pracy uzyskiwana w poszczególnych kategoriach firm określała w dużym stopniu wielkość miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego na
jednego zatrudnionego. W 2006 r. średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
wynosiło 1509 zł w mikroprzedsiębiorstwach, 1831 zł w małych firmach11,
2579 zł w podmiotach średnich i 3105 zł w podmiotach dużych.
Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących)
Biorąc pod uwagę dużą liczebność najmniejszych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także konieczność minimalizacji kosztów prowadzonego badania, Główny Urząd Statystyczny bada mikroprzedsiębiorstwa metodą reprezentacyjną. Oznacza to, że w specjalny sposób, tak
aby zachować reprezentatywność, losuje się przedsiębiorstwa do tzw. próby,
która stanowi ok. 4% całej populacji mikroprzedsiębiorstw. Dane uzyskane z próby uogólnia się na całą populację przedsiębiorstw. Dane zbierane
przez GUS, a dotyczące mikroprzedsiębiorstw, są to informacje podstawowe. Obejmują one takie kategorie ekonomiczne, jak rodzaj działalności,
liczba pracujących, wielkość wynagrodzeń, wartość uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz wartość posiadanych środków trwałych
i nakładów poniesionych na działalność inwestycyjną. Stopień szczegółowości tych danych jest znacznie mniejszy niż danych dotyczących podmio-
11 W tym przypadku oznacza to kategorię firm małych, ale łącznie z mikroprzedsiębiorstwami (liczba pracujących od 1 do 49 osób). Dostępne dane GUS nie pozwalają
na obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla samej kategorii małych
firm (10–49 osób).
14
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Wykres 4. Struktura mikroprzedsiębiorstw według rodzaju działalności w 2006 r.
Pozostałe sekcje.
19,4%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
16,1%
Przetwórstwo
przemysłowe
10%
Budownictwo
10%
Transport
i łączność
8,4%
Handel i naprawy
35,8%
Źródło: jak pod wykresem 1.
tów o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzących pełną księgowość
(tj. prowadzących tzw. księgi rachunkowe).
W 2006 r. wśród ok. 1653 tys. działających mikroprzedsiębiorstw, 591
tys. podmiotów prowadziło działalność w handlu i naprawach, 265,8 tys.
w obsłudze nieruchomości i firm, 171,8 tys. w przetwórstwie przemysłowym, 163,8 tys. w budownictwie oraz 139,6 tys. w transporcie, gospodarce
magazynowej i łączności12. Łącznie na te 5 sekcji przypadało 80,6% wszystkich działających mikroprzedsiębiorstw (wykres 4). Pozostałe mikrofirmy
funkcjonowały przede wszystkim w następujących sekcjach:
– sekcja N (ochrona zdrowia i opieka społeczna) – 98,2 tys. podmiotów (są to np. lekarze prowadzący praktykę prywatną),
– sekcja O (pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna
i indywidualna) – 74,2 tys. podmiotów (np. usługi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, działalność rekreacyjna, rozrywkowa),
– sekcja H (hotele i restauracje) – 54,4 tys. podmiotów,
12 Jest to podział na sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
15
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Wykres 5. Liczba pracujących w mikroprzedsiebiorstwach w 2006 r.
Pozostałe sekcje
16,8%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
13,8%
Transport
i łączność
7,4%
Przetwórstwo
przemysłowe
13,3%
Budownictwo
10,4%
Handel i naprawy
38,2%
Źródło: jak pod wykresem 1
– sekcja J (pośrednictwo finansowe13) – 53,6 tys. podmiotów (np. kantory, doradcy finansowi),
– sekcja M (edukacja) – 28,3 tys. podmiotów (np. osoby świadczące
korepetycje).
Jak już wspomniano, w 2006 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało
3474,6 tys. osób, z czego 1328,4 tys. w handlu i naprawach, 480,1 tys.
w obsłudze nieruchomości i biznesu, 463,5 tys. w przetwórstwie przemysłowym, 362,5 tys. w budownictwie, a 256,5 tys. w transporcie i łączności
(por. wykres 5).
W roku 2006 na jeden mikropodmiot przypadało średnio 2,1 pracującego. Ten wskaźnik w poszczególnych sekcjach był dość zróżnicowany. Relatywnie duży był on w przetwórstwie przemysłowym i sekcji H, obejmującej
hotele i restauracje (po 2,7 pracującego na jeden podmiot), trochę mniejszy
w handlu i budownictwie (po 2,2 osoby), wyraźnie mniejszy w transporcie
i łączności oraz obsłudze nieruchomości i firm (po 1,8 osoby). Najmniejsza
13 W sekcji tej wyłączone są takie podmioty, jak działalność bankowa, ubezpieczeniowa, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, powszechne towarzystwa emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, narodowe fundusze inwestycyjne.
16
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
liczba pracujących osób przypadała na jedną mikrofirmę w sekcjach: pośrednictwo finansowe, edukacja oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna
(po 1,5 osoby).
Na jedno przeciętne mikroprzedsiębiorstwo przypadał w 2006 r. przychód wynoszący 0,4 mln zł. Przychód ten wahał się od 0,1 mln zł, w takich
sekcjach jak edukacja czy ochrona zdrowia i opieka społeczna, do 1,5 mln zł
w pośrednictwie finansowym.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło w 2006 r. dla
całej grupy mikroprzedsiębiorstw 1509 zł. Najwyższe było ono w edukacji
(2261 zł) oraz obsłudze nieruchomości i firm (2099 zł), wyraźnie niższe –
w przemyśle przetwórczym (1455 zł) i budownictwie (1383 zł), a najniższe w hotelach i restauracjach (1166 zł) oraz w leśnictwie i rybołówstwie
(1147 zł).
Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących
powyżej 9 osób
Podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzące pełną księgowość (tj. prowadzących tzw. księgi rachunkowe)14 są badane przez GUS
metodą pełną, tzn. badane są wszystkie przedsiębiorstwa, a nie tylko ich reprezentacja. Są to więc dane rzeczywiste, a nie szacowane na podstawie wyników uzyskanych w próbie jak w przypadku mikrofirm.
W 2006 r. w Polsce było 44 691 takich przedsiębiorstw15, z czego 93,5%
podmiotów należało do sektora prywatnego, a 6,5% do sektora publicznego. W tej populacji przedsiębiorstw na małe podmioty przypadało 28 111
firm, na średnie podmioty 13 630, a na duże jednostki 2950 (wykres 6, tabela 2).
W 2006 r. najwięcej podmiotów było zgrupowanych w dwóch sekcjach:
w przetwórstwie przemysłowym (14 671) i w handlu (13 580). Na te dwie
sekcje przypadało 62,2% wszystkich badanych przedsiębiorstw. Kolejne
miejsca pod względem liczebności jednostek zajmowały trzy sekcje: ob14 W tabeli i wykresach określamy te podmioty w sposób skrótowy jako przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
15 Oprócz tego istnieje grupa takich przedsiębiorstw, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, lecz księgi przychodów i rozchodów, tj. znacznie prostszą formę opodatkowania.
W 2006 r. grupa ta liczyła 17 834 firmy. Firmy te badane są przez GUS metodą pełną (tj. badaniem objęte są wszystkie podmioty należące do tej kategorii), ale w sposób mało szczegółowy.
17
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Wykres 6. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób
w 2006 r.
Firmy średnie
41,5%
Firmy małe
46,2%
Firmy duże
12,3%
Źródło: dane GUS przetworzone dla IBRKK
Tabela 2. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujacych powyżej 9 osób w 2006 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Małe podmioty
Średnie podmioty
Duże podmioty
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A)*
Górnictwo (C)
Przetwórstwo przemysłowe (D)
Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (E)
Budownictwo (F)
Handel i naprawy (G)
Hotele i restauracje (H)
Transport i łączność (I)
Pośrednictwo finansowe (J)
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (K)
Edukacja (M)
Ochrona zdrowia i opieka społeczna (N)
Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (O)
Liczba
przedsiębiorstw
44 691
2890
41 801
28 111
13 630
2950
1484
219
14 671
907
3906
13 580
725
2148
279
4678
160
1006
876
* W nawiasach symbol sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Źródło: dane GUS przetworzone dla potrzeb Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur oraz Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2006, GUS, Warszawa 2007.
18
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Wykres 7. Przedsiębiorstwa nieeksportujące, o liczbie pracujących
powyżej 9 osób w 2006 r.
Pozostałe sekcje
18,2%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
13,7%
Przetwórstwo
przemysłowe
18,5%
Budownictwo
11,7%
Transport
i łączność
4,2%
Handel i naprawy
33,7%
Źródło: jak pod wykresem 6.
sługa nieruchomości i firm (4678), budownictwo (3906), transport i łączność (2148). Łącznie na pięć wyżej wymienionych sekcji przypadało 87,2%
wszystkich analizowanych w tym rozdziale przedsiębiorstw.
W 2006 r. na 44 691 działających w Polsce przedsiębiorstw omawianych
w tym punkcie było 6113 podmiotów mających udział kapitału zagranicznego i 38 578 podmiotów bez udziału takiego kapitału. W tej pierwszej
grupie zdecydowanie najbardziej liczne były firmy z przetwórstwa przemysłowego (48,5%), a następnie w dalszej kolejności firmy handlowe (24,1%),
podmioty z obsługi nieruchomości i firm (10,4%). W drugiej grupie przeważały przedsiębiorstwa z handlu (31,4%) oraz z przetwórstwa przemysłowego (30,3%).
Wśród 44 691 funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzących księgi rachunkowe było 15 448 eksporterów i 29 243 nieeksporterów16.
Wśród nieeksporterów dominowały podmioty handlowe (wykres 7).
16 Dla mikroprzedsiębiorstw nie dysponujemy danymi, które pozwalają podać liczebność eksporterów i nieeksporterów.
19
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Wykres. 8 Przedsiębiorstwa eksportujące, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w 2006 r.
Handel i naprawy
24,1%
Transport
i łączność
5,9%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
4,4%
Pozostałe sekcje
5,7%
Przetwórstwo
przemysłowe
59,9%
Źródło: jak pod wykresem 6.
Grupa 15 448 eksporterów zrealizowała eksport o wartości 315,3 mld zł17.
Wśród eksporterów 46,2% stanowiły podmioty małe, 41,5% podmioty
średnie, a 12,3% firmy duże. Na przedsiębiorstwa duże, chociaż stosunkowo nieliczne, przypadało 72% całego analizowanego eksportu. Przeciętnie
na jeden podmiot przypadał eksport o wartości 20,4 mln zł, w tym w przedsiębiorstwach małych było to 3,1 mln zł, w firmach średnich 10,3 mln zł,
a w firmach dużych 119,9 mln zł.
Najwięcej eksporterów reprezentowały w 2006 r. takie sekcje, jak: przemysł przetwórczy (9261 firm), handel (3721), transport i łączność (911),
obsługa nieruchomości i firm (676) oraz budownictwo (480). Strukturę eksporterów według sekcji PKD pokazuje wykres 8. Na przetwórstwo przemysłowe przypadało aż 77,3% całego analizowanego eksportu. Z pozostałych
sekcji, 11,2% przypadło na handel, 4,4% na transport i łączność, 2,9% na
górnictwo, 1,9% na obsługę nieruchomości i firm, 1,3% na budownictwo.
17 Należy pamiętać, że kwota ta nie obejmuje eksportu mikroprzedsiębiorstw. Według danych statystyki celnej (deklaracje INTRASTAT i dokumenty SAD) wartość całego polskiego eksportu wyniosła w 2006 r. 343.8 mld zł, z czego na mikroprzedsiębiorstwa przypadło 29,5 mld zł (8,6%).
20
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Największy eksport przypadał na jedną firmę w górnictwie (135,1 mln zł),
a następnie w sekcji E, obejmującej zaopatrywanie w energię, gaz i wodę
(78,2 mln zł), w przetwórstwie przemysłowym (26,3 mln zł), pośrednictwie
finansowym (15,7 mln zł), transporcie i łączności (15,3 mln zł) oraz w handlu (9,5 mln zł).
W przetwórstwie przemysłowym omawiany wskaźnik był najwyższy
w następujących działach:
– wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej – 513,2 mln zł,
– produkcja pojazdów mechanicznych – 179,2 mln zł,
– produkcja urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – 135 mln zł,
– produkcja wyrobów tytoniowych – 111,1 mln zł,
– produkcja metali – 61,4 mln zł,
– produkcja pozostałego sprzętu transportowego – 49,9 mln zł,
– produkcja maszyn i aparatury elektrycznej – 42,2 mln zł.
Najmniejszy eksport na jedną firmę realizowany był w działach:
– produkcja odzieży – 4,6 mln zł,
– produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór – 5,6 mln zł,
– działalność wydawnicza, poligrafia – 7,5 mln zł,
– produkcja maszyn biurowych i komputerów – 8,9 mln zł,
– włókiennictwo – 9,6 mln zł.
W 2006 r. wśród 15 448 przedsiębiorstw eksportujących 4312 podmiotów (27,9%) miało udział kapitału zagranicznego. Wśród podmiotów eksportujących z kapitałem zagranicznym zdecydowanie dominowały przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym (60,9%) i w handlu
(21,8%). Stosunkowo liczne były firmy z udziałem kapitału zagranicznego
także w obsłudze nieruchomości i firm, transporcie i łączności oraz budownictwie (wykres 9).
Z przetwórstwa przemysłowego, tj. sekcji skupiającej zdecydowanie najliczniejszą grupę eksporterów z kapitałem zagranicznym (2625 firm), najwięcej przedsiębiorstw pochodziło w 2006 r. z działów:
– produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn –
368 firm,
– produkcji artykułów spożywczych i napojów – 310,
– produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 275,
21
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Wykres 9. Eksporterzy z kapitałem zagranicznym w 2006 r.
Handel i naprawy
21,8%
Transport
i łączność
4,8%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
7,6%
Pozostałe sekcje
5,0%
Przetwórstwo
przemysłowe
60,9%
Źródło: jak pod wykresem 6.
Wykres 10. Eksporterzy bez kapitału zagranicznego w 2006 r.
Budownictwo
3,4%
Handel i naprawy
25,0%
Transport
i łączność
6,3%
Przetwórstwo
przemysłowe
59,6%
Obsługa
nieruchomości
i biznesu
3,1%
Pozostałe sekcje
2,6%
Źródło: jak pod wykresem 6.
22
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
– produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie klasyfikowanej – 197,
– produkcji mebli – 172.
Na podmioty eksportujące z kapitałem zagranicznym przypadało 63%
całego badanego eksportu. Średnio na jeden podmiot przypadał eksport
o wartości 46,1 mln zł. Był on najwyższy w przetwórstwie przemysłowym,
a najniższy w górnictwie (tabela 3).
Tabela 3. Wartość eksportu przypadająca w 2006 r. na jedną firmę
o liczbie pracujących powyżej 9 osób, według głównych sekcji (w mln zł)
Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa ogółem
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A)
Górnictwo (C)
Przetwórstwo przemysłowe (D)
Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (E)
Budownictwo (F)
Handel i naprawy (G)
Transport i łączność (I)
Obsługa nieruchomości i firm (K)
Firmy z udziałem
Firmy bez udziału
kapitału zagranicznego kapitału zagranicznego
46,1
10,5
4,0
2,7
1,2
170,5
65,0
11,0
24,2
90,4
8,2
8,9
15,5
7,5
39,2
8,3
11,9
5,7
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS przetworzonych dla potrzeb
IBRKK.
Około 72% eksporterów przypadało na firmy bez udziału kapitału zagranicznego. W populacji podmiotów eksportujących z wyłącznym udziałem kapitału krajowego również dała się zauważyć dominacja dwóch głównych sekcji, tj. handlu i przemysłu przetwórczego (wykres 10).
Podmioty eksportujące z wyłącznym udziałem kapitału krajowego wykazywały ponad cztery razy mniejszy eksport przypadający na jedną firmę
(tabela 3). Wahał się on od 2,7 mln zł w rolnictwie do 170,5 mln zł w górnictwie, w której to sekcji prowadziły działalność 53 firmy.
Podsumowanie
W 2006 r. w Polsce prowadziło działalność gospodarczą 1 714 915 podmiotów, z czego 96,4% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 2,6% małe firmy,
0,8% firmy średnie i 0,2% podmioty duże. O mikroprzedsiębiorstwach, badanych przez GUS metodą reprezentacyjną, posiadamy stosunkowo nie23
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
wiele informacji. Wiadomo, że przypadało na nie 30% wartości dodanej,
41% liczby pracujących i ¼ przychodów polskich przedsiębiorstw. Wydajność pracy mierzona przychodami przypadającymi na jednego pracującego
była w mikroprzedsiębiorstwach ponad dwukrotnie niższa niż w firmach
dużych czy średnich. Wynikało to przede wszystkim z technicznego uzbrojenia pracy. Wśród najmniejszych podmiotów najbardziej liczebne były
firmy handlowe (35,8%) oraz firmy reprezentujące sekcję obsługi nieruchomości i firm (16,1%). W grupie mikroprzedsiębiorstw 62,6% firm stosowało księgi przychodów i rozchodów, 23,7% firm ewidencję przychodów,
7,5% firm kartę podatkową, a tylko 6,2% firm prowadziło pełną księgowość
(księgi rachunkowe).
Podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzące księgi rachunkowe są stosunkowo dokładnie monitorowane przez GUS. W 2006 r.
było w Polsce 44 691 takich przedsiębiorstw, z czego 46,2% należało do małych, 41,5% do średnich, a 12,3% do dużych jednostek. Na podmioty mające
udział kapitału zagranicznego przypadało 13,7%, a na podmioty bez udziału takiego kapitału 86,3% ogółu badanych firm w tej klasie. Wśród tych
pierwszych, zdecydowanie najbardziej liczne były firmy z przetwórstwa
przemysłowego (48,5%), a następnie w dalszej kolejności firmy handlowe
(24,1%), podmioty z obsługi nieruchomości i firm (10,4%). Wsród drugich, przeważały przedsiębiorstwa z handlu (31,4%) oraz z przetwórstwa
przemysłowego (30,3%). W analizowanej populacji podmiotów było 15 448
eksporterów i 29 243 nieeksporterów. Spośród 15 448 przedsiębiorstw eksportujących 4312 podmiotów (27,9%) miało udział kapitału zagranicznego.
Wśród podmiotów eksportujących z kapitałem zagranicznym zdecydowanie dominowały przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym (60,9%) i w handlu (21,8%). Podobna struktura charakteryzowała
podmioty eksportujące z wyłącznym udziałem kapitału krajowego.
Bibliografia
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, GUS,
Warszawa 2007.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2008.
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób
w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
24
Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
Rocznik statystystyczny 2007, GUS,Warszawa 2007.
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2006, GUS, Warszawa 2007.
Dane GUS przetworzone dla potrzeb Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) i wykorzystane w opracowaniu Handel zagraniczny i sytuacja finansowa przedsiębiorstw, w tym MSP, w 2006 roku,
Warszawa, listopad 2007 r.
http://www.vat.pl/rachunkowosc/index.php
http://www.prawo.waw.pl
http://msp.money.pl/
25
Agnieszka Tomaszewska
Pomoc publiczna w świetle prawa
wspólnotowego
Wstęp
Problematyka pomocy publicznej ze względu na wysoką złożoność
związanych z nią zagadnień wymaga wielopłaszczyznowej analizy, obejmującej zarówno aspekty ekonomiczne, jak i polityczno-prawne. Pomoc
publiczna – instrument polityki gospodarczej – podlega ścisłemu reżimowi prawnemu i w związku z tym jej badanie wymaga znajomości regulacji prawnych z tego zakresu. Regulacje wspólnotowe dążą do pogodzenia
dwóch sprzeczności: konieczności interwencji państwa, a jednocześnie zachowania efektywności mechanizmów rynkowych.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty pomocy publicznej w świetle regulacji wspólnotowych. Pierwsza część przybliża
zagadnienia związane z omawianym pojęciem oraz zakazem jej stosowania.
Teoretyczne podstawy funkcjonowania tej instytucji prawnej zobrazowane
zostały orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Druga część odnosi się
do dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. W praktyce bowiem,
generalny zakaz udzielania pomocy publicznej nie jest bezwzględny.
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze”,
2008, nr 8(32).
27
Agnieszka Tomaszewska
Istota pomocy publicznej
Prawo wspólnotowe zawiera generalny zakaz udzielania przedsiębiorcom przez państwo lub ze źródeł państwowych pomocy, która w jakikolwiek
sposób stwarzałaby zagrożenie dla wymiany handlowej pomiędzy krajami
członkowskimi. Najważniejszym przepisem w zakresie pomocy publicznej
jest art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE),
który stanowi:
Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie,
w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
W systemie prawnym Unii Europejskiej brak jest legalnej definicji pomocy publicznej. Artykuł 87 TWE wprowadza ogólny zakaz jej udzielania,
na którym opiera się istota regulacji pomocy publicznej. Artykuł ten powinien być traktowany jedynie jako ogólna wskazówka dla krajów członkowskich w zakresie identyfikacji pomocy publicznej. Zgodnie z przyjętą
wykładnią, treść artykułu wskazuje na cztery przesłanki, które muszą być
spełnione, by dana pomoc traktowana była jako pomoc publiczna. W związku z występowaniem w prawie wspólnotowym generalnego zakazu udzielania przez państwo pomocy, konsekwencją zakwalifikowania danej pomocy
jako pomocy publicznej jest uznanie jej za niezgodną z regułami wspólnego
rynku, a tym samym zakazaną. W rozumieniu traktatu pomoc publiczna
występuje w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wsparcie jest udzielane przez państwo lub przy użyciu środków państwowych,
2) transfer środków ma charakter selektywny – prowadzi do uprzywilejowania niektórych podmiotów,
3) pomoc zniekształca lub zakłóca konkurencję bądź grozi jej zniekształceniem lub zakłóceniem,
4) ma negatywny wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami
członkowskimi.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. UE 2006 C 321E, s. 1.
Pojęcie pomocy zakazanej nie jest tożsame z „pomocą nielegalną”, za którą zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 659/99 uznaje się nową pomoc przyznaną w sprzeczności z przepisami art. 87 ust. 3 TWE.
28
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
Istotne jest, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. W przypadku
braku znamion jednej z nich, pomoc taka nie ma charakteru pomocy publicznej. W związku z powyższym, aby środek był pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE, musi on zapewniać korzyść jego beneficjentom,
być selektywny, zakłócać lub zagrażać zakłóceniem konkurencji i wpływać
na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi oraz być przyznany przy użyciu zasobów państwowych.
Ad 1) Pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych to pomoc udzielana przez organy administracyjne (centralne, regionalne lub lokalne), wszelkie podmioty publiczne lub
prywatne. Podmioty te są kontrolowane przez państwo członkowskie lub
powierzono im administrowanie lub zarządzanie środkami publicznymi.
Podstawowe znaczenie ma to, czy środki pochodzą ze źródeł publicznych.
Oznacza to wszelką pomoc, przysparzającą korzyści zarówno w sposób
bezpośredni przez państwo, jak też pośrednio przez publiczne lub prywatne podmioty. Zarówno podmioty, jak i transakcje zawierane pomiędzy
podmiotami podlegają ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej. Oznacza to, że dla ustalenia występowania pomocy publicznej należy
badać nie tyle cechy stron transakcji, co cechy i skutki samej transakcji.
Sprawa C- 379/98 – PreussenElektra AG v. Scheswag AG
W swoim orzeczeniu w sprawie PreussenElektra Trybunał Sprawiedliwości
zbadał mechanizm, w którym na prywatne spółki nałożony został przez państwo
obowiązek zakupu energii elektrycznej od określonych producentów, po ustalonej przez państwo cenie, wyższej od ceny rynkowej. Trybunał orzekł, że w takim
przypadku nie występuje transfer publicznych środków, a więc nie ma pomocy
państwa. Zgodnie z wyrokiem Trybunału z 13 marca 2001 r., aby korzyści mogły
zostać uznane za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE, musi między
innymi istnieć możliwość ich przypisania państwu (...). Możliwość przypisania
pomocy danemu państwu jest kwestią odrębną od tego, czy pomoc została
przyznana przy użyciu zasobów państwowych. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości oraz z ustaloną praktyką stosowaną przez Komisję przy
podejmowaniu decyzji, środki finansowe należy uznać za pomoc państwa, jeżeli
są one stale kontrolowane przez organy władzy publicznej, a przez to dostępne dla tych organów. To, w jakim stopniu te ustawowe zobowiązania mogą być
uznane za pomoc państwa, należy rozważyć, mając na uwadze rozwój orzeczni-
29
Agnieszka Tomaszewska
ctwa Trybunału Sprawiedliwości po jego werdykcie z 13 marca 2001 r. w sprawie
C-379/98 (PreussenElektra).
Sprawa C-482/99 Republika Francji v. Komisja (tzw. sprawa Stardust)
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z 16 maja 2002 r., w sprawie Stardust, gdy spółka będąca własnością publiczną wykorzystuje swoje fundusze w sposób, który jest przypisywany państwu, np. przez określenie wielkości
i terminów płatności, fundusze takie są wówczas zakwalifikowane jako środki
państwowe w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. Można zakwalifikować je jako zasoby państwowe tylko, gdy możliwe jest przyporządkowanie ich do państwa.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału ma to miejsce zawsze, kiedy organ państwowy, poprzez wywieranie dominującego wpływu na przedsiębiorstwo, był
w stanie decydować o wykorzystaniu środków i faktycznie wywarł taki wpływ
w danym przypadku.
Korzyść, jaką otrzymuje beneficjent pomocy, musi pochodzić z zasobów państwowych, co wymaga stwierdzenia obciążenia budżetu państwa.
Nieistotne jest przy tym, czy chodzi o wydatkowanie istniejących środków
finansowych (przez bezpośrednie dotacje bądź kredyty), czy też o zmniejszenie dochodów wskutek rezygnacji z należności (z reguły poprzez odroczenie bądź nieściąganie podatków i opłat). Przesłanka „przy użyciu zasobów państwowych” obejmuje wszelkie budżety publiczne, a więc również
jego organów władz terytorialnych i samorządowych oraz pozostałych instytucji publicznych. Szeroko ujęta definicja zasobów państwowych służy
udaremnianiu omijania zakazu pomocy publicznej przez włączanie instytucji pośrednich.
Ad 2) Pomoc selektywna oznacza pomoc prowadzącą do uprzywilejowania niektórych podmiotów. Selektywność przejawia się przede
wszystkim w jej ograniczonym zakresie (podmiotowym, geograficznym,
przedmiotowym). W związku z tym, nie jest pomocą publiczną transfer
zasobów, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. Poza zakresem zastosowania art. 87 ust. 1 TWE
pozostają środki o charakterze generalnym, chyba że środek taki różnicuje sytuację jedynie niektórych podmiotów. Środek jest również selektywny w sytuacji, kiedy dostępny jest jedynie dla poszczególnych przedsiębiorstw określonego sektora.
30
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
Powszechne obniżenie stawki podatku od dochodów CIT nie stanowi pomocy publicznej, gdyż w takiej sytuacji korzyść odnoszą wszystkie osoby prawne.
Jednak obniżona stawka podatku wyłącznie dla określonej grupy podmiotów
działających np. w branży hotelarskiej lub przyznanie ulgi podatkowej indywidualnemu podmiotowi może stanowić pomoc publiczną.
Sprawa 203/82 Komisja v. Republika Włoska
W wyroku z 14 lipca 1983 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że obniżenie
stawki z zakresu ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do zatrudnionych
kobiet, jest tylko z pozoru powszechne. Zdaniem Trybunału, sytuacja taka może
prowadzić do uprzywilejowania tych działów produkcji, w których przeważa
zatrudnienie kobiet. Orzecznictwo Trybunału potwierdza, że nawet taki środek,
który faworyzowałby cały sektor w stosunku do innych sektorów gospodarki, będących w porównywalnej sytuacji, musi być uznany za stanowiący selektywną
korzyść dla tego sektora
Ważnym elementem wskazującym na występowanie selektywności
działania jest zawsze swoboda uznaniowa organu przy wydawaniu decyzji.
Jeżeli organ państwowy ma prawo samodzielnie określić beneficjentów lub
warunki, na jakich środki są przyznawane, środki takie stanowią selektywną korzyść ekonomiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.
Sprawa C-256/97 Déménagements-Manutention Transport SA (DMT)
W wyroku z 29 czerwca 1999 r. Trybunał stwierdził, że umorzenie długów
przez władze daje przewagę konkurencyjną, ponieważ oznacza przyzwolenie
na utracenie dochodów przez państwo i wiąże się z korzystaniem z zasobów
państwowych. Niemniej jednak środki publiczne stanowią pomoc państwa
w rozumieniu art. 87 TWE jedynie wówczas, gdy otrzymujące je przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę konkurencyjną, której nie uzyskałoby w normalnych
warunkach rynkowych. Komisja potwierdziła, że art. 87 ust. 1 TWE dotyczy interwencji, które – występując w różnych formach – zmniejszają zwykłe obciążenia budżetu przedsiębiorstwa. Ma to miejsce np. w przypadkach, gdy instytucja
publiczna odpowiedzialna za pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne
pozwala na niedotrzymanie lub opóźnienie płatności tych składek. Zachowanie
to, poprzez zmniejszenie obciążeń związanych z normalnym funkcjonowaniem
31
Agnieszka Tomaszewska
systemu ubezpieczeń społecznych, daje przedsiębiorstwu będącemu beneficjentem znaczącą przewagę konkurencyjną.
Ad 3) Ponieważ nadrzędnym celem przepisów o pomocy publicznej
jest ochrona konkurencji, kolejna przesłanka ma szczególne znaczenie. Za
pomoc, która zniekształca konkurencję lub grozi jej zniekształceniem,
uznaje się pomoc, która wzmacnia pozycję jednego podmiotu względem
pozostałych, konkurencyjnych. Jednak, jeśli nie ma ona negatywnego
wpływu na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi, nie jest
zakazana. Zakres podmiotowy przepisów o pomocy publicznej jest nieograniczony – przepisy te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich
podmiotów, niezależnie od ich cech. Sama groźba zakłócenia konkurencji
jest objęta zakazem, jeśli jest konkretna i prawdopodobna. Oznacza to, że
zakaz dotyczy nie tylko konkurencji aktualnej, ale także potencjalnej. Ocenie podlega zarówno sytuacja rynkowa istniejąca w momencie udzielenia
pomocy, jak i dające się przewidzieć w przyszłości skutki udzielenia takiej
pomocy. Zgodnie z orzecznictwem przesłanka ta musi być uzasadniana
każdorazowo w konkretnej, indywidualnej sprawie w odniesieniu do stanu
konkurencji sprzed udzielenia pomocy.
Sprawa C - 730/79 Holandia v. Komisja (tzw. sprawa Philip Morris)
Komisja podkreśliła, że w sytuacji, kiedy pomoc państwa umacnia pozycje
danego podmiotu, w porównaniu z sytuacją innych konkurujących z nim w handlu wewnątrzwspólnotowym, uznać należy, że pomoc taka wpływa na sytuację
tych drugich podmiotów. Argumenty Komisji dotyczyły głównie tego, że na dużym rynku jakakolwiek pomoc państwa narusza lub grozi naruszeniem konkurencji. Jej wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskim wynika z faktu, że towar produkowany przez beneficjenta subwencji stanowi już przedmiot
handlu wewnątrzwspólnotowego. Zatem należy uznać, że w takich sytuacjach
ma miejsce wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy w rozumieniu art. 87 TWE.
Nie ma także podstaw do uznania, że wpływ na konkurencję musi być istotny.
W szczególności uznano, że w stosunku do państw reguły konkurencji zawarte
w tym artykule nie wymagają występowania znaczącego wpływu na konkurencję, ale wystarczy nawet wpływ potencjalny – sam stan zagrożenia naruszenia
konkurencji.
32
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
Sam fakt, że pomoc wzmacnia pozycję firmy w porównaniu z pozycją
innych firm będących konkurentami w wewnątrzwspólnotowym handlu,
jest wystarczający do wyciągnięcia wniosku, że ma to wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy. Na zmianę takiego stanowiska nie wpływa ani fakt, że
pomoc jest niewielkiej wartości (z wyjątkiem pomocy spełniającej kryteria
badania reguły de minimis), ani to, że odbiorca jest niewielkim przedsiębiorcą lub jego udział na rynku wspólnotowym jest bardzo mały, ani również to, że odbiorca nie eksportuje (a) lub eksportuje prawie wszystkie swoje produkty poza Wspólnotę (b).
a) Sprawa 102/87 Francja v. Komisja
W wyroku z 13 lipca 1988 r. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w przypadku gdy państwo członkowskie przyznaje publiczną dotację dowolnemu
przedsiębiorstwu, podaż usług może z tego powodu zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie lub być zwiększona. W efekcie przedsiębiorstwa istniejące w innych państwach członkowskich mają mniejsze szanse na rynku w danym państwie członkowskim.
b) Sprawa C-142/87 Belgia v. Komisja
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie tylko pomoc udzielona wymianie
wewnątrz Wspólnoty, ale również pomoc dla eksportu poza Wspólnotę może
mieć wpływ na konkurencję i wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty. Komisja krytykuje pomoc udzielaną eksportowi w wymianie handlowej wewnątrz
Wspólnoty. Pomimo że wsparcie udzielone przez państwa członkowskie eksportowi poza Wspólnotę również może wpływać na konkurencję wewnątrz Wspólnoty, Komisja nie podejmuje systematycznych interwencji w tym zakresie na
podstawie reguł rządzących przyznawaniem pomocy publicznej.
Ad 4) Ostatnia przesłanka odnosi się do negatywnego wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. We współczesnych stosunkach gospodarczych, ze względu na znaczną integrację w ramach
wspólnego rynku, prawie zawsze jest spełniona. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości, siła czy wymiar takiego wpływu nie ma znaczenia. Komisja, wydając konkretną decyzję, często zajmowała stanowisko,
że pomoc publiczna nie ma miejsca ze względu na brak oddziaływania na
wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi. W związku z tym,
że organ ten nie ustalił żadnych reguł czy ścisłych kryteriów, którymi się
33
Agnieszka Tomaszewska
kieruje, może zdarzyć się, iż pozornie podobne przypadki w trakcie indywidualnego badania zostaną różnie ocenione.
Decyzja w sprawie N 258/2000 – Leisure pool Dorsten, Komisja stwierdziła, że udzielenie przez władze samorządowe corocznych subsydiów podmiotowi zarządzającemu basenem położonym w miasteczku Dorsten nie stanowi
pomocy publicznej, gdyż z basenu korzystają wyłącznie mieszkańcy tego miasteczka i okolic, co nie ma wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami
członkowskimi.
W sprawie N530/99 – Restoration of Santa Maria de Retuerta Monastry – Komisja stwierdziła, że wsparcie dla lokalnego muzeum nie stanowi
pomocy publicznej, ponieważ nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy
krajami członkowskimi, podczas gdy w innej sprawie także dotyczącej muzeum
– NN50/2007 – Austria Indemnity scheme for federal museums – uznała, że
przysporzenie stanowi pomoc publiczną, ze względu na atrakcyjne zbiory, które
mogą przyciągać turystów z zagranicy. Tym samym sytuacja taka może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi.
Jak wynika z powyższego, utrwalone praktyką pojęcie pomocy publicznej oznacza bezpośrednie lub pośrednie przysporzenie przez organy udzielające pomocy przedsiębiorcom pewnych korzyści finansowych. Szerzej na
ten temat w artykule Piotra Russela Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom na s. 49–69).
Jak już wspomniano, prawo wspólnotowe zawiera generalny zakaz
udzielania pomocy publicznej. Pomoc może być udzielana jedynie jako
wyjątek od tego ogólnego zakazu. Szczególnym przypadkiem jest pomoc
de minimis. Formalnie nie stanowi ona pomocy publicznej, konsekwencją
takiego stanu jest brak wymogu notyfikacji Komisji. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. prawo nie troszczy
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK,
Warszawa 2007, www.uokik.gov.pl [dostęp: 22 sierpnia 2008 r.].
Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. W Komisji podmiotem zajmującym się pomocą publiczną jest
Dyrekcja Generalna ds. konkurencji, a organem dokonującym notyfikacji jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji. Aktem prawnym regulującym stosunki między państwa-
34
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Pomoc tego rodzaju jest więc wyłączona spod
zakazu wynikającego z art. 87, ust. 1. Zagadnienia pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji z 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis. Rozporządzenie znajduje zastosowanie
we wszystkich, co do zasady, rodzajach pomocy, bez względu na ich rodzaj
i cel. W świetle zawartych tam regulacji graniczną kwotą pomocy de minimis jest 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat. Oznacza to, że każdy
podmiot może w ciągu trzech lat otrzymać łączną pomoc w wysokości do
200 tys. euro, bez względu na liczbę źródeł, a pomoc taka nie będzie uznana za pomoc publiczną. W poprzednich regulacjach okres rozliczeniowy
obejmował pełne trzy lata od dnia poprzedzającego udzielenie pomocy, natomiast obecnie okres rozliczeniowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym,
w którym udzielana jest pomoc, oraz dwa poprzednie lata kalendarzowe.
W świetle nowych przepisów pomoc de minimis będzie miała miejsce, gdy
wartość pomocy indywidualnie udzielonej przedsiębiorcy w ciągu roku budżetowego, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w ostatnich 2 latach poprzedzających, nie przekracza równowartości kwoty 200 tys.
euro. Zależnie od tego, kiedy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem, wielkość
będzie różna.
Przykładowo: przedsiębiorca otrzymał pomoc w dniu 20 listopada 2006 r.
w wysokości równej dopuszczalnemu limitowi. Zgodnie z poprzednimi regulacjami, kolejną pomoc de minimis mógłby otrzymać dopiero w dniu 21 listopada
2009 r., natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami przedsiębiorca
ten może otrzymać kolejną pomoc już 1 stycznia 2009 r.
Obowiązujące regulacje rozszerzają także kategorie działalności, na które pomoc de minimis może być udzielona, tj. transport i część rolnictwa.
Pomoc udzielona na działalność transportową została jednak ograniczona
do kwoty 100 tys. euro oraz zakazem przeznaczania środków na zakup pojazdów do transportu.
mi członkowskimi a Komisją jest rozporządzenie nr 659/1999. Komisja bada także pomoc udzieloną bezprawnie (czyli bez wypełnienia obowiązku notyfikacji).
Rozporządzanie Komisji nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE 2006 L 379, s. 5.
35
Agnieszka Tomaszewska
Jednocześnie, obok dwukrotnego zwiększenia dopuszczalnej kwoty pomocy (ze 100 tys. do 200 tys. euro) oraz rozszerzeniu jej zakresu, wprowadzono także pewne ograniczenia:
– nie może być udzielana w następujących sektorach: produkcja pierwotna produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, węgla kamiennego,
– nie może być udzielana podmiotom gospodarczym działającym
w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych w następujących przypadkach: wysokość pomocy ustalana
jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą oraz przyznanie pomocy zależy od
faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
– nie może być przyznana podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, czyli takim, które nie są w stanie pokryć strat
z własnych środków lub pozyskanych z zewnątrz,
– wprowadzono zakaz dzielenia środków pomocy, których wartość
wykracza poza pułap de minimis, na mniejsze części, tak aby mieściły się w tym pułapie,
– nie może być uzależniona od wielkości eksportu ani od wykorzystania towarów krajowych zamiast zagranicznych, nie może być
przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą ani
na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością eksportową,
– pomoc powinna być „przejrzysta” – pojęcie to obejmuje transakcje,
w których przy obliczaniu wartości pomocy nie trzeba przeprowadzać oceny ryzyka, np. dotacja.
Zmianom uległy także zasady kumulacji pomocy de minimis. Zgodnie z poprzednimi regulacjami pomoc de minimis kumulowała się jedynie
z inną taką pomocą. W świetle aktualnych zasad uwzględnia się także każdą pomoc, którą przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych.
W praktyce, ze względu na elastyczność pomocy de minimis, udzielana
jest ona bardzo często. Państwa członkowie zobowiązane są do monitorowania tej pomocy zwłaszcza w zakresie jej wysokości. W Polsce zgodnie
Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013, Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
36
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązek wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy spoczywa na organie
udzielającym. Obecnie szczegółowe regulacje zostały zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U.
nr 53, poz. 354).
Pomoc dopuszczalna a pomoc dozwolona
Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 TWE występuje generalny zakaz udzielania pomocy publicznej. Nie każda jednak pomoc, wypełniająca powyżej wskazane przesłanki, jest zakazana. Wyjątki te zostały skatalogowane
m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 3 TWE. Artykuł ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy pomocą, która „jest zgodna ze wspólnym rynkiem”
(ust. 2), a pomocą, która „może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem” (ust. 3). Ustęp 2 ustanawia zamknięty katalog rodzajów pomocy
państwa, które spełniają wszystkie cztery przesłanki zakazu ustanowionego w art. 87 ust. 1 TWE, ale są spod niego automatycznie wyłączone, jako
zgodne ze wspólnym rynkiem. Pomoc mieszcząca się w wymienionych
kategoriach jest dopuszczalna z mocy prawa i w rozumieniu art. 88 nie
wymaga notyfikacji. Natomiast ust. 3 wymienia sytuacje, w których pomoc publiczna może zostać uznana za dopuszczalną. Kategorie pomocy,
która może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, zostały wyliczone enumeratywnie w czterech grupach. Jednocześnie organy wspólnotowe uzyskały kompetencje do rozszerzania tych kategorii. Możliwość taka
przysługuje Komisji, która podejmuje konstytutywną decyzję uznającą pomoc za dopuszczalną. Artykuł 87 ust. 3 przyznaje także Radzie kompetencje do uznania za dopuszczalną innych kategorii pomocy państwa (lit.
e). Wszystkie rodzaje pomocy, objęte zakazem z art. 87 ust. 1 TWE, mogą
zostać wyłączone. Wyłączenie to ma charakter uznaniowy i fakultatywny.
Komisja oraz Rada mogą również odmówić udzielenia pomocy, jeśli uznają, że dana pomoc10:
Dopuszczalność pomocy publicznej jest także przewidziana w innych przepisach
TWE (np. art. 36, art. 73).
W trybie decyzji podjętej kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji.
10 Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki,
J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. II-429.
37
Agnieszka Tomaszewska
– nie realizuje celów określonych w art. 87 ust. 3 TWE,
– nie jest konieczna do realizacji danych celów, czyli nie wypełnia tzw.
uznania kompensacyjnego, co oznacza, że cele te można osiągnąć
poprzez panujące na rynku prawa,
– wykracza poza niezbędny do osiągnięcia celów wymiar (jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności).
Należy zauważyć, że pomoc wymieniona w art. 87 ust. 2 jest zawsze
zgodna z zasadami wspólnego rynku, podczas gdy pomoc wymieniona
w art. 87 ust. 3 może jedynie zostać uznana za zgodną przez Komisję. Pomoc ta pozostaje zatem w sferze dyskrecjonalnej Komisji.
Pomoc dozwolona
Na mocy przepisu art. 87 ust. 2 TWE, dozwolone są trzy kategorie pomocy: pomoc o charakterze socjalnym, pomoc w wypadku klęsk żywiołowych,
a także pomoc uwarunkowana skutkami podziału Niemiec. Wymienione wyżej kategorie pomocy wiążą się z interwencją państwa, a udzielanie pomocy ze
strony państwa jest dozwolone ze względu na przeważające pozytywne aspekty pomocy nad ewentualnymi negatywnymi następstwami jej udzielenia.
– Pomoc socjalna – określona w art. 87 ust. 2 lit. a TWE – skierowana
jest do niektórych kategorii konsumentów lub przedsiębiorstw. Przyznawana jest niezależnie od źródła pochodzenia produktu. W ramach
tych kategorii pomoc udzielana jest bezpośrednio konsumentom,
z przeznaczeniem na zakup określonych towarów bądź pośrednio
przedsiębiorcom, wytwarzającym pewne dobra, którzy następnie oferują je określonej grupie po niższych cenach. Pomoc taka najczęściej
przybiera postać rekompensat za sprzedaż po obniżonej cenie.
– Pomoc w wypadku klęsk żywiołowych (art. 87 ust. 2 lit. b TWE).
Dozwolona jest także pomoc państwa mająca na celu usunięcie
skutków klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zdarzeń
(np. wynikających z działań wojennych). Ze względu na znaczenie
pomoc taka udzielana jest bezwarunkowo, jeśli wyrządzone szkody
zasięgiem obejmują wiele podmiotów.
– Trzecim rodzajem dozwolonej na gruncie art. 87 ust. 2 lit. c pomocy
jest pomoc przyznawana niektórym obszarom Republiki Federalnej
Niemiec, dotkniętych skutkami podziału Niemiec. Pomoc udzielana jest w celu zrekompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych powstałych na skutek tego podziału. Regulacje te nie mogą
jednak stanowić automatycznie podstawy do wyłączenia spod za38
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
kazu antykonkurencyjnej pomocy, jeśli opóźnienie gospodarcze nie
wynika z podziału, ale z panującego tam ustroju gospodarczego11.
Sprawa C – 156/98 Niemcy v. Komisja – wyrok z 19 września 2000 r.
Wyrok dotyczy środków, które w różnych formach zmniejszając obciążenia
normalnie włączane do budżetu przedsiębiorstwa i które, nie będąc zatem dotacjami w ścisłym tego słowa znaczeniu, mają podobny charakter i ten sam skutek,
są uznawane za pomoc. Tak jest w przypadku, gdy źródłem korzyści przyznawanej pośrednio przedsiębiorstwom jest zrzeczenie się przez państwo członkowskie
wpływów podatkowych, które normalnie zostałyby uzyskane, ponieważ to właśnie owo zrzeczenie się umożliwiło inwestorom nabywanie udziałów w tych przedsiębiorstwach na warunkach, które w kategoriach podatkowych są korzystniejsze. Fakt, iż inwestorzy podejmują wówczas niezależne decyzje, nie oznacza, że
związek pomiędzy ulgą podatkową a korzyścią przyznaną danym przedsiębiorstwom został wyeliminowany, ponieważ w kategoriach ekonomicznych zmiana
warunków rynkowych, z której wynika korzyść, jest konsekwencją utraty przez
władze publiczne wpływów podatkowych. Wynika stąd, że taka ulga podatkowa
pociąga za sobą transfer zasobów państwowych. Trybunał zdecydowanie podkreśla jednak, iż w sytuacji, gdy interwencja państwa nie niesie za sobą jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego transferu środków państwowych, nie
jest możliwe uznanie jej za pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.
Pomoc dopuszczalna
Kategorie pomocy, która może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, zostały ujęte w cztery wyraźnie zdefiniowane grupy. Treść
art. 87 ust. 3 wyznacza możliwość wyłączenia spod zakazu art. 87 ust. 1
TWE następujących kategorii pomocy państwa: prorozwojowej, dla pewnych rodzajów działalności lub regionów, sprzyjającej rozwojowi regionów
oraz pomocy dla ochrony kultury. Jednocześnie na podstawie decyzji Rady
organy wspólnotowe uzyskały kompetencje do rozszerzania tych kategorii
(art. 87 ust. 3 lit. e).
Szczególnie istotne podstawy dopuszczalności pomocy państwa znajdują się w art. 87 ust. 3 lit a i c TWE, w którym Traktat wyznacza trzy
zasadnicze obszary wyłączeń następujących kategorii pomocy państwa: (a)
sektorowej, (b) regionalnej i (c) horyzontalnej
11 Ibidem.
39
Agnieszka Tomaszewska
Pomoc sektorowa
Sektorowe zasady udzielania pomocy państwa zostały zdefiniowane na
poziomie wspólnotowym dla pomocy państwa w zakresie radiofonii i telewizji publicznej, w sektorze transportu kolejowego, drogowego i żeglugi
śródlądowej, w sektorze transportu morskiego, stoczniowego, węglowego,
hutniczego, rybołówstwa oraz akwakultury. Pomoc taka może być dopuszczona, jeśli spełnia określone w art. 87 ust. 3 lit. c przesłanki. Od kilku lat
pomoc sektorowa jest dopuszczalna, jeśli służy przywróceniu zdolności do
działania danego sektora. Ponadto pomoc sektorowa musi być ograniczona
w czasie, ściśle podporządkowana celom restrukturyzacji danego sektora.
Obecnie w ramach tej pomocy w Polsce wspierane są dwa sektory: górnictwo węgla oraz przemysł stoczniowy12.
Pomoc regionalna
Formalnie stanowi ona część pomocy horyzontalnej, jednak ze względu
na swoje znaczenie warto potraktować ją jako odrębną kategorię. Artykuł 87
ust. 3 lit. a TWE dopuszcza pomoc regionalną, mającą na celu wyrównanie
różnic w rozwoju regionów w całej Wspólnocie. Natomiast na podstawie
art. 87 ust. 3 lit. c TWE, dopuszczalna może być pomoc regionalna, której
celem jest wyrównanie dysproporcji rozwojowych występujących między
regionami poszczególnych państw członkowskich. Rozróżnienie zakresu zastosowania zostało ustalone przez Trybunał Sprawiedliwości w ten sposób,
że wyłączenie wskazane w lit. a odnosi się do regionów, w których sytuacja
gospodarcza jest wyjątkowo niekorzystna w porównaniu z innymi. Natomiast zakres określony w lit. c ma szersze zastosowanie i dopuszcza rozwój
określonych obszarów bez względu na ograniczenia wynikające z lit. a, biorąc
pod uwagę odniesienie do średniej unijnej. W związku z powyższym można
wyróżnić dwie kategorie regionów kwalifikujących się do objęcia pomocą:
– regiony, w których poziom życia jest „nienormalnie niski” lub regiony, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia
(regiony, w których produkt krajowy brutto – PKB, na mieszkańca
jest niższy od 75% średniej unijnej),
12 W odniesieniu do przemysłu stoczniowego obowiązują do 31 grudnia 2008 r.
zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz.Urz. UE
2003 C 317, s. 11). Zasady pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla regulowane są
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1407/2002 z 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa
dla przemysłu węglowego, obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.
40
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
– obszary określane na podstawie krajowych wskaźników zaproponowanych przez państwo członkowskie, z zastrzeżeniem maksymalnej
liczby ludności objętej pomocą oraz pewnych warunków minimalnych w celu zapobieżenia nadużyciom.
Sprawa 248/84 Niemcy v. Komisja
Traktat stanowi, że pomoc mająca na celu promowanie rozwoju gospodarczego obszarów, na których standard życia jest nienormalnie niski, bądź też na
których istnieje poważne bezrobocie, może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem. Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości „użycie w zawartym w art.
92 ust. 3 lit. a) wyłączeniu wyrazów «nienormalnie» oraz «poważne» wskazuje,
że dotyczy ono wyłącznie obszarów, na których sytuacja gospodarcza jest wyjątkowo niekorzystna na tle Wspólnoty jako całości”. W wyroku Trybunał stwierdził także, że określone w art. 92 ust. 3 lit. c wyłączenie posiada z drugiej strony
o tyle szerszy zakres, że dopuszcza rozwój pewnych obszarów bez ograniczania
go przez warunki ekonomiczne określone w art. 92 ust. 3 lit. a. Warunkiem jednak jest to, że pomoc taka „nie wpływa negatywnie na warunki handlu w stopniu sprzecznym ze wspólnym interesem”. Orzeczenie to uprawnia Komisję do
zatwierdzenia pomocy mającej na celu dalszy rozwój ekonomiczny obszarów
państw członkowskich, które są w niekorzystnej sytuacji na tle średniej unijnej.
Celem udzielanej pomocy jest rozwój najbardziej zacofanych gospodarczo regionów Unii Europejskiej. Pomoc polega na wspieraniu inwestycji
oraz tworzeniu nowych miejsc pracy bądź promocję i modernizację.
Ogólne zasady udzielania pomocy regionalnej określone zostały w 1997 r.
w przyjętych przez Komisję Europejską wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. Wytyczne mają charakter ogólny; zawierają opis sposobu
oceny przez Komisję Europejską dopuszczalności pomocy oraz jej warunków. Zgodnie z wytycznymi, pomoc regionalna może być udzielana jedynie
na realizację inwestycji niemających charakteru odtworzeniowego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, które związane są z takimi inwestycjami. Pomoc
na inwestycje uzależniona jest od wniesienia 25% wkładu własnego inwestora oraz od zagwarantowania, że działalność będzie prowadzona przez okres
co najmniej 5 lat. Natomiast pomoc na tworzenie miejsc pracy może trwać
maksymalnie 3 lata od zakończenia inwestycji. Aby pomoc regionalna mogła być udzielana w danym państwie członkowskim, niezbędne jest przyjęcie
tzw. krajowej mapy pomocy regionalnej. W Polsce dokument taki wyznacza
41
Agnieszka Tomaszewska
obszary, dla których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej. Jest on
ustalany w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Mapa musi być zgodna
z wytycznymi Komisji Europejskiej i następnie zostaje przez nią przyjęta.
W Polsce od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe wytyczne w sprawie
krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (dalej: Wytyczne)13 oraz
nowa mapa pomocy regionalnej (dalej: Mapa)14. Zgodnie z nowymi Wytycznymi projekt kwalifikuje się do pomocy jedynie, gdy przed rozpoczęciem prac w ramach projektu zostaną spełnione dwa warunki: złożono
wniosek o przyznanie pomocy oraz podmiot udzielający pomocy stwierdzi,
że wstępnie projekt kwalifikuje się do tejże. Wyjątek od tego stanowią zatwierdzone programy pomocy podatkowej, w ramach których zwolnienie
udzielane jest automatycznie. Wytyczne wprowadzają także inne zmiany,
m.in. w zakresie obliczania intensywności pomocy, nowych zasad kumulacji pomocy regionalnej z zasadą de minimis czy krótszy obowiązkowy okres
utrzymania inwestycji lub miejsc pracy.
Szczególne znaczenie ma także wprowadzenie nowego instrumentu
pomocy regionalnej w postaci tzw. pomocy dla nowo powstałych małych
przedsiębiorstw. Mogą one otrzymywać wsparcie w wysokości do 2 mln euro na pewne kategorie kosztów, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Instrument ten ma stanowić pewne uzupełnienie do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz stymulować nowe inwestycje w postaci
powstawania małych przedsiębiorstw. W zależności od rodzaju pomocy
różne są koszty kwalifikowane, na które pomoc może zostać przyznana,
np. usługi prawnicze, koszty doradztwa, administracyjne, opłaty z tytułu
najmu. Wysokość pomocy wynika z wytycznych, a maksymalna intensywność nie może przekroczyć 35% wydatków w ciągu pierwszych trzech lat
od utworzenia przedsiębiorstwa oraz 25% w ciągu dwóch kolejnych. Możliwe jest podwyższenie tego limitu o 5 punktów procentowych w regionach,
w których PKB na jednego mieszkańca jest niższy od 60% średniej unijnej.
Jak wspomniano wcześniej, od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje także nowa
mapa pomocy regionalnej dla Polski. Rozporządzanie to, wydane na podstawie art. 10 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
13 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dz.Urz.
2006 C 54, s. 8.
14 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej, Dz.U. nr 190, poz. 1420.
42
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
publicznej15, określa obszary kraju, na których udzielenie pomocy jest dopuszczalne, maksymalną wysokość udzielonej pomocy oraz rodzaj działalności gospodarczej, dla której pomoc może być udzielona. Obowiązująca
obecnie mapa różni się zdecydowanie od swojej poprzedniczki przyjętej na
lata 2004–2006. Wprowadzono nowe dopuszczalne intensywności pomocy
regionalnej na inwestycje. Według nowych reguł wszystkie regiony Polski
objęte są możliwością udzielania pomocy regionalnej, na podstawie wyłączenia art. 87 ust. 3 lit. c, a16.
W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorstwom, intensywność
pomocy może być zwiększona o 10 punktów procentowych dla średnich
przedsiębiorstw i 20 punktów procentowych dla małych i mikroprzedsiębiorstw.
Rozporządzenie wskazuje także sektory, w których pomoc regionalna
zarówno inwestycyjna, jak i dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw
jest niedopuszczalna. Zakaz udzielania pomocy dotyczy działalności gospodarczej w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych,
górnictwa węgla, rybołówstwa oraz działalności związanej z produkcją
niektórych produktów rolnych. Okres obowiązywania przedmiotowego
rozporządzenia został ograniczony do 31 grudnia 2013 r., co bezpośrednio wynika z czasowego ograniczenia obowiązywania Wytycznych. Należy
także zauważyć, że rozporządzenie to nie stanowi bezpośredniej podstawy
do udzielenia pomocy, a jedynie określa obszary, które kwalifikują się do
udzielenia takiej pomocy, w związku z czym przedsiębiorcy na tej podstawie nie mogą domagać się jej udzielenia.
Istotne znaczenie dla kwestii pomocy regionalnej ma także rozporządzenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu
do regionalnej pomocy inwestycyjnej17. Rozporządzenie to stanowi wyłączenie grupowe, także dla dużych przedsiębiorstw. Oznacza to brak obowiązku notyfikacji tzw. przejrzystych programów pomocy regionalnej, czyli
Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej z poźn, zmianami, Dz.U. z 2007 r. nr 54, poz. 404.
16 Dopuszczalne intensywności pomocy wynoszą: – 50% dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko–mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko–pomorskiego; – 40%
dla: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego,
a w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. województwa mazowieckiego,
z wyłączeniem Warszawy; – 30% dla Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do
31 grudnia 2013 r. – dla województwa mazowieckiego.
17 Rozporządzenie Komisji nr 1628/2006, Dz. Urz. UE L 302, s. 29.
15 43
Agnieszka Tomaszewska
takich, które pozwalają na dokładne wyliczenie wielkości udzielonej dotacji
wyrażonej w odpowiednich wartościach. Rozporządzenie ma także zastosowanie do pomocy indywidualnej, udzielanej jako uzupełnienie pomocy
przyznanej w ramach programu pomocowego. Udział takiej pomocy nie
może przekroczyć 50% całkowitej kwoty pomocy.
W Polsce w 2006 r. wydane zostały dwa rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Pierwsze rozporządzenie,
z 31 maja 2006 r., zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie Ordynacja podatkowa i obejmuje warunki udzielania ulg uznaniowych
w spłacie zobowiązań podatkowych przyznanych w drodze indywidualnych
decyzji organu podatkowego18. Przykładowo, ulgi takie mogą być przyznane w postaci odroczenia terminu płatności zobowiązania, rozłożenia na raty
zapłaty zaległości bądź umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych. Drugie rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy, związanych z nową inwestycją, w formie zwolenia z podatku od nieruchomości, wprowadzonego w drodze uchwały rady gminy19.
Rozporządzenie to szczegółowo określa warunki korzystania z programu pomocowego dotyczące okresu prowadzenia działalności gospodarczej, wielkości środków własnych, rodzajów kosztów inwestycji, które kwalifikują się do
objęcia pomocą, czy maksymalnej intensywności pomocy dla obszarów, na
których może być udzielana. O zwolnieniu z podatku decyduje rada gminy
w formie uchwały, jeśli spełnione zostaną warunki określone w uchwale.
Pomoc horyzontalna
Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c TWE pomoc horyzontalna jest przeznaczona na ułatwianie pewnych form działalności. Pomoc ta może być udzielona, jeśli nie zmienia warunków wymiany w zakresie naruszającym interes
Wspólny i jest udzielana przedsiębiorstwom niezależnie od tego, w jakich
regionach czy sektorach prowadzą one działalność. Wyróżnia ją jedynie cel
Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
Dz.U. nr 108, poz. 738.
19 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nowa inwestycją, Dz.U. nr 142, poz. 1017.
18 44
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
jej udzielenia. W ramach pomocy horyzontalnej występuje pomoc: na restrukturyzację, na ratowanie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
na zatrudnienie, na prace badawczo-rozwojowe, na szkolenia, na inwestycje
związane z ochroną środowiska, doraźna. Pomoc horyzontalna na restrukturyzację oraz pomoc doraźna dla przedsiębiorstwa mogą być udzielane
wyłącznie przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, czyli takiemu, który np. stracił zdolność do konkurowania na rynku.
Pomoc doraźna wraz z pomocą na restrukturyzację stanowiły niejednokrotnie jeden proces naprawczy, gdzie pomoc doraźna była pierwszym etapem. Co od pomocy doraźnej została ona ograniczona do jednorazowej
pomocy. Celem było oddziaływanie mobilizujące przedsiębiorców do podejmowania działań zmierzających do naprawy kondycji przedsiębiorstwa
i zapobieżeniu jego likwidacji. Natomiast pomoc restrukturyzacyjna była
ukierunkowana na likwidację przyczyn kryzysu i opracowanie planu reorganizacji i restrukturyzacji w drodze długofalowych działań.
Podstawowym dokumentem z zakresu udzielania pomocy horyzontalnej w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia jest rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2002 r.20. Przepisy tego rozporządzenia
początkowo miały obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r., przedłużone
zostały jednak do 30 czerwca 2008 r. Pomoc jest uzależniona od odpowiednio niskiego poziomu PKB – określając wskaźnik procentowy na poziomie
75%, odnosząc się do PKB na jednego mieszkańca. Przesłanką udzielenia
pomocy jest uzasadnione przeświadczenie o konieczności likwidacji miejsc
pracy przez pracodawcę. Pomoc udzielana jest na czas określony.
Do chwili obecnej Komisja przyjęła zasady ramowe, wytyczne lub rozporządzenia o wyłączeniach grupowych, określające kryteria stosowane w odniesieniu do następujących kategorii pomocy: dla małych i średnich przedsiębiorstw, na ochronę środowiska, na badania, rozwój oraz innowacje, na
usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, na zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka, w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, w zakresie zatrudnienia oraz pomoce szkoleniowej21.
Rozporządzanie Komisji nr 2204/2002 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudniania
Dz.Urz. UE L.337, s. 3.
21 Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/Pomoc%20publiczna/Strony/default.
aspx [dostęp: 18 sierpnia 2008 r.].
20 45
Agnieszka Tomaszewska
Uprawnienia Rady i Komisji oraz tryb
egzekwowania przestrzegania art. 87 TWE
Wspomniane wcześniej rozporządzanie Rady 659/99 reguluje przede
wszystkim reguły postępowania, jeśli chodzi o pomoc państwa podlegającą
obowiązkowi notyfikacji. Każdy przypadek takiej pomocy musi być zgłoszony
Komisji odpowiednio wcześniej i w określonej formie. Po wstępnym badaniu
zgłoszenia Komisja w terminie 2 miesięcy wydaje albo decyzję stwierdzającą,
że dany środek nie stanowi pomocy publicznej lub nie rodzi zastrzeżeń albo
wszczyna formalne postępowanie. Postępowanie to kończy wydanie decyzji –
w okresie 18 miesięcy od wszczęcia – pozytywnej albo negatywnej, stwierdzającej, że dany środek jest lub nie jest zgodny z zasadami wspólnego rynku.
Na mocy tego rozporządzenia regulowana jest także kwestia tzw. pomocy
nielegalnej, czyli przyznanej niezgodnie z art. 88 ust. 3 TWE, bez dopełnienia
obowiązku zgłoszenia. W takiej sytuacji Komisja może wydać decyzję nakładającą na państwo członkowskie obowiązek jej zawieszenia lub prowizorycznego zwrotu do czasu wydania przez Komisję odpowiedniej decyzji o jej zgodności lub niezgodności. Niepodporządkowanie się decyzji może być podstawą
skargi Komisji do Trybunału o naruszenie TWE. W przypadku orzeczenia
o niezgodności beneficjent jest zobowiązany otrzymaną pomoc zwrócić.
Sprawa C – 39/94 Syndicat français de l’Express International (SFEI)
i inni v. La Poste i inni
W celu podjęcia decyzji, czy środki krajowe powinny być notyfikowane, sąd
krajowy może mieć podstawę do przeprowadzenia interpretacji pojęcia pomocy państwa, zawartego w art. 87 Traktatu w celu określenia, czy środek krajowy
wprowadzony z naruszeniem procedury wstępnego badania na podstawie art.
88 ust. 3 powinien być przedmiotem takiej procedury.
Orzeczenie to stanowi kolejny krok Trybunału w formułowaniu warunków
i zasad proceduralnych, dotyczących pomocy udzielanej przez państwo członkowskie. Trybunał z jednej strony powołał się na swoje dotychczasowe orzecznictwo, a z drugiej – na wytyczne Komisji w zakresie współpracy pomiędzy nią
a sądami krajowymi w dziedzinie pomocy państwa.
Na podstawie art. 88 ust. 3 TWE Komisji przysługuje także legitymacja
do wniesienia pozwu przeciwko państwu członkowskiemu do Trybunału,
w przypadku gdy państwo to nie respektuje decyzji warunkowej lub nega46
Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego
tywnej albo na podstawie art. 228 TWE w sytuacji, gdy państwo nie respektuje wyroku Trybunału.
Podsumowanie
Pomoc publiczna jest zagadnieniem na tyle złożonym, że trudno jednoznacznie wskazać na pozytywny bądź negatywny charakter tego instrumentu.
Z jednej strony pomoc publiczna może powodować zagrożenie konkurencji
oraz dysfunkcje współczesnej gospodarki. Z drugiej stanowić może niekwestionowany element stymulujący rozwój. Restrykcyjne warunki dopuszczalności
pomocy publicznej przyczyniają się do sukcesywnej redukcji wysokości udzielanej pomocy. Niewskazane jednak, a w praktyce często także niemożliwe, byłoby
całkowite odejście od stosowania tego instrumentu polityki gospodarczej. Przedstawione w opracowaniu przypadki dopuszczalności udzielania pomocy wiążą
się głównie z interwencją państwa, której celem jest zapobieżenie negatywnym
zjawiskom. Przepisy mają charakter prewencyjny, uniemożliwiający państwom
członkowskim udzielania pomocy niezgodnej z regułami dopuszczalności. Istotnym warunkiem skuteczności wykorzystania pomocy publicznej jest tworzenie
i działanie według określonych i skutecznych regulacji prawnych. Pamiętać jednak należy, że pomoc może być stosowana jako wyjątek od ogólnego zakazu.
Bibliografia
J. Burzyński, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Zasady udzielania
i dokumentacja (poradnik dla gmin), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr, Gdańsk 2008.
J. Juszyński, Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej na
tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Toruń 2004.
Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013. Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006.
Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, W. Czapliński (red.), Warszawa 2001.
47
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006
roku, UOKiK, Warszawa 2007.
Traktat o UE. Traktat ustanawiający WE. Komentarz, Z. Brodecki (red.),
Warszawa 2006.
Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, luty
2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.goc.pl
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 8(32).
48
Piotr Russel
Wybrane zagadnienia dotyczące
udzielania pomocy publicznej
przedsiębiorstwom
Wstęp
W gospodarce rynkowej państwo realizuje zadania ekonomiczne i społeczne
w różnych dziedzinach, a w szczególności może podejmować działania zmierzające do stabilizowania koniunktury gospodarczej, pobudzania wzrostu gospodarczego oraz ograniczania bezrobocia. Te zadania mogą być wykonywane:
– w wyniku uruchamiania makroekonomicznych instrumentów finansowych, dotyczących wszystkich podmiotów działających na
rynku, można tu wymienić m.in. instrumenty polityki pieniężnej,
– w wyniku zaangażowania środków publicznych w niektóre przedsięwzięcia zgodne z priorytetami polityki gospodarczej; takie zaangażowanie państwa, zarówno władz centralnych, jak i lokalnych, stanowi
wsparcie dla konkretnych przedsiębiorstw lub ich wybranej grupy.
Przedmiotem niniejszego opracowania są kontrowersje dotyczące wspierania działalności przedsiębiorstw ze środków publicznych. Pomoc ta może boB. Woźniak, Pomoc publiczna [w:] System finansowy w Polsce, (red.) B. Pietrzak,
Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008, s. 247.
Analizą zostanie objęta pomoc publiczna dla przedsiębiorstw należących do sektora niefinansowego.
49
Piotr Russel
wiem w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, który
pozwala m.in. eliminować jednostki nieefektywne. W ich miejsce mogą powstać
podmioty, które dobrze radzą sobie w warunkach konkurencji, potrafią lepiej
zaspokajać potrzeby swoich klientów, a w konsekwencji są bardziej efektywne.
W pierwszej części opracowania przybliżono istotę i rodzaje pomocy
publicznej. Następnie zaprezentowano podstawowe argumenty wypływające z teorii polityki gospodarczej, przemawiające za i przeciw stosowaniu
takiej pomocy. Ostatnią część opracowania poświęcono analizie wydatkowania środków w ramach pomocy publicznej w Polsce w latach 2003–2006
wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków zmian z punktu widzenia dążenia do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.
Istota i rodzaje pomocy publicznej
Pomoc publiczna oznacza przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy albo bezpośrednio przez organy udzielające pomocy
z krajowych środków publicznych (przysporzenie bezpośrednie), albo za pośrednictwem innych podmiotów, którym przekazywane są środki publiczne
(przysporzenie pośrednie). Takie przysporzenie korzyści jest uznawane za
pomoc publiczną tylko wtedy, gdy narusza konkurencję lub grozi jej naruszeniem przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji
niektórych towarów. Za pomoc publiczną uznaje się świadczenie dające beneficjentom przewagę konkurencyjną. Może ona przybierać formę:
– pomocy czynnej, polegającej na przekazaniu przedsiębiorcom środków w formie pieniężnej lub rzeczowej (wydatki publiczne),
– pomocy biernej, dopuszczającej zmniejszenie ciężaru danin publicznych lub zaniechanie ich poboru i pozostawienie środków z tego tytułu w dyspozycji podmiotów gospodarczych (uszczuplenie wpływu
środków publicznych do sektora finansów publicznych).
W szczególności pomoc publiczna może być udzielana w formie:
– dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych,
– dokapitalizowania przedsiębiorców,
B. Woźniak, Pomoc, op. cit., s. 252.
Ibidem.
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku,
UOKiK, Warszawa 2007, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/ [dostęp: 24 lipca 2008 r.].
50
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
– pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach
korzystniejszych od oferowanych im na rynku,
– poręczeń i gwarancji kredytowych udzielanych za zobowiązania
przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na
rynku,
– zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
– umorzenia bądź zaniechania ustalania lub poboru należnych od
przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, innych niż podatki, albo odraczania lub rozkładania na raty płatności
takich świadczeń,
– zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje pomocy publicznej: horyzontalną, sektorową, regionalną.
Pomoc horyzontalna ma na celu rozwiązanie określonego problemu
o ogólnym zasięgu lub o charakterze strategicznym. Kierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw, których dotyczy dany problem lub które spełniają określone warunki, niezależnie od sektora, w którym działają, oraz
ich położenia geograficznego. W obrębie tego rodzaju pomocy najczęściej
wyróżnia się pomoc na:
– badania i rozwój,
– ochronę środowiska,
– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
– rozwój handlu,
– oszczędność zużycia energii,
– utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy,
– szkolenia bezpośrednio związane z rozwojem określonych przedsiębiorstw,
– pomoc na przetrwanie (ratowanie) i restrukturyzację przedsiębiorstw,
Pomoc dla rolnictwa i rybołówstwa podlega odrębnym regułom, wynikającym ze
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki dla Rybołówstwa.
B. Woźniak, Pomoc, op. cit., s. 260.
51
Piotr Russel
– inne cele horyzontalne, do których zalicza się ulgi podatkowe dla
określonych grup przedsiębiorstw (np. zagranicznych), oraz inne systemy pomocy fiskalnej.
Pomoc sektorowa kierowana jest do poszczególnych branż, a nawet
pojedynczych przedsiębiorstw i zasadniczo ma służyć ich restrukturyzacji.
Powinna więc być uzależniona od wprowadzenia programu naprawczego
tak, aby konieczność wsparcia ze środków publicznych nie nabrała charakteru trwałego. Ze swej istoty pomoc sektorowa trafia do dziedzin przestarzałych, nieradzących sobie z konkurencją ze strony krajów o niższych
kosztach produkcji.
Pomoc regionalna ma na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społecznym i gospodarczym między poszczególnymi obszarami kraju.
W Polsce jedną z form pomocy o charakterze regionalnym są specjalne
strefy ekonomiczne (SSE).
Pomoc publiczna w teorii polityki gospodarczej
Pomoc publiczna z punktu widzenia teorii polityki gospodarczej jest
instrumentem polityki strukturalnej, czyli dziedziny polityki gospodarczej
polegającej na interwencji państwa w celu wzmocnienia (polityka dostosowań pozytywnych) lub osłabienia (polityka dostosowań negatywnych)
zmian strukturalnych w gospodarce10.
Do celów prowadzonej polityki strukturalnej należy zaliczyć w szczególności11:
– poprawę efektywności ekonomicznej gospodarki przez szybsze przemieszczanie zasobów gospodarki z dziedzin o niskiej efektywności
ekonomicznej do dziedzin wysoko rentownych,
– zwiększanie konkurencyjności krajowych wyrobów na rynkach
światowych przez kształtowanie nowoczesnej struktury gospodarczej oraz jej proeksportową orientację,
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze”
2008, nr 8(32).
Szerzej na ten temat w artykule J. Krzaka w tym tomie na s. 71–90.
10 I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2008, s. 314.
11 Szerzej na ten temat: Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), PWN. Warszawa 1999.
52
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
– wykorzystanie procesu zmian strukturalnych do ograniczania wpływu barier rozwojowych (barier surowcowych, energetycznych, ekologicznych, demograficznych itd.),
– unowocześnianie gospodarki poprzez wspieranie dziedzin charakteryzujących się wyższym postępem technicznym, technologicznym
i organizacyjnym,
– przyspieszenie wzrostu gospodarczego i przeciwdziałanie bezrobociu.
W dobie ograniczania roli państwa w gospodarce rynkowej zauważa się
liczne wady polityki strukturalnej, polegające przede wszystkim na tym, że
ogranicza ona sprawność mechanizmów rynkowych. Według doktryny liberalnej o alokacji czynników produkcji powinien decydować rynek, państwo zaś
powinno skupić się na zapewnieniu właściwego funkcjonowania konkurencji.
Rolę państwa w inny sposób rozumieją zwolennicy tzw. liberalnego interwencjonizmu, którzy dopuszczają ingerencję państwa w celu korygowania mechanizmu rynkowego, szczególnie wtedy, gdy mechanizm ten nie jest w stanie zapewnić optymalnej alokacji czynników produkcji12. Polityka strukturalna nie
może jednak pomijać praw rynku, lecz powinna je respektować, wspomagając
i uzupełniając13. Jej zadaniem powinno być podejmowanie działań usuwających przeszkody uniemożliwiające pełne, niezakłócone funkcjonowanie mechanizmu rynkowego oraz tworzenie mechanizmu alternatywnego w okolicznościach, kiedy poleganie wyłącznie na prawach rynku prowadzić może do
zbyt wysokich kosztów społecznych. Koszty ingerencji państwa stanowić mogą
dodatkowe kryterium decydujące o skali interwencji w procesy gospodarcze.
Oprócz trudności strukturalnych, wśród przesłanek stosowania pomocy publicznej wspierającej rozwój przedsiębiorstw wymienia się najczęściej
ułomność rynku oraz nierówności w rozwoju regionów14. Ułomność rynku,
zwykle wyprowadzana z teorii kosztów transakcyjnych15, może być określona jako brak zdolności rynku w danych warunkach do dostarczenia określonych dóbr i usług lub do dostarczenia ich w sposób nieoptymalny z punktu
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, op. cit., s. 315.
H. Ćwikliński, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2003, s. 145.
14 M. Grabowski, M. Nowicki, Ł. Hardt, Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna –
perspektywa polska i europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 8.
15 Koszty transakcyjne – koszty redukcji niepewności, czyli wszystkie koszty poszukiwania i zbierania informacji, jej przetwarzania, zawierania i monitorowania transakcji, egzekwowania zobowiązań.
12 13 53
Piotr Russel
widzenia generowania dobrobytu społecznego. Przedsiębiorstwa nie podejmują działalności na takim rynku, gdyż nie mogą uzyskać odpowiedniej stopy zwrotu i rentowności16. Występowanie ułomności rynku jako przesłanki
stosowania pomocy publicznej jest uzasadnione zwłaszcza w odniesieniu
do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W przypadku MSP
wymienia się cztery podstawowe typy ułomności rynku, które są związane
z dostarczeniem informacji i usług doradczych przez czynnik publiczny17:
1) nieefektywność i niespójność, które występują podczas wymiany
informacji (problemy negatywnej selekcji); brak informacji, jej niekompletność czy informacja błędna, prowadząca do niepoprawnych
decyzji bądź uniemożliwiająca ich podjęcie,
2) usługi (często informacyjne), które nie są oferowane z tego powodu,
że nie może być generowany przychód z ich dostarczenia podmiotowi prywatnemu (a więc jest to usługa o charakterze dobra publicznego), a wówczas informacja lub usługa może być dostarczana
bezpłatnie przez czynnik publiczny,
3) usługi, które nie są oferowane z powodu generowania niewystarczających przychodów (dobra mieszane) – wówczas informacja lub
usługa może być dostarczana za częściową odpłatnością w wyniku
interwencji publicznej,
4) szerszy wpływ na inne firmy, który wynika z dostarczenia usługi do
firmy, ale która nie może być wkalkulowana do ceny (pozytywne
efekty zewnętrzne – np. w formie publicznych nakładów na badania
i rozwój oraz kreowania wiedzy).
Samo występowanie ułomności rynku nie oznacza, że interwencję
publiczną należy podejmować. Należy ocenić zasięg i siłę oddziaływania
tych ułomności, ich wpływ na sektor MSP i przedsiębiorczość oraz efektywność uruchamianych narzędzi. Poważnym zagrożeniem jest bowiem
również tzw. ułomność rządu (government failure), która powoduje, że korzyści z takiej pomocy są mniejsze niż straty wywołane przez interwencję
publiczną18. Istotną przesłanką stosowania pomocy publicznej adresowanej do przedsiębiorstw należących do sektora MSP jest ich słabsza pozycja
konkurencyjna niż dużych podmiotów gospodarczych. Małym i średnim
podmiotom trudniej jest przezwyciężyć liczne bariery rozwoju, zwłaszcza
16 17 18 54
M. Grabowski, M. Nowicki, Ł. Hardt, Rozwój przedsiębiorczości, op. cit., s. 8.
Ibidem, s. 8–9.
Ibidem, s. 9.
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
w zakresie pozyskania źródeł finansowania działalności. Z drugiej strony
podmioty te ze względu na zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy
oraz duży udział w PKB mają olbrzymie znaczenie gospodarcze. Z kolei
pomoc publiczna udzielana dużym podmiotom gospodarczym dodatkowo
wzmacnia ich pozycję konkurencyjną, co może prowadzić do ograniczenia
lub nawet eliminowania istniejącej konkurencji.
Kolejną przesłanką stosowania pomocy publicznej jest potrzeba zmniejszania dużych dysproporcji w poziomie życia obywateli zamieszkujących
różne regiony Unii Europejskiej. Pomoc regionalna ma ułatwiać rozwój
mniej rozwiniętych regionów przez wspieranie inwestycji i tworzenie
nowych miejsc pracy, a także promowanie modernizacji, dywersyfikacji
i sprzyjanie lokowania działalności przedsiębiorstw w takich regionach19.
Przeznaczenie pomocy publicznej w Polsce
W Polsce do momentu akcesji do UE pomoc publiczna koncentrowała
się głównie na pomocy sektorowej (górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy) ukierunkowanej na ratowanie i restrukturyzację, co wynikało ze
złej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w tych sektorach i miało duże
znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionów, gdzie skoncentrowane są zdolności produkcyjne z nimi związane. Członkostwo Polski w UE
wymagało wprowadzenia zasadniczych zmian w zakresie pomocy publicznej. Przede wszystkim od momentu przystąpienia Polski do UE działania
związane z udzielaniem pomocy publicznej podlegają w całości regulacjom
unijnym. Dodatkowo, włączenie się Polski w realizację Strategii lizbońskiej
implikuje konieczność skonstruowania polityki pomocy publicznej, która
będzie umożliwiać realizację zarówno celów określonych w Strategii, jak
i specyficznych celów rozwojowych polskiej gospodarki. Strategia w odniesieniu do pomocy publicznej zakłada jej stopniowe ograniczanie i ściślejsze
kontrolowanie. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do obniżania
udziału pomocy publicznej w PKB danego kraju, a także jej przeorientowania na cele horyzontalne20.
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, op. cit., s. 155.
Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/kierunki+udziela
nia+pomocy+publicznej.htm [dostęp: 28 sierpnia 2008 r.]
19 20 55
Piotr Russel
Tabela 1. Wartość i udział w PKB pomocy publicznej w Polsce w latach 2003–2006*
Rok
Ogólna wartość udzielonej pomocy
(w mln zł)
Wartość pomocy z wyłączeniem
transportu (w mln zł)**
Wartość PKB (w mln zł)
2003
2004
2005
2006
27 072,6
16 400,6
4795,1
5875,6
b.d.
8809,3
3646,2
4468,4
842 120,4
923 248,0
980 665,6
1 050 918,8
Udział wartości pomocy w PKB
3,21%
1,78%
0,49%
0,56%
Udział wartości pomocy w PKB
z wyłączeniem transportu*
b.d.
0,95%
0,37%
0,43%
* W celu porównywalności danych z ogólnej wartości pomocy publicznej w 2003 r.
wyłączono pomoc dla rolnictwa w wysokości 1238,1 mln zł.
** Z powodu zmiany metodologii dane za 2003 r. są niedostępne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce
udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa 2007., www.uokik.gov.pl
[dostęp: 24 lipca 2008 r.] oraz danych GUS www.stat.gov.pl [dostęp: 24 lipca 2008 r.].
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej wartość pomocy publicznej uległa radykalnemu obniżeniu z poziomu ok. 3,2% PKB w 2003 r.21
do 0,56% PKB w 2006 r. (tabela 1), co jest zgodne z postanowieniami Strategii lizbońskiej w zakresie stopniowej redukcji udzielanej pomocy publicznej. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju pozytywnie należy
ocenić zwiększenie znaczenia pomocy horyzontalnej oraz regionalnej, przy
jednoczesnej stopniowej redukcji pomocy sektorowej. Udział pomocy horyzontalnej w latach 2003–2006 wzrósł z 10,5% w 2003 r. do 48,9% w 2006
r., zaś pomocy regionalnej z 2,8% do 34,9%. W tym samym okresie udział
pomocy sektorowej uległ radykalnemu obniżeniu z 74,1% w 2003 r. do
15,7% w 2006 r. – wykres 1.
Z danych zawartych w tabeli 2 (na s. 60–62) wynika także, iż jeszcze
w 2004 r. ponad 80% udzielanej pomocy horyzontalnej stanowiła pomoc
służąca restrukturyzacji przedsiębiorstw, w kolejnych latach pomoc ta nie
przekraczała 1%. Począwszy od 2005 r. ponad 60% pomocy horyzontalnej
jest przeznaczana na wsparcie zatrudnienia.
21 W 2003 r. wartość udzielonej pomocy była wyjątkowo duża, z powodu konieczności realizacji postanowień ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz.U. nr 210, poz. 2037).
56
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
Wykres 1. Struktura pomocy publicznej w Polsce w latach 2003–2006
(w %)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
Pomoc horyzontalna
2005
Pomoc sektorowa
Pomoc regionalna
2006
Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł jak pod tabelą 2.
W dalszej części opracowania bardziej szczegółowej analizie poddano
pomoc publiczną udzieloną przedsiębiorstwom w 2006 r.22, a także przedstawiono strukturę pomocy publicznej w Polsce ze względu na wielkość
beneficjenta, jego siedzibę i formę prawną.
Pomoc horyzontalna
Pomoc horyzontalna udzielona w 2006 r. stanowiła 48,9% ogólnej wartości pomocy publicznej (2183,1 mln zł). Największa kwota została przeznaczona na wsparcie zatrudnienia – 1440,0 mln zł, znacznie mniejsze środki
zostały skierowane na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – 322,6
mln zł oraz szkolenia – 210,1 mln zł.
Największa część pomocy skierowanej na wsparcie zatrudnienia została udzielona w ramach programu pn. „Rekompensata podwyższonych
kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (XE11/04)” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
1195,4 mln zł. Wspieranie zatrudnienia realizowane było również w dwóch
innych programach pomocowych:
22 Dane na temat pomocy publicznej w Polsce za 2007 r. w czasie przygotowywania
artykułu nie były dostępne.
57
Piotr Russel
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej XE8/06 – wartość pomocy wyniosła
161,6 mln zł oraz
– prace interwencyjne XE15/04 – 62,6 mln zł.
Pomoc w wymienionych programach udzielana była przez starostów
oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. Z pomocy na zatrudnienie skorzystało w 2006 r. prawie 28 tys. podmiotów23.
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielona była
głównie w ramach24:
– programu pomocowego XS133/2004 – „Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie” – wartość wsparcia wyniosła 235 mln zł. Program ten jest elementem Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
– programu pomocowego XS135/2005 – „Pomoc na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”, na podstawie którego w 2006 r. udzielono wsparcia o wartości 56,3 mln zł. Program ten był realizowany
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Z pomocy przeznaczonej na rozwój sektora MSP w 2006 r. skorzystało
3468 przedsiębiorców.
Pomoc udzielona w 2006 r. z przeznaczeniem na szkolenia wyniosła
210,1 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim (89,3
mln zł) oraz ponad pięciokrotnie więcej niż w 2004 r., w którym wyniosła
40,4 mln zł. Największa część pomocy publicznej na szkolenia (w 2006 r. –
164,2 mln zł) została udzielona za pośrednictwem Ochotniczych Hufców
Pracy, które odpowiadały za realizację programu pomocowego pn. „Pomoc na szkolenia ogólne młodocianych pracowników XT11/05”. Pomoc na
szkolenia udzielana była również przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – 44,3 mln zł zostało wydatkowanych w ramach programu stanowiącego element Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
23 24 58
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej, op. cit.
Ibidem.
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
Zasobów Ludzkich. Z pomocy na szkolenia skorzystało w 2006 r. 54 224
przedsiębiorców25.
Udział pomocy na inne cele horyzontalne w 2006 r. nie przekroczył 6%
wartości ogólnej, udzielonej pomocy horyzontalnej, w tym udział pomocy na
prace badawczo-rozwojowe wyniósł 5,8%, na ochronę środowiska zaś – 2,5%.
Jeszcze niższe wartości uzyskamy, jeśli odniesiemy wartość pomocy publicznej na omawiane wyżej cele do ogólnej puli wydatkowanych środków (odpowiednio 2,9% oraz 1,2%). Stanowi to wyraźny kontrast z państwami należącymi do UE: średnio dla 25 państw członkowskich udział pomocy publicznej
na badania i rozwój wyniósł w 2006 r. 14%, natomiast na ochronę środowiska
i oszczędność energii – 29%26.
Wartość pomocy horyzontalnej była w 2006 r. wyższa o 361,4 mln zł
od wartości pomocy udzielonej w roku poprzednim, głównie z powodu
wzrostu wartości pomocy udzielanej na wsparcie zatrudnienia i szkolenia
(tabela 2).
Pomoc sektorowa
Wartość pomocy sektorowej udzielonej w 2006 r. wyniosła 699,8 mln zł
(15,7% ogólnej wartości pomocy), z czego 85,2% stanowiła pomoc restrukturyzacyjna dla sektora górnictwa węgla (596,2 mln zł). Pozostałe 14,8%
(103,6 mln zł) pomocy sektorowej skierowano do sektora budownictwa
okrętowego, z przeznaczeniem na wsparcie kontraktów na budowę statków
(tabela 2).
W latach 2003–2006 zdecydowanie najwięcej środków w ramach pomocy sektorowej przeznaczono na wsparcie górnictwa węglowego. Jednocześnie
w latach 2004–2006 udało się radykalnie zmniejszyć udział pomocy sektorowej do poziomu 15,7% w 2006 r. Nastąpiło to w wyniku redukcji wsparcia
zarówno dla sektora górnictwa węglowego, jak i przemysłu stoczniowego.
Pomoc regionalna
W roku 2006 pomoc regionalna wyniosła 1558,3 mln zł, co stanowiło
34,9% ogółu udzielonej pomocy publicznej. Około 70% środków pomocy regionalnej (1084,9 mln zł) przeznaczono na wsparcie nowych inwestycji. Pozostałe 30% skierowano na pomoc w tworzenia nowych miejsc pracy – 320,1
mln zł oraz wsparcie dużych projektów inwestycyjnych – 153,3 mln zł.
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej, op. cit.
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008,
nr 8(32).
25 26 59
60
2003
132,9
295,1
54,9
11,1
144,9
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc na zatrudnienie
szkolenia ogólne
szkolenia specjalistyczne
pomoc na ratowanie
0,0
0,0
61,6
5,1
0,4
1,9
10,4
4,7
12,2
3,7
10,5
100,0
Udział
(w %)
2004
6,9
3 597,1
37,9
0,0
40,4
537,7
67,5
51,2
114,4
4 453,1
8 809,3
Wartość
(w mln zł)
0,1
80,8
0,9
0,0
0,9
12,1
1,5
1,1
2,6
50,5
100,0
Udział
(w %)
2005
0,0
8,5
4,6
0,0
89,3
1 230,3
304,5
31,3
153,1
1 821,7
3 646,2
Wartość
(w mln zł)
0,0
0,5
0,3
0,0
4,9
67,5
16,7
1,7
8,4
49,9
100,0
Udział
(w %)
2006
0,0
16,0
11,3
0,0
210,1
1 440,0
322,6
55,5
127,6
2 183,1
4 468,4
Wartość w
(mln zł)
0,0
0,7
0,5
0,0
9,6
66,0
14,8
2,5
5,8
48,9
100,0
Udział
(w %)
* Z wyłączeniem pomocy w transporcie oraz pomocy dla rolnictwa, a także pomocy de minimis, tj. pomocy, która za względu na stosunkowo niewielkie rozmiary dla danego przedsiębiorcy nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie zagraża
zakłóceniem konkurencji; szerzej na ten temat w artykule A. Tomaszewskiej w niniejszym tomie na s. 27–47
inne
1 750,3
346,0
pomoc na restrukturyzację
105,6
ochrona środowiska
2 840,8
Pomoc horyzontalna,
w tym:
prace badawczo-rozwojowe
27 072,6
Wartość
(w mln zł)
Ogółem,
w tym:
Przeznaczenie pomocy
Tabela 2. Przeznaczenie pomocy publicznej w Polsce w latach 2003–2006*
Piotr Russel
inne
0,0
wsparcie kontraktów na budowę statków
8,2
0,3
inne
8,5
0,3
0,3
0,0
17 488,5
pomoc na pokrycie kosztów bieżacej działalności
Sektor motoryzacyjny,
w tym:
utrzymanie poziomu zatrudnienia
Sektor włókien syntetycznych,
w tym:
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
restrukturyzacja
17 488,5
91,5
Sektor górnictwa węgla,
w tym:
390,3
pomoc doraźna
481,8
3,5
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
87,2
0,0
19,0
81,0
2,4
0,3
5,5
restrukturyzacja
Sektor budownictwa okrętowego,
w tym:
99,7
10,3
74,1
2 062,3
2 067,8
Sektor hutnictwa, żelaza i stali,
w tym:
restrukturyzacja
20 053,2
Pomoc sektorowa:
w tym:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 289,1
0,0
2 289,1
0,0
529,9
529,9
0,0
0,0
0,0
2 819,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
81,2
0,0
100,0
18,8
0,0
0,0
0,0
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
863,8
0,0
863,8
116,6
68,1
184,7
0,0
0,0
0,0
1 048,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
82,4
63,1
36,9
17,6
0,0
0,0
0,0
28,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
596,2
0,0
596,2
103,6
0,0
103,6
0,0
0,0
0,0
699,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
85,2
100,0
0,0
14,8
0,0
0,0
0,0
15,7
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
61
62
0
34,5
1 178,6
7,7
65,5
2 238,7
12,6
0,0
0,0
16,3
83,7
2,8
0
146,2
536,3
682,5
0,0
1,3
194,3
659,0
854,7
0
21,4
78,6
7,8
0,0
0,2
22,7
77,1
9,7
0
9,2
3,2
12,4
0,0
0,0
99,1
664,5
763,6
0
74,2
25,8
0,3
0,0
0,0
13,0
87,0
21,0
0
8,9
18,3
27,2
153,3
0,0
320,1
1 084,9
1 558,3
0
32,7
67,3
0,6
9,8
0,0
20,5
69,6
34,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku, UOKiK, Warszawa
2004; Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005; Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa 2006 oraz Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006
roku, UOKiK, Warszawa 2007, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/ [dostęp: 28 sierpnia 2008 r.].
Brak danych o przeznaczeniu pomocy
inne
pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy
z tytułu realizacji zadań publicznych”
3 417,3
0,0
duże projekty inwestycyjne
Inne tytuły,
w tym:
0,0
122,7
pomoc w celu tworzenia nowych miejsc pracy
pomoc operacyjna
630,9
753,6
pomoc w celu wspierania nowych inwestycji
Pomoc regionalna:
w tym:
Piotr Russel
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
Kwotę 625,8 mln zł (w stosunku do 459,1 mln zł w 2005 r., 656,2 mln zł
w 2004 r.) udzielono w formie zwolnienia z podatku dochodowego przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie specjalnych stref ekonomicznych27.
Struktura pomocy publicznej w Polsce
ze względu na wielkość beneficjenta
W dalszym ciągu większość pomocy publicznej trafia do dużych przedsiębiorstw, przy czym wyraźnie można zaobserwować tendencję do stopniowego
zwiększania pomocy kierowanej do sektora MSP (wykres 2). Biorąc pod uwagę
słabszą pozycję konkurencyjną małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększanie
udziału pomocy publicznej, która nie jest kierowana do dużych podmiotów,
należy ocenić pozytywnie. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę podmiotów, którym udzielane jest wsparcie, to zdecydowanie dominują jednostki
zaliczane do sektora MSP. Przykładowo, przedsiębiorstwa te stanowiły 93%
ogólnej puli podmiotów, które otrzymały pomoc publiczną w 2005 r. Z uwagi
jednak na znacznie większą jednostkową wartość wsparcia dla dużych przedsiębiorstw zaledwie 7% dotowanych firm otrzymało 58,7% pomocy.
Dla małych podmiotów gospodarczych (a w szczególności mikroprzedsiębiorstw) wsparcie udzielane ze środków publicznych jest niezwykle istotne, gdyż podmioty te z największymi trudnościami muszą zmierzyć się już
w początkowym okresie swojej działalności. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez GUS. Spośród zbiorowości 176,5 tys. mikroprzedsiębiorstw28 zarejestrowanych w 2002 r. po pięciu latach na rynku nadal funkcjonowało 43,4 tys. jednostek, co stanowiło 24,6% zbiorowości wyjściowej.
Odsetek ten był znacząco wyższy dla zbiorowości osób prawnych i jednostek zatrudniających pracowników najemnych, spośród których w 2007 r.
aktywnych było odpowiednio 59,0% i 38,7% przedsiębiorstw. Warto przy
tym zwrócić uwagę, że notowany w kolejnych latach wskaźnik przeżycia dla
podmiotów badanej zbiorowości systematycznie zwiększał się (od 61,5%
między 2002 r. a 2003 r. do 83,4% między 2006 r. a 2007 r.), co wskazuje na
Raport o pomocy publicznej w Polsce, op. cit.
Zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi badaniami i obserwacją
objęte były tylko mikroprzedsiębiorstwa, podejmujące działalność z zakresu przemysłu,
budownictwa, handlu, hoteli i restauracji, transportu oraz obsługi nieruchomości i firm.
27 28 63
Piotr Russel
Wykres 2. Struktura pomocy publicznej w latach 2003–2006 r.
ze względu na wielkość beneficjenta
(w %)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
przedsiębiorstwa małe (w tym mikroprzedsiębiorstwa)
przedsiębiorstwa średnie
przedsiębiorstwa duże
wielkość pomocy publicznej nieprzyporządkowana do wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: jak pod tabelą 2.
stabilniejszą sytuację podmiotów działających dłużej na rynku29. Oczywiście pomoc adresowana do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
gospodarczą niekoniecznie musi mieć wymiar finansowy. Równie ważne
jest bowiem tworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego rozwojowi
przedsiębiorczości, w tym w szczególności likwidowanie barier o charakterze administracyjnoprawnym30.
Nie należy jednak zapominać, że udzielenie wsparcia finansowego dużym przedsiębiorstwom często jest jednym z warunków podjęcia decyzji
o realizacji inwestycji, a tym samym przyczynia się do powstania nowych
miejsc pracy, w tym również u wielu kooperantów. Pomoc sektorowa udzielana np. stoczniom czy kopalniom także niejednokrotnie jest warunkiem
dalszego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie utrzy29 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2002–2006, http://www.stat.gov.pl/gus/45_823_PLK_
HTML.htm [dostęp: 19 sierpnia 2008 r.].
30 Wg najnowszego badania Banku Światowego Doing Business 2009 Polska znajduje się dopiero na 145. miejscu na 181 badanych państw pod względem łatwości rozpoczynania działalności gospodarczej.
64
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
mania istniejących miejsc pracy. W przypadku pomocy sektorowej istnieje
jednak duże ryzyko uzależnienia się od pomocy publicznej, co w konsekwencji prowadzi do olbrzymich trudności w funkcjonowaniu po zaprzestaniu jej udzielania. Z tego powodu znacznie bardziej uzasadnione jest
stosowanie pomocy w odniesieniu do podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, które prowadzą ją stosunkowo niedługo.
Struktura pomocy publicznej w Polsce
według siedziby beneficjenta
Jedna czwarta ogólnej wartości pomocy publicznej w 2006 r. została
udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie
województwa śląskiego (1111,9 mln zł). Na drugim miejscu pod względem
wielkości wsparcia znajdują się przedsiębiorcy działający na terenie województwa dolnośląskiego – 17,3% (773,4 mln zł), a na trzecim z województwa
mazowieckiego – 9,2% (412,8 mln zł)31. Ogółem do tych trzech województw
skierowano w 2006 r. ponad połowę pomocy publicznej (wykres 3).
Wykres 3. Struktura udzielonej pomocy publicznej32 w latach 2004–
–2006 w podziale na województwa według siedziby beneficjenta pomocy
(w %)
40
2004
35
2005
2006
30
25
20
15
10
5
ie
lko
po
lsk
ni
ie
op
om
or
br
s
kie
ak
in
fo
rm
ac
ji
ie
ur
za
ch
od
w
az
m
o-
ar
w
ku
sk
ie
sk
ie
sk
rz
y
to
k
ię
ie
m
iń
sk
św
or
sk
ślą
as
kie
dl
po
po
m
ie
kie
sk
pa
c
po
dk
ar
ol
op
ie
c
ow
az
m
kie
ie
ie
sk
op
ol
ał
m
ie
zk
łó
d
ie
bu
sk
lu
sk
ie
lsk
or
be
m
oś
po
ln
o-
do
ja
w
sk
lu
lą
sk
ie
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005; Raportu o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, UOKiK, Warszawa 2006 oraz Raportu o po-
31 32 Raport o pomocy publicznej w Polsce, op. cit.
Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
65
Piotr Russel
mocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, UOKiK, Warszawa 2007,
http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/ [dostęp: 24 lipca 2008 r.].
Najmniejsza pomoc publiczna trafiła do województwa opolskiego oraz
województw zaliczanych do tzw. ściany wschodniej. Wyjątkiem jest województwo podkarpackie, które otrzymało w 2006 r. 5,6% ogółu pomocy
publicznej (dla porównania lubelskie 1,6%, podlaskie zaś 1,9%). Województwem, które otrzymało zdecydowanie najwięcej wsparcia w latach
2004–2006, jest województwo śląskie, do którego w 2004 r. skierowano
32,9% ogółu pomocy, w 2005 r. zaś aż 35,8% (wykres 3).
Liczby te świadczą o tym, że struktura udzielanej pomocy publicznej nie
sprzyja zmniejszaniu dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów kraju. Inwestorzy, którzy otrzymują większość pomocy publicznej,
lokalizują bowiem swoje przedsięwzięcia w regionach o dobrze rozwiniętej
infrastrukturze, której zdecydowanie brakuje w województwach należących do tzw. ściany wschodniej. Przewaga województwa podkarpackiego
nad innymi województwami leżącymi przy wschodniej granicy Polski wynika m.in. z faktu posiadania międzynarodowego lotniska w Jesionce pod
Rzeszowem.
Struktura pomocy publicznej w Polsce
ze względu na formę prawną beneficjenta
Ciekawą kwestią jest analiza udzielanej pomocy publicznej ze względu na formę prawną beneficjenta. Jeszcze w 2003 r. niewiele ponad 20%
pomocy publicznej trafiała do przedsiębiorstw, których właścicielami byli
prywatni przedsiębiorcy. W tym samym okresie ok. 70% środków było kierowanych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa bądź spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub
komunalna jednostka organizacyjna były podmiotami dominującymi (wykres 4).
Począwszy od 2004 r. można zaobserwować stopniowe zwiększanie
wsparcia kierowanego do podmiotów prywatnych – ich udział w pomocy
publicznej wyniósł odpowiednio 53,6% w 2004 r., 68,8% w 2005 r. oraz blisko 80% w 2006 r.
Ze względu na wyższą efektywność gospodarowania przedsiębiorstw
znajdujących się w rękach prywatnych powyższą tendencję należy ocenić
pozytywnie.
66
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
Wykres 4. Struktura udzielonej pomocy publicznej w Polsce ze względu na formę prawną beneficjenta w latach 2003–2006
(w %)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
1C
przedsiębiorstwa państwowe
1D
przedsiębiorcy prywatni
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
wielkość pomocy nieprzyporządkowana
do formy prawnej przedsiębiorstwa
1C – spółki, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji lub
udziałów.
1D – spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do
których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi.
Źródło: jak pod tabelą 2.
Podsumowanie
Pomoc publiczna z jednej strony może być elementem wspierającym rozwój gospodarczy kraju, z drugiej zaś może powodować zakłócenia mechanizmu konkurencji między przedsiębiorstwami. Dlatego też ten instrument
polityki gospodarczej powinien być stosowany z dużą ostrożnością, aby przynosił więcej pożytków niż strat. Jego zastosowanie wydaje się celowe zwłaszcza w odniesieniu do sektora MSP, któremu znacznie trudniej sprostać konkurencji niż dużym i silnym przedsiębiorstwom. Dotyczy to w szczególności
pierwszych lat funkcjonowania podmiotów zaliczanych do mikroprzedsiębiorstw, ze względu na wysokie ryzyko ich bankructwa w tym okresie. Nie
wolno zapominać, że pomoc publiczna powinna być instrumentem sprzyjającym zmniejszaniu, a nie pogłębianiu różnic w poziomie rozwoju pomiędzy
67
Piotr Russel
poszczególnymi regionami kraju. Niestety, w Polsce pomoc publiczna trafia
najczęściej do regionów lepiej rozwiniętych, posiadających lepszą infrastrukturę techniczną, co z punktu widzenia dążenia do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju należy ocenić negatywnie. Niepokojący jest również
fakt, że na pomoc dla sektora budownictwa okrętowego i górnictwa węglowego wydajemy znacznie więcej pieniędzy niż na prace badawczo-rozwojowe. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszanie udziału pomocy
sektorowej w ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej.
Bibliografia
H. Ćwikliński, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
M. Grabowski, M. Nowicki, Ł. Hardt, Rozwój przedsiębiorczości a pomoc
publiczna – perspektywa polska i europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), PWN, Warszawa 1999.
I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2008.
B. Woźniak, Pomoc publiczna [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), PWN, Warszawa 2008.
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 8(32).
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003
roku, UOKiK, Warszawa 2004, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004
roku, UOKiK, Warszawa 2005, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005
roku, UOKiK, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006
roku, UOKiK, Warszawa 2007, http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/raporty_i_analizy/
Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich
przedsiębiorstw powstałych w latach 2002–2006, http://www.stat.gov.pl/
gus/45_823_PLK_HTML.htm
68
Jacek Krzak
Wpływ specjalnych stref
ekonomicznych na rozwój
przedsiębiorstw
Wstęp
Specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE), powstały w Polsce w drugiej
połowie lat 90. Dla większości z nich przewidziano 20-letni okres działania
i minął właśnie półmetek ich istnienia. W tym opracowaniu przedstawiona zostanie historia i obecny obraz specjalnych stref ekonomicznych na
świecie, ale przede wszystkim syntetyczne podsumowanie dziesięciolecia
funkcjonowania SSE w Polsce. W analizie przedstawiono etapy rozwoju
stref w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki na rozwój SSE
miała akcesja Polski do UE, a także prezentację ekonomicznych efektów
10-letniego działania stref. Autor podejmuje też próbę oceny, czy polskie
SSE okazały się skutecznym instrumentem ekonomicznym w powiązaniu
z wielkością pomocy publicznej skierowanej do tychże.
Specjalne strefy ekonomiczne na świecie
Idea specjalnej strefy ekonomicznej jako wydzielonego obszaru funkcjonującego na uprzywilejowanych zasadach nie jest pomysłem czasów
69
Jacek Krzak
współczesnych. Według historyków, pierwsze obszary (miasta, porty) rządzące się korzystniejszymi ekonomicznie prawami w stosunku do otoczenia istniały już w starożytnej Grecji (np. wyspa Delos), Egipcie czy Persji.
W średniowieczu strefami bezcłowymi w swoich portach dysponowała
Liga Hanzeatycka, a w XVIII wieku prawo do bezcłowego składowania towarów i ograniczonej produkcji otrzymał Gibraltar. W okresie poprzedzającym II wojnę światową w Europie funkcjonowało 75 różnych obszarów
uprzywilejowanych.
Formy i funkcje, jakie pełnią strefy ekonomiczne, podlegały ewolucji
w miarę rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego oraz lokalnych potrzeb.
W zasadzie, do początku XX wieku obszary uprzywilejowane tworzono
głównie na potrzeby handlu. Były to strefy wolnocłowe, wolne porty, składnice tranzytowe, służąc jako centra eksportowe, reeksportowe czy dystrybucyjne dla importu, dysponowały przywilejami celnymi i podatkowymi. Wiek
XX wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu i usług oraz narastającą globalizacją ekonomiczno-społeczną stworzył zapotrzebowanie na inne formy
stref uprzywilejowanych. Powstały więc wolne strefy bankowe, wolne strefy
ubezpieczeniowe, a przede wszystkim specjalne strefy produkcyjne. W tym
ostatnim przypadku wyróżnia się zazwyczaj strefy produkcji eksportowej
oraz specjalne strefy ekonomiczne, mające najczęściej na celu zapobieżenie
degradacji lub sanację ekonomiczno-społeczną określonych obszarów.
Wzrost znaczenia wiedzy, informacji, wyścig technologiczny powodują,
że w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się kolejne formy stref uprzywilejowanych – parki przemysłowe, naukowe i technologiczne. Są to zazwyczaj niewielkie obszary wyposażone w nowoczesną infrastrukturę, na
której we wzajemnej interakcji rozwija się działalność naukowo-badawcza
i produkcyjna. Istnienie tego typu stref w większej mierze nastawione jest
na innowacyjność, nowe technologie i nowe produkty niż na masową, popularną produkcję.
Uprzywilejowane strefy ekonomiczne funkcjonują we wszystkich regionach świata niezależnie od ustroju społeczno-politycznego czy stopnia
rozwoju gospodarczego. W krajach wysoko rozwiniętych potrzeba tworzenia SSE jest zazwyczaj znacznie mniejsza, gdyż nie występują tam braki
kapitału inwestycyjnego, a gospodarki tych krajów funkcjonują na solidnych podstawach ekonomicznych. Stąd też tworzenie SSE w tych krajach
nie przybrało specjalnie dużego rozmiaru. Największą liczbę wolnych stref
A. Durski, Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 10.
70
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
ekonomicznych utworzono w USA – od 1981 r. w 37 stanach utworzono
łącznie ok. 230 stref. Z dużym powodzeniem działają tam firmy motoryzacyjne, komputerowe i informatyczne, korzystające ze zwolnień celnych na
importowane surowce i półfabrykaty. Nikłe efekty przyniosło natomiast
tworzenie stref we Francji i Wielkiej Brytanii. Z założenia miały pobudzać
stare regiony przemysłowe. Jednak strefy te nie przyciągnęły nowego kapitału i nie wytworzyły nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy skuszeni ulgami
po prostu likwidowali działalność w dotychczasowej lokalizacji i przenosili
tę samą działalność do tworzonych stref.
Europejskim przykładem strefy, która odniosła duży sukces ekonomiczny i skutecznie pobudziła rozwój gospodarczy kraju (stając się wzorcem
m.in. dla polskich SSE), jest Wolna Strefa Shannon w Irlandii. Utworzono ją
w 1959 r. dla ratowania kilku tysięcy miejsc pracy upadającego węzła tranzytu lotniczego na linii Europa – Ameryka Północna (rozwój lotnictwa spowodował, że loty transatlantyckie nie musiały korzystać z międzylądowań
w Irlandii). Na terenie strefy wprowadzono wolny obszar celny, zlikwidowano VAT, obniżono opłaty za wynajem lokali. Jednocześnie państwo dotowało inwestycje kapitałowe, programy badawczo-rozwojowe, kształcenie
i przekwalifikowanie pracowników. W efekcie, już w połowie lat 60. strefa
stała się motorem irlandzkiego eksportu (30% łącznego eksportu Irlandii).
Agencja zarządzająca strefą podjęła współpracę z uczelniami, a także Narodowym Parkiem Technologicznym, co znacznie zdynamizowało rozwój
tego obszaru. Obecnie w Strefie Shannon działają 133 przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 8 tys. pracowników.
Jednak najintensywniej strefy tworzone są w krajach rozwijających się.
Brak własnych kapitałów inwestycyjnych, potrzeba absorpcji wysokiego bezrobocia, napływ know-how czy rozwój eksportu powodują, że SSE
w tych krajach mają nierzadko znaczenie strategiczne dla całej gospodarki,
natomiast w krajach rozwiniętych służą jedynie jako narzędzie lokalnej polityki społeczno-gospodarczej.
SSE są tak samo rozpowszechnione w Azji, jak i w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Strefy efektywnie działają m.in. w Tajlandii, Malezji,
Indonezji, na Filipinach, w Pakistanie czy Indiach, a pierwsze z nich tworzono już w latach 70. W strefach azjatyckich działają nie tylko światowe koncerny zachodnie, ale także wielkie narodowe firmy „azjatyckich tygrysów”,
M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995–2007, KUL, Stalowa
Wola 2008.
M. Kozaczka, Specjalne, op. cit.
71
Jacek Krzak
prowadząc wysoko zaawansowaną produkcję w branżach motoryzacyjnej,
elektronicznej, komputerowej. Na przykład przeżywające obecnie boom
gospodarczy Indie planują dynamiczny rozwój stref – obok już działających
11 zamierzają otworzyć dalsze 24 strefy. Dużo SSE znajduje się też w Ameryce Południowej. W Brazylii funkcjonuje 8 stref, w Hondurasie – 15, Kolumbii – 11, Kostaryce – 9, Dominikanie – 35, a w Meksyku aż 107. W tym
ostatnim SSE zatrudniają ponad 500 tys. osób, dając produkcję eksportową
o wartości 5 mld dolarów. Bliskim Europie krajem, w którym SSE stały się
istotnym instrumentem polityki gospodarczej, jest Turcja. Pierwszą strefę
(handlowo-usługową) utworzono tam już w 1962 r., a w kolejnych latach
powstawały typowe strefy produkcyjne. Do 1999 r. w 36 tureckich strefach
zatrudnionych było 272 tys. osób – docelowo przewiduje się ulokowanie
ponad 2700 przedsiębiorstw z zatrudnieniem ok. 0,5 mln pracowników.
Warto również wspomnieć, że różne formy specjalnych stref ekonomicznych funkcjonują w Chinach i, co ciekawe, pierwsze strefy powstały
tam już w 1980 r. Początkowo utworzono 5 stref, które z założenia miały
pozyskać inwestorów zagranicznych, dysponujących wysoko zaawansowanymi technologiami, co otworzyłoby drogę dla chińskiego eksportu na rynki światowe. Oprócz gotowej infrastruktury, dużym inwestorom oferowano
bogaty pakiet ulg podatkowych (m.in. 50% ulga w podatku dochodowym,
zniesienie opodatkowania zysków reinwestowanych w strefie, zniesienie ceł
eksportowych oraz ceł na import do strefy). W połączeniu z niespotykanie
tanią siłą roboczą i budzącym się w ostatnich latach rynkiem wewnętrznym,
w Chinach sukcesywnie uruchamiano kolejne strefy (wolnocłowe, zaawansowanych technologii, produkcji eksportowej). Obecnie działa łącznie 120
różnych stref, w tym 54 strefy rozwoju technologiczno-gospodarczego.
Dominacja ZSRR i doktryna współpracy w ramach RWPG spowodowały, że SEE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły powstawać
stosunkowo późno. Jednym z pierwszych krajów, które utworzyły SSE, była
Polska – Mielecka SSE powstała w 1995 r. W 1996 r. utworzono pierwszą Wolną Strefę Ekonomiczną Brześć na Białorusi. W kolejnych latach
u naszego wschodniego sąsiada powstało jeszcze 5 stref. Następnym kraSpecjalne strefy ekonomiczne w Indiach, www.exporter.pl [dostęp: sierpień 2008 r.].
M. Kozaczka, Specjalne, op. cit.
Instrumenty polityki regionalnej i proinwestycyjnej stosowane w państwach UE i innych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
Specjalne strefy ekonomiczne w CHRL w 2005 r., http://www.polandguangzhou.
com/en/content/599.htm [dostęp: sierpień 2008 r.].
72
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
jem naszego regionu, jaki stworzył SSE, była Łotwa (w 1997 r. – 2 strefy),
a w 1998 r. dwie SSE powstały w Słowenii. Od 1998 11 stref oraz 9 Terenów
Priorytetowego Rozwoju powstało na Ukrainie. Niestety, państwo nie było
w stanie wyegzekwować realizacji zobowiązań inwestorskich, a objęta ulgami produkcja w większości trafiała na rynek wewnętrzny, a nie na eksport.
W 2005 r. władze ukraińskie zdecydowały o zniesieniu ulg w istniejących
SSE (w 2006 r. częściowo przywróconych).
Specyficzną formułę tworzenia stref ekonomicznych przyjęto w Czechach i na Słowacji. Przy udziale środków publicznych lub publiczno-prywatnych tworzy się tam parki przemysłowe lub technologiczne, lecz są to
zazwyczaj strefy o znaczeniu lokalnym. Nie ma natomiast dużych, sztywnych obszarowo stref, z ustalonym z góry systemem zachęt inwestycyjnych.
W przypadku znaczących gospodarczo inwestycji, w pierwszej kolejności
pozyskuje się inwestora i negocjuje system oraz wysokość pomocy publicznej. Dopiero w następnym etapie w porozumieniu z inwestorem określa się
lokalizację i wielkość strefy (tak by obok głównego inwestora znalazły tam
miejsce np. firmy kooperujące).
Pierwsze lata specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce
W 1989 r. Polska stanęła przed wyzwaniem stworzenia zupełnie nowego systemu społeczno-gospodarczego. W nową rzeczywistość polskie państwo wchodziło z długiem zagranicznym w wysokości 40 mld dolarów oraz
własnością państwową w sektorze produkcyjnym na poziomie przekraczającym 80%. Dodatkowym czynnikiem, mającym swoje konsekwencje w następnych latach, była silna koncentracja produkcji w sektorach ciężkich
przemysłów tradycyjnych (górnictwo, hutnictwo, przemysł zbrojeniowy)
– co zostało narzucone Polsce w ramach „socjalistycznego podziału pracy”
RWPG i Układu Warszawskiego.
Wprowadzenie radykalnych reform rynkowych po 1989 r. doprowadziło do kolizji nadmiernych mocy produkcyjnych, zatrudnienia i systemu
zarządzania z realnym popytem i szybko zmieniającymi się wymaganiami
odbiorców i w efekcie doprowadziło do fali upadłości wielkich przedsiębiorstw państwowych oraz szybko rosnącego bezrobocia. Z powodu wspo Serwis informacyjny – Specjalne strefy ekonomiczne: Białoruś, Ukraina, www.unido.pl [dostęp: sierpień 2008 r.].
73
Jacek Krzak
mnianej już koncentracji produkcji w wielu regionach kraju stopa bezrobocia sięgała nierzadko 30–40%.
Ogromny dług zagraniczny w połączeniu z rozpadem dotychczasowych
powiązań eksportowych i napływem atrakcyjnego importu pogłębiały kryzys bilansu płatniczego, a w konsekwencji zwiększały deficyt finansów publicznych. Wpływy uzyskiwane z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(„konsumowane” na bieżąco) nie były w stanie wygenerować skutecznie
dużych środków na takie unowocześnianie gospodarki, by mogła być ona
konkurencyjna zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zagranicznym.
W tych warunkach sięgnięto po pomysł, który sprawdził się w Irlandii, ale na większą skalę także w krajach Azji czy Ameryki. Specjalne strefy
ekonomiczne miały ściągnąć do Polski nie tylko kapitał, ale także wiedzę,
technologię i organizację, tworząc przy tym miejsca pracy i zwiększając
eksport. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych została uchwalona
przez Sejm 20 października 1994 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274). Specjalną strefą ekonomiczną zdefiniowano w niej jako: wyodrębnioną, niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może
być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.
Ustawa oczywiście określała zasadnicze ramy tworzenia i zarządzania SSE
oraz graniczne wartości ulg inwestycyjnych. Ustanawianie konkretnych
stref w drodze rozporządzenia (lokalizacja, obszar, pakiet zachęt inwestycyjnych) należało do kompetencji Rady Ministrów.
Jako pierwszą w Polsce utworzono SSE w Mielcu rozporządzeniem
Rady Ministrów z 5 września 1995 r. Stworzenie strefy w Mielcu było jak
najbardziej uzasadnione, gdyż koncentrowały się tam problemy upadających wielkich zakładów WSK-PZL Mielec oraz okolicznych zakładów
przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Początkowo obszar strefy ustalono
na 575 ha. Dla dużych inwestorów (powyżej 2 mln ECU) ustanowiono całkowite zwolnienie z podatku dochodowego na okres pierwszych 10 lat oraz
50% ulgę w tym podatku przez następne 10 lat. Dla mniejszych inwestorów
wysokość dochodu zwolnionego z podatku miała być równa wielkości inwestycji. Podmioty w strefie otrzymywały również zwolnienie z podatku
od nieruchomości. Pierwsze 19 zezwoleń na działalność w strefie wydano
w 1996 r.
W czerwcu 1996 r., głównie w związku z możliwością pozyskania inwestycji motoryzacyjnej Opla w Gliwicach, na obszarze 827 ha utworzono Ka ECU – Europejska Jednostka Walutowa (ang. European Currency Unit), utworzona w 1979 r. wraz z wejściem w życie Europejskiego Systemu Walutowego.
74
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
towicką SSE. Warunki dla inwestorów i wysokość ulg ustalono podobne jak
w Mieleckiej SSE. Duże bezrobocie oraz generalnie słaby rozwój gospodarczy regionu spowodowały, że również w 1996 r. rząd podjął decyzję o powołaniu Suwalskiej SSE. Nieco peryferyjne położenie strefy spowodowało,
że warunki uzyskania ulg w Suwalskiej SSE były łagodniejsze niż w strefach Mieleckiej i Katowickiej. Całkowite zwolnienie z podatku dochodowego w pierwszych 10 latach przysługiwało inwestorowi już od wysokości
nakładów 350 tys. ECU lub zatrudnienia co najmniej 40 pracowników10.
Łagodniejsze wymagania wobec inwestorów wynikały również z założenia,
iż Suwalska SSE w większej mierze miała przyciągać średnich i mniejszych
inwestorów. W związku z koniecznością restrukturyzacji przemysłu miedziowego w kwietniu 1997 r., na obszarze 381 ha utworzono Legnicką SSE.
Dużą część strefy stanowiły (zdewastowane) tereny bazy wojsk radzieckich
w gminie Gromadka. W Legnickiej SSE dla uzyskania pełnego zwolnienia
podatkowego wymagana była inwestycja w wysokości co najmniej 850 tys.
ECU lub zatrudnienie co najmniej 100 pracowników11.
W pierwszym półroczu 1997 r. utworzono jeszcze dwie strefy – Łódzką
i Wałbrzyską. Głównym celem podjęcia obu decyzji była absorpcja wysokiego bezrobocia strukturalnego z upadających przedsiębiorstw przemysłu
tekstylnego (Łódzka SSE) oraz kopalń i zakładów przemysłu maszynowego (Wałbrzyska SSE). W łódzkiej strefie dla uzyskania pełnego 10-letniego
zwolnienia z podatku dochodowego wymagana była inwestycja w wysokości co najmniej 2 mln ECU lub zatrudnienie co najmniej 100 pracowników, natomiast w Wałbrzyskiej SSE warunki dla inwestorów były znacznie
łagodniejsze – 500 tys. euro12 lub 50 pracowników13.
W okresie od 1995 r. do końca pierwszej połowy 1997 r. ustanowiono
w Polsce łącznie 6 stref. Decyzje o lokalizacji tych stref były przemyślane
i uzasadnione względami ekonomicznymi i społecznymi. Warto również
dodać, że we wszystkich przypadkach rozporządzenia powołujące strefy
nie zawierały żadnych warunkowych zastrzeżeń w stosunku do ustalonego
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia
specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim, Dz.U nr 17, poz. 92.
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia
legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U nr 44, poz. 274.
12 W rozporządzeniu, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w Prawie dewizowym,
jako nazwę waluty europejskiej użyto nazwę „euro” zamiast ECU.
13 Rozporządzenia Rady Ministrów tworzące strefy łódzką i wałbrzyską – odpowiednio: Dz.U. z 1997 r. nr 46, poz. 289 oraz Dz.U. z 1997 r. nr 46, poz. 290.
10 75
Jacek Krzak
systemu ulg dla inwestorów, mimo iż było oczywiste, że w ciągu kilku lat
członkostwo Polski w UE stanie się faktem i pomoc publiczna będzie dobrem ściśle reglamentowanym.
Powodzenie, jakie osiągnęły pierwsze SSE, ale także zbliżające się wybory parlamentarne (listopad 1997 r.) i kalkulacje polityczne ukierunkowane na zdobycie elektoratu spowodowały, że na początku września 1997 r.
Rada Ministrów zdecydowała o powołaniu kolejnych 9 stref. Były to strefy:
Częstochowska, Kamiennogórska, Kostrzyńsko-Słubicka, Słupska, Tczewska, Żarnowiecka, Starachowicka, Tarnobrzeska i Warmińsko-Mazurska.
W październiku 1997 r. utworzono jeszcze dwie strefy – Krakowską (Krakowski Park Technologiczny) i Mazowiecką (Technopark-Modlin).
Niestety, nie wszystkie decyzje okazały się w pełni trafne. Strefy Częstochowska i Mazowiecka nie spotkały się z zainteresowaniem inwestorów –
do 2001 r. żadna firma nie wystąpiła o zezwolenie na działalność w tych obszarach i dlatego Rada Ministrów zdecydowała o likwidacji stref. Również
SSE Tczew i SSE Żarnowiec nie cieszyły się większym zainteresowaniem.
Do 2001 r. łącznie zdobyły jedynie pięciu inwestorów, co spowodowało, że
w 2001 r. połączono je w jedną strefę – Pomorską. Pewne problemy stwarzało też stworzenie kilku stref w jednym regionie – np. Legnicka, Wałbrzyska, Kamiennogórska czy też Starachowicka, Tarnobrzeska, Mielecka.
Bliskie położenie wywoływało niepotrzebną konkurencję w walce o inwestorów, dodatkowe utrudnienie i koszty wywoływała biurokracja w postaci
spółek zarządzających odrębnie każdą z tych stref. Pozytywnym elementem
w przypadku wszystkich 11 stref utworzonych po I półroczu 1997 r. było
natomiast umieszczenie w treści rozporządzeń je ustanawiających zastrzeżeń pozwalających na dokonanie zmian w systemie i wysokości ulg w celu
dostosowania prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej. Brak takich
zapisów w rozporządzeniach ustanawiających pierwsze sześć stref spowodował pewne komplikacje w następnych latach.
SSE w obliczu akcesji do UE
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych podstawowym instrumentem ich atrakcyjności było zwolnienie z podatku dochodowego. Całkowite zwolnienie z podatku dochodowego
mogło obowiązywać w okresie równym połowie okresu, na jaki utworzono
strefę (czyli w większości wypadków przez 10 lat), w pozostałym okresie
możliwa była 50% ulga w podatku. Warunkiem skorzystania ze zwolnie76
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
nia było zainwestowanie określonej kwoty, ustalonej w rozporządzeniu powołującym daną strefę. Dla kwotowo mniejszych inwestycji przewidziano
„zatrudnieniową” formułę zwolnień – procentowa ulga w podatku (aż do
100%) w powiązaniu z utworzoną liczbą miejsc pracy lub formułę kosztową
– ulga w podatku równa poniesionym nakładom.
Tabela 1. Inwestycje uprawniające do pełnego zwolnienia z podatku
dochodowego w wybranych SSE w 1997 r.
Nazwa strefy
Kamiennogórska
Katowicka
Krakowska
Legnicka
Mielecka
Starachowicka
Suwalska
Wałbrzyska
Okres istnienia
strefy
(w latach)
20
20
12
20
20
20
20
20
Wysokość inwestycji
Stworzona liczba
(w tys. ECU)
miejsc pracy
lub
400
40
2000
100
2000
850
100
2000
100
1000
100
350
40
500
50
Źródło: na podstawie rozporządzeń RM ustanawiających strefy.
Pewne udogodnienia przewidziano również dla firm, które działały
w strefach, a nie otrzymały prawa do zwolnień z podatku dochodowego – możliwość stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych czy
zaliczanie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Regułą
było także zwolnienie wszystkich firm w SSE z podatku od nieruchomości.
Podpisując w 1991 r. Układ Europejski (ratyfikowany ostatecznie w 1994 r.),
Polska weszła na drogę przygotowań do członkostwa w UE. Od początku tworzenia SSE w Polsce Komisja Europejska z niepokojem obserwowała system
i wielkość pomocy publicznej udzielanej w ramach stref i stale podnosiła tę
kwestię w trakcie negocjacji akcesyjnych. Wobec negatywnych ocen Komisji, prezentowanych w raportach okresowych z lat 1999 i 2000, oraz stagnacji negocjacji akcesyjnych w obszarze „Polityka Konkurencji”, polskie władze
zdecydowały się na uporządkowanie problemu pomocy publicznej udzielanej
w strefach zgodnie z prawem wspólnotowym.
W połowie 2000 r. została uchwalona ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 60,
poz. 704), a także znowelizowano ustawę o SSE. Zgodnie z nowymi przepisami pomoc publiczna mogła być udzielana na obszarach, gdzie PKB na mieszkańca był niższy niż 75% średniego PKB dla całego obszaru UE lub dla przed77
Jacek Krzak
siębiorców, którzy zainwestują co najmniej 100 tys. euro w ciągu 3 lat. Przy
określaniu wysokości pomocy publicznej w SSE rząd musiał uwzględniać
takie czynniki, jak poziom bezrobocia w obszarze oddziaływania strefy, PKB
na mieszkańca regionu czy skalę problemów regionu, wynikających z restrukturyzacji, strukturalnej recesji oraz degradacji społecznej. W lutym 2001 r. zostało wydane rozporządzenie RM o pomocy regionalnej dla przedsiębiorców,
wprowadzające pojęcie „dopuszczalnej intensywności pomocy” – tj. procentowego udziału środków publicznych w kwalifikowanych kosztach inwestycji.
W pierwszym okresie maksymalną intensywność dla Polski ustalono na poziomie 50%, z wyłączeniem Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia (maksimum 40%)
oraz Warszawy i Poznania (maksimum 30%). Ulgę w podatku dochodowym
obwarowano warunkiem 25% udziału własnego inwestora w przedsięwzięciu i 5-letnim okresem prowadzenia działalności. Dla inwestycji tworzących
miejsca pracy ulga podatkowa przysługiwała pod warunkiem utrzymania
miejsc pracy przez 5 lat. Wprowadzono też obowiązek sumowania pomocy
publicznej, jeśli była uzyskiwana z różnych źródeł i tytułów.
Jednak jednym z największych problemów związanych z akomodacją
prawa wspólnotowego było rozwiązanie kwestii praw nabytych przez inwestorów w SSE przed 2001 r., czyli przed wprowadzeniem do polskiego
porządku prawnego regulacji pomocy publicznej. Zgodnie z wersją ustawy
o SSE z 2000 r. podmioty, które uzyskały zezwolenia na działalność w SSE
przed 2001 r., funkcjonowały na zasadach określonych jeszcze w 1994 r.
Wobec silnego nacisku Komisji i coraz bliższej daty akcesji oraz mimo
gróźb niektórych dużych inwestorów w SSE, w październiku 2003 r. Sejm
przyjął kompromisową nowelizację ustawy o SSE (Dz.U. nr 188, poz. 1840),
którą zaakceptowała także Komisja Europejska. Według znowelizowanych
przepisów (dla podmiotów, które uzyskały zezwolenia przed 2001 r.) mali
przedsiębiorcy zachowywali uzyskane już uprawnienia do końca 2011 r.,
a średni przedsiębiorcy do końca 2010 r. Dla największych podmiotów
ustalono natomiast następujące maksymalne poziomy pomocy publicznej:
– 75% kosztów poniesionych do końca 2006 r. dla podmiotów, które
uzyskały zezwolenie przed 1 stycznia 2000 r.,
– 50% kosztów poniesionych do końca 2006 r. dla podmiotów, które
uzyskały zezwolenie między 31 grudnia 1999 r. a 31 grudnia 2000 r.,
– 30% kosztów poniesionych do końca 2006 r. dla wszystkich podmiotów sektora motoryzacyjnego niezależnie od daty otrzymania
zezwolenia.
Stworzenie polskiego prawa dotyczącego pomocy publicznej, spełniającego wymogi prawa wspólnotowego, a także późniejsze liczne nowelizacje
78
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
na etapie negocjacji akcesyjnych nie spowodowały załamania się idei SSE
w Polsce. Żaden ze znaczących inwestorów zagranicznych nie wycofał się
w spektakularny sposób ze strefy, choć zdarzały się przypadki rezygnacji
z ubiegania się o zezwolenia czy ograniczenia planowanych inwestycji. Poważni inwestorzy w SSE mieli świadomość, że Polska jeszcze przez długi
czas będzie pozostawała poniżej średniej zamożności „starych” krajów UE
i w związku z tym przysługujące limity dopuszczalnej pomocy publicznej
w naszym kraju będą dawały podstawę do korzystania z ulg. Przejściowe
załamanie napływu inwestorów do SSE w latach 2001–2002 w większym
stopniu wynikało ze światowej recesji i ograniczenia globalnego poziomu
inwestycji.
Po 1 maja 2004 r. w Polsce kilkukrotnie modyfikowano przepisy dotyczące pomocy regionalnej, a odnoszące się także do SSE. Były to jednak
zmiany warunkowane wykonaniem wspólnej polityki UE i nie miały zasadniczego wpływu na atrakcyjność inwestowania w strefach. Między innymi
uszczegółowiona została zależność poziomu maksymalnej intensywności
pomocy od poziomu zamożności regionu:
– intensywność 50% – dla lokalnego PKB per capita poniżej 45% średniej UE,
– intensywność 40% – dla lokalnego PKB per capita 45–60% średniej
UE,
– intensywność 30% – dla lokalnego PKB per capita 60–75% średniej UE.
Niezależnie od regionu dopuszczalna intensywność może być zwiększana o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw
i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw. Dywersyfikacja intensywności oraz spory rozrzut terytorialny podstref spowodował sytuację, w której w tej samej strefie obowiązują różne poziomy
dopuszczalnej intensywności. W przypadku Warmińsko–Mazurskiej, Tarnobrzeskiej, Starachowickiej i Łódzkiej SSE w podstrefach zlokalizowanych
w macierzystym regionie obowiązuje 50% poziom intensywności pomocy.
Jednocześnie wymienione strefy mają podstrefy zlokalizowane w woj. mazowieckim, gdzie obowiązuje już tylko 30% intensywność. Zróżnicowanie
dopuszczalnego poziomu pomocy występuje także w Kostrzyńsko-Słubickiej i Wałbrzyskiej SSE14.
14 Na podstawie: Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–
–2013, Dz.Urz. UE C 54/22 z 4 marca 2006 r., załącznik V.
79
Jacek Krzak
Członkostwo Polski w UE nie wpłynęło negatywnie na rozwój stref.
Wciąż duży dystans do średniego pułapu zamożności UE i związany z tym
duży „zapas” limitów pomocy regionalnej, a także brak zakazu powiększania obszaru stref powodują, że polskie SSE wciąż przyciągają nowych inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych.
SSE – stan obecny
Według danych z 1999 r. 17 ówczesnych SSE zajmowało obszar 6385
ha. Mimo likwidacji Mazowieckiej i Częstochowskiej SSE (w 2001 r.) oraz
przejściowego ustawowego zakazu powiększania stref (w latach 2001–2004),
obszar stref sukcesywnie rozrastał się, obejmując na koniec 2007 r. blisko
11 tys. ha.
Wykres 1. Wielkość i stopień zagospodarowania powierzchni stref
w 2007 r.
1600
1400
100,0%
76,6%
90,0%
77,5%
73,5%
75,2%
73,2%
1200
65,6%
68,5%
80,0%
68,6%
70,0%
73,9% 73,2%
1000
65,7%
50,0%
800
49,3%
600
48,8%
48,4%
40,0%
30,0%
400
Wałbrzyska
Tarnobrzeska
10,0%
Katowicka
20,0%
Zagospodarowanie (w % pow.)
Pomorska
Powierzchnia (w ha)
Kostrzyńsko-Słub.
Mielecka
Łódzka
Warmińsko-Mazur.
Starachowicka
Legnicka
Słupska
Kamiennogórska
Suwalska
Krakowska
200
0
60,0%
0,0%
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na
31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, maj 2008 r.
80
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
Przeciętny poziom wykorzystania obszaru dla wszystkich 14 stref15 wynosi ponad 68% – najwyższy w Legnickiej SSE (77,5%), najniższy w Słupskiej SSE (48,4%). Oczywiście wskaźnik ten nie powinien służyć jako miara atrakcyjności strefy, gdyż sytuacja w poszczególnych strefach może się
w każdej chwili zmienić (np. zakończenie negocjacji z inwestorem, rozpoczęcie inwestycji). Istotne jest też, by każda strefa dysponowała pewną
rezerwą terenów dla inwestorów. Warto dodać, że w samym tylko 2007 r.
obszary SSE zwiększyły się o 2800 ha, co może przejściowo skutkować
zwiększonym stopniem niewykorzystania terenu – tak jak np. w Słupskiej
i Starachowickiej SSE, gdzie obszar stref w ciągu 2007 r. wzrósł o ponad
70%, a w Kamiennogórskiej SSE o 40%16.
Jednak tym, co było najważniejsze w idei tworzenia stref, to przyciągnięcie
jak największych inwestycji i stworzenie miejsc pracy. Od początku istnienia
SSE do końca 2007 r. w polskich strefach zainwestowano łącznie 46 mld zł, dając zatrudnienie ponad 182 tys. osób (w tym 140 tys. to nowe miejsca pracy).
Tabela 2. Efekty inwestycyjne SSE w Polsce – stan na koniec 2007 r.
Nazwa strefy
Kamiennogórska
Katowicka
Kostrzyńsko-Słubicka
Krakowska
Legnicka
Łódzka
Mielecka
Pomorska
Słupska
Starachowicka
Suwalska
Tarnobrzeska
Wałbrzyska
Warmińsko-Mazurska
Razem
Liczba ważnych
zezwoleń
39
170
101
38
53
91
88
65
41
67
52
102
100
52
1059
Poniesione nakłady
inwestycyjne (zł)
1 215 995 000
11 760 057 792
2 450 400 000
1 025 711 366
3 625 704 090
3 895 963 103
3 113 626 000
2 648 700 000
615 828 309
739 983 167
1 001 114 609
4 129 418 900
7 855 150 225
2 007 582 608
46 085 235 168
Liczba miejsc
pracy
5033
35 285
12 891
5566
8104
14 756
13 104
17 493
2180
6970
5096
18 799
28 673
8415
182 365
Źródło: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/efekty
+stref.htm [dostęp: sierpień 2008 r.].
15 Przypomnijmy, że w 2001 r. z SSE Tczew i Żarnowiec powstała jedna – Pomorska
SSE. Stąd taka liczba stref.
16 Obliczenia własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, maj 2008 r.
81
Jacek Krzak
Niekwestionowanym liderem wśród stref jest Katowicka SSE, gdzie zainwestowano 11,7 mld zł, co stanowi aż 25,5% łącznych nakładów, jakie napłynęły do wszystkich SSE. Również pod względem zatrudnienia Katowicka
SSE przoduje z wynikiem 19,3% ogółu zatrudnionych w polskich SSE. Najmniejsze nakłady i zatrudnienie osiągnęła Słupska SSE (615 mln zł i 2,1 tys.
miejsc pracy). Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że jest to jedna z mniejszych
obszarowo stref, w dodatku położona na słabo uprzemysłowionym obszarze dawnych PGR-ów, to wyniki te nie przesądzają o jej słabości.
Równolegle z pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego i walką z bezrobociem istotnym zadaniem SSE było przyciągnięcie do Polski nowoczesnych technologii i wysoko zaawansowanej produkcji, szczególnie takiej,
która wzmocniłaby polski eksport.
Tabela 3. Wiodące branże i inwestorzy w SSE w końcu 2007 r.
Nazwa strefy
Kamiennogórska
Katowicka
Kostrzyńsko-Słubicka
Krakowska
Wiodąca branża (wg nakładów)
poligraficzna (druk czasopism)
motoryzacyjna (samochody, silniki,
części)
drzewna (podłogi, płyty, wyposażenie
ogrodów), papiernicza (art. higieniczne)
motoryzacyjna (samochody ciężarowe),
poligraficzna
Legnicka
motoryzacyjna (silniki, siedzenia)
Łódzka
metalowa (ostrza, maszynki do golenia)
Mielecka
Pomorska
Wiodący inwestorzy
BDN Grupa Bauer
TRW, GM, Lear, GM-Fiat
ICT, Barlinek, Brinkhaus,
Rocca
MAN Trucks,
RR Donnelley
Volkswagen, Sitech
Gillette Poland, Indesit,
Bosh-Siemens
drzewna (płyty MDF, panele podłogowe), Kronospan Mielec, BRW,
meblowa, materiały budowlane
Kirchhoff, Onduline, Lear
urządzenia optyczne i elektryczne
Philips, Sharp,
(telewizory LCD i podzespoły)
Flextronics
Słupska
drzewna (płyty drewnopochodne)
Kronospan
Starachowicka
poligraficzna, ceramiczna
RR Donnelley, Cersanit,
Mitex
Suwalska
drzewna (stolarka)
Porta KMI, Ortis
Tarnobrzeska
urządzenia optyczne i elektryczna
(panele LCD)
Wałbrzyska
Warmińsko-Mazurska
LG-Philips, Heesung
Electronics
Toyota, Whirpool,
motoryzacyjna (skrzynie biegów, silniki)
Mahle, Faurecia,
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Michelin Polska
(opony)
Źródło: jak pod wykresem 1.
82
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
Zdecydowanym branżowym liderem, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, jest branża motoryzacyjna – do końca 2007 r. w strefach zainwestowano w tej dziedzinie 14,5 mld zł, co stanowiło aż 31,6% łącznych nakładów
w SSE. W ramach tych środków powstały zarówno finalne montownie pojazdów (GM-Opel w Katowickiej SSE i MAN Trucks w Krakowskiej SSE),
a także fabryki komponentów i części. W strefach produkowane są m.in.
silniki (Toyota, Isuzu, GM-Fiat, Volkswagen), skrzynie biegów (Toyota),
poduszki powietrzne, systemy hamulcowe, pasy bezpieczeństwa (TRW),
komponenty wyposażenia wewnętrznego pojazdów (Lear) i wiele innych
części (wiązki kablowe, świece zapłonowe, siedzenia itd.) – w czym mają
swój ważny udział także średnie i małe firmy polskie. Co jednak najważniejsze, produkcja motoryzacyjna nie jest produkcją o charakterze lokalnym, wyłącznie na rynek polski. W fabryce Opla w Gliwicach powstają modele: Astra Classic, Zafira i Astra lll Sedan, które trafiają na cały europejski
rynek. Z kolei zakład MAN z Niepołomic będzie produkować głównie duże
pojazdy ciężarowe TGA o dopuszczalnej masie ponad 16 ton, z przeznaczeniem na rynki wschodnie krajów UE oraz rynek rosyjski. Firmy, takie jak
TRW, NGK, Mahle czy Lear, wytwarzają komponenty na potrzeby światowych koncernów motoryzacyjnych i polska produkcja trafia do wielu fabryk samochodowych w Europie. Podobnie ma się rzecz z silnikami czy
skrzyniami biegów – polskie zakłady są istotnymi ogniwami w europejskiej
sieci produkcji pojazdów Toyoty, GM i Fiata.
Wysokie nakłady inwestycyjne w SSE objęły także produkcję wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych (4,6 mld zł), wyroby z metali (4,4 mld zł)
urządzenia optyczne i elektryczne (4,3 mld zł), wyroby papiernicze i usługi
poligraficzne (3,4 mld zł). Wymienione branże, wraz z branżą motoryzacyjną, stanowią niemal 70% wszystkich inwestycji w SSE.
Jeśli wziąć pod uwagę nawet tylko te największe inwestycje w SSE, to
można stwierdzić, że SSE spełniły oczekiwania w zakresie napływu nowoczesnej technologii, wysoko zaawansowanych produktów, w dużej części
przeznaczonych na eksport. Oprócz faktu, że Polska stała się jednym z największych europejskich centrów motoryzacyjnych, zasięg ogólnoeuropejski
mają np. inwestycje LG i Philipsa w produkcji komponentów i kompletnych
wyrobów technologii LCD. Z kolei opony z fabryki Michelin, produkty
branży drzewnej (Kronospan, Barlinek), wyroby AGD (Whirpool, Gillette,
Sharp, LG, Philips) są przeznaczone nie tylko na rynek polski, ale także
na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach do SSE trafiły
także inwestycje branży komputerowej – zakłady Dell czy Lenovo.
83
Jacek Krzak
W doniesieniach mediów zazwyczaj nagłaśnia się przypadki dużych
inwestycji dokonywanych w SSE przez znane światowe firmy. Okazuje się
jednak, że to polski kapitał ma największy udział w łącznych inwestycjach
w SSE. Na koniec 2007 r. udział rodzimego kapitału w łącznych inwestycjach
w SSE wyniósł 19%, wyprzedzając Niemcy, USA i Japonię (wykres 2).
Wykres 2. Struktura geograficzna inwestycji w SSE w końcu 2007 r.
Korea Płd.
5%
Pozostałe
16%
Polska
19%
Francja
5%
Włochy
9%
Niemcy
17%
Japonia
14%
USA
15%
Źródło: jak pod wykresem 1.
Warto zauważyć, że na owe 19% przewagi polskiego kapitału w SSE
składają się setki średnich i małych przedsiębiorstw, które napłynęły do
stref jako kooperanci wielkich koncernów zagranicznych również ulokowanych w strefach. Oczywiście, kooperacja nie wyczerpuje pełnego katalogu zaangażowania polskiego kapitału w SSE. W ostatnich latach w strefach
coraz częściej inwestują średnie i duże firmy polskie, szczególnie w takich
obszarach, jak produkcja materiałów budowlanych, ceramika budowlana,
stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie wnętrz, meble czy przemysł
spożywczy. Cersanit, Mitex, Groclin, Barlinek, BRW, Zbyszko, Porta, Ceramika Paradyż czy Ceramika Tubądzin to tylko niektóre z dużych polskich
firm, które rozwijają się także w SSE. Polskie firmy inwestują w SSE również w branżach nowoczesnych technologii – np. przemysł farmaceutyczny
(Polpharma) czy usługi informatyczne (Comarch).
84
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
Zamykając syntetyczny obraz efektów SSE w Polsce w latach 1995–2007,
trzeba jeszcze zwrócić uwagę na koszty, jakie poniosło państwo (a więc podatnicy) w postaci ulg i zwolnień podatkowych dla inwestorów w SSE. (wykres 3)
Wykres 3. Pomoc publiczna w SSE w latach 1997–2006*
(w mln zł)
700,0
656,2
600,0
625,8
500,0
477,8
400,0
300,0
334,2
281,6
200,0
100,0
459,1
264,3
88,2
16,0
31,3
0,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
* Dane za 2007 r. nie były jeszcze dostępne w czasie przygotowania publikacji.
Źródło: jak pod wykresem 1.
Do końca 2006 r. pomoc udzielona w SSE wyniosła łącznie 3,234 mld zł,
co stanowiło 9% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez
przedsiębiorców w strefach do końca 2006 r. Biorąc pod uwagę, że roczne
wpływy do budżetu państwa wynoszą 24,5 mld zł z CIT oraz 35,4 mld zł
z PIT (wykonanie budżetu 2007 r.), to kwota 3 mld zł uszczuplająca budżet – i to w ciągu 10 lat – nie jest szczególną stratą, gdy uwzględnić efekty,
jakie przyniosły SSE.
Z kolei, jeśli odnieść wartość udzielonej pomocy do liczby miejsc pracy,
jakie powstały w SSE (do końca 2006 r. – 146,4 tys.), to okazuje się, że utworzenie jednego miejsca pracy w SSE kosztowało podatników ok. 22 tys. zł.
W normalnej rzeczywistości gospodarczej w Polsce istniejące instrumenty
walki z bezrobociem przewidują możliwość refundacji z Funduszu Pracy
kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorcy (lub udzielenie pomocy bezrobotnemu) w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia17, co w obec17 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. nr 69,
poz. 415.
85
Jacek Krzak
nych warunkach wyniosłoby ok. 14,7 tys. zł. Czy można zatem uznać, że
owe 22 tys. zł wydatkowane w strefach jest kwotą wygórowaną? Firmy,
które zainwestowały w SSE, prócz samych miejsc pracy, wprowadzały do
Polski także technologię i organizację oraz przyczyniły się do wzrostu eksportu. Szczególnie w przypadku największych firm zagranicznych stworzone miejsca pracy są (i będą) trwałe – gdyż trudno sobie wyobrazić, by po
wykorzystaniu limitu przysługującej pomocy firmy te zlikwidowały działalność, której uruchomienie kosztowało setki milionów euro. Trzeba również
dodać, że funkcjonowanie SSE ma również efekty pośrednie dla tworzenia
miejsc pracy. Zgodnie z ocenami Ministerstwa Gospodarki wskaźnik miejsc
pracy tworzonych w związku z inwestycjami i zatrudnieniem powstającym
w SSE wynosi średnio 0,25. Stąd też można oszacować, że w sąsiedztwie
firm działających w SSE utworzonych zostało ponad 45,5 tys. dodatkowych
miejsc pracy, głównie w firmach budowlanych, usługowych, transportowych, finansowych i edukacyjnych18. Jeśli więc uwzględnić powyższy fakt,
nakłady publiczne na utworzenie miejsca pracy w SSE są porównywalne do
ponoszonych przez państwo poza strefami.
Podsumowanie
Polskie specjalne strefy ekonomiczne, tworzone w latach 1996–1997
i ustanowione w większości na 20 lat, osiągnęły już półmetek swojej działalności. Do końca 2007 r. inwestorzy w strefach zainwestowali ponad
48 mld zł, dając zatrudnienie 182 tys. osób. Strefy powstały na wyjątkowo
trudnych i nieatrakcyjnych terenach upadających monokultur przemysłowych, obarczonych strukturalnym bezrobociem. Jest bardzo prawdopodobne, że gdyby nie zdecydowano się na użycie tego narzędzia, rodzima
przedsiębiorczość i jej możliwości inwestycyjne nie byłyby w stanie doprowadzić do rewitalizacji niektórych regionów w takim czasie i w takiej skali,
jak uczyniły to strefy.
Patrząc z makroekonomicznego punktu widzenia, SSE niewątpliwie
przyczyniły się do zwiększenia napływu kapitału inwestycyjnego i zdynamizowały polski eksport w zakresie przetwórstwa przemysłowego, przy
okazji promując Polskę jako miejsce powstawania wysoko zaawansowanych technicznie produktów. Chyba jednak dużo większe znaczenie SSE
18 I. Chojnowska-Haponik, Success case, czyli specjalne strefy ekonomiczne, op. cit.,
http://www.idg.pl/artykuly/54263.html [dostęp: lipiec 2008 r.].
86
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw
mają dla samych regionów, w których funkcjonują. Inwestycje w strefach
zdywersyfikowały produkcję na dawnych obszarach zdominowanych przez
pojedyncze branże tradycyjnych przemysłów, które nie miały szans na
funkcjonowanie we współczesnej gospodarce. Dzięki inwestycjom w SSE
uratowanych zostało ponad 40 tys. starych miejsc pracy, a przejęte zakłady
zostały przebudowane i zmodernizowane. Zyskało również otoczenie i miejscowości na obszarach stref. Istnienie stref „wymusiło” budowę nowych
ciągów komunikacyjnych, rozbudowę infrastruktury komunalnej (oczyszczalnie, nowoczesne wysypiska śmieci, ciepłownie itd.). Dzięki większej aktywności ekonomicznej podmiotów z otoczenia SSE i lokalnemu wzrostowi
zatrudnienia, większe środki wpłynęły do budżetów gminnych, co poprawiło m.in. zdolność samorządów do ubiegania się o fundusze w ramach
społecznych i ekonomicznych programów UE. Dobrze prosperujące firmy
z SSE nierzadko sponsorują imprezy kulturalne lub kluby sportowe.
Działanie stref przyczyniło się także do rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Choć o zezwolenie na działalność w strefie może ubiegać się niemal
każda firma, to z założenia najwyższym poziomem ulg premiowane są duże
inwestycje kapitałowe bądź tworzące odpowiednio wysoką liczbę miejsc
pracy (przeważnie na poziomie przedsiębiorstwa średniego)19. Stąd też
w samych strefach dominujące znaczenie mają firmy duże i średnie. Jednak
budowa, rozbudowa i codzienne funkcjonowanie stref wymaga odpowiedniego otoczenia. Wzrosło więc lokalne zapotrzebowanie m.in. na usługi
firm budowlanych, transportowych, telekomunikacyjnych, poligraficznych,
utrzymania czystości, ochrony mienia czy ośrodków doradztwa zawodowego i firm szkoleniowych. W większości są to mikro i małe przedsiębiorstwa,
które zatrudniają dodatkowo ok. 40 tys. osób spoza stref.
SSE nie okazały się szczególnie kosztownym instrumentem ekonomicznym. Roczna wartość pomocy (ulg) w strefach rzędu 400–600 mln zł jest tylko niewielkim procentem rocznych wpływów do budżetu państwa z podatku
dochodowego (25–30 mld zł). Dodatkowo ulgi nie obejmują wpływów z tytułu VAT od sprzedaży produktów wytwarzanych w strefach. Nie bez znaczenia są też dochody budżetowe uzyskiwane z podatku PIT od ponad 180 tys.
osób zatrudnionych w strefach oraz efekty konsumpcji gospodarstw domowych, których dochody zwiększyły się dzięki pracy, jaką dały strefy. Już tylko
pobieżna analiza wydatków i zysków wskazuje, że na funkcjonowaniu SSE
w Polsce zyskali nie tylko inwestorzy, ale także państwo i społeczeństwo.
19 Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za średnie przedsiębiorstwo uważa się podmiot zatrudniający od 50 do 249 osób.
87
Jacek Krzak
Bibliografia
M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995–2007, Stalowa
Wola 2008.
Instrumenty polityki regionalnej i proinwestycyjnej stosowane w państwach UE i innych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
1998.
A. Durski, Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, „Sprawy
Międzynarodowe”, 1988, nr 10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim, Dz.U.
nr 17, poz. 92.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomiczne, Dz.U nr 44, poz. 274.
Rozporządzenia Rady Ministrów tworzące strefy łódzką i wałbrzyską – odpowiednio: Dz.U. z 1997 r. nr 46, poz. 289 oraz Dz.U. z 1997 r. nr 46, poz. 290.
Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
Dz.U. nr 123, poz. 600.
Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. nr 60, poz. 704.
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415.
I. Chojnowska-Haponik, Success case, czyli specjalne strefy ekonomiczne,
http://www.idg.pl
Specjalne strefy ekonomiczne w Indiach, www.exporter.pl
Specjalne strefy ekonomiczne w CHRL w 2005 r., http://www.polandguangzhou.com
Serwis informacyjny – Specjalne strefy ekonomiczne: Białoruś, Ukraina,
www.unido.pl
88
Marcin Jamroży
Podatkowe instrumenty wspierania
rozwoju przedsiębiorstw
Wstęp
Zasadniczym celem polityki podatkowej jest realizacja funkcji fiskalnej podatków, sprowadzającej się zasadniczo do gromadzenia dochodów przeznaczonych na cele publiczne. Z wpływów podatkowych
są finansowane transfery i wydatki państwowe, przez co następuje alokacja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi – państwem czy organami samorządu terytorialnego (funkcja redystrybucyjna opodatkowania). Opodatkowanie
może również spełniać funkcje pozafiskalne, dotyczące kształtowania
zachowań gospodarczych i społecznych podatników. Niefiskalnym celem polityki podatkowej może być zmiana lub przekształcenie obecnego
stanu zjawisk i stosunków społeczno-gospodarczych bądź jego ustanie
lub ograniczenie. W grupie funkcji pozafiskalnych występuje funkcja
stymulacyjna, polegająca na wspieraniu pożądanych celów gospodar Szerzej na temat funkcji podatków zob. np. Finanse publiczne i prawo finansowe,
C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 476 i n.
Zob. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa
2004, s. 230.
89
Marcin Jamroży
czych czy społecznych poprzez zachęcanie podatników do podejmowania określonych działań. W zakresie polityki gospodarczej stymulacja
podatkowa może dotyczyć struktury i formy prowadzenia działalności
gospodarczej, lokalizacji czy innowacyjności działań gospodarczych,
kształtowania decyzji inwestycyjnych, finansowych czy konsumpcyjnych
podatników, przyciągania inwestycji zagranicznych itp. Pozagospodarcza stymulacja podatkowa obejmuje oddziaływanie m.in. na politykę
w zakresie ochrony środowiska czy politykę społeczną. Jednocześnie
system podatkowy nie może naruszać podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Zasady te wymagają, aby każdy obywatel
mógł przewidzieć we właściwym czasie, jakie rozwiązania prawne będą
obowiązywały w najbliższej przyszłości, aby opierając się na tej wiedzy
mógł zaplanować swoją aktywność.
Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim przedstawienie
i ocena podatkowych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw,
przewidzianych w przepisach ustaw o podatkach dochodowych, ze
wskazaniem przykładów rozwiązań międzynarodowych. Analizie i ocenie zostaną poddane wybrane instrumenty podatkowe wspierania rozwoju przedsiębiorstw, przy czym szczególny nacisk zostanie położony
na kwestie związane z przyspieszoną amortyzacją. Celem artykułu nie
jest jednak dyskusja nad korzyściami czy wadami neutralnego systemu
podatkowego, który nie wpływa na decyzje gospodarcze podatników.
Nie poszukuje się więc odpowiedzi na pytanie, czy państwo powinno
co do zasady zrezygnować z funkcji pozafiskalnych, w szczególności
stymulacyjnej, a system podatkowy spełniać wyłącznie (albo przede
wszystkim) funkcję fiskalną, wyrażającą się w pozyskiwaniu dochodów
dla budżetu państwa.
Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., sygn. akt
K 26/97.
Zob. ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej: u.p.d.o.f.); ustawa z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)
(dalej: u.p.d.o.p.).
Brak neutralności opodatkowania sprawia, że przedsiębiorcy przy podejmowaniu
decyzji dążą do zmniejszenia obciążenia podatkowego, podejmując decyzje, z którymi
wiążą się największe oszczędności podatkowe; zob. z dalszymi odesłaniami A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki, op. cit., s. 235.
90
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Instrumenty podatkowe o charakterze
stymulacyjnym
Funkcja stymulacyjna opodatkowania jest realizowana przede wszystkim poprzez ulgi podatkowe, obejmujące przewidziane w przepisach prawa
podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których
zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości
podatku. Ulgi podatkowe są przyznawane np. podatnikom podejmującym
działalność w preferowanych przez państwo dziedzinach (np. innowacyjność, ochrona środowiska) lub lokalizacjach (np. tereny zagrożone strukturalnym bezrobociem, specjalne strefy ekonomiczne), ponoszącym znaczące nakłady inwestycyjne czy tworzącym nowe miejsca pracy.
Realizacja funkcji stymulacyjnej opodatkowania nie spotyka się z powszechnym uznaniem doktryny i praktyki. System ulg podatkowych może
prowadzić do ratowania trwale nierentownych przedsiębiorstw, zakłócając tym samym mechanizmy rynkowej alokacji zasobów. Ponadto ulgi
podatkowe, stanowiące wyłom od zasady powszechności opodatkowania,
powodują wzrost relatywnych obciążeń fiskalnych podatników niebędących beneficjentami pomocy publicznej. Budżet państwa musi bowiem
wywiązywać się z zadań wynikających chociażby z przyjętych założeń
polityki społecznej, a to wymusza utrzymanie stabilnego poziomu wpływów podatkowych. Preferencje podatkowe przyznawane w określonych
obszarach bądź określonym grupom podatników mogą z kolei zniechęcać
podatników nieuprzywilejowanych lub działających w obszarach pozbawionych preferencji do przekwalifikowania profilu własnej działalności,
ograniczania dotychczasowego jej przedmiotu czy nawet do uchylania się
od opodatkowania. Stąd odstępstwa od zasady neutralności podatkowej,
w tym w szczególności ulgi i zwolnienia podatkowe, powinny mieć głębokie (aksjologiczne) uzasadnienie, ponieważ dyskryminują podatników,
którzy z nich nie korzystają. Warto zasygnalizować, że polityka podatkowa
wielu gospodarczo rozwiniętych państw zakłada rezygnację z różnych ulg
podatkowych lub likwidację odstępstw od powszechności opodatkowania,
a tym samym maksymalne rozszerzenie podstawy podatkowej. W konse Zob. definicję ulg podatkowych zawartą w art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej –
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
Na temat istoty oraz charakteru prawnego ulg i zwolnień podatkowych zob.
z dalszymi odesłaniami W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku,
Walters Kulwer Polska, Warszawa 2002.
91
Marcin Jamroży
kwencji pozwala to obniżać graniczne stawki podatku dochodowego lub je
ujednolicać.
Z perspektywy przedsiębiorców korzystanie z ulg podatkowych może
również przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia gospodarczego. Opodatkowanie na preferencyjnych zasadach może być jednym z czynników
współdecydujących o atrakcyjności danego projektu czy danego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, np. lokalizacji w specjalnej strefie
ekonomicznej. Celem przedsiębiorcy jest bowiem zasadniczo maksymalizacja zysku po opodatkowaniu. Takim celem nie może być natomiast wyłącznie minimalizacja obciążenia podatkowego, ponieważ prowadziłoby to
do zaprzestania działalności gospodarczej.
Decyzja ustawodawcy o wprowadzeniu bądź zniesieniu określonej
ulgi podatkowej stymuluje konkretne decyzje gospodarcze u jej adresatów
(przedsiębiorców), wywołujące często długoterminowe skutki finansowe,
których zmiana wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi. Przedsiębiorcy stale podejmują decyzje zarówno strategiczne
(dotyczące w szczególności wyboru formy prawnej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej), jak i bieżące (w zakresie źródeł finansowania, polityki cenowej itp.). Stąd podjęcie decyzji np. o wyborze formy lub
miejsca prowadzenia działalności musi poprzedzać starannie przeprowadzony przez przedsiębiorców proces decyzyjny, w którym należy uwzględniać aspekt podatkowy jako jedno z wielu kryteriów decyzyjnych. Różnice
w obciążeniach podatkowych mogą prowadzić do zmiany kolejności alternatywnych projektów czy lokalizacji pod względem ich opłacalności.
Przyczyny zróżnicowanego obciążenia podatkowego, przykładowo
w zależności od lokalizacji zakładu przedsiębiorstwa, mogą wynikać z przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie rozkładu kompetencji w ustanawianiu i znoszeniu obowiązków podatkowych lub z założeń polityki
regionalnej. Różnice w opodatkowaniu w zależności od lokalizacji zakładu, mające przyczynę w rozdziale kompetencji podatkowych, nie rzutują
w sposób istotny na decyzje przedsiębiorców. Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego jest bowiem ograniczone10. Rada gminy ma
Tendencje te zasadniczo zapoczątkowała amerykańska reforma z 1986r.; zob. np.
J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, New York–London 1986.
Zob. S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Walters Kulwer Polska, Warszawa 2007.
10 Zgodnie z art. 168 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
92
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
między innymi kompetencje do określania – w granicach ustawowych –
wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy też opłat lokalnych, takich jak opłata targowa miejscowa czy
uzdrowiskowa, a także uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawach
zwolnień i ulg podatkowych. Efekty zróżnicowanych obciążeń podatkami
i opłatami lokalnymi w poszczególnych gminach są relatywnie niewielkie
z uwagi przede wszystkim na ustawowe określenie maksymalnych stawek
podatku, np. w podatku od nieruchomości ustalanym od metra kwadratowego powierzchni (użytkowej) gruntu lub budynku11. Wprowadzenie
podatku od nieruchomości obliczanego od wartości nieruchomości (tzw.
podatku katastralnego) może w znacznym stopniu zdywersyfikować obciążenia tym podatkiem w zależności od lokalizacji. Przykładowo, w Niemczech relatywnie istotne różnice regionalne powoduje tzw. podatek od działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer), przy wymiarze którego gmina
ustala element stawki podatkowej. Podstawą opodatkowania Gewerbesteuer
jest dochód z działalności gospodarczej, pomniejszany ewentualnie o kwotę wolną od podatku, np. w przypadku przedsiębiorców indywidualnych
w wysokości 24 500 euro. Od 2008 r. stawka Gewerbesteuer wynosi 3,5%.
Kwotę należnego podatku oblicza się poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania przez stawkę podatkową oraz stawkę lokalną (niem. Hebesatz),
ustalaną indywidualnie przez każdą gminę12.
Dla przedsiębiorców istotniejsze znaczenie mają obecnie bez wątpienia
różnice w obciążeniach podatkowych poszczególnych lokalizacji, wynikające z założeń polityki regionalnej. Publiczna pomoc regionalna może być
Wyłącznej regulacji ustawowej podlega bowiem nakładanie podatków i innych danin
publicznych w zakresie określenia podmiotu, przedmiotu opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku (art. 217 Konstytucji RP).
11 Zob. art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).
12 Szerzej na temat niemieckiego Gewerbesteuer, zob. M. Jamroży, M. Sobieszek,
Wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności w Niemczech, „Monitor
Podatkowy” 2008, nr 7, s. 14 i n. Zgodnie z danymi niemieckiego Federalnego Urzędu
Statystycznego z 2007 r. wysokość stopy lokalnej w największych miastach niemieckich
przedstawiała się następująco: Berlin – 410%, Hamburg – 470%, Monachium – 490%,
Kolonia – 450%, Frankfurt nad Menem – 460%; najniższa stopa lokalna w wysokości
350% obowiązuje m.in. w następujących gminach: Wailblingen (Badenia Wirtembergia), Neu-Ulm (Bawaria), Brandenburg an der Havel (Brandenburgia), Bad Homburg
von der Höhe (Hesja).
93
Marcin Jamroży
realizowana za pomocą instrumentów podatkowych w formie dotacji, ulg
podatkowych, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej czy
umorzenia zaległości podatkowej. Znamiennym przykładem pomocy regionalnej w Polsce są zwolnienia podatkowe, które przysługują przedsiębiorcom w specjalnych strefach ekonomicznych, stanowiące istotny bodziec
wyboru takiej lokalizacji. Na przykład w Niemczech wolne od podatku są
dotacje z tytułu poniesienia wydatków inwestycyjnych na obszarze nowych
landów związkowych13.
Katalog podatkowych instrumentów służących wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, dotyczących podatków dochodowych, obejmuje
w szczególności:
– wyłączenia (bądź zwolnienia) przychodów (dochodów) od opodatkowania,
– jednorazowe (względnie przyspieszone) zaliczenie wydatków inwestycyjnych do kosztów podatkowych (poprzez odpisy amortyzacyjne),
– odliczenia poniesionych wydatków (kosztów) od podstawy opodatkowania albo od należnego podatku,
– premie (bonusy) podatkowe w formie np. dodatkowych odliczeń od
podstawy opodatkowania albo od należnego podatku,
– kredyty podatkowe w celu odroczenia zapłaty zobowiązań podatkowych lub eliminacji podwójnego opodatkowania,
– obniżone stawki podatku dla określonych rodzajów dochodów bądź lokalizacji (np. przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).
Rozwiązania przyjęte w polskim ustawodawstwie
Amortyzacja przyspieszona
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne
od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonywane według prawa podatkowego. Przepisy podatkowe ograniczają wielkość
odpisów amortyzacyjnych poprzez ustawowe ustalenie wartości początkowej składników majątkowych (podstawy amortyzacji), stawek oraz metod
amortyzacyjnych14. Podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych co do
zasady według metody liniowej, polegającej na równomiernym rozłożeniu
13 Zob. S. Kudert, Der Einfluss von Unternehmenssteuern auf die Standortwahl,
WISU 1991, s. 511–517.
14 Zob. art. 16a–16m u.p.d.o.p. oraz art. 22a–22o u.p.d.o.f.
94
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
wartości składnika majątkowego w normatywnym okresie używania, co powoduje, że w każdym roku wysokość odpisu amortyzacyjnego jest równa.
Przyspieszenie amortyzacji, a tym samym szybsze zaliczenie poniesionych
wydatków inwestycyjnych (ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia środka
trwałego) do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest z reguły przez:
– zastosowanie metody degresywnej: stawkę amortyzacyjną z ustawowego wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższa się o współczynnik nie większy niż 2,0, ale stosuje się ją do wartości początkowej
środka trwałego pomniejszonej w kolejnych latach o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (art. 22k ust. 1 u.p.d.o.f., art. 16k ust. 1
u.p.d.o.p.),
– jednorazowe odpisy amortyzacyjne w przypadku małych podatników oraz rozpoczynających działalność – do łącznej wysokości
50 tys. euro w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych (art. 22k ust. 7 i n. u.p.d.o.f., art. 16 ust. 7 i n. u.p.d.o.p.).
Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów
amortyzacyjnych według metody degresywnej lub liniowej, przy
czym suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym, nie może przekroczyć wartości początkowej środków trwałych,
– jednorazowe odpisy amortyzacyjne w przypadku niskocennych
składników majątkowych, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł,
– podwyższanie liniowych stawek amortyzacyjnych o współczynnik
1,2; 1,4 lub 2,0 w odniesieniu np. do budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych albo złych lub też w odniesieniu
do maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (art. 22i ust. 2 u.p.d.o.f., art. 16i ust. 2 u.p.d.o.p.),
– ustalanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych
lub ulepszonych środków trwałych, z uwzględnieniem określonych
w przepisach minimalnych okresów amortyzacji (art. 22j u.p.d.o.f.,
art. 16j u.p.d.o.p.).
Przyspieszone bądź jednorazowe odpisy amortyzacyjne powodują co
do zasady efekt odroczenia opodatkowania w wyniku szybszego uznania ceny nabycia (kosztów wytworzenia) za koszty uzyskania przychodów. Całkowita wielkość kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych nie
ulega jednak zmianie, ponieważ odpowiada on wartości początkowej
95
Marcin Jamroży
nabytego lub wytworzonego składnika majątku. Przy tego rodzaju przesunięciu w czasie dochodu powstają (co do zasady okresowe) różnice
w obciążeniu podatkowym, prowadzące do okresowych oszczędności podatkowych. Ponieważ „oszczędność podatkowa” może zostać ulokowana
np. w formie oprocentowanej lokaty bankowej, to powstanie korzystny
tzw. podatkowy efekt odsetkowy (przy założeniu, że podatnik generuje
dochody podatkowe).
Przykład. Spółka z o.o., która działalność gospodarczą rozpoczęła w grudniu 2007 r., wprowadziła w tym miesiącu do ewidencji środków trwałych maszynę do przerobu rud metali o wartości 100 tys. zł (10% stawka amortyzacyjna).
Spółka może jeszcze w 2007 r. dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli obniżyć podstawę opodatkowania o 100 tys. zł i tym samym należny
podatek dochodowy o kwotę 19 tys. zł. Oszczędność podatkowa w 2007 r. w następstwie dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wiąże się jednak
z odpowiednim zwiększeniem obciążeń podatkowych w kolejnych latach (brak
kosztów w postaci np. liniowych odpisów amortyzacyjnych). Z perspektywy
10-letniego okresu amortyzacji liniowej nominalna oszczędność podatkowa
wynosi 0 – przy założeniu uzyskiwania przez spółkę w tym okresie dochodów
podatkowych. Jednocześnie następuje przesunięcie w czasie płatności podatku
dochodowego. Jeżeli sp. z o.o. zainwestuje wolne – w wyniku odroczenia opodatkowania – środki pieniężne, to uzyska określony zwrot z inwestycji, np. w wysokości 10% rocznie. W takim wypadku podatkowy efekt odsetkowy za sam
2008 r. może wynieść nawet do 1900 zł (10% × 19 000 zł).
Do trwałego zmniejszenia obciążenia podatkowego mogłoby dojść
w razie wystąpienia tzw. efektu stawki podatkowej lub efektu progresji.
Efekt stawki podatkowej powstaje w wyniku zmian stawek podatkowych,
skutkujących trwałą zmianą obciążenia podatkowego. Korzystne dla podatnika np. jest skorzystanie z podwyższonego odpisu amortyzacyjnego
przed (planowanym) obniżeniem stawek podatkowych. Obniżki stawek
podatkowych, np. w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2009 r.
(skala 18%, 32%), powinny skłaniać podatników do wyboru przyspieszonej
amortyzacji (jeszcze w 2008 r.), w tym w postaci jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych, w celu wcześniejszego (przy wyższych stawkach) wykazania kosztów podatkowych. Efekt progresji powstaje w przypadku progresywnych skal podatkowych, takich jak skala podatku dochodowego od
96
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
osób fizycznych zapisana w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.15. Progresja powoduje,
że wraz ze wzrostem dochodu podatkowego zwiększa się ponad proporcjonalnie ciężar podatkowy. Należy mieć również na uwadze wzajemne zależności pomiędzy różnymi formami wsparcia podatkowego. Na przykład
preferencje taryfowe (zwolnienia) w specjalnych strefach ekonomicznych
niweczą korzyści odsetkowe wynikające np. z przyspieszonej amortyzacji.
Umowa leasingu
Szybsze zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego (lub wartości niematerialnych
i prawnych) jest możliwe w przypadku używania środków trwałych na
podstawie umowy leasingu (tzw. operacyjnego16), w wyniku której odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie dokonuje finansujący (zob.
w szczególności art. 23b u.p.d.o.f.; art. 17b u.p.d.o.p.). W przypadku takiej
umowy w podstawowym okresie jej trwania kosztem podatkowym korzystającego (leasingobiorcy) jest cała rata leasingowa (obejmująca część
kapitałową i odsetkową), natomiast finansujący (leasingodawca) dokonuje
podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Okres trwania umowy leasingu
jest z reguły krótszy niż normatywny okres amortyzacji, tj. okres amortyzacji wynikający z zastosowania (liniowych) stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, stąd może powstać korzystny
efekt odsetkowy. Porównując finansowanie nabycia (wytworzenia) środka trwałego kredytem inwestycyjnym z finansowaniem w formie leasingu,
w rachunku opłacalności należy zestawić ze sobą koszty odsetkowe i odpisy
amortyzacyjne (przy zakupie na kredyt) oraz koszty z tytułu rat leasingowych. Efekt odsetkowy wynika z uwzględnienia w różnym czasie kosztów
podatkowych – odpisów amortyzacyjnych (przy zakupie na kredyt) oraz
kalkulacyjnych odpisów amortyzacyjnych skalkulowanych w racie leasingowej. O korzyściach podatkowych leasingu można mówić jednak dopiero
wtedy, gdy uwzględnia się jednocześnie obciążenie podatkowe leasingoZob. szerzej S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania, op. cit., s. 274 i n.
Nazewnictwo „leasing operacyjny” dla określonego rodzaju umowy leasingu
nie wynika z przepisów podatkowych, a z praktyki gospodarczej. Warunkami leasingu
operacyjnego jest umowa zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych
i prawnych) albo 10 lat (dla nieruchomości), z której wynika, że suma ustalonych opłat
odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
15 16 97
Marcin Jamroży
biorcy i leasingodawcy i jest ono niższe niż przy finansowaniu kredytem17.
Stąd finansowanie w formie leasingu konkuruje często z przyczyn pozapodatkowych z klasycznym finansowaniem kredytowym, np. mniej restrykcyjne warunki finansowania inwestycji.
Przychody (dochody) wolne od podatku
Zwolnienie (bądź wyłączenie) określonych przychodów (dochodów)
spod opodatkowania może prowadzić do uzyskania trwałej oszczędności
podatkowej. Należy w szczególności wskazać na zwolnienie od podatku
dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w granicach
zakreślonych w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej18 (art. 21 ust. 1 pkt 63a u.p.d.o.f., art. 17
ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.). Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej
w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej (związanej z inwestycją w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) bądź regionalnej pomocy na
zatrudnienie (związanej z utworzeniem nowych miejsc pracy)19. Zwolnieniu od podatku podlegają również dochody uzyskane przez podatników od
rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy,
w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra
lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc (art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., art. 17 ust. 1
pkt 23 u.p.d.o.p.). Zwolnienie obejmuje też zasadniczo dotacje otrzymane
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zob. tzw. model NAL (ang. net advantage of leasing); NAL to wartość obecna
wydatków związanych z zakupem aktywa sfinansowanym kredytem – wartość obecna
wydatków związanych z leasingiem aktywa. Zob. np. E. Schult, Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre, München 1996, s. 355 i n.
18 Dz.U. nr 123, poz. 1291 ze zm.
19 Zob. J. Krzak, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw,
w niniejszym tomie, s. 69–88.
17 98
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Inna grupa preferencji tego rodzaju dotyczy wyłączeń określonych
przysporzeń majątkowych z przychodów podatkowych, z czym wiążą się
zasadniczo trwałe oszczędności podatkowe. I tak do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych
zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie
zobowiązań jest związane z bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, postępowaniem upadłościowym, z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub realizacją
programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw20 (art. 12 ust. 4
pkt 8 u.p.d.o.p.). Oznacza to, że przedsiębiorca, który w momencie powstania zobowiązania ujął je jako koszt uzyskania przychodów, nie musi w momencie jego umorzenia – w związku np. z realizacją określonego programu
restrukturyzacji – odnosić go do przychodów podatkowych. Natomiast
w odniesieniu do przychodów otrzymanych w związku z finansowaniem
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie można mówić o definitywnym zwolnieniu takich przychodów spod opodatkowania.
Obecne regulacje ustawowe w podatkach dochodowych w zakresie opodatkowania dotacji, subwencji, dopłat otrzymanych na pokrycie kosztów albo
jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, polega na
zwolnieniu lub wyłączeniu tego rodzaju przychodów spod opodatkowania
(art. 14 ust. 2 pkt 2 udpof, art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.). Jednocześnie nie
mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przychodami wolnymi od podatku, jak też koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych od części wartości środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych), odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi
Zob. programy restrukturyzacyjne na podstawie ustaw: a) z 26 listopada 1998 r.
o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162,
poz. 1112 ze zm.), b) z 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. nr 83, poz. 932 ze zm.), c) z 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej
górnictwa siarki (Dz.U. nr 74, poz. 856), d) z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz.U. nr 84, poz. 948 ze zm.), e) z 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza
i stali (Dz.U. nr 111, poz. 1196 ze zm.), f) z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 78, poz. 684 ze zm.).
20 99
Marcin Jamroży
w jakiejkolwiek formie, odliczonym od podstawy opodatkowania lub od
składników nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu do opodatkowania (art. 7 ust. 3 pkt 3, art. 16 ust. 1 pkt 48, art. 16 ust.
1 pkt 63 u.p.d.o.p., analogiczne regulacje zawiera u.p.d.o.f.). W rezultacie
zmniejszenia wielkości odpisów amortyzacyjnych, uznawanych za koszty
podatkowe, dotacje, subwencje czy dopłaty podlegają w sposób pośredni opodatkowaniu przez okres amortyzacji określonego środka trwałego
(podstawa opodatkowania w kolejnych okresach jest odpowiednio wyższa).
O jedynie przejściowej oszczędności podatkowej można mówić przykładowo również w przypadku przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych21 zwiększają ten fundusz (art. 14
ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.f., art. 12 ust. 4 pkt 5 u.p.d.o.p.). Wprawdzie tego rodzaju
przychodów nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu
(wyłączenie), ale późniejsze wydatki na działalność socjalną nie stanowią
kosztów uzyskania przychodów.
Ulga na nowe technologie
Od 1 stycznia 2006 r. podatnicy mają prawo do odliczenia od podstawy
opodatkowania 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowych
technologii (art. 26c u.p.d.o.f., art. 18b u.p.d.o.p.). Za nowe technologie
uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia
wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie
jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat. Dokumentem potwierdzającym innowacyjność nowej technologii jest opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 238, poz. 2390 ze zm).
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie – od jakiegokolwiek podmiotu – nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową
technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych, oraz wartości
niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz
w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli
podatnik ponosi stratę lub osiąga za niski dochód w roku, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowych technologii, odliczenia odpowiednio
21 Zob. ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.
100
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe.
Należy zwrócić uwagę, że do odliczeń z tego tytułu nie stosuje się
art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f. (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p.),
zgodnie z którymi nie uznaje się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środków trwałych (lub wartości
niematerialnych i prawnych), która odpowiada poniesionym wydatkom,
odliczonym od podstawy opodatkowania albo zwróconym podatnikowi
w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że skorzystanie z ulgi na nabycie nowych technologii oznacza trwałe, a nie jedynie przejściowe, zmniejszenie
zobowiązania podatkowego. Warto też odnotować, że przedmiotowa ulga
podatkowa została wyłączona z europejskich regulacji dotyczących regionalnej pomocy publicznej.
Instrumentami podatkowymi, wspierającymi działalność innowacyjną
przedsiębiorców, są również:
– możliwość zaliczenia poniesionych kosztów prac rozwojowych do
kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne (art. 22 ust. 7b u.p.d.o.f., art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.). Amortyzacji podlegają koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem
pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności
gospodarczej podatnika, jeżeli są spełnione trzy warunki: 1) produkt
lub technologia wytwarzania są ściśle zdefiniowane, a dotyczące
ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone; 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął
decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
3) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty
prac rozwojowych zostaną pokryte przez spodziewane przychody
ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania nowych technologii
(art. 22b ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., art. 16b ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.),
– skrócenie minimalnego okresu amortyzacji od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych (jako wartości niematerialnych i prawnych) z 36 miesięcy do 12 miesięcy (art. 22m ust. 1 pkt 3
u.p.d.o.f., art. 16m ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.)22.
22 Zob. zmiany do ustaw podatkowych wprowadzone przez ustawę z 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484
ze zm.), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
101
Marcin Jamroży
Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
Mali podatnicy mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego polegającego na odroczeniu płatności podatku dochodowego za rok objęty zwolnieniem, czyli odsunięcie go w czasie (zob. art. 44. ust. 7a i nast. u.p.d.o.f.;
art. 25 ust. 11 i nast. u.p.d.o.p.). Celem tej formy pomocy jest przede wszystkim zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorcy w początkowej fazie
działalności, zwykle charakteryzującej się ponoszeniem wydatków inwestycyjnych. Ulga ta przysługuje zasadniczo w drugim roku działalności gospodarczej, ale jeżeli pierwszy rok podatkowy trwał krócej niż 10 pełnych
miesięcy kalendarzowych, to zwolnieniem objęty jest trzeci rok podatkowy.
Podatek odroczony podlega rozłożeniu na 5 rat płatnych w pięciu kolejnych
latach w wysokości 20 % podatku należnego za ten rok. Pomoc nie przysługuje podatnikom, którzy m.in. w okresie poprzedzającym rok korzystania
ze zwolnienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę mniej niż 5 osób
w przeliczeniu na pełne etaty. Z kolei podatnicy tracą prawo do zwolnienia
(w okresie korzystania z niego albo w pięciu następnych latach podatkowych!) w wypadku m.in. zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia o więcej
niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy czy też uzyskania średnich
przychodów niższych niż 1000 euro miesięcznie.
Ocena obowiązujących rozwiązań
Polski ustawodawca podatkowy nie stosuje żadnych wyrafinowanych
instrumentów podatkowych służących wspieraniu przedsiębiorczości,
z wyjątkiem zwolnień dochodów uzyskiwanych w specjalnych strefach
ekonomicznych. W porównaniu do większości ustawodawstw europejskich polskie regulacje podatkowe w zakresie amortyzacji są moim zdaniem nadmiernie restrykcyjne (vide warunki lub limity dla dokonywania
przyspieszonych odpisów amortyzacyjnych). Na poparcie tej tezy można
dodatkowo wskazać następujące przykłady:
– Nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów nieplanowych odpisów amortyzacyjnych, wynikających np. z trwałej utraty wartości
składnika majątku. Jedynie straty „zrealizowane”, m.in. w wyniku
likwidacji (np. złomowania) środka trwałego, mogą stanowić koszt
podatkowy.
– Nieumorzona część tzw. inwestycji w obcych środkach trwałych, np.
w formie nakładów inwestycyjnych poniesionych w dzierżawionej
102
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
hali produkcyjnej nieodpisanych i niezamortyzowanych w związku
z rozwiązaniem lub zakończeniem umowy dzierżawy (najmu), jest
powszechnie kwestionowana przez organy podatkowe jako koszty
podatkowe23.
– Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (lub wartości
niematerialnych i prawnych) nabytych w formie aportu, od tej części
ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt
63 lit. c u.p.d.o.p.). Tego rodzaju wyłączenie z kosztów dotyczy również amortyzacji aportów w postaci know-how (art. 16 ust. 1 pkt 64
u.p.d.o.p.).
– Decyzję o metodzie amortyzacji podatkowej podatnik musi podjąć
w momencie wprowadzania składnika majątkowego do ewidencji
środków trwałych. W obecnym stanie prawnym w trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie można już zmienić metody
amortyzacji liniowej na degresywną (art. 22h ust. 2 u.p.d.o.f., art. 16h
ust. 2 u.p.d.o.p.). Restrykcje dotyczą też zmiany stawki z wykazu
rocznych stawek amortyzacyjnych na stawkę indywidualną w przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych24.
– W przypadku zdarzeń restrukturyzacyjnych, takich jak przekształcenie, łączenie czy podział spółek, następca prawnopodatkowy kontynuuje co do zasady wycenę majątku i metody amortyzacji stosowane
przez podmiot przekształcony, połączony albo podzielony (art. 16g
ust. 9, art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p.). Zwiększenie podstawy amortyzacji
nie jest możliwe, tym samym polski ustawodawca nie przyznał nawet prawa wyboru w zakresie wyceny przejmowanych składników
majątkowych.
Zob. z wielu np. interpretację Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 26 stycznia
2006 r., PUS.I/423/80-2/05. Orzecznictwo nie jest natomiast jednolite; zob. niekorzystne
dla podatników rozstrzygnięcia np. w wyroku WSA z 26 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Gl
341/07 lub w wyroku WSA z 6 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 114/07, a korzystne
w wyroku WSA z 13 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 53/07. W tym ostatnim orzeczeniu
sąd uznał, że za likwidację środka trwałego uznaje się nie tylko jego fizyczne unicestwienie, ale także zmianę metody prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację środka
trwałego w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym lub moralnym, wycofanie go z ewidencji środków trwałych.
24 Zob. wyrok NSA z 18 sierpnia 2004 r., sygn. akt FSK 362/04; wyrok WSA z 2 lutego 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 727/04.
23 103
Marcin Jamroży
– Od lat ustawodawca dyskryminuje podatkowo samochody osobowe
stanowiące składniki majątku przedsiębiorstwa. Na przykład, kosztami uzyskania przychodów nie są odpisy z tytułu zużycia samochodu
osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro (art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., art. 16
ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.). Samochodów osobowych nie można amortyzować według metody degresywnej (art. 22k ust. 1 u.p.d.o.f., art. 16k
ust. 1 u.p.d.o.p.) ani dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f., art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p.). Kosztów podatkowych nie stanowią również straty w wyniku utraty lub
likwidacji samochodów, jeżeli nie były one objęte ubezpieczeniem
dobrowolnym (art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f., art. 16 ust. 1 pkt 50
u.p.d.o.p.).
– Obowiązujące regulacje podatkowe w zakresie amortyzacji degresywnej nie przyznają już możliwości podwyższenia stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych o współczynnik nie wyższy niż 3,0 (przy zastosowaniu metody degresywnej) w przypadku
używania środków trwałych w zakładzie położonym np. na terenie
gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (art. 22k ust. 2 u.p.d.o.f., art. 16k ust. 2 u.p.d.o.p.). Stosowne
rozporządzenie Rady Ministrów z 20 kwietnia 2004 r.25 zachowało
moc do 31 grudnia 2005 r.
Należy mieć na uwadze, że przyspieszona amortyzacja nie prowadzi
do trwałych oszczędności podatkowych. Umożliwia ona szybsze zaliczenie
do kosztów podatkowych wartości nakładów inwestycyjnych na nabycie lub
wytworzenie środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych),
co w konsekwencji powoduje jedynie przesunięcie w czasie dochodu i płatności podatku dochodowego. Stąd można mówić o korzyści w postaci efektu
odsetkowego – kwota wynikająca z przesunięcia w czasie płatności podatku
może zostać ulokowana np. na rynku kapitałowym. Dla przedsiębiorców,
którzy nie generują dochodu podatkowego, lecz straty podatkowe, przyspieszona amortyzacja nie oznacza jednak żadnego wsparcia podatkowego.
25 Dz.U. nr 99, poz. 1001. Zob. też A. Biedacha, Amortyzacja środków trwałych
używanych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim
bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, komentarz w Vademecum Doradcy Podatkowego, Warszawa 2008.
104
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Również w odniesieniu do zwolnień od podatku dotacji otrzymanych
w zawiązku z finansowaniem nabycia lub wytworzenia środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych nie można mówić o definitywnym
zwolnieniu takich przychodów spod opodatkowania. Odroczenie opodatkowania prowadzi z reguły jedynie do korzyści wynikających z efektu odsetkowego lub efektu stawki podatkowej, przy założeniu uzyskiwania dochodów
przez podatnika. W razie wystąpienia straty w roku otrzymania dotacji, zwolnienie jej spod opodatkowania może spowodować zwiększenie obciążenia
podatkowego przedsiębiorcy! Skutek zilustrowany jest poniżej.
Przykład. W grudniu 2007 r. spółka z o.o. miała możliwość sfinansowania
w pełnej wysokości wydatku na nabycie specjalistycznych urządzeń technicznych (1 mln zł), przy czym mogła to być:
– albo dotacja wolna od podatku z budżetu gminy, na obszarze której
prowadzi działalność gospodarczą,
– albo darowizna od podmiotów zainteresowanych realizacją określonego projektu inwestycyjnego, która podlega opodatkowaniu.
Prognozowany dochód lub strata podatkowa, bez uwzględnienia przychodów
i kosztów związanych z zakupem środka trwałego, są następujące (w tys. zł):
Lata
Dochód (strata)
2007
-1000
2008
125
2009
125
2010
125
2011
125
2012
125
2013
125
2014
125
2015
125
Przyjmujemy, że stawka podatku dochodowego w latach 2008–2015 będzie wynosić t = 19%. Dla uproszczenia nie dyskontujemy dochodu (zobowiązania podatkowego) na moment dokonania porównania obu alternatyw.
W przypadku sfinansowania zakupu dotacją wolną od podatku nie wystąpi ani zwiększenie, ani zmniejszenie dochodu (straty) w żadnym okresie,
a uwzględniając rozliczenie straty w kolejnych pięciu latach (2008–2012)
zobowiązanie podatkowe wystąpi w latach 2013–2015.
Lata
Dochód (strata)
Zobowiązanie
podatkowe
2007
-1000
2008
125
2009
125
20010
125
2011
125
2012
125
2013
125
2014
125
2015
125
0
0
0
0
0
0
23,75
23,75
23,75
105
Marcin Jamroży
Natomiast w przypadku sfinansowania zakupu darowizną w żadnym
roku nie wystąpi dochód do opodatkowania (ze względu na odpisy amortyzacyjne uznawane za koszty podatkowe).
Lata
Dochód (strata)*
Dochód**
(zobowiązanie
podatkowe)
2007
-1000
2008
125
2009
125
2010
125
2011
125
2012
125
2013
125
2014
125
2015
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Dochód (strata) przed uwzględnieniem zakupu środka trwałego.
** Dochód (strata) po uwzględnieniu zakupu środka trwałego.
W pierwszym momencie wniosek, że przyjęcie darowizny podlegającej
opodatkowaniu jest finansowo bardziej opłacalne niż otrzymanie dotacji wolnej od podatku, może być zaskakujący. Jednak otrzymywanie przez przedsiębiorców dotacji wolnych od podatku w latach generowania przez nich strat
podatkowych nie stanowi korzyści podatkowej (wręcz odwrotnie).
Odwołując się do doświadczeń zagranicznych, można wskazać przykład
Niemiec. Dotacje inwestycyjne (niem. Investitionszulagen) w tym kraju są
wolne od podatku, a jednocześnie nie zmniejszają one wielkości odpisów
amortyzacyjnych uznawanych dla celów podatkowych. Ich wysokość wynosi zasadniczo 10% (dla dużych przedsiębiorców) lub 20% (dla małych
i średnich przedsiębiorców) ceny nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych. Dotacje takie nie wpływają na płatności podatkowe, skutkując trwałym – w odróżnieniu od aktualnie obowiązujących rozwiązań polskich – zmniejszeniem ciężaru podatkowego26. W niektórych państwach
UE mali przedsiębiorcy płacą podatek dochodowy według stawki niższej
niż podstawowa, np. w 2008 r. w Wielkiej Brytanii – 21% CIT (zamiast
28%), a w Hiszpanii – 25% CIT (zamiast 30%).
Bardziej efektywne zachęty inwestycyjne stanowią premie (bonusy) inwestycyjne. Premia inwestycyjna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości nie jest traktowana na równi z odpisami amortyzacyjnymi. Suma dokonywanych odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych przewyższa cenę
nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego (wartości niematerialnej
lub prawnej). W rezultacie przedsiębiorca może uzyskać nie tylko korzyst26 Zob. też S. Kudert, M. Jamroży, Wybór miejsca prowadzenia działalności a optymalizacja opodatkowania, „Przegląd Przedsiębiorstwa” 2003, nr 11, s. 11 i n.
106
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
ny efekt podatkowy (wynikający z przyspieszonej amortyzacji), lecz dodatkowo trwałe korzyści podatkowe (w kwocie przyznanej premii). W aktualnym stanie prawnym odliczenia wydatków z tytułu ulgi na nabycie nowych
technologii oznaczają efektywne zmniejszenie obciążeń podatkowych.
Polskiemu ustawodawcy znane są też rozwiązania w zakresie premii inwestycyjnych. Uregulowania w przedmiocie podatkowych ulg inwestycyjnych
powiązanych z tzw. premią inwestycyjną zostały wprowadzone w 1994 r.27,
natomiast w związku ze zmianą polityki podatkowej (obniżenie stawek podatku dochodowego w zamian za likwidację ulg) przestały obowiązywać
w 2000 r. (osoby prawne) lub w 2001 r. (osoby fizyczne). Podatnicy mogli odliczyć od podstawy opodatkowania faktycznie poniesione wydatki
inwestycyjne, w szczególności na zakup rzeczowego majątku trwałego. Ta
forma wspierania inwestycji polegała zasadniczo na dokonywaniu „specjalnych odpisów amortyzacyjnych”, tj. odliczenia w danym roku od podstawy opodatkowania tzw. wydatków inwestycyjnych do maksymalnej kwoty
15 lub 30%28 dochodu oraz w następnym roku podatkowym tzw. premii
inwestycyjnej w wysokości połowy wydatków inwestycyjnych odliczonych
w poprzednim roku, nie więcej jednak niż 15% dochodu. Korzystanie z podatkowych ulg inwestycyjnych zostało uzależnione od spełnienia szeregu
restrykcyjnych warunków, w tym w szczególności od osiągnięcia określonego wskaźnika rentowności (udziału dochodu w przychodach) bądź braku zaległości podatkowych przekraczających 3% kwoty zobowiązań podatkowych (odrębnie dla każdego podatku). Podatnicy tracili ponadto prawo
do ulgi w razie przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składników
majątkowych, z którymi związane były ulgi, likwidacji działalności lub
ogłoszenia upadłości29.
Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń
od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz.U. nr
18, poz. 62 ze zm.) ze skutkiem od 1 stycznia 1997 r., zob. art. 26a u.p.d.o.f. oraz art. 18a
u.p.d.o.p.
28 W przypadku poniesienia wydatków na określone cele uprzywilejowane (np.
związane ze sprzedażą produktów rybnych lub z wdrażaniem systemu jakości ISO 9000)
wielkość graniczna ulegała podwyższeniu do 30% (art. 26a ust. 14 u.p.d.o.f. lub art. 18a
ust. 12 u.p.d.o.p.).
29 Szerzej na temat ulg inwestycyjnych zob. np. Prawo podatkowe przedsiębiorców,
H. Litwińczuk (red.), Warszawa 2006, s. 319 i n. Autorka przede wszystkim krytycznie
odniosła się do ograniczenia stosowania ulg inwestycyjnych tylko do przedsiębiorców,
którzy mogli się wykazać stosunkowo wysokim wskaźnikiem rentowności, a właśnie
27 107
Marcin Jamroży
Z kolei sam instrument podatkowy w postaci kredytu podatkowego
przyznawanego małym podatnikom zasługuje na aprobatę. Jednak z uwagi
na restrykcyjne regulacje w zakresie jego przyznawania względnie utraty
prawa do zwolnienia nie cieszy się on popularnością wśród podatników.
Nadmierny rygoryzm prawny skutecznie blokuje korzystanie z pomocy, niwecząc tym samym założony cel wsparcia fiskalnego przedsiębiorców.
Moim zdaniem, z perspektywy ograniczania barier w rozwoju przedsiębiorczości krytycznie należy odnieść się już do samego sposobu ustalania
dochodu podstawowego (podstawy opodatkowania). Brak powiązania dochodu podatkowego z wynikiem bilansowym przyczynia się do występowania wielu zbędnych powtórzeń w tekście ustaw podatkowych (vide katalog
przychodów podatkowych), przyczyniając się do nieprzejrzystości materii
ustawowej i wątpliwości interpretacyjnych. O ile poziom stawki podatku
dochodowego dla przedsiębiorców (19%) – w porównaniu z państwami
„starej” Unii Europejskiej – jest zachęcający, o tyle polskie przepisy podatkowe w zakresie ustalania podstawy opodatkowania nie są już bynajmniej
przyjazne przedsiębiorcom. O efektywnym poziomie obciążenia podatkowego decydują obydwie wielkości (stawka i podstawa opodatkowania). Lista
wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów jest niestety imponująca, a jej krytyka wykraczałaby nie tylko poza ramy tego artykułu30.
Wnioski
Instrument podatkowy w postaci przyspieszonej amortyzacji umożliwia
przesunięcie w czasie płatności podatku dochodowego i w konsekwencji
powstanie korzyści w postaci efektu odsetkowego. W przypadku skal progresywnych lub zmian stawek podatku mogą wystąpić dodatkowe efekty:
progresji oraz stawki podatkowej. Jednak dla przedsiębiorców, którzy nie
generują dochodu podatkowego, lecz straty podatkowe, przyspieszona
amortyzacja nie stanowi pomocy. Aktualnie obowiązujące w polskim prawie podatkowym regulacje w zakresie amortyzacji nie przyznają podatnikom dodatkowych – definitywnych – korzyści podatkowych (np. w postaci
tzw. premii inwestycyjnej), ponieważ suma odpisów amortyzacyjnych nie
przedsiębiorcy o słabszej kondycji gospodarczej mogliby dzięki ulgom osiągnąć stopniowo wyższy wskaźnik rentowności.
30 Zob. np. postulaty zmian podatkowych zgłaszane przez ekspertów i przedsiębiorców w ramach prac Komisji „Przyjazne Państwo”.
108
Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw
może przekroczyć wartości początkowej środków trwałych. Dotyczy to odpowiednio skutków zwolnienia od podatku dotacji, subwencji czy dopłat
otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem, zakupem
albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zaletę podatkową leasingu operacyjnego
można również upatrywać jedynie w optymalnym rozłożeniu w czasie
opłat leasingowych i tym samym w powstaniu korzystnego efektu odsetkowego. Bardziej efektywnym instrumentem jest ulga na nabycie nowych
technologii. Odliczenia od podstawy opodatkowania kwot z tytułu tej ulgi
oznaczają bowiem trwałe, a nie jedynie przejściowe, zmniejszenie zobowiązania podatkowego.
Moim zdaniem, występuje wyraźna potrzeba uporządkowania materii
ustawowej, co jedynie w niewielkim stopniu czyni tegoroczna nowelizacja
ustaw podatkowych31. Jednak kierunek zmian służących rozwojowi przedsiębiorczości zależy od założeń polityki podatkowej przyjętej przez rząd
(dalsza redukcja stawek podatku versus wprowadzenie ulg podatkowych
przy niezmienionych względnie podwyższonych stawkach podatku dochodowego).
Bibliografia
A. Biedacha, Amortyzacja środków trwałych używanych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem
strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, komentarz w Vademecum Doradcy Podatkowego, Warszawa 2008.
Finanse publiczne i prawo finansowe, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.),
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis,
Warszawa 2004.
S. Kudert, Der Einfluss von Unternehmenssteuern auf die Standortwahl,
WISU 1991.
S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolter Kulwer Polska, Warszawa 2007.
W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa
2002.
31 Zob. ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
109
Marcin Jamroży
Prawo podatkowe przedsiębiorców, H. Litwińczuk (red.), Warszawa
2006.
E. Schult, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, München 1996.
J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, New York – London 1986.
M. Jamroży, M. Sobieszek, Wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności w Niemczech, „Monitor Podatkowy” 2008, nr 7.
S. Kudert, M. Jamroży, Wybór miejsca prowadzenia działalności a optymalizacja opodatkowania, „Przegląd Przedsiębiorstwa” 2003, nr 11.
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r.
nr 8, poz. 60 ze zm.
Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, Dz.U. nr 123, poz. 1291 ze zm.
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, Dz.U. nr 179, poz. 1484 ze zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego, Dz.U. nr 18, poz. 62 ze zm.
Wyrok NSA z 18 sierpnia 2004 r., sygn. akt FSK 362/04
Wyrok WSA z 2 lutego 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 727/04
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., sygn. akt
K 26/97
110
Dorota Grodzka
Instrumenty wspierania
działalności przedsiębiorstw
przez jednostki samorządu
terytorialnego
Wstęp
Prowadzenie działalności gospodarczej uwarunkowane jest różnymi czynnikami występującymi zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak
i lokalnym. Działania wobec przedsiębiorstw muszą być zatem prowadzone
równolegle we wszystkich płaszczyznach. Konieczne jest przede wszystkim
stosowanie instrumentów ogólnych, takich jak np. reforma sektora finansów
publicznych, stworzenie systemu podatkowego promującego inwestycje czy
likwidowanie ograniczeń biurokratycznych. Niezbędne jest również podjęcie
stosownych działań na poziomie samorządu terytorialnego.
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy oraz samorząd
województwa. Zwiększeniu uległa odpowiedzialność władz samorządowych za
szeroko pojęty rozwój lokalny, a także kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji i kształtowania polityki finansowej. Zadaniem władz lokal B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd
Terytorialny” 2007, nr 3, s. 19.
111
Dorota Grodzka
nych stało się m.in. stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, co wiąże się ze stworzeniem sprzyjającego
klimatu dla przedsiębiorców. Jednostki samorządu, a szczególnie gminy, zostały
wyposażone w pewne instrumenty, które mogą służyć temu celowi. Zalicza się
do nich np. możliwość opracowywania programów i strategii, przygotowanie
budżetu, uprawnienia regulacyjne w sferze prawa podatkowego i zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek dbania przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) o rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorstw jest nie
tylko ich obowiązkiem ustawowym, ale wynika również z uzależnienia ich dochodów od wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych, a więc od liczby i kondycji finansowej mieszkających i działających w gminie podatników.
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli JST w systemie wspierania przedsiębiorczości. Pojęcie to jest różnie definiowane i interpretowane.
W niniejszej publikacji przyjęto, za Komisją Europejską, iż pojęcie „przedsiębiorczości” można utożsamić ze skłonnością do zakładania nowych przedsiębiorstw, podejmowania nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.
W pierwszym rozdziale zostały omówione zadania samorządu terytorialnego
w aspekcie wspierania przedsiębiorczości. W kolejnym podjęto próbę usystematyzowania instrumentów, jakie mogą wykorzystać JST w celu oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw na danym terenie. W ostatnim rozdziale zaprezentowano wyniki badań dotyczących zakresu oraz skuteczności stosowania
tych instrumentów przez samorządy gminne w wybranych województwach.
Wspieranie przedsiębiorczości jako jedno z zadań
samorządu terytorialnego
Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że: Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych, art. 164 ust. 3 natomiast: Gmina wykonuje
wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jedPor. art. 4, 5 oraz 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539.
Por. S. Sudoł, Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące,
„Problemy Zarządzania. Przedsiębiorczość” 2008, nr 2(20), s. 9–26.
Pkt 7 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dz.Urz.
UE C 54 z 4 marca 2006 r. [za:] I. Postuła, Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości, „Problemy Zarządzania. Przedsiębiorczość” 2008, nr 2(20), s. 137–153.
112
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
nostek samorządu terytorialnego. Wśród zadań publicznych wyróżnia się
zadania własne i zadania zlecone. Te pierwsze obejmują sprawy, które należą do kompetencji gminy, powiatu, województwa i mogą być wykonywane
samodzielnie. To zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 166 ust. 1 Konstytucji). Obok zadań własnych,
jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania zlecone. Zadanie te
wynikają z uzasadnionych potrzeb państwa i mogą być nakładane na JST
w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia pomiędzy gminą czy powiatem a organem administracji rządowej (art. 166 ust. 2 Konstytucji).
Jak wspomniano, samorząd terytorialny w Polsce jest trójszczeblowy.
Każdy ze szczebli zasadniczego podziału kraju jest unormowany oddzielną
ustawą i podlega odrębnej charakterystyce.
Katalog zadań własnych gminy, których realizacja jest niezbędna do
zaspokajania potrzeb jej mieszkańców, nie obejmuje działań mających na
celu wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Odpowiednie przepisy wymieniają szczegółowo sprawy, które dotyczą zadań własnych gminy.
Zasadniczo można przyjąć, że należą do nich sprawy związane z:
– infrastrukturą techniczną (np. drogi, kanalizacja, wodociągi, lokalny
transport zbiorowy),
– infrastrukturą społeczną (np. szkoły, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna),
– porządkiem i bezpieczeństwem publicznym (np. bezpieczeństwo sanitarne, ochrona przeciwpożarowa),
– ładem przestrzennym i ekologicznym (np. ochrona środowiska, gospodarka terenami, utylizacja odpadów).
W przypadku powiatu zadania własne obejmują sprawy o charakterze
ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu i dróg publicznych, kultury, turystyki, kultury
fizycznej, geodezji i kartografii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska,
Np. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r.
nr 155, poz. 1095 ze zm.) stanowi, że ewidencję działalności gospodarczej prowadzi
gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ustroju samorządu terytorialnego
w Polsce, a także realizowanych przez niego funkcji są: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz ustawa z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1590 ze zm.).
Por. art. 7. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002.
113
Dorota Grodzka
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań własnych województwa należy określanie strategii rozwoju województwa oraz prowadzenie polityki jego rozwoju.
Przepisy ustaw o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa, podobnie jak w przypadku gminy, nie wliczają bezpośrednio do zakresu działania JST wspierania działalności przedsiębiorstw. Wśród zadań
powiatu i województwa należy jednak zwrócić uwagę na pozycje: przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy10. Ponadto, jak
już wspomniano, na samorządzie wojewódzkim ciąży obowiązek określeniu strategii rozwoju województwa, która powinna uwzględniać m.in. takie
cele, jak pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Samorząd
województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa
się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie
rynku pracy, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki
i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji11.
Choć w katalogu zadań JST nie można wskazać zadań bezpośrednio odnoszących się do wspierania przedsiębiorstw, to pośrednio jednak już tak.
Ponadto, zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: organy administracji publicznej (a więc także samorząd terytorialny)
wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (art. 8 ust. 1).
Przepis ten nakłada na organy administracji publicznej obowiązek „przychylności” dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, stanowiąc pewną wytyczną dla administracji rządowej
i samorządowej w ich stosunkach względem przedsiębiorców12.
Należy również wspomnieć, że działania wspierające lokalną przedsiębiorczość niewątpliwie wpływają na promocję danego regionu, a ten cel działania
został przypisany zarówno gminie, jak i powiatowi oraz województwu13.
Ibidem.
Por. art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 14 ust. 1
pkt 15 ustawy o samorządzie województwa.
11 Por. art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa.
12 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, A. Powałowski (red.),
Warszawa 2007.
13 Por. art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy
o samorządzie powiatowym oraz art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa.
10 114
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
Instrumenty wspierania przedsiębiorstw
przez samorząd terytorialny
Idea samorządu terytorialnego opiera się na zasadzie subsydiarności
(pomocniczości), według której zadania mogące być wykonywane przez
jednostki organizacyjne niższego szczebla, nie powinny być powierzane jednostkom wyższego szczebla. Przekazanie zadań i kompetencji na wyższy poziom może nastąpić wówczas, gdy ich wymiar przekracza możliwości i kompetencje jedn ostek poziomu niższego. Gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego, zatem to jej w pierwszej kolejności przydzielane
są określone zadania i kompetencje. Ma to swoje odzwierciedlenie w katalogu zadań JST, ale także narzędzi, jakie są w ich dyspozycji. Najszersze instrumentarium wspierania przedsiębiorczości pozostaje w gestii gmin.
Do instrumentów, którymi mogą posługiwać się JST, a szczególnie gminy, w procesie stymulowania przedsiębiorczości, należą m.in.14:
– plany i programy zadań publicznych o charakterze przestrzennym,
finansowym, gospodarczym (strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany i programy inwestycyjne,
analizy finansowe),
– instrumenty reglamentacyjne polegające na ustanawianiu nakazów
i zakazów, zezwoleń i wydawaniu decyzji,
– zarządzanie mieniem (udostępnianie gruntów i obiektów komunalnych oraz pomnażanie mienia),
– instrumenty bodźcowo–ekonomiczne (np. różnicowanie wysokości
podatków i opłat, ustalanie cen za udostępniane mienie i świadczone
usługi użyteczności publicznej),
– instrumenty instytucjonalne (powoływanie jednostek organizacyjnych realizujących cele związane z rozwojem gospodarki lokalnej),
– działania bezpośrednie w sferze przedsięwzięć (np. budowa infrastruktury),
– instrumenty informacyjne (np. udostępnianie podmiotom baz danych tworzonych przez organy gminy),
– instrumenty polityki społecznej, w tym działalność promocyjna.
Duże znaczenie w budowaniu i umacnianiu klimatu sprzyjającego powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw na danym terenie ma polityka budżetowa
realizowana poprzez ustalanie dochodów i wydatków budżetowych. Należy
14 B. Słomińska, Gmina, op. cit., s. 21.
115
Dorota Grodzka
podkreślić, że JST mają dużą swobodę w ustalaniu własnych budżetów. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104
ze zm.) w dziale IV „Budżet” JST określa, że: Budżet jednostki samorządu
terytorialnego jest uchwalany w drodze uchwały budżetowej na rok budżetowy (art. 165 ust. 2); zaś przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz
z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do
wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego (art. 179).
Wydatki z budżetów JST są przeznaczone na realizację m.in. zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
Ustawa stanowi, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje przedmiotowe
dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Zgodnie z art. 176
ust. 1, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. JST mają zatem możliwości stanowienia o własnych wydatkach, ich
kierunkach oraz instytucjach, które wspierają finansowo. Źródła dochodów
jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia
tych dochodów określa ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539).
Tabela 1. Przykładowe instrumenty wspierania przedsiębiorstw
przez gminy
DOCHODOWE
WYDATKOWE
1)Ulgi i preferencje dotyczące podatków
lokalnych i opłat, w szczególności:
– preferencyjne określenie stawek podatkowych,
– całkowite lub częściowe zwolnienia
podatkowe,
– podmiotowe – indywidualne ulgi uznaniowe,
– odroczenie lub rozłożenie na raty.
2)Preferencje przy określaniu opłat odprowadzanych przez przedsiębiorców do budżetu
gminy.
1)Inwestycje podnoszące atrakcyjność regionu.
2)Wsparcie działalności funkcjonujących na
terenie gmin instytucji wspierania biznesu.
3)Instrumenty informacyjno-promocyjne (zachęcające do lokowania inwestycji w gminie,
np. broszury czy foldery, a także otwieranie
centrów obsługi inwestora).
Źródło: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, W. Kosiedowski (red.), Toruń 2005, s. 318.
Jednym z najbardziej popularnych podejść do instrumentów wspierania
przedsiębiorstw jest klasyfikacja oparta na budżecie jednostki samorządowej (por. tabela 1). Wyróżnia się w niej instrumenty dochodowe (związane
116
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
z pomniejszeniem dochodów JST) i wydatkowe (wymagające poniesienia
nakładów)15.
Dochody JST a wspieranie przedsiębiorczości
(instrumenty dochodowe)
Instrumenty, których zastosowanie wiąże się ze skutkami finansowymi, występującymi po stronie dochodów samorządowych, mają charakter bierny. Samorząd przyzwala na pozostawienie większej puli środków
w przedsiębiorstwie w celu ich wykorzystania na dalsze działania zwiększające aktywność gospodarczą. Jednocześnie powoduje to uszczuplenie
wpływów do budżetu samorządowego16. Instrumenty dochodowe, ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorstw, obejmują głównie system preferencji podatkowych, dotyczących wysokości stawek podatkowych oraz
skali ulg i zwolnień.
W Polsce przede wszystkim gminy mają możliwości skorzystania z instrumentów dochodowych. Narzędzia te zostaną zatem omówione na przykładzie samorządu gminnego. Aby je dokładniej przedstawić, konieczne
w pierwszej kolejności jest rozważenie możliwości prowadzenia polityki
fiskalnej przez władze gminne (por. tabela 2).
Artykuł 168 Konstytucji stanowi, że: Jednostki samorządu terytorialnego
mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Chodzi tu m.in. o ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) obejmującą
m.in. zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości, od środków
transportowych oraz opłatami: targową, miejscową i uzdrowiskową. Zgodnie
z przepisami, organem podatkowym właściwym w sprawach powyższych podatków i opłat jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)17. Rada gminy, w drodze uchwały, określa m.in. wysokość stawek podatku od nieruchomości (od
gruntów, budynków lub ich części oraz budowli) i środków transportowych.
Stawki te nie mogą być wyższe od określonych pułapów, ale mogą być niższe.
Ich wysokość zależy wyłącznie od polityki władz samorządowych.
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, W. Kosiedowski (red.), Toruń 2005.
16 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego
[w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.), Poznań–Wrocław 2007.
17 W zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych
(w których udziały mają gminy) decyzje pozostają w gestii organów państwa.
15 117
Dorota Grodzka
Tabela 2. Podział podatków i opłat lokalnych ze względu na zakres
władztwa podatkowego gmin
Zakres władztwa podatkowego
Władztwo podatkowe w sensie szerokim (tzw.
władztwo pełne)
Rodzaje podatków i opłat lokalnych
Podatki i opłaty wymienione w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, opłata
targowa oraz podatek rolny i leśny
Władztwo podatkowe w sensie wąskim (tzw.
władztwo ograniczone)
Podatki i opłaty lokalne regulowane oddzielnymi ustawami, np. podatek od czynności
cywilnoprawnych, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, podatek
od spadków i darowizn, opłata skarbowa
Władztwo bierne, czyli charakteryzujące się
brakiem możliwości oddziaływania na konstrukcję elementów podatków i opłat
Np. udziały w podatkach dochodowych
(stanowiące wpływy budżetów jednostek
samorządu terytorialnego i budżetu centralnego państwa)
Źródło: M. Kogut-Jaworska, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.),
Poznań–Wrocław 2007, s. 333.
Istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości odgrywać może również
system ulg i zwolnień podatkowych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych może być bowiem różnicowana
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Uwzględnia się
przy tym różne czynniki przy określaniu stawek podatku od nieruchomości, m.in. lokalizację, a także rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, natomiast przy podatku od środków
transportowych – wpływ środka transportowego na środowisko naturalne,
rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Poza tym przepisy ustawy
przewidują katalog (podmiotowy i przedmiotowy) zwolnień od podatku
od nieruchomości i podatku od środków transportowych18. Warto wspomnieć, że z podatku od nieruchomości przepisy ustawy zwalniają m.in.
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 116, poz. 730),
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (por. art. 7 ust. 2). Jest to przykład działania
bezpośrednio skierowanego na sektor przedsiębiorstw, ale oddziaływania
na tę sferę mogą mieć również charakter pośredni. Z podatku od nierucho18 118
Por. art. 7 i 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
mości przepisy zwalniają również jednostki badawczo-rozwojowe (z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą),
które stanowią istotny element instytucji otoczenia przedsiębiorstw. Rada
gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.
Przepisy przyznają pewne prawa gminom również w zakresie zwolnień
z innych podatków, m.in. podatku rolnego (ustawa z 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.) art. 13e: Rada
gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie), leśnego (ustawa z 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 ze zm.) art. 7 ust. 3: Rada gminy,
w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Podobnie jak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
przepisy tych dwóch ustaw przewidują również pewien katalog zwolnień
przedmiotowych i podmiotowych (w przypadku obu podatków zwalnia się
z nich jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego).
Władze gminy mają również możliwość regulowania opłaty z tytułu
rejestracji działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 zł (wniosek dotyczący zmiany wpisu – 50 zł).
Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.
Artykuł 28 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi: Rada gminy może określić niższe stawki opłaty albo wprowadzić zwolnienie od opłat, uwzględniając w szczególności rodzaj wykonywanej działalności.
Gminy mogą nie tylko zaniechać poboru w zakresie podatków stanowiących ich dochód, ale również odraczać, umarzać, rozkładać na raty należne
zobowiązania podatkowe. Ponadto w przypadku podatków i opłat stanowiących w całości dochody gmin, lecz pobieranych przez urząd skarbowy,
przewodniczący zarządu gminy może wnioskować o odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty lub zaniechanie poboru podatków oraz o zwolnienie
płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek19.
Wysokość stawek, ulg i ewentualnych zwolnień może bezpośrednio
oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych, zachęcając je lub
zniechęcając do podejmowania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Prezentując możliwości gminy w obszarze stymulowania przed19 Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Warszawa 2008, s. 18.
119
Dorota Grodzka
siębiorczości, warto również wspomnieć o poziomie cen i opłat za usługi
komunalne, dzierżawę i wynajem mienia komunalnego oraz użytkowanie
wieczyste i zarząd mienia komunalnego. Ich wysokość, stosowanie indywidualnych lub grupowych obniżek bądź czasowych zwolnień od ich uiszczania jest również instrumentem, za pomocą którego można oddziaływać na
zachowania przedsiębiorców20.
Należy podkreślić, że stosowanie instrumentów przedstawionych powyżej wiąże się z pomniejszeniem wpływów do budżetu samorządowego,
w związku z tym zawsze powinno być poddawane rzetelnej analizie z punktu widzenia opłacalności21. Dochody budżetu gminy stanowią bowiem finansową podstawę jej działalności, a zasadniczym ich źródłem są podatki
i opłaty.
Wydatki JST a wspieranie przedsiębiorczości
(instrumenty wydatkowe)
O ile instrumenty dochodowe są wykorzystywane głównie przez gminy,
o tyle instrumenty wydatkowe są stosowane przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego22. Instrumenty związane z wydatkami budżetowymi postrzegane są jako grupa działań czynnych. Decyzje dotyczące wydatków ponoszonych przez JST mogą oddziaływać na sektor przedsiębiorstw
w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez m.in.:
– inwestycje wpływające na atrakcyjność regionu,
– wspieranie działalności instytucji otoczenia biznesu, w tym szczególnie funduszy poręczeniowych i kredytowych,
– instrumenty informacyjno-promocyjne (zachęcające do lokowania
inwestycji w gminie, np. broszury czy ulotki, a także otwieranie centrów obsługi inwestora).
Bardzo ważnym instrumentem, którym dysponują JST, jest wydatkowanie środków na inwestycje, w tym głównie rozwój infrastruktury technicznej (drogowej i kanalizacyjno-wodociagowej). Istotne jest również posiadanie terenów uzbrojonych pod inwestycje. Może się wydawać, że działania
tego rodzaju nie oddziaływują bezpośrednio na liczbę przedsiębiorstw, ale
w rzeczywistości mogą wpływać na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności. Przyczyniają się one bowiem nie tylko do poprawy życia lokalnych
20 21 22 120
B. Słomińska, Gmina w procesach, op. cit.
M. Kogut-Jaworska, Instrumenty stymulowania, op. cit.
Ibidem.
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
społeczności, ale także do polepszenia lokalnych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej (czy np. drogi, lotniska, obwodnica)23. W przypadku działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego ważne jest, aby
były one planowane z pewnym wyprzedzeniem, co jest istotne nie tylko ze
względu na konieczność zapewnienia odpowiednich środków, ale również
z punktu widzenia przedsiębiorców (wiedzą, jakich zmian mogą oczekiwać
w najbliższym otoczeniu). Inwestycje (np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego) mogą odbywać się wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, co tworzy korzystny klimat dla działalności gospodarczej.
Dobrze ukierunkowane wydatki inwestycyjne wpływają również na
podniesienie atrakcyjności danego regionu24, informacje o podjętych inwestycjach mogą być bowiem wykorzystywane jako informacja promocyjna.
Inwestorzy szukają często informacji o lokalnym rynku, o partnerach gospodarczych, o firmach świadczących usługi biznesowe itd. Coraz częściej
JST decydują się na opracowanie strategii promocji i działań mających na
celu przyciągnięcie inwestorów i zachęcających do lokowania np. zakładów
w danym regionie25.
Oprócz nakładów na inwestycje i działalność promocyjną JST mogą
przeznaczyć część swoich budżetów na wsparcie różnego rodzaju przedsięwzięć i instytucji otoczenia biznesu (dalej: IOB; patrz Aneks s. 133–135).
Ich powstawanie i funkcjonowanie może wpływać na liczbę zakładanych
firm, wspierać podmioty już istniejące, przyciągać kapitał, a także sprzyjać innowacyjności i transferowi technologii (por. tabela 3). Wspieranie
23 W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska i in., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
24 Należy zwrócić uwagę, że zadania obejmujące sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów zostały wpisane do
katalogu zadań własnych gminy; zadania powiatu i województwa obejmują kwestie np.
transportu zbiorowego i dróg publicznych. Por. art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
25 Władze lokalne mogą stosować różne techniki zachęcające do lokalizacji inwestycji na danym terenie, m.in. ułatwienia lokalizacyjne, przyspieszenie procedur związanych z rejestrowaniem firmy. I tak: gmina Mszczonów zadbała, żeby cudzoziemcy
korzystający z Polskich Linii Lotniczych otrzymywali na pokładzie samolotu propozycje
gminy skierowane do inwestorów zagranicznych. M. Kłodziński, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
121
Dorota Grodzka
i udzielanie pomocy przedsiębiorcom przez takie podmioty koncentruje się
wokół: prowadzenia szkoleń, udzielania porad i pomocy w sprawach gospodarczych i prawnych, prowadzenia bazy ofert biznesowych i kojarzeniu
partnerów, organizowania imprez gospodarczych (targi, giełdy, konkursy),
doradztwa w zakresie możliwości pozyskania źródeł finansowania (oferty
funduszy poręczeniowych, funduszy pożyczkowych). To, czy i jakie instytucje istnieją na danym terenie, decyduje również w dużym stopniu o atrakcyjności gospodarczej danego regionu.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą np. posiadać udziały w takich
podmiotach, dofinansowywać je26 lub udostępniać lokale na prowadzoną
przez nie działalność. W miarę posiadanych funduszy i środków kapitałowych i przy aktywnym udziale innych sąsiednich gmin można tworzyć
instytucje udzielające preferencyjnego wsparcia finansowego (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe).
Tabela 3. Cele, jakie mogą realizować wybrane instytucje otoczenia
biznesu
Instytucje
Agencje rozwoju lokalnego
Ośrodki doradczo-szkoleniowe
Fundusze
poręczeniowo-kredytowe
Centra obsługi inwestora, ośrodki
jednej wizyty
Centra wspierania biznesu
Inkubatory przedsiębiorczości
Parki technologiczne
Strefy przemysłowe
Cele
Wspieranie
PrzyciągaZakładanie
rozwoju
nie kapitału
nowych firm
firm
z zewnątrz
istniejących
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Rozwój
innowacji
i przedsiębiorczości
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Źródło: Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Warszawa 2008, s. 19.
26 Z badań przeprowadzonych w 2004 r., którymi objęto instytucje otoczenia biznesu, które współpracują lub nawiązały sporadyczny kontakt z PARP, wynika, że 74%
z nich korzystało z dotacji samorządów. W. Burdecka, Instytucje otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/104/Instytucje_Otocz_Bizn.pdf [dostęp: 9 września 2008 r.].
122
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
Wybrane przykłady wykorzystania instrumentów
wspierania przedsiębiorstw przez samorząd gminny
Znaczenie zaprezentowanych powyżej instrumentów w stymulowaniu
przedsiębiorczości oraz częstotliwość ich stosowania przez samorząd terytorialny zależy od wielu uwarunkowań, takich jak możliwości prawne, zasobność budżetu, aktywność władz lokalnych, stopień współpracy lokalnej
społeczności z władzami gminy27.
System działań, jakie samorząd terytorialny może podjąć, by stworzyć
odpowiedni klimat dla rozwoju gospodarczego, jest przedmiotem analiz
empirycznych. Najczęściej badania te wykonywane są na poziomie gminy28
i dotyczą wybranych obszarów Polski. I tak w gminach województwa zachodniopomorskiego badano wpływ instrumentów polityki dochodowej
na lokalny rozwój gospodarczy29. Badaniem ankietowym objęto 114 gmin
(uzyskano 82% odpowiedzi). Większość ankietowanych było zdania, że największe efekty przynosi realizacja polityki dochodowej sprzyjającej przedsiębiorcom. Istotne znaczenie przypisano również działalności samorządu
gminnego w zakresie gospodarki mieniem komunalnym. Inny przykład
badań, pojawiający się w literaturze, to analiza, którą objęto 61 gmin Podkarpacia30. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zakres
oraz charakter stosowanych instrumentów wspierania przedsiębiorczości
uwarunkowany był zarówno rodzajem gminy (gmina miejska, miejsko‑wiejska oraz wiejska), jak i jej wielkością, a ich skuteczność zależała przede wszystkim od specyfiki zastosowanych form wsparcia. W największym
B. Słomińska, Gmina w procesach, op. cit.
W literaturze przedmiotu spotyka się również analizy dotyczące pozostałych JST. Na
przykład, w 2004 r. badaniami dotyczącymi stanu działań informacyjno-promocyjnych objęto starostwa powiatowe na terytorium Polski (wypełniono w sumie 123 ankiety). Blisko
90% badanych powiatów uwzględniało w swoich działaniach marketingowych promocję
lokalnych firm. Około 70% deklarowało prowadzenie promocji lokalnych produktów, a 84%
– pomoc lokalnym firmom w uzyskiwaniu środków pomocowych na rozwój. Co ważne,
ok. 82% deklarowało regularną współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Por. K. Borodako, Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania
przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 4.
29 Por. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty stymulowania, op. cit.
30 Na próbę składało się 7 gmin miejskich, 11 gmin miejsko-wiejskich oraz 43 gminy
wiejskie. Dla analizy zakresu stosowanych instrumentów oraz ich efektywności przyjęto lata
1999–2002. Por. T. Skica, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin woj. Podkarpackiego), „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1/2.
27 28 123
Dorota Grodzka
stopniu wspomniane instrumenty stosowały gminy miejskie oraz miasta
na prawach powiatu, w szczególności zaś gminy o liczebności od 100 do
200 tys. mieszkańców. Zauważono również, że gminy częściej stosowały instrumenty dochodowe niż instrumenty wydatkowe, ale wpływ tych drugich
na przedsiębiorczość był silniejszy. Co więcej, ich stosowanie znajdowało
również odzwierciedlenie w tworzeniu i funkcjonowaniu m.in. instytucji
okołobiznesowych oraz organizacji pozarządowych. Potwierdzenie znalazła również hipoteza zakładająca, że dobry stan infrastruktury technicznej
determinuje lokalizację podmiotów gospodarczych. Jednocześnie okazało się, że większość badanych gmin nie miała opracowanego specjalnego
programu wspierania przedsiębiorczości, a swoje działania w tym zakresie
koncentrowała na tworzeniu strategii inwestycyjnych oraz rozwojowych.
Bardziej rozbudowaną analizę, która objęła 100 urzędów gmin
z 11 województw, przeprowadził w 2005 r. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK)31. Badanie dotyczyło uwarunkowań i przejawów
przedsiębiorczości na lokalnych rynkach oraz działań i instrumentów wykorzystywanych przez gminy do stymulowania rozwoju tych rynków32.
Z przeprowadzonych w urzędach gmin wywiadów wynikało, że 16%
spośród badanych gmin nie podejmowało, do momentu przeprowadzania
badania, działań mających na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Częściej
były to gminy małe (do 20 tys. mieszkańców), o charakterze turystycznym,
niż większe, o profilu przemysłowym. W takie działania angażowało się
więcej gmin zlokalizowanych w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo (90%) niż wysoko rozwiniętych (78%). Można uznać to za dążenie do
poprawienia sytuacji w danej gminie.
Rozważając działania podejmowane przez gminy w celu wspierania tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, należy pokreślić ich silne zróżnicowanie (por. wykres 1). Do najczęściej stosowanych przez gminy instrumentów
Szerzej na ten temat por. B. Słomińska, Gmina w procesach, op. cit. O ile przypisy nie podają inaczej, zaprezentowane w tym rozdziale dane liczbowe pochodzą z tej
publikacji.
32 Informacje pozyskano z wywiadu bezpośredniego, według skategoryzowanego
kwestionariusza. Badaniami objęto urzędy gmin zróżnicowane pod względem usytuowania w regionach wysoko (5 województw) i słabo (6 województw) rozwiniętych gospodarczo, o różnej wielkości i różnej specjalizacji gospodarczej oraz 309 przedsiębiorstw
zróżnicowanych pod względem wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności funkcjonujących na terytorium tych gmin. Pozyskanie informacji z tak zróżnicowanej zbiorowości podmiotów pozwoliło na przeprowadzenie analizy porównawczej działań gmin
o odmiennych uwarunkowaniach.
31 124
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
należały: dbałość o rozwój infrastruktury (w tym szczególnie dróg), działania
promujące gminę jako obszar sprzyjający inwestorom (ewentualnie interesujący dla turystów), wydzielanie atrakcyjnie położonych działek pod inwestycje, prowadzanie ułatwień w procedurze urzędowej oraz udzielanie inwestorom ulg podatkowych. Do najrzadziej wymienianych przez gminy działań
należały: rozwój instytucji poręczeń i gwarancji, udzielanie przedsiębiorcom
dotacji i pożyczek oraz inicjowanie ośrodków wspierania przedsiębiorczości.
Z przeprowadzonego przez IRWiK badania wynika również, że wielkość
gminy wpływała na podejmowane przez nią działania. Małe gminy częściej
sięgały do narzędzi natury fiskalnej, czyli działań związanych z rezygnacją
z części ewentualnych dochodów budżetowych, natomiast gminy duże były
w stanie wykorzystać instrumenty wydatkowe33.
Warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w sposobach oddziaływania na klimat sprzyjający działalności gospodarczej w gminach na przestrzeni ostatnich lat (por. wykres 2). Można zauważyć, że gminy odchodzą
raczej od działań oznaczających mniejsze wpływy do budżetu gminy na
rzecz działań zwiększających wydatki budżetowe. W 2005 r. w stosunku
do poprzednich lat gminy częściej deklarowały podejmowanie działań
skierowanych na pozyskanie inwestorów, promujących gminę oraz wydzielanie działek pod inwestycje. Większe znaczenie przywiązywano również
do rozwoju dróg oraz tworzenia funduszy gwarancyjnych. W porównaniu
do 1997 r. gminy rzadziej stosowały natomiast instrumenty fiskalne (m.in.
udzielanie ulg podatkowych, politykę niskich cen za dzierżawę mienia
komunalnego czy jego sprzedaż po atrakcyjnych cenach). Na podobnym
poziomie, niezależnie od roku badania, kształtuje się popularność takich
instrumentów, jak np. dbałość i podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr
czy też udoskonalanie procedur w urzędach.
Badania IRWiK obejmowały też opinie przedsiębiorców na temat działań podejmowanych przez gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
Na uwagę zasługuje fakt, iż tego typu działania w wielu przypadkach były
słabo odczuwane przez przedsiębiorców. W badaniu przeprowadzonym
w 2005 r. ok. 51,6% respondentów stwierdziło bowiem, że zainteresowanie władz lokalnych rozwojem przedsiębiorczości jest raczej niedostateczne
bądź niedostateczne, natomiast tylko 9,7% przedsiębiorców oceniło je jako
dostateczne, a 24% jako raczej dostateczne. Rozkład odpowiedzi był uzależ33 Podobne wnioski wynikają z badań ankietowych prowadzonych przez Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową. Por. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, F. Misiąg (red.), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
125
Dorota Grodzka
Wykres 1. Zróżnicowanie działań sprzyjających aktywności gospodarczej w gminach według wielkości
57,4
Wydzielanie atrakcyjnie położonych działek pod inwestycje
75,9
Dbałość o rozwój dróg
Dbałość o rozwój telekomunikacji
70,0
46,3
53,8
50,0
7,4
38,5
15,0
Działania promujące gminę
65,4
20,4
23,1
Kreowanie klimatu społ. sprzyjającego rozwojowi przedsięb.
3,7
Polityka niskich cen za usługi komunalne
10,0
Organizacja banku danych i łatwego dostępu do informacji
Udzielanie inwestorom ulg podatkowych
3,7
80,0
30,0
25,9
30,8
Do 20 tys.
mieszkańców
22,2
19,2
20–50 tys.
mieszkańców
18,5
19,2
15,0
Sprzedaż mienia komunalnego po atrakcyjnych cenach
77,8
11,5
10,0
10,0
Polityka niskich opłat za dzierżawę mienia komunalnego
Udzielanie przedsiębiorcom dotacji lub pożyczek
95,0
27,8
19,2
Wprowadzanie ułatwień w procedurze urzędowej
Rozwój instytucji poręczeń i gwarancji
84,6
35,2
34,6
20,0
Dbałość o podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr
Inicjowanie ośrodków wspierania przedsiębiorczości
76,9
65,0
Powyżej 50 tys.
mieszkańców
19,2
13,0
15,4
40,0
27,8
60,0
69,2
% odpowiedzi
Źródło: B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 3, s. 24.
126
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
Wykres 2. Podejmowanie różnych form działań sprzyjających aktywności gospodarczej w gminach w latach 1997–2005
Wydzielanie atrakcyjnie
położonych działek
pod inwestycje
49,0
64,0
44,4
Dbałość o rozwój dróg
63,7
82,0
Dbałość o rozwój
telekomunikacji
70,1
32,0
Dbałość o podnoszenie
kwalifikacji lokalnych kadr
32,5
34,0
1997 r.*
Wprowadzanie ułatwień
w procedurze urzędowej
51,0
49,0
Inicjowanie ośrodków
wspierania przedsiębiorczości
2005 r.
29,9
17,0
64,3
Działania promujące gminę
Rozwój instytucji poręczeń
i gwarancji
Polityka niskich opłat
za dzierżawę mienia
komunalnego
Sprzedaż mienia komunalnego
po atrakcyjnych cenach
Udzielanie ulg podatkowych
2000 r.
75,0
3,4
3,0
7,0
51,3
48,0
19,0
16,2
22,0
18,0
61,5
59,0
45,0
% odpowiedzi
* W 1997 r. badaniem zostały objęte tylko wybrane narzędzia.
Źródło: B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania, op. cit., s. 26.
niony zarówno od wielkości, jak i rodzaju działalności prowadzonej przez
badane firmy, a także od wielkości gmin, w których te firmy funkcjonowały. Najwięcej negatywnych ocen działalności gmin odnotowano w grupie
przedsiębiorstw mikro (ok. 65,4% ocen negatywnych). W grupie przedsiębiorstw małych, średnich i dużych częściej zaznaczano oceny pozytywne
(odpowiednio 43,6, 40 oraz 40,7%). Zróżnicowanie odpowiedzi związane
było również z rodzajem prowadzonej przez przedsiębiorców działalności.
127
Dorota Grodzka
Największy odsetek przedsiębiorców zadowolonych z aktywności gmin był
w grupie przedsiębiorców zajmujących się działalnością usługową, niezadowolonych zaś – działalnością handlową. Rozkład ocen pozytywnych i negatywnych był także związany z wielkością gminy, na terenie której przedsiębiorcy prowadzili swoją działalność. Lepiej oceniano zaangażowanie
w rozwój lokalnej przedsiębiorczości gmin małych niż dużych34.
Ocena aktywności gmin była także zróżnicowana w podziale na poszczególne narzędzia stymulujące przedsiębiorczość, z których korzystały
władze gminy. Co czwarty przedsiębiorca spośród zbadanej grupy zwrócił
uwagę na dużą lub bardzo dużą aktywność gminy w promowaniu jej walorów, co piąty natomiast zauważył aktywność w sferze inicjowania przedsięwzięć gospodarczych ważnych dla lokalnej społeczności oraz działalność
szkoleniową i doradczą skierowaną do przedsiębiorstw. Jednocześnie 45%
respondentów podkreśliło brak działań lub małą aktywność gminy w sferze
szkoleń i doradztwa, a 47,5% – w inicjowaniu współpracy pomiędzy podmiotami. Ponad 50% respondentów odnotowało brak lub nieliczne działania gmin mające na celu rozwiązywanie konfliktów pomiędzy podmiotami na lokalnym rynku. Jeżeli chodzi o ogólną opinię dotyczącą działań
na rzecz korzystnych warunków powstawania i rozwoju przedsiębiorstw na
lokalnym rynku, to 42,4% badanych oceniła ją na poziomie średnim35.
Równocześnie badani przedsiębiorcy dostrzegali pozytywne procesy zachodzące na rynkach lokalnych, przy czym ich odpowiedzi zależały od wielkości
firmy oraz rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Niezależnie od wielkości firmy istotny był wzrost konkurencji na lokalnych rynkach. Następnym
w kolejności przejawem rozwoju rynku był wzrost popytu na towary i usługi,
jednak wskazywał go mniejszy odsetek (szczególnie w grupie mikroprzedsiębiorstw). Firmy duże i średnie w większym odsetku niż pozostałe wiązały rozwój rynku z rozwojem otoczenia okołobiznesowego oraz większymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego ułatwiającego rozwój przedsiębiorstwa.
W grupie przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gmin dużych odnotowano największy odsetek niezadowolonych z ich aktywności w zakresie pobudzania rozwoju przedsiębiorczości (ok. 61,4%).
35 Podobne wnioski wynikają również z innych badań. W 2003 r. przeprowadzono
badania w woj. mazowieckim, którym objęto 300 małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
10 gmin z tego województwa. Około 14% zbadanych firm dostrzegło podejmowanie działań administracyjnych i samorządowych na rzecz MSP, takich jak np. „tworzenie klimatu
przychylności i pomocy na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” czy „wspieranie przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw przez władze regionalne”. Por.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, M. Strużycki (red.), Warszawa 2004.
34 128
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
Aktywizacja lokalnego rynku powinna wpłynąć pozytywnie na kondycję działających na nim przedsiębiorstw. Spośród 309 zbadanych firm,
w sumie 38% (ok. 54% firm mikro i ponad 40% dużych) nie odnotowało
istotnego wpływu zachodzących na rynku zmian na własne działania. Te
firmy, które takie oddziaływanie zauważały, jako jego przejawy wskazywały
przede wszystkim wzrost konkurencyjności oferty (33,9%), podejmowanych przez firmę inwestycji (27,4%) oraz wzrost przychodów (23,5%). Co
piąta badana firma zadeklarowała zwiększenie zatrudnienia.
Zdaniem badanych firm na stosunkowo małą skalę aktywizacji gospodarczej gmin oraz działań podejmowanych przez przedsiębiorców wpływał
brak w prywatnych rękach środków finansowych, koniecznych do uruchomienia działalności gospodarczej, strach związany z ryzykiem jej podjęcia,
a także niewielkie wsparcie ze strony władz lokalnych dla osób, które decydują się na założenie firmy. Dwa pierwsze podane argumenty nie są bezpośrednio związane z działaniem władz gminy. Wynikają raczej z określonej
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, postaw i mentalności społeczeństwa. Gmina może starać się jednak wspierać instytucje otoczenia biznesu,
jak np. fundusze kredytowe czy poręczeniowe, a także organizować kursy
i szkolenia dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności,
w tym również osób bezrobotnych.
Podsumowanie
Trójstopniowy podział terytorialny kraju jest w oczywisty sposób powiązany z decentralizacją zadań i kompetencji dotyczących wspierania
osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej. Konsekwencją tego rozwiązania jest przeniesienie środka ciężkości w kształtowaniu warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na niższe szczeble
samorządu terytorialnego, a szczególnie na gminę36.
Utworzenie struktur i mechanizmów wspierających przedsiębiorców jest
w dużym stopniu pozostawione swobodnej decyzji jednostek samorządu terytorialnego, które oprócz wykonywania określonych zadań wskazywanych
w ustawach, a związanych z organizowaniem życia gospodarczego (np. wydawanie niektórych zezwoleń), powinny działać na rzecz podnoszenia warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na swoim terenie37.
36 37 T. Skica, Instrumenty wspierania, op. cit.
Podjęte działania muszą jednak uwzględniać zasady pomocy publicznej.
129
Dorota Grodzka
Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości można zaplanować na
etapie konstruowania budżetu JST. Należy jednak pamiętać, iż wszelkie regulacje dotyczące stosowania np. preferencji fiskalnych w formie stawek,
ulg czy zwolnień muszą być traktowane z rozwagą i zawsze powinny być
podawane do publicznej wiadomości. Z punktu widzenia przedsiębiorców
istotna, oprócz wysokości stawek czy ulg, jest przejrzystość i stałość rozwiązań fiskalnych. JST mogą również podejmować inicjatywę w obszarze
tworzenia, a w dłuższej perspektywie również wspierania (także finansowego) instytucji otoczenia biznesu oraz mechanizmów niwelujących bariery
prowadzenia działalności gospodarczej (np. dostęp do kapitału).
Takie działania są niewątpliwie pomocne dla przedsiębiorców, ale nie
oznacza to, że są one kluczowe, jeśli chodzi o stworzenie dobrego klimatu
inwestycyjnego. W tym celu niezbędne wydaje się zapewnienie sprawnego
działania samorządu terytorialnego i realizacja powierzonych mu zadań
(np. stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
tak, aby przedsiębiorcy nie musieli długo czekać np. na wydawanie zezwoleń, dokumentów czy rejestrację działalności. Likwidacja barier biurokratycznych, rozwój infrastruktury oraz uzbrojenie i przygotowanie terenów
pod inwestycje mogą być ważniejsze, niż powstanie kolejnego punktu informacyjnego dla przedsiębiorców.
Wszystkie JST w Polsce zainteresowane wspieraniem przedsiębiorczości mają do dyspozycji to samo instrumentarium. Różnice mogą polegać
na skali jego stosowania, zaangażowaniu finansowym i organizacyjnym38.
Badania empiryczne przeprowadzone na poziomie samorządu gminnego
wykazały konieczność reorientacji kierunków dotychczasowych rozwiązań
służących wspieraniu przedsiębiorczości i skoncentrowaniu się na instrumentach wydatkowych. Władze lokalne często nie mają opracowanych
specjalnych programów rozwoju przedsiębiorczości, w których wszystkie
inicjatywy i działania powinny zostać ujęte.
Samorząd dbający o rozwój lokalnej przedsiębiorczości to samorząd,
który aktywnie zabiega o nowe inwestycje, zapewnia przyjazny klimat i profesjonalną obsługę, ale także wspiera przedsiębiorców już funkcjonujących.
Ważne jest, aby wszystkie te instrumenty zostały zidentyfikowane i ujęte
w formie lokalnych strategii rozwoju lub planów. Z jednej strony dokumenty takie mogą zapewnić spójność działań oraz ich skoordynowanie w długim okresie, z drugiej zaś mogą ułatwić otrzymanie wsparcia finansowego
zarówno dla gmin na rozwój infrastruktury komunalnej i drogowej, jak i na
38 130
Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, op. cit., s. 17.
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
inwestycje dla miejscowych przedsiębiorców z programów operacyjnych,
które będą dostępne w latach 2007–201339.
Bibliografia
W. Burdecka, Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2004.
W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska i in., Wspieranie
przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji
i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
M. Kłodziński, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2006.
M. Kogut-Jaworska, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.), Poznań–Wrocław 2007.
Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, M. Strużycki
(red.), Warszawa 2004.
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002.
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego,
W. Kosiedowski (red.), Toruń 2005.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, A. Powałowski (red.), Warszawa 2007.
K. Borodako, Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów
w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 4.
A. Krasiński, Jak gmina powinna wspierać lokalną przedsiębiorczość,
„Gazeta Prawna” 2007, nr 62 z dn. 28 marca 2007 r.
I. Postuła, Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości, „Problemy zarządzania. Przedsiębiorczość” 2008, nr 2(20).
T. Skica, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin woj. Podkarpackiego), „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1/2.
39 A. Krasiński, Jak gmina powinna wspierać lokalną przedsiębiorczość, „Gazeta
Prawna” z dn. 28 marca 2007 r.
131
Dorota Grodzka
B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 3.
S. Sudoł, Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, „Problemy Zarządzania. Przedsiębiorczość” 2008, nr 2(20).
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.
nr 173, poz. 1807 ze zm.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 nr 142,
poz. 1591 ze zm.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592, ze zm.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1590 ze zm.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249,
poz. 2104 ze zm.
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U.
z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.
Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 2006 r. nr 136,
poz. 969 ze zm.
Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. nr 200,
poz. 1682 ze zm.
Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U.
nr. 41, poz. 363 ze zm.
Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539.
Aneks. Charakterystyka wybranych IOB40
Fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe – ich celem jest ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania i zdobycia kapitału na prowadzenie działalności.
40 Jeśli nie podano inaczej, IOB omówiono na podstawie W. Ziemianowicz, T. Kierkowski, R. Knopik, Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? Poradnik dla gmin i powiatów, Warszawa 2003; A. Forin, A. Szwoch, A. Wieruszewska (red.),
Przedsiębiorco! Skorzystaj!, Warszawa 2007 oraz informacji ze strony internetowej PARP
www.parp.gov.pl [dostęp: 17 września 2008 r.].
132
Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu…
Gminne centrum informacyjne (GCI) – pomieszczenie wyposażone
w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz sprzęt biurowy
(np. telefon, faks, kserokopiarka). W ramach usług świadczonych przez
GCI można m.in. utworzyć stronę www dla firmy, skorzystać z usług biurowych lub komputera czy Internetu.
Agencje rozwoju lokalnego – działalność agencji koncentruje się na
wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i może przejawiać różne formy,
np. prowadzenie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, inkubatorów
przedsiębiorczości, udzielania informacji, organizowaniu szkoleń lub usług
doradczych dla przedsiębiorców.
Inkubatory przedsiębiorczości – forma wspierania małych i nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowym okresie ich funkcjonowania. To
wyodrębnione i udostępnione przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach lokale wraz z pełną obsługą administracyjną i biurową. Inkubatory
przedsiębiorczości świadczą również dodatkowe usługi, takie jak szkolenia,
doradztwo, obsługa prawna. Inkubator może działać jako samodzielny podmiot (osoba prawna) lub stanowić wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę
prowadzoną w innej instytucji.
Park technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Są tam
oferowane usługi w zakresie m.in. transferu technologii oraz przekształcania
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Parki często powstają przy ośrodkach akademickich lub badawczych.
Park przemysłowo-technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone
do nich nieruchomości. Tego typu parki tworzone są przy udziale władz
samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
Centra transferu technologii i innowacji – jednostki pośredniczące
w dyfuzji technologii – zarówno w postaci skodyfikowanej (patenty, licencje), jak i ukrytej (doradztwo, szkolenia) – mogą funkcjonować na uczelniach lub jako samodzielne jednostki. W pierwszym przypadku centra
mogą pełnić rolę pośrednika między uczelnią a przedsiębiorstwami i oferować dorobek naukowy pracowników. Samodzielnie działające centra z kolei
zbierają informacje o dostępnych ofertach oraz wspierają firmy w procesie
transferu technologii.
133
Dorota Grodzka
Centra obsługi inwestora (COI) – instytucje, których celem jest przede
wszystkim zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności na danym terenie. COI oferuje pomoc w trakcie procesu decyzyjnego (szukanie
odpowiedniego terenu, nieruchomości, kooperantów), realizacji inwestycji
oraz serwisu poinwestycyjnego.
Regionalne instytucje finansujące (RIF) – tworzą poziom regionalny
Krajowego Sytemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)41.
Podstawowe funkcje RIF to m.in.: udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa, obsługa administracyjna wdrażanych programów, współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów, sporządzanie raportów
merytorycznych i finansowych.
Punkty konsultacyjne (PK) – tworzą ogólnopolską sieć; świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców.
Lokalne okienka przedsiębiorczości (LOP) – funkcjonują przy jednostkach samorządu terytorialnego (przede wszystkim urzędach gmin),
najczęściej przy wydziałach odpowiedzialnych za rejestrowanie działalności gospodarczej. Główne zadanie LOP to udostępnianie mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą podstawowych informacji o działaniach PARP, PK i sieci KSU,
a także o dostępnych programach i formach wsparcia MSP.
KSU powstała w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji
i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obecnie PARP, która pełni rolę koordynatora działań systemu. KSU jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą organizacji świadczących usługi na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. W ramach KSU świadczone
są usługi: doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. KSU jest elementem krajowego systemu wsparcia sektora MSP opierającym się na współpracy partnerów na
trzech poziomach działania: poziom centralny systemu wsparcia stanowi PARP, regionalny – Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), poziom bezpośrednich usługodawców – instytucje i organizacje specjalizujące się w świadczeniu różnego rodzaju usług
dla sektora MSP (np. szkoleniowych, informacyjnych czy finansowych). Źródło: http://
ksu.parp.gov.pl/pl/o_ksu [dostęp: 1 września 2008 r.].
41 134
Anna Zygierewicz
Wspieranie przedsiębiorstw
ze środków UE
Wstęp
Jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Polski do roku 2015 jest
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Zostało to zapisane
w „Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015”, dokumencie określającym
założenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w najbliższych
latach. Strategia zakłada podniesienie konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów. Ma to być osiągnięte m.in. poprzez stworzenie
odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorstw, zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Cele Strategii będą osiągane przy wsparciu środków krajowych
i zagranicznych, a głównym źródłem środków zagranicznych będą te pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Zapisy Strategii są szczególnie istotne, gdyż stanowią punkt odniesienia
przy tworzeniu innych strategii krajowych i regionalnych. Jednym z nich
jest „Narodowa Strategia Spójności” (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), dokument określający kierunki wykorzystania pomocy wspólnotowej w Polsce w latach 2007–2013. W zgodzie z priorytetami „Strategii
Rozwoju Kraju…”, uznaje on podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej
135
Anna Zygierewicz
wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, za jeden z priorytetowych kierunków wykorzystania pomocy wspólnotowej w Polsce.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych kierunków
planowanego wykorzystania pomocy wspólnotowej w Polsce w latach
2007–2013 na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprawę ich innowacyjności i konkurencyjności. Opracowanie to zostanie uzupełnione uwagami
dotyczącymi wybranych efektów oferowanego przedsiębiorstwom wsparcia unijnego w latach 2004–2006. Ze względu na dużą liczbę programów
oferujących wsparcie dla przedsiębiorstw, zaprezentowane zostaną jedynie
niektóre z nich.
Główne kierunki wykorzystania pomocy unijnej
w latach 2007–2013
W „Narodowej Strategii Spójności…” określono, że pomoc wspólnotowa powinna być przeznaczona m.in. na podnoszenie innowacyjności
– a przez to konkurencyjności – przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, zwiększanie inwestycji w sektorze B+R (badania i rozwój) służących
gospodarce oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Środki wspólnotowe z funduszy strukturalnych na realizację tych działań dostępne są w ramach wszystkich programów operacyjnych. Głównym
ich źródłem jest jednak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(dalej: PO IG).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Celem programu jest rozwój polskiej gospodarki przy wykorzystaniu
innowacyjności przedsiębiorstw. Ma on zostać osiągnięty przez:
– zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
– wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
– zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
– zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki
w rynku międzynarodowym,
– tworzenie trwałych miejsc pracy oraz
– wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Ponad 90% środków finansowych PO IG przeznaczonych jest na realizację działań w takich obszarach, jak B+R, innowacje, technologie infor136
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
macyjne i komunikacyjne. Zakłada się wspieranie projektów, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.
Wsparcie mogą otrzymać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także sieci instytucji otoczenia biznesu i innowacyjne instytucje okołobiznesowe, takie jak
parki technologiczne, inkubatory technologiczne czy centra zaawansowanej technologii.
PO IG podzielony jest na osiem priorytetów:
– Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
– Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
– Priorytet 3. Kapitał dla innowacji
– Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
– Priorytet 5. Dyfuzja innowacji
– Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
– Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji
– Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
We wdrażanie programu zaangażowane są m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za elementy
związane ze zwiększaniem znaczenia sektora nauki w gospodarce przez
realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju oraz wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji i modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej
i informatycznej najlepszych jednostek naukowych w Polsce.
Ministerstwo Gospodarki odpowiada za elementy ukierunkowane na:
– zwiększanie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań,
– zwiększanie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsięwzięć innowacyjnych,
– podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
– zapewnianie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego,
– wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przez rozwój powiązań kooperacyjnych oraz poprawę wizerunku Polski jako
137
Anna Zygierewicz
atrakcyjnego partnera handlowego, miejsca lokowania inwestycji,
prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za elementy służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
przez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej i usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Także elementy ukierunkowane na stymulowanie rozwoju gospodarki
elektronicznej przez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług
(usługi świadczone drogą elektroniczną), innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych
i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie leżą w gestii MSWiA.
Na realizację PO IG na lata 2007–2013 zostanie przeznaczonych ponad
9,7 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR) będzie pochodziło prawie 8,3 mld euro.
Resztę dopełnią publiczne i prywatne środki krajowe. Alokacja finansowa
PO IG przeznaczona jest w większości na realizację projektów wyłanianych
w drodze konkursów. Szacuje się, że w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów przeznaczone będzie ok. 6,4 mld euro. Nabór wniosków
konkursowych rozpoczął się w 2008 r. Pozostała część środków zostanie
przeznaczona na realizację projektów priorytetowych dla rozwoju kraju
(projekty, które znalazły się na liście projektów kluczowych).
Największa część środków wspólnotowych (2,9 mld euro) zostanie
przeznaczona na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (priorytet 4).
Zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013”, w priorytecie 4 przewiduje
się dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R
realizowanych zarówno przy wsparciu otrzymanym w ramach priorytetu 1
na prowadzenie prac B+R, jak również przedsięwzięć w zakresie wdrażania
przez przedsiębiorstwa własnych lub nabytych nowych technologii. Uzupełnieniem wsparcia dla przedsiębiorstw inwestujących w działalność B+R
jest dofinansowanie doradztwa oraz inwestycji niezbędnych do prowadzenia działalności B+R, w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania
statusu centrum badawczo-rozwojowego.
Dofinansowanie mogą również uzyskać projekty przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego w zakresie realizacji nowych inwestycji
obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym
138
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko)
lub rozwiązań organizacyjnych.
Wsparciem zostaną objęte także projekty przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług, tworzących znaczną liczbę miejsc pracy, w szczególności
dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (np. w centrach badawczorozwojowych). Przewidziany został również instrument wsparcia dla dużych
innowacyjnych projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i światowej.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
PO RPW skierowany jest do pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Celem głównym programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej. Program ma stanowić dodatkowy
element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na tym obszarze.
Jednym z priorytetów PO RPW jest stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu pomocą objęte zostaną
działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (w tym innowacyjnej
– np. parki przemysłowe, parki technologiczne), rozwoju bazy dydaktycznej szkolnictwa wyższego, budowy, rozbudowy i uruchomienia centrów
doskonałości, centrów transferu technologii, modernizacji infrastruktury
laboratoryjnej podmiotów prowadzących działalność innowacyjną i B+R,
współpracy województw i wspólnej promocji Polski wschodniej. Ponadto wsparcie otrzymają np. fundusze kapitału zalążkowego (seed capital),
a środki przeznaczone na ich dokapitalizowanie docelowo trafią do małych
i średnich przedsiębiorstw. Współfinansowane działania mają prowadzić
do podniesienia wydatków na badania i innowacje, usprawnienia wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, dostosowanie sfery
B+R do potrzeb gospodarki oraz wypracowanie powiązań pomiędzy obiema sferami, a także wzrostu produkcji eksportowej.
Przewidywane efekty realizacji tego priorytetu to:
– podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym, w szczególności w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych,
– poprawa dostępu przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawa gotowości inwestycyjnej MSP,
139
Anna Zygierewicz
– poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, tj.
rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych,
– zbudowanie stałej platformy współpracy pomiędzy regionami Polski
wschodniej,
– podjęcie wspólnych działań promocyjnych w obszarze gospodarki
oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej.
Na realizację tego priorytetu przeznaczono z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę blisko 790 mln euro, co stanowi 34,74%
ogółu środków wspólnotowych przeznaczonych na realizacje PO RPW.
Regionalne programy operacyjne
Wspólnotowe środki dla przedsiębiorstw pochodzić mogą także z regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez samorządy województw. Wszystkie województwa zdecydowały o przeznaczeniu części
środków (od 13% do 28% przyznanych im środków wspólnotowych) na
poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie.
Wielkość środków przeznaczonych na ten cel w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych przedstawia tabela 1.
Celem zaplanowanych działań przez samorządy województw w regionalnych programach operacyjnych jest przede wszystkim wzmocnienie
działalności badawczo-rozwojowej służącej podnoszeniu innowacyjności
przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju samych przedsiębiorstw.
Wsparcie oferowane jest m.in. na:
– podnoszenie jakości i dostępności instrumentów wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu,
– zwiększanie dostępu do poręczeń i kapitału dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
– tworzenie centrów transferu technologii i rozbudowę sieciowych systemów informatycznych,
– rozwój i powstawanie innowacyjnych klastrów oraz powiązań kooperacyjnych.
Beneficjentami pomocy mogą być przede wszystkim:
– jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST), ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne JST mające osobowość prawną,
– jednostki naukowe,
– szkoły wyższe,
140
141
Przedsiębiorstwa i innowacyjność
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość i innowacje
Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału
innowacyjnego
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Gospodarka regionalnej szansy
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Wzmocnienie atrakcyjności
gospodarczej regionu
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Rozwój i innowacje w MSP
Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość
Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Gospodarka – Innowacje – Technologie
Nazwa priorytetu / osi priorytetowej
130 645 308
145 309 518
328 887 000
232 753 899
296 238 553
185 863 810
139 965 734
288 640 033
158 043 581
430 401 731
271 722 846
160 708 698
99 907 448
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o regionalnych programch operacyjnych, www.mrr.gov.pl
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
łódzkie
małopolskie
lubuskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
Województwo
18
14
26
28
17
21
22
37
37
24
27
13
23
Środki EFRR przezna- Środki EFRR przeznaczone na wsparcie działań
czone na wsparcie działań realizowanych w ramach tej osi priorytetowej
realizowanych w ramach w stosunku do środków EFRR przeznaczonych
osi priorytetowej
na wsparcie wszystkich działań realizowanych
(w euro)
w danym województwie (w %)
309 842 736
26
252 016 012
27
242 729 455
21
Tabela 1. Środki EFRR przeznaczone na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionalnych programach operacyjnych
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
Anna Zygierewicz
–
–
–
–
–
instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
partnerzy społeczni i gospodarczy.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W programie PO IŚ przewidziano środki na dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
W ramach programu wspierane będą projekty, których realizacja spowoduje
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, w tym
emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami. Pomoc uzyskają
także projekty przyczyniające się do redukcji ilości wytwarzanych odpadów
i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu oraz prowadzące do ograniczenia poziomu hałasu do
obowiązujących norm. Przewiduje się wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, wsparcie dla przedsiębiorstw na rzecz wdrażania najlepszych
dostępnych technik, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie
ochrony powietrza oraz wsparcie dla przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów innych niż komunalne.
Na działania te przeznaczono ze środków wspólnotowych kwotę 200 mln
euro. Z publicznych środków krajowych pochodzić będzie 67 mln euro.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Przedsiębiorcy mogą także starać się o dofinansowanie realizacji działań
obejmujących inwestycje w kapitał ludzki lub zmiany w organizacji pracy
w przedsiębiorstwach. Realizacja tego typu działań (tzw. działania miękkie)
współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakłada się, że ok. 35% całości środków dostępnych z PO KL na lata
2007–2013 zostanie przeznaczonych na wspieranie działań związanych
z zatrudnieniem, edukacją, rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników oraz przedsiębiorstw. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego
wynoszą 9,7 mld euro.
Wsparcie można otrzymać m.in. na:
– otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo o charakterze ponadregionalnym dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw,
142
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
– promowanie nowych form i metod organizacji pracy, w tym: pracy
w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy,
− promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników (zwłaszcza w MSP oraz starszych i niżej wykwalifikowanych pracowników),
− upowszechnianie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,
− popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych
oraz wsparcie mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym,
– wsparcie tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami,
− wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników
naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, m.in. poprzez staże i szkolenia praktyczne pracowników
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
− promowanie podejmowania działalności gospodarczej na podstawie
związku uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off /spin-out),
− szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spinoff/spin-out.
Część z wcześniej opisanych działań wdrażana jest na poziomie centralnym, a część na poziomie regionalnym. W drugim przypadku zarówno
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, jak i ich wybór dokonywany jest na poziomie regionów przez wyznaczone do tego celu jednostki
(w większości województw zadania te realizują wojewódzkie urzędy pracy).
Spin-off oznacza nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej
jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem co najmniej
doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie,
formalnoprawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).
Spin-out oznacza nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej
jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem co najmniej
doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od
jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.
143
Anna Zygierewicz
Europejska Współpraca Terytorialna
Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007–2013 składa się
z trzech komponentów:
– współpracy transgranicznej, której celem jest budowanie wzajemnych powiązań „ponad granicami” pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy
też instytucjami kulturalnymi,
– współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej przez wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjności i ochrony środowiska naturalnego,
– współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.
Działania transgraniczne ukierunkowane są m.in. na wspieranie przedsiębiorczości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów
ludzkich, wspieranie sektora badawczo-rozwojowego oraz rozwój handlu
transgranicznego. Współpraca transgraniczna realizowana jest na wszystkich granicach Polski, w ramach siedmiu programów operacyjnych.
Działania transnarodowe ukierunkowane są m.in. na wspieranie innowacyjności, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów oraz rozsądne korzystanie i zarządzanie środowiskiem naturalnym. Współpraca transnarodowa z udziałem Polski realizowana jest w ramach dwóch programów:
Program Regionu Morza Bałtyckiego oraz Program dla Europy Środkowej.
Działania międzyregionalne koncentrują się na kwestiach związanych
z innwowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością
oraz MSP, społeczeństwem, zatrudnieniem i kwalifikacjami. Innymi ważnymi
obszarami zainteresowania są kwestie związane z zagrożeniami naturalnymi
i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami, różnorodPolska (województwo zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze
Wschodnie –Brandenburgia); Polska (województwo lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia); Polska (województwo lubuskie i dolnośląskie) – Niemcy (Saksonia); Polska – Republika Czeska; Polska – Republika Słowacka; Polska – Litwa; Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy (południowy Bałtyk).
Oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy
(wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony).
Oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).
144
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
nością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką,
zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem.
Współpraca międzyregionalna obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej.
Na rozwój współpracy terytorialnej w UE w latach 2007–2013 z budżetu
wspólnotowego (z EFRR) przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro.
Polska otrzyma na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie
przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami
nienależącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Siódmy Program Ramowy
Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, mogą korzystać ze wsparcia z Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Siódmy PR jest największym mechanizmem finansowania
i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest programem siedmioletnim (2007–2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 mld
euro, co oznacza wzrost o blisko 63% w stosunku do budżetu Szóstego Programu Ramowego (2000–2006).
Celem 7PR jest stwarzanie możliwości, dzięki którym Unia Europejska – w myśl Strategii lizbońskiej – stanie się najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych miejsc
pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.
Siódmy PR jest największym programem finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Jego najważniejsze cele to
przede wszystkim:
– wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej Unii Europejskiej,
– zwiększanie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich
badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy,
– wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii,
– intensyfikacja dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie mającego na celu zwiększenie społecznego zaufania do nauki,
– wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania
wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze
środków publicznych.
7PR oferuje wsparcie w latach 2007–2013.
www.kpk.gov.pl
145
Anna Zygierewicz
Siódmy PR składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy, obejmujący badania nuklearne (EURATOM)
i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). Cztery programy
szczegółowe to:
– Współpraca – program, którego celem jest wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych obszarach tematycznych,
– Pomysły – program, którego celem jest wspieranie badań znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki,
– Ludzie – program, którego celem jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej,
– Możliwości – program, którego celem jest wspieranie kluczowych
aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, takich jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego w regionach słabiej rozwiniętych i regionach najbardziej oddalonych, badania
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz
horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) ustanowiony został
na lata 2007–2013. W przeciwieństwie do koordynowanego przez Dyrekcję
Generalną ds. Badań Naukowych 7 Programu Ramowego, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji koordynowany jest na poziomie
unijnym przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
Program ma następujące cele:
– zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MSP,
– promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych,
– przyśpieszenie tworzenia trwałego, konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym,
– promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł
energii we wszystkich sektorach, w tym w sektorze transportu.
146
http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
Cele programu ramowego osiągane mają być poprzez realizację następujących programów szczegółowych:
– Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP) obejmujący działania na rzecz
przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji,
– Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies – Policy Support Programme, ICT-PSP) ma na celu szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także pobudzenie
innowacji przez zwiększenie zakresu stosowanych technologii,
– Inteligentna Energia – Program dla Europy (Intelligent Energy Europe
Programme, IEE) obejmuje działania poprawiające efektywność energetyczną oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promuje
nowe i odnawialne źródła energii oraz wspiera dywersyfikację jej źródeł.
Środki finansowe zaplanowane na realizację programu ramowego sięgają 3,6 mld euro, z czego ok. 60% środków zostanie przeznaczone na realizację programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności, a po ok. 20%
środków zostanie przeznaczonych na pozostałe programy.
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises) jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej głównym celem jest umożliwienie optymalnego wykorzystania
środków przeznaczonych na wsparcie sektora MSP w ramach funduszy
strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego) przez kraje członkowskie i regiony.
Inicjatywa ma pomóc przezwyciężyć trudności w pozyskaniu środków finansowych, w szczególności przez zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych
innowacyjnych form finansowania dla sektora MSP. Inicjatywa umożliwia
państwom członkowskim i regionom przeznaczenie części środków pochodzących z funduszy strukturalnych na stworzenie grupy instrumentów
finansowych dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.
Inicjatywa JEREMIE jest komplementarna z innymi unijnymi programami wsparcia dla sektora MSP, w szczególności z Programem Ramowym
na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).
147
Anna Zygierewicz
Wsparcie przedsiębiorstw w latach 2004–2006
(wybrane zagadnienia)
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw
Najważniejszym programem oferującym wsparcie na rzecz rozwoju
przedsiębiorstw i ich otoczenia w Polsce w latach 2004–2006 był Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. SPO
WKP oparty był na dwóch priorytetach:
Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przez
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu – aby ułatwić funkcjonowanie
przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego przez
wspieranie instytucji otoczenia biznesu dostarczających usługi dla biznesu. Pomoc obejmowała m.in. pobudzanie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu, ułatwienie możliwości finansowania
inwestycji, rozwój przedsiębiorczości przez wzmocnienie powiązań między
sektorem B+R a przedsiębiorstwami, zwiększanie sprawności wdrażania
i komercjalizacji innowacji, w tym transfer technologii.
Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw – którego celem
było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przez inwestycje poprawiające ich poziom technologiczny i organizacyjny, jak również inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz
dostarczanie wysokiej jakości usług doradczych. Pomoc obejmowała zwiększenie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki inwestycjom w wiedzę, tworzeniu nowych
miejsc pracy, podniesieniu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz
dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów prawodawstwa unijnego.
Wartość pomocy wspólnotowej dla działań realizowanych w ramach
priorytetu 1 wyniosła blisko 509 mln euro (w cenach z 2004 r.), a dla działań realizowanych w ramach priorytetu 2 – 722 mln euro.
Zainteresowanie beneficjentów korzystaniem z oferowanego wsparcia
finansowego było różne w poszczególnych działaniach. Najlepiej pod tym
względem wypadło działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających
działalność przedsiębiorstw (91% wykorzystania środków), 1.2. Poprawa
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz.U. nr 140, poz. 991).
148
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (89%)
oraz 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
inwestycje (82%). Gorzej sytuacja wygląda w stosunku do działania 1.5.
Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych
on-line (42%) i działania 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (47%)10.
Różny był też poziom wnioskowanej przez przedsiębiorców pomocy,
a tym samym możliwy do realizacji zakres inwestycji. Z raportu dotyczącego poziomu absorpcji środków w ramach SPO WKP przez MSP wynika, iż
w działaniu 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje 20% średnich przedsiębiorstw złożyło wnioski na maksymalną dopuszczalną wartość dotacji 1,250 mln zł, podczas gdy w przypadku przedsiębiorstw małych 80% wniosków dotyczy dotacji mniejszej
niż 600 tys. zł, a jeśli chodzi o przedsiębiorstwa mikro, to 80% wniosków
dotyczy dotacji mniejszej niż 250 tys. zł11.
Z raportu na temat wpływu realizacji SPO WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw wynika, że program ten miał raczej
umiarkowany wpływ na innowacyjność w skali całej gospodarki, jednak
oddziaływał on silnie (i w kierunku pozytywnym) na przedsiębiorców –
beneficjentów wsparcia12. Znaczący wpływ na innowacyjność miało m.in.
wspieranie tworzenia tzw. parków przemysłowych i technologicznych oraz
przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, polegających na utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego
procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Realizacja SPO WKP od strony formalnej przebiegała pozytywnie. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli wsparcia udzielonego małym
i średnim przedsiębiorstwom w ramach działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje stwierdziła, że
Informacje przedstawione w czasie XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego
SPO WKP, 20 marca 2008 r., Warszawa.
11 Raport końcowy. Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006, Warszawa 2007, www.konkurencyjnosc.gov.pl
12 Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, PAG Uniconsult, Warszawa 2008, www.konkurencyjnosc.gov.pl
10 149
Anna Zygierewicz
wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili dobre – w rozumieniu obowiązujących w SPO WKP kryteriów oceny – projekty inwestycyjne, otrzymali
wsparcie finansowe bądź jego zapewnienie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa13.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Drugim ważnym programem wspierającym rozwój przedsiębiorstw
był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006
(ZPORR). Program został oparty na trzech priorytetach ukierunkowanych
na rozwój infrastruktury, rozwój potencjału ludzkiego i rozwój przedsiębiorstw przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności regionów:
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Celem priorytetu był wzrost atrakcyjności wszystkich regionów, głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę,
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Celem priorytetu było stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich
na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach.
Priorytet 3: Rozwój lokalny. Celem priorytetu była aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich
w procesy rozwojowe kraju i Europy, m.in. przez tworzenie przyjaznego
środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw, zwiększanie atrakcyjności
obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych
wspieranie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób
wpływały na ekonomiczną i społeczną aktywność terenów je otaczających.
Wartość pomocy wspólnotowej dla działań realizowanych w ramach
priorytetu 1. wyniosła blisko 1,8 mld euro, dla działań realizowanych w ramach priorytetu 2. – 439 mln euro, a dla działań realizowanych w ramach
priorytetu 3. – 728 mln euro .
Z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczących wdrażania działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, wynika,
że oferowane wsparcie cieszyło się dużym zainteresowaniem potencjalnych
beneficjentów14. Projekty realizowane w ramach działania 2.6. ZPORR zaliczane są do tzw. projektów miękkich, czyli skierowanych nie na inwestycje,
13 Informacja o wynikach kontroli wsparcia inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie realizacji Działania 2.3 SPOWKP, NIK, Warszawa, marzec 2008 r.
14 „
Biuletyn ZPORR” 2008, nr 2(14), www.zporr.gov.pl [dostęp: 10 sierpnia 2008 r.].
150
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
a na zwiększenie idei innowacyjności, przekazanie wiedzy i informacji, realizację badań, inicjowanie i rozwój współpracy wielu środowisk oraz poprawę
jakości zasobów ludzkich. Na realizację działania 2.6. przeznaczono ok. 158,6
mln zł. Potencjalni beneficjenci złożyli wnioski na łączną kwotę 398,6 mln zł
(251,41% środków). Na mocy podpisanych umów wsparcie wyniosło 165,7
mln zł (104,47% środków). Od początku realizacji programu zawartych zostało 371 umów o dofinansowanie realizacji projektu. Najwięcej umów podpisano w województwach: lubelskim (42), podkarpackim (39) oraz wielkopolskim (34), a najmniej w łódzkim (11), podlaskim (14) oraz opolskim (15).
Z raportu dotyczącego analizy wpływu wsparcia udzielonego w ramach
działania 3.4. na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw wynika,
że 86,4% firm, które uzyskały pomoc, zwiększyła się liczba pracowników,
a 61% firm odnotowało zwiększenie osiąganych przychodów15. W ramach
działania 3.4. mikroprzedsiębiorstwa mogły korzystać z dwojakiego rodzaju pomocy: wsparcia inwestycyjnego oraz specjalistycznych usług doradczych. Pierwszy rodzaj wsparcia cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem mikroprzedsiębiorców. Tylko 2,4% wszystkich projektów
uwzględnionych w badaniu to projekty, gdzie mikroprzedsiębiorstwa korzystały ze specjalistycznych usług doradczych.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Programem wspierającym realizację tzw. działań miękkich przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstw był Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Celem SPO RZL była budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.
Był on realizowane przez dwa priorytety:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej
i społecznej. Celem priorytetu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy.
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Wsparcie udzielane było na działania przyczyniające się do rozszerzania dostępu do edukacji i poprawy jej poziomu, włączania w proces edukacji technologii in15 Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Raport końcowy, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”, Poznań, 2007,
www.zporr.gov.pl/Publikacje [dostęp: 10 sierpnia 2008 r.].
151
Anna Zygierewicz
formacyjnych i komunikacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników,
promocji edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocji elastycznych
form pracy oraz poprawy jakości pracy administracji publicznej poprzez
zapewnienie odpowiednich szkoleń.
Z raportu dotyczącego wykorzystania środków na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w przedsiębiorstwach (w ramach działania 2.3.) wynika, że oferowane dofinansowanie było silnym impulsem dla mikroprzedsiębiorstw do skierowania na szkolenie swoich pracowników16. Firmy sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły 90,2% ogółu firm korzystających ze wsparcia. Choć jedynie niecałe 10% firm korzystających ze wsparcia były to firmy duże, pod względem liczby kierowanych na szkolenia pracowników, beneficjentami pomocy aż w 36,8% przypadkach byli pracownicy firm
dużych. Wśród mikroprzedsiębiorstw korzystających ze wsparcia było 41%
firm, które nie korzystały z innych szkoleń przynajmniej od 2005 r. i szkolenia
te było dla nich pierwszymi, przynajmniej w tym okresie. Dla porównania,
z innych szkoleń nie korzystało też wcześniej 20% firm małych, 13% firm średnich i tylko 6% firm dużych. Z raportu wynika także, że występowało znaczne
zróżnicowanie pomiędzy województwami w liczbie składanych wniosków.
Rozpiętość sięgała od 29 wniosków (woj. lubuskie) do 1131 wniosków (woj.
mazowieckie). Z informacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, iż głównymi beneficjentami wsparcia w działaniu 2.3. były mikroprzedsiębiorstwa17. Stanowiły one 63,4% beneficjentów. Przedsiębiorstwa małe (do
49 pracowników) stanowiły 23,9% beneficjentów, 10,3% stanowiły przedsiębiorstwa średnie (50–250 pracowników), a przedsiębiorstwa duże (powyżej
250 pracowników) stanowiły zaledwie 2,4% beneficjentów.
Podsumowanie
Rozwój przedsiębiorstw oraz ich otoczenia jest priorytetem wykorzystania środków unijnych w Polsce w latach 2007–2013. Znacząca część
przyznanych Polsce środków wspólnotowych zostanie przeznaczona na
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych
w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006. Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Pentor Research International SA, Warszawa 2007.
17 Konkurencyjni i z wiedzą. Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki, Materiały konferencyjne, www.mrr.gov.pl [dostęp 10 sierpnia 2008 r.].
16 152
Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE
podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Koordynacja działań prowadzona będzie zarówno na poziomie centralnym,
jak i regionalnym, co przyczynić się powinno do lepszego wykorzystania
środków pomocowych.
W latach 2004–2006 zainteresowanie przedsiębiorców i ich otoczenia
korzystaniem ze środków unijnych było wysokie. Przełożyło się ono na realizację dobrych projektów. Jak wynika z raportów podsumowujących wdrażanie programów operacyjnych, nawet jeżeli realizacja tych projektów nie
przyniosła znaczących rezultatów na poziomie całego kraju, to przyniosła
wymierne korzyści uczestniczącym w nim przedsiębiorstwom, wyrażające
się m.in. wzrostem liczby zatrudnionych, zmianami w technikach produkcji czy organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Pełne dane dotyczące wykorzystania środków w latach 2004–2006 dostępne będą dopiero w 2009 r., ze
względu na to, że finansowanie działań może odbywać się do końca 2008 r.
W latach 2007–2013 nie tylko skala dostępnych środków będzie większa, ale też zwiększy się rola regionów w decydowaniu o wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. To województwa, przygotowując regionalne programy
operacyjne, decydowały, co jest priorytetem ich rozwoju oraz kto i na co
może otrzymać wsparcie. Należy mieć nadzieję, że zainteresowanie przedsiębiorców i ich otoczenia korzystaniem ze środków unijnych będzie wyższe niż w latach 2004–2006. Nadzieje te znajdują poparcie w najnowszych
danych, z których wynika, iż obecnie prowadzone nabory wniosków o dofinansowanie projektów cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych
beneficjentów.
Bibliografia
Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Raport końcowy, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”, Poznań 2007.
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3. schemat a) SPO RZL 2004–2006. Raport
końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Pentor Research International SA, Warszawa 2007.
Informacja o wynikach kontroli wsparcia inwestycyjnego ze środków Unii
Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie realizacji
Działania 2.3. SPOWKP, NIK, Warszawa, marzec 2008 r.
153
Anna Zygierewicz
Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004–2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, PAG Uniconsult, Warszawa 2008.
www.mrr.gov.pl
www.intereg.gov.pl
www.kbn.gov.pl
www.ukie.gov.pl
www.europa.eu
www.funduszestrukturalne.gov.pl
154
Jolanta Adamiec
Kobiety jako przedsiębiorcy
Wstęp
W krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w latach 80.
i 90. XX wieku nastąpił szybki wzrost udziału kobiet w gronie przedsiębiorców. Liczba nowych przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety rośnie
szczególnie od połowy lat 90. Nadal jednak liczba kobiet wśród właścicieli
przedsiębiorstw wynosi średnio około 30%, choć występują znaczące różnice
pomiędzy poszczególnymi państwami. Coraz powszechniejsze są więc głosy,
że ten aspekt życia społeczno-gospodarczego wymaga pogłębionej analizy
i podjęcia stosownych działań zarówno w poszczególnych krajach, jak i na
szczeblu ponadnarodowym (zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej).
Transformacja polityczna i gospodarcza zapoczątkowana w latach 90.
XX wieku w Europie Środkowej uaktywniła kobiety jako przedsiębiorców
również w tej części naszego kontynentu. Proces ten przebiega tutaj znacznie szybciej niż w Europie Zachodniej, stymulowany z jednej strony przez
ogólne mechanizmy transformacji zachodzące w całej gospodarce, z drugiej strony przez gwałtowne przeobrażenia rynku pracy wywołane zmianą
systemu gospodarczego. Pierwszy z tych czynników przejawia się gwałtownym wzrostem ogólnej liczby małych i średnich przedsiębiorstw (w dużej
mierze firm jednoosobowych). Drugi związany jest z faktem, że w sytuacji
wysokiego bezrobocia kobietom niejednokrotnie łatwiej jest podjąć samo155
Jolanta Adamiec
dzielną działalność gospodarczą niż konkurować na rynku pracy z mężczyznami.
W Polsce w 2005 r. udział kobiet wśród przedsiębiorców wyniósł 38,1%,
co daje nam pierwsze miejsce w gronie państw europejskich. Przy czym
aktywność kobiet w tym obszarze jest wyraźnie wyższa niż aktywność mężczyzn. Między rokiem 1990 a rokiem 2005 liczba kobiet pracujących na
własny rachunek wzrosła o ponad 50% (z 328,5 tys. do 503,1 tys.), podczas gdy liczba mężczyzn przedsiębiorców spadła z 965,7 tys. w 1990 r. do
817,9 tys. w 2005 r.. Nie znaczy to jednak, że sytuacja kobiet podejmujących działalność gospodarczą jest idealna i nie wymaga zainteresowania ze
strony instytucji państwa.
Miejsce przedsiębiorstw zakładanych
przez kobiety w gospodarce
Udział kobiet w gronie przedsiębiorców jest mocno zróżnicowany w poszczególnych krajach zarówno pod względem skali ich zaangażowania, jak
i typów przedsiębiorstw zakładanych i prowadzonych przez kobiety. Generalnie, kraje o zbliżonym poziomie PKB charakteryzuje podobny model kobiecej przedsiębiorczości. Nadal jednak dają się zauważyć regionalne
i kulturowe różnice.
Najnowsze badania tego zjawiska przeprowadził Światowy Monitor
Przedsiębiorczości (GEM) – niezależne konsorcjum badawcze prowadzące
analizy przedsiębiorczości w skali światowej. W opublikowanym w maju br. raporcie o przedsiębiorczości badaniem objęto 41 państw, reprezentujących łącznie ponad 70% ludności świata oraz 93% światowego PKB
w 2007 r. Zostały one podzielone na trzy grupy w zależności od poziomu
dochodu narodowego oraz różnic kulturowo-regionalnych:
– kraje Europy i Azji o średnim dochodzie, m.in. Węgry, Łotwa, Serbia, Turcja (Polska nie została objęta badaniem),
E. Lisowska, Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie, „Nowe Życie Gospodarcze” z dn. 26 listopada 2006 r.
Obliczenia własne na podstawie: Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007.
http://www.gemconsortium.org/
E. Allen, A. Elam, N. Langowitz, M. Dean, Global Entrepreneurship Monitor 2007:
Report on Women and Entrepreneurship, Center for Women’s Leadership, Babson College, 2008. Dane przywołane w kolejnych akapitach pochodzą z tego raportu.
156
Kobiety jako przedsiębiorcy
– kraje Ameryki Łacińskiej o niskim i średnim dochodzie, m.in. Brazylia, Chile, Peru,
– kraje o wysokim dochodzie – większość krajów Europy Zachodniej
oraz USA, Japonia, Izrael.
Co do zasady, w krajach o niskim i średnim dochodzie skłonność do
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej jest wyższa niż tam,
gdzie PKB jest wysokie. Najwyższą aktywność przejawiają mieszkańcy
Ameryki Łacińskiej, gdzie średnio 21% osób aktywnych zawodowo jest
właścicielami przedsiębiorstw, wobec 12,2% w azjatyckich i europejskich
krajach o średnich dochodach i 7,9% w krajach o wysokich dochodach.
Wszędzie zauważalna jest wyraźna różnica w skłonności do zakładania
i prowadzenia własnych przedsiębiorstw między kobietami a mężczyznami;
paradoksalnie, jest ona tym większa, im wyższy jest poziom rozwoju danego kraju. Ciekawymi wyjątkami są Brazylia, Peru, Tajlandia i Japonia, gdzie
wśród nowo zakładanych przedsiębiorstw udział kobiet jest niemal równy,
a nawet wyższy w porównaniu z udziałem mężczyzn. Poza tymi czterema
państwami obecność kobiet wśród właścicieli zarówno nowo powstających,
jak i już działających na rynku przedsiębiorstw jest zdecydowanie niższa
niż obecność mężczyzn. W grupie krajów o wysokim PKB różnica jest niemal dwukrotna (średnio dla całej grupy), choć w poszczególnych krajach
może być nawet wyższa. Podobne proporcje charaktery­zują kraje Europy i Azji o średnim dochodzie; w takich państwach, jak Węgry, Słowenia,
Turcja, udział kobiet wśród przedsiębiorców jest dwu- a nawet trzykrotnie
niższy niż mężczyzn i dotyczy to w równej mierze przedsiębiorstw nowo
zakładanych, jak i już funkcjonujących. Z kolei w krajach Ameryki Łacińskiej o niskim i średnim dochodzie udział kobiet wśród nowo powstających
W Brazylii 12,73% mężczyzn i 12,71% kobiet jest właścicielami nowo powstałych
przedsiębiorstw (obecnych na rynku krócej niż 42 miesiące). W pozostałych wymienionych
wyżej krajach dane te wynoszą odpowiednio: Peru – 25,74% mężczyzn i 26,06% kobiet, Tajlandia – 25,95% mężczyzn i 27,78% kobiet, Japonia – 3,47% mężczyzn i 5,22% kobiet.
We Włoszech 15,56% mężczyzn jest właścicielami przedsiębiorstw w porównaniu
z 5,45% kobiet; dla Wielkiej Brytanii liczby te wynoszą odpowiednio: 15,0% i 6,15%,
a dla Norwegii: 16,79% i 7,78%.
Na Węgrzech 4,52% kobiet jest właścicielkami nowo zakładanych przedsiębiorstw, wobec 9,29% mężczyzn (dla całości przedsiębiorstw dane te wynoszą odpowiednio: 8,33% – kobiety i 15,17% – mężczyźni); w Słowenii 2,68% kobiet jest właścicielkami nowo zakładanych przedsiębiorstw, wobec 6,84% mężczyzn (dla całości
przedsiębiorstw: 4,99% – kobiety i 13,69% – mężczyźni), a w Turcji 2,41% kobiet jest
157
Jolanta Adamiec
przedsiębiorstw jest bliski udziałowi mężczyzn, lecz rozpiętość między nimi
dramatycznie rośnie w przypadku przedsiębiorstw obecnych w gospodarce
dłużej niż trzy i pół roku.
Wskazuje to na inną prawidłowość występującą w tej ostatniej grupie
państw: stabilność i zdolność do utrzymania się na rynku przedsiębiorstw
zakładanych przez kobiety jest wyraźnie niższa niż przedsiębiorstw zakładanych przez mężczyzn. Zjawisko to pojawia się w krajach o wysokim dochodzie, gdzie prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku powyżej 42
miesięcy jest takie samo dla mężczyzn, jak i dla kobiet.
Przedsiębiorstwa zakładane przez kobiety działają we wszystkich sektorach gospodarki, aczkolwiek najczęściej są to obszary związane z usługami
dla konsumentów (ok. 60% przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety),
zwłaszcza w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie prawie 75% przedsiębiorstw
zakładanych przez kobiety lokowanych jest w tym obszarze. Najrzadziej
kobiety przedsiębiorcy wybierają przemysł wydobywczy (ok. 5% przedsiębiorstw zakłada­nych przez kobie­ty). Ciekawa różnica między poszczególnymi grupami państw zauważalna jest w przypadku usług biznesowych: są
one istotną sferą zainteresowań kobiet przedsiębiorców w krajach o wysokich dochodach (blisko 30% przedsiębiorstw zakładanych przez kobie­ty),
a mają niewielkie znaczenie w krajach o niskich i średnich dochodach zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Europie i Azji (ok. 8% przedsiębiorstw
zakładanych przez kobie­ty).
Według danych dostępnych dla Polski udział kobiet pracujących na
własny rachunek (poza rolnictwem) systematycznie rośnie: w stosunku do
ogółu pracujących było ich w 1990 r. jedynie 4,4%, podczas gdy w 1995 r. już
ponad 7%, a w 2005 r. – 8,5%. W całym okresie transformacji liczba kobiet
pracujących na własny rachunek rośnie wyraźnie szybciej niż liczba mężczyzn (odpowiednio 170,9% i 104,3%)10. Stosunkowo wysoki na tle innych
państw europejskich udział kobiet wśród osób samozatrudnionych tłumawłaścicielkami nowo zakładanych przedsiębiorstw, wobec 8,65% mężczyzn (dla całości
przedsiębiorstw: 3,73% – kobiety i 18,12% – mężczyźni).
W Argentynie wśród nowo zakładanych przedsiębiorstw udział kobiet wynosi
11,34% wobec 17,52% mężczyzn, podczas, gdy wśród przedsiębiorstw ustabilizowanych
obecnych jest 4,16% kobiet i 15,75% mężczyzn. Dla Kolumbii analogiczne dane wynoszą: 18,77% i 26,91% oraz 7,84% i 15,49%.
Obliczenia własne na podstawie: Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007; E. Lisowska, Polki są najbardziej przedsiębiorcze, op. cit.
10 W 1998 r. liczba kobiet pracujących na własny rachunek poza rolnictwem była
blisko pięciokrotnie wyższa niż w 1985 r., podczas gdy mężczyzn tylko dwukrotnie.
158
Kobiety jako przedsiębiorcy
czony jest trudną sytuacją na rynku pracy i słabszą pozycją kobiet, które
przegrywają z mężczyznami w konkurencji do dostępu do zatrudnienia.
Firmy zakładane przez kobiety lokowane są zazwyczaj w handlu i usługach niematerialnych. Blisko 45% kobiet pracujących na własny rachunek
(poza rolnictwem) aktywnych jest właśnie w tych dziedzinach oraz w szeroko rozumianych usługach biznesowych (obsługa nieruchomości i firm, pośrednictwo finansowe, usługi hotelarskie itp.), gdzie aktywnych jest prawie
30% kobiet pracujących na własny rachunek. Handel i naprawy jest również
jedyną dziedziną działalności, gdzie liczba kobiet pracujących na własny
rachunek przewyższa liczbę mężczyzn (w 2005 r. 52,4% ogółu przedsiębiorstw w tej branży stanowiły przedsiębiorstwa należące do kobiet).
Motywacje i problemy kobiet podejmujących
działalność gospodarczą
Badania przeprowadzone w Polsce11 wskazują, że przyczyny podjęcia
własnej działalności gospodarczej są podobne dla kobiet i dla mężczyzn.
Wśród najważniejszych powodów wymieniają oni: niezależność i samodzielność w kierowaniu swoim życiem i realizowaniu własnych celów,
możliwość pełniejszego wykorzystania własnego potencjału, umiejętności
i osobistej kreatywności; ograniczone możliwości awansu zawodowego
w miejscu zatrudnienia oraz zagrożenie bezrobociem bądź też niemożność
znalezienia pracy w przypadku osób bezrobotnych. Podobne są również bariery, na jakie wskazują przedsiębiorcy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni12:
niestabilny i nieprzejrzysty system podatkowy, wysokie pozapłacowe koszty
pracy i nieelastyczne prawo pracy, czasochłonne i kosztowne procedury administracyjne. W przypadku zakładania firmy dochodzą jeszcze takie trudności, jak niedostateczna wiedza o procedurach zakładania i prowadzenia
firmy, brak znajomości zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu
i mechanizmami gospodarczymi (marketing, zarządzanie, finanse).
Dodatkowo jednak kobiety narażone są na stereotypy kulturowe i społeczne, związane z nadal powszechnym poglądem, że: kobiety są mniej niż
11 Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, B. Balcerzak-Paradowska
(red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
12 Regularne badania na ten temat prowadzi PKPP Lewiatan, publikując coroczne
raporty Monitoring kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2007_12/ raport_pl_web_pdf [dostęp: 10 lipca 2008 r.].
159
Jolanta Adamiec
mężczyźni predestynowane do zarządzania i kreatywnego udziału w gospodarczym życiu kraju ze względu na to, że muszą wypełniać funkcje macierzyńskie13. Pogląd ten przyzwala kobiecie na osiąganie sukcesów w życiu
zawodowym, pod warunkiem że nie odbywa się to kosztem obowiązków
rodzinnych, za które kobieta przede wszystkim powinna czuć się odpowiedzialna. Z tego właśnie względu kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni występują na rynku pracy jako członkowie rodziny wspomagający
głównego właściciela; rzadziej natomiast są wiodącymi podmiotami w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Badania przeprowadzone w 2001 r. przez IPSOS-Demoskop na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)14 dostarczają konkretnych
danych liczbowych, pozwalających na wgląd w motywacje i bariery charakterystyczne dla przedsiębiorstw zakładanych i prowadzonych przez kobiety.
Wśród kobiet przedsiębiorców najczęstszym motywem skłaniającym
do podjęcia własnej działalności jest „brak innej możliwości zarabiania na
życie” (41% odpowiedzi udzielonych przez kobiety w porównaniu z 30%
respondentów mężczyzn). Bez wątpienia wiąże się to bezpośrednio ze zjawiskiem bezrobocia, dotykającym kobiety w większym stopniu i w sposób
bardziej długotrwały niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn. Co więcej,
34% kobiet wskazuje wprost bezrobocie jako powód założenia własnej firmy (w porównaniu z 26% mężczyzn). Pocieszający jest fakt, że ponad jedna
trzecia (36%) respondentek przyznaje, że jednym z motywów decydujących
o założeniu własnej firmy były „sprzyjające okoliczności na rynku”. Nadal
jednak jest to dla kobiet znacznie mniej wyraźna motywacja niż dla mężczyzn, wśród których aż 42% wskazało na ten powód.
PARP zbadał również tzw. czynniki wewnętrzne skłaniające do założenia
firmy. Najczęściej wymieniane w tym przypadku, zarówno przez kobiety, jak
i przez mężczyzn, są: „dążenie do samodzielności” (58% kobiet i 66% mężczyzn) oraz „potrzeba godziwych zarobków” (49% kobiet i 51% mężczyzn).
Tylko jeden argument z tej grupy jest ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn,
a mianowicie „chęć udowodnienia wartości” (37% kobiet i 33% mężczyzn).
Jednocześnie mężczyźni wskazują więcej barier dla przedsiębiorczości
niż kobiety, aczkolwiek ich hierarchia jest bardzo zbliżona w obu grupach
respondentów. I tak, jako najpoważniejsze bariery wskazywane były: „nad13 E. Lisowska, Udział kobiet w rozwoju sektora prywatnego w Polsce, „Kobieta i Biznes” 1996, nr 2/3.
14 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2000–2001,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
160
Kobiety jako przedsiębiorcy
miar spraw administracyjnych” i „niejasne przepisy” (odpowiednio: 61%
kobiet i 63% mężczyzn oraz 53% kobiet i 53% mężczyzn). Istotnym problemem przy zakładaniu firmy jest także brak kapitału początkowego, trudności w uzyskaniu kredytu (szczególnie dotyczy to osób bezrobotnych) oraz
brak odpowiedniego lokalu. Z kolei dla już funkcjonującej firmy najbardziej
dolegliwe są obciążenia podatkowe (76% kobiet i 73% mężczyzn) i duża
konkurencja (66% kobiet i mężczyzn), podczas gdy trudności administracyjne i niejasne przepisy jeszcze bardziej nabierają znaczenia. Paradoksalnie, na etapie prowadzenia firmy, w odróżnieniu od etapu jej zakładania, to
kobiety wskazują więcej barier utrudniających im działalność.
Szczególną grupę potencjalnych właścicieli firm stanowią osoby bezrobotne. Wbrew pozorom są one jednak zazwyczaj mało skłonne do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W omawianych badaniach taką chęć
zadeklarowało 21% bezrobotnych kobiet i 33% bezrobotnych mężczyzn.
Dla tej grupy osób największą barierę stanowił brak środków finansowych
(86%, w tym 80% kobiet i 91% mężczyzn). Na kolejnych miejscach znalazły
się: „zbyt duże ryzyko” i „lęk przed niepowodzeniem”. Charakterystyczne,
że ta ostatnia przyczyna okazała się wyraźnie istotniejsza w przypadku kobiet (33%) niż mężczyzn (18%), dla których trudniejsze do pokonania były:
„zbyt skomplikowane formalności” (22% mężczyzn wobec 14% kobiet)
oraz „zbyt częste zmiany przepisów” (25% mężczyzn wobec 19% kobiet).
Wspomniane na wstępie stereotypy kulturowe i społeczne wyraźnie uwidaczniają się w poglądzie, że mężczyznom łatwiej jest prowadzić działalność
gospodarczą niż kobietom (uważa tak 30% kobiet i 21% mężczyzn), przy
czym każda z tych grup podaje odmienne argumenty. Dla 33% mężczyzn
powodem są „cechy charakteru, predyspozycje”, podczas gdy kobiety – o ile
podzielają opinię o tym, że męskie cechy charakteru bardziej predysponują
do prowadzenia działalności gospodarczej (28% respondentek) – to jako
główną przyczynę wskazują „większą dyspozycyjność mężczyzn, mniej
obowiązków na nich ciążących” (31% respondentek). Tymczasem jedynie
14% mężczyzn zauważa takie zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn.
Odmienne predyspozycje i uwarunkowania kobiet i mężczyzn jako
przedsiębiorców zauważono także w badaniach porównawczych obejmujących różne kraje o gospodarce rynkowej. Raport dotyczący przedsiębiorców
z trzech grup społecznych, tzn.: osoby młode, kobiety i mniejszości narodowe, przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej15, dowodzi, że podjęcie
15 Study of Young Entrepreneurs, Women Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Entrepreneurs from Ethnic Minorities, badania zrealizowane w 2001 r. przez Centre for
161
Jolanta Adamiec
i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej łączy się dla tych grup
ze specyficznymi trudnościami, m.in. w zgromadzeniu odpowiedniego kapitału, wiedzy i kontaktów, na które nie napotykają pozostali przedsiębiorcy.
Raport został opracowany na podstawie odpowiedzi z 56 organizacji
z 18 państw europejskich (nie było wśród nich Polski), zajmujących się
wsparciem dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Blisko 40%
ankietowanych organizacji wskazało, że kobiety napotykają na większe
problemy w zdobyciu środków na rozpoczęcie działalności, a ponad 30% –
że mają większe kłopoty w sfinansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa niż
przeciętne dla całości małego i średniego biznesu. Część z nich (14 na 56
ankietowanych organizacji) wskazało wprost na fakt dyskryminacyjnego
traktowania kobiet przez przedstawicieli instytucji finansowych.
Raport wskazuje także na większe trudności kobiet w prowadzeniu
biznesu z uwagi na mniejszą wiedzę z zakresu zarządzania, finansów czy
marketingu, częściowo z racji mniejszego niż mężczyźni wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Kobiety identyfikują też pewne specyficzne problemy, na jakie napotykają w swojej działalności, niezauważane przez mężczyzn. Na czołowym miejscu znajduje się problem opieki nad dziećmi oraz
społeczna percepcja kobiety przedsiębiorcy. Ze względu na zróżnicowane
uwarunkowania działalności gospodarczej kobiet i mężczyzn pojawiły się
ostatnio pierwsze działania adresowane właśnie do kobiet przedsiębiorców.
Polityka wspierania kobiet jako przedsiębiorców
Cytowane wyżej dane statystyczne oraz badania socjologiczne wskazują, że kobiety są nie mniej przedsiębiorcze niż mężczyźni, lecz są jednocześnie bardziej ostrożne, mniej skłonne do podejmowania ryzyka, mają
więcej wątpliwości i obaw, czy sobie poradzą. Generalnie, jest im trudniej
niż mężczyznom podjąć decyzję o założeniu własnej firmy. Jednocześnie,
tradycyjne postrzeganie społecznej roli kobiety oraz jej dotychczasowa nieobecność w biznesie sprawiają, że przy próbie podjęcia własnej działalności
kobiety napotykają większe bariery, a przy tym są mniej przygotowane do
sprostania im. Z tego względu w wielu krajach istnieją specjalne programy
skierowane do kobiet, mające na celu promowanie wśród nich przedsiębiorczości i pomaganie w założeniu własnej firmy.
Enterprise and Economic Development Research (CEEDR) z Middlesex University na
zlecenie Komisji Europejskiej, DG Enterprise.
162
Kobiety jako przedsiębiorcy
Najwcześniej działania w tym kierunku zostały podjęte w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1975 r. formalnie powołano Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorców (Association of Women Business Owners – NAWBO16), które stało
się głównym motorem zmiany polityki wobec przedsiębiorczości kobiet w latach 80. i 90. XX wieku. Przełomowy okazał się 1978 r., kiedy to Stowarzyszenie doprowadziło do modyfikacji ustawy o małych przedsiębiorstwach i zastosowania preferencji przy przyznawaniu kontraktów federalnych m.in. dla
małych przedsiębiorstw, których właścicielkami są kobiety17. W tym samym
roku prezydent J. Carter powołał Grupę Zadaniową ds. Kobiet Właścicielek
Przedsiębiorstw (President’s Interagency Task Force on Women’s Business Ownership), a następnie na podstawie jej rekomendacji przyjął dekret wprowadzający „Narodową politykę na rzecz przedsiębiorstw prowadzonych przez
kobiety”18 oraz powołujący Międzyagen­cyjną Komisję ds. Przedsiębiorczości
Kobiet (Interagency Committee on Women’s Business Enterprise) i Biuro ds.
Kobiet Właścicielek Przedsiębiorstw (Office of Women’s Business Ownership
– OWBO) jako organu Agencji ds. Małej Przedsiębiorczości19.
Biuro ds. Kobiet Właścicielek Przedsiębiorstw pełniło początkowo jedynie rolę instytucji promującej interesy kobiet w biznesie. Wkrótce jego rola
została znacznie wzmocniona dzięki ustawie o przedsiębiorstwach będących w posiadaniu kobiet20 z 1988 r., która wskazała Biuro jako wykonawcę
zadań przewidzianych w ustawie i rozszerzyła jego kompetencje. Jednocześnie uzyskało ono środki finansowe z budżetu federalnego na realizację
swoich zadań. Ustawa wskazywała cztery priorytety: dostęp do kredytu,
szkolenia (3-letni program szkoleń i pomocy technicznej dla kobiet przedsiębiorców zaowocował powstaniem centrów przedsiębiorczości kobiet),
reprezentowanie interesów grupowych – powołana została Narodowa Rada
Przedsiębiorczości Kobiet (National Women’s Business Council – NWBC)
jako jednostka niezależnego doradztwa i źródło rekomendacji dla polityki
odnoszącej się do działalności gospodarczej kobiet dla prezydenta, kongrehttp://www.nawbo.org/
Public Law 95-507 z 1978 r., zmieniające Small Business Act z 1953 r.
18 1979 Executive Order 12138 National Women’s Business Enterprise Policy and
National Program for Women’s Business Enterprise.
19 Agencja ds. Małej Przedsiębiorczości (Small Business Agency – SBA), powołana
w 1953 r., jest niezależną agendą rządu federalnego, odpowiedzialną za badania, doradztwo i współtworzenie polityki wobec małej przedsiębiorczości (http://www.sba.gov/aboutsba/index.html).
20 Women’s Business Ownership Act of 25.10.1988.
16 17 163
Jolanta Adamiec
su i administracji federalnej oraz objęcie stałym monitoringiem skali działania podmiotów, w których ponad 51% własności należy do kobiety.
Kolejnym istotnym krokiem wzmacniającym pozycję firm należących do
kobiet była ustawa z 1994 r. o usprawnieniu systemu zakupów federalnych21,
która wprowadziła wymóg zawierania minimum 5% umów z przedsiębiorstwami, których właścicielkami są kobiety. Od 2000 r. skuteczność ustawy
ma wzmacniać zasada „ograniczenia konkurencji” w przetargach organizowanych przez te agendy federalne, które nie osiągają pułapu 5% umów
zawieranych z przedsiębiorstwami, których właścicielkami są kobiety.
W chwili obecnej wspieranie przedsiębiorczości kobiet bazuje na silnej
strukturze trzech współpracujących ze sobą organizacji:
– Biura ds. Kobiet – Właścicielek Przedsiębiorstw, dzięki któremu
powstały pierwsze centra przedsiębiorczości kobiet; obecnie Biuro
koordynuje działalność ponad stu lokalnych centrów oraz prowadzi
programy szkoleniowe i doradcze,
– Centrów Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Business Centers – WBC),
które pomagają w skali lokalnej kobietom, które chcą założyć lub już
prowadzą przedsiębiorstwo,
– Narodowej Rady Przedsiębiorczości Kobiet, która prowadzi własne
badania nad problemami istotnymi z punktu widzenia kobiet przedsiębiorców, upowszechnia znaczenie przedsiębiorczości kobiet dla
gospodarki, pośredniczy w kontaktach między kobietami aktywnymi w biznesie a decydentami politycznymi, stanowi platformę wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów, na jakie
natykają się kobiety przedsiębiorcy.
Dzięki konsekwentnym działaniom tych trzech organizacji przedsiębiorczość kobiet ma w Stanach Zjednoczonych w miarę stabilne podstawy,
choć nie ustają działania w kierunku stałego wzmacniania pozycji kobiet
w środowisku biznesowym.
Silne struktury służące wspieraniu działalności gospodarczej kobiet istnieją
także w Niemczech, gdzie najważniejszą instytucją jest Federalna Agencja dla kobiet zakładających działalność gospodarczą22 (Bundesweiten Gründerinnenagentur – BGA), finansowana wspólnie przez federalne ministerstwa odpowiedzialne
za edukację i badania, rodzinę i kobiety oraz gospodarkę i technologię. Agencja
otrzymuje również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
21 22 164
Federal Acquisition Streamlining Act of 13.10.1994.
http://www.gruenderinnenagentur.de/bga/startseite/index.php
Kobiety jako przedsiębiorcy
Ma ona za zadanie stworzenie lepszej atmosfery dla przedsiębiorczych
kobiet oraz podejmowanie inicjatyw służących wzrostowi liczby przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, ze szczególnym naciskiem na projekty związane z rozwojem technologicznym. Agencja podejmuje liczne zróżnicowane działania, począwszy od doradztwa i szkoleń, poprzez tworzenie
sieci wymiany doświadczeń i współpracy, aż do specyficznego wsparcia
dla kobiet bezrobotnych uruchamiających własną działalność oraz mikrokredyty. W chwili obecnej z Agencją współpracuje 774 ekspertów udzielających konsultacji w rozmaitych dziedzinach, 419 instytucji doradczych
mogących pomóc na różnych etapach prowadzenia biznesu oraz 311 sieci
służących jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia.
Hiszpania jest kolejnym krajem, gdzie znajdziemy rozbudowaną strategię wspierania przedsiębiorczości kobiet. W 1983 r. powstał tu rządowy Instytut ds. Kobiet23 (Instituto de la Mujer). Najważniejsze inicjatywy podjęte
i prowadzone przez Instytut w ostatnich latach to:
– program mikropożyczek realizowany od 2001 r. we współpracy z bankiem oszczędnościowym Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona. Oferuje on kobietom uruchamiającym działalność lub
prowadzącym przedsiębiorstwo pożyczki z górnym limitem finansowym w wysokości 15 tys. euro na korzystnych warunkach i bez
potrzeby dodatkowych zabezpieczeń,
– program mentoringu i wzmacniania pozycji przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Ma on wspomagać prawidłowe wykorzystanie
mikropożyczek i uzyskanie najlepszego możliwego zwrotu z zainwestowanego kapitału; średnio ok. 60% beneficjentek mikropożyczek
korzysta z darmowej pomocy w kierowaniu projektami biznesowymi
na początkowym etapie realizacji, w wypracowaniu strategii ograniczania ryzyka, na jakie narażone są młode firmy, oraz w stabilizowaniu
sytuacji przedsiębiorstwa i poprawie jego pozycji konkurencyjnej,
– uruchomienie platformy internetowej24 dla kobiet przedsiębiorców,
służącej jako miejsce wymiany doświadczeń, dostępu do publikacji, doradztwa oraz negocjowania umów i zawierania kontraktów.
W ramach platformy działa też telewizja internetowa25 poświęcona
tematyce biznesowej, zwłaszcza z punktu widzenia problemów napotykanych przez kobiety.
23 24 25 http://www.mtas.es/mujer/quien/index.html
http://www.soyempresaria.com
http://www.soyempresaria.tv/
165
Jolanta Adamiec
W grudniu 2007 r. Instytut ds. Kobiet opracował „Plan Strategiczny Wyrównywania Szans na lata 2008–2011”26. Dotyczy on wszystkich aspektów
pozycji kobiety w społeczeństwie. Jednym z nich jest pozycja gospodarcza,
w tym także wspieranie przedsiębiorczości kobiecej. Jako działania służące
temu celowi Plan wymienia m.in.: szczególne formy wsparcia finansowego
adresowane do przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, doskonalenie
kompetencji zawodowych kobiet, wspomaganie ich konkurencyjności oraz
możliwości rozwijania działalności w skali międzynarodowej, wzmacnianie
obecności takich przedsiębiorstw w sektorach nowoczesnych technologii,
uświadamianie wkładu wnoszonego przez przedsiębiorstwa prowadzone
przez kobiety do ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,
pomoc w rozwijaniu sieci współpracy kobiet przedsiębiorców, jak również
w zwiększaniu ich udziału w ogólnych stowarzysze­niach przedsiębiorców
i grup zawodowych.
Promocja przedsiębiorczości wśród kobiet jest również elementem polityki realizowanej na poziomie Unii Europejskiej, czego zinstytucjonalizowaną formę stanowi Europejska Sieć Promocji Przedsiębiorczości Kobiet (European Network to Promote Women’s Entrepreneurschip – WES27),
stworzona przez Komisję w 2000 r. Do sieci należą przedstawiciele rządów
oraz instytucji odpowiedzialnych za promocję przedsiębiorczości kobiet ze
wszystkich krajów członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii i Turcji. Służą oni doradztwem i informacją, ułatwiają nawiązywanie kontaktów oraz
pomagają w rozpowszechnianiu dobrych praktyk. Raz do roku powstaje
raport prezentujący działania podejmowane przez rządy w celu promowania przedsiębiorczości kobiet28.
Najnowszą inicjatywą w tym obszarze jest, powołany staraniem Komisji,
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn29 z siedzibą w Wilnie.
Jego zadaniem ma być prowadzenie bieżących badań nad zróżnicowaniem
sytuacji społeczno-ekonomicznej w zależności od płci oraz rozwijanie narzędzi metodolo­gicznych i strategii działania na rzecz równouprawnie­nia.
Będzie on również odpowiedzialny za koordynowanie Europejskiej Sieci
Plan Estrategico de Igualdad Oportunidades (2008–2011), http://www.mtas.es/
mujer/novedades/docs/ Plan_estrategico_final.pdf [dostęp: 9 kwietnia 2008 r.].
27 http://europa.eu.int/comm/entreprise/entrepreneurship/craft/craft-women/wes.htm
28 Najnowszy raport opublikowany był w grudniu 2007 r., http://ec.europa.eu/ enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/documents/wes_activities_report_2006_
en.pdf [dostęp: 15 lipca 2008 r.].
29 COM(2005) 81.
26 166
Kobiety jako przedsiębiorcy
na rzecz Równości Płci. Na lata 2007–2013 na finansowanie działalności
Instytutu przewidziano 52,5 mln euro. W skład zarządu Instytutu wchodzi
18 przedstawicieli państw członkowskich; państwa reprezentowane są rotacyjnie w 3-letnich kadencjach. Zarząd decyduje o programie prac i budżecie oraz wybiera dyrektora.
Nacisk na politykę wyrównywania szans dla kobiet stosowany jest we
wszystkich programach finansowanych przez Unię Europejską. Zasada niedyskryminacji została wprowadzona jako istotna część Polityki Spójności
w 1994 r. i od tamtej pory jest ona nieodłącznym wymogiem wszystkich
programów realizowanych z funduszy struktural­nych. Najszersze możliwości promocji udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym oferują
programy Europejskiego Funduszu Społecz­nego (EFS), w którym równość
szans mężczyzn i kobiet jest jednym z czterech priorytetów objętych finansowaniem. Realizacji tego priorytetu – prócz takich działań, jak dostęp do
edukacji czy rozwijanie systemów opieki nad dzieckiem – ma służyć promowanie samodzielnej aktywności ekonomicznej kobiet, np. wsparcie przy
uruchamianiu własnej działalności (business start up).
Działania ze strony Unii Europejskiej sprawiły, że także w Polsce polityka
wspierania przedsiębiorczości kobiet stopniowo nabiera kształtów. Od stycznia 2006 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej istnieje Departament
ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji (DKR), który koordynuje działania związane z poprawą statusu kobiet i rodziny w społeczeństwie
(zgodnie z dyrektywą 2002/73/WE). Pierwsze projekty odnoszące się do
przedsiębiorczości kobiet zrealizowane przez Departament miały charakter
głównie informacyjno-promocyjny. I tak, pod koniec 2007 r. przeprowadzona została kampania społeczna w telewizji i na bilbordach, prezentująca
przykłady kobiet prowadzących z sukcesem własny biznes. W ramach tego
samego projektu uruchomiona została na okres kilku miesięcy bezpłatna infolinia oraz portal internetowy30, służące informacjami (z udziałem ekspertów) na temat m.in. tego, jakie są formy działalności gospodarczej; w które
z nich z jakich powodów warto się angażować; skąd brać pieniądze i knowhow; jak stworzyć biznesplan; jak uporać się z przeszkodami w najbliższym
otoczeniu związanymi z własną aktywnością zawodową; jak reklamować
firmę, a także jak przełamywać osobiste bariery i zahamowania.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada również za wdrażanie Programu Unijnego PROGRESS zaplanowanego w ramach „Nowej
Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013”. W sekcji
30 www.przedsiebiorczakobieta.pl
167
Jolanta Adamiec
5 tego Programu „Równość płci” przewidziane są działania wspierające
efektywne wdrażanie zasady równości płci przez m.in.: badania aktualnej
sytuacji i analizy skuteczności istniejących przepisów, polityk i praktyk; organizowanie szkoleń i współpracę sieciową wyspecjalizowanych organów
zajmujących się równouprawnieniem; upowszechnianie informacji i promowanie dyskusji na temat głównych wyzwań i kwestii politycznych związanych z równością płci itp. W całym okresie na działania te przewidziano
prawie 90 mln euro do rozdysponowania w wyniku przetargów i konkursów otwartych dla podmiotów ze wszystkich krajów członkowskich UE.
Istotnym elementem działań Ministerstwa dotyczących statusu kobiet
są prace nad ustawą o równym traktowaniu, która ma zakończyć proces
implementacji unijnego prawa antydyskryminacyjnego31. Jak sama nazwa
wskazuje, ustawa ma jedynie przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym w różnych obszarach życia społecznego. Nie obejmuje natomiast
działań promocyjnych, a tym bardziej nie uwzględnia szczególnej sytuacji
kobiet podejmujących samodzielną działalność gospodarczą.
Wnioski i implikacje dla polityki
społeczno-gospodarczej
Pomimo rozmaitych programów promocyjnych i systematycznego
wdrażania polityki równouprawnienia nadal trwa dyskusja nad skutecznymi kierunkami działań pozwalających na wprowadzenie na rynki pracy
większej liczby kobiet. Konieczność ta wynika z wielu przyczyn. Do najważniejszych powodów szerszego uaktywnienia zawodowego kobiet, w tym
wspierania ich indywidualnej przedsiębiorczości, należą: niewystarczająca
liczba wykwalifikowanych mężczyzn, konieczność uaktywnienia całego potencjału społecznego dla sprostania konkurencyjności międzynarodowej,
wykorzystanie specyficznych umiejętności kobiet (zdolność do integrowania ludzi i pracy zespołowej, elastyczność, umiejętność znoszenia porażek)
w budowaniu harmonijnego środowiska pracy.
Przytoczone przykłady dowodzą, że inicjatywy służące wsparciu kobiet
w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego oraz stymulowania kobiecej
przedsiębiorczości są istotnym elementem polityki Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej. Także w Polsce zaczęto dostrzegać ważną rolę kobiet
31 W dniu 23 października 2008 r. Komitet Rady Ministrów odesłał projekt do Ministerstwa w celu dalszych uzgodnień z innymi resortami.
168
Kobiety jako przedsiębiorcy
jako podmiotów gospodarczych. Niewątpliwie przyczyniła się do tego
obecność Polski w UE, w której kwestie równouprawnienia i wzmacniania
pozycji kobiet w różnych obszarach życia społecznego, politycznego i ekonomicznego są jednym z czołowych tematów. Robimy jednak na tej drodze
dopiero pierwsze kroki polegające głównie na podnoszeniu świadomości
i przełamywaniu stereotypów poprzez działania informacyjne i promocyjne. Wskaźniki zatrudnienia kobiet w Polsce wciąż należą do najniższych
w Europie, podczas gdy poziom bezrobocia – do najwyższych. W roku 2005
wskaźnik zatrudnienia dla kobiet wynosił 39%, a stopa bezrobocia kobiet –
ponad 18%. Kobiety mają trudności ze znalezieniem pracy, bo ubywa pracy
biurowej i administracyjnej.
Dla prawdziwej promocji przedsiębiorczości kobiet konieczne są działania intensywniejsze niż te podejmowane dotychczas. Kluczowe w tym
kontekście jest wsparcie finansowe. Jak bowiem wskazują cytowane wyżej
badania, to właśnie niedostatek środków finansowych i brak doświadczenia
są głównymi przeszkodami do podjęcia samodzielnej działalności. Preferencje kredytowe, mikropożyczki, pomoc ekspercka, wsparcie dla tworzenia sieci nastawionych na wymianę doświadczeń między kobietami aktywnymi zawodowo są tymi kierunkami, które mogłyby realnie przyczynić się
do szerszej obecności kobiet w gronie przedsiębiorców.
Politykę tę w szerszym kontekście umieszczono w sprawozdaniu Komisji Europejskiej na temat równości kobiet i mężczyzn ze stycznia 2008 r.32.
Wskazuje się tam cztery osie strategii równouprawnienia, w której realizację powinny zaangażować się wszystkie rządy europejskie:
1) Dbałość o warunki pracy sprzyjające jednakowej niezależności ekonomicznej, czemu służyć mają m.in.: elastyczna organizacja pracy,
pozwalająca na lepsze godzenie życia zawodowego i prywatnego, tak
przez mężczyzn, jak i przez kobiety, oraz szkolenia zawodowe, zapewniające perspektywy rozwoju i zrównoważoną reprezentację obu
płci na stanowiskach kierowniczych.
2) Rozwój usług wysokiej jakości umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego zarówno pod względem dostępności tych
usług, jak i ich jakości wspieranej szkoleniem personelu oraz dowartościowaniem tych miejsc pracy.
32 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat równości kobiet i mężczyzn,
COM(2008) 10, Bruksela, 23 stycznia 2008 r.
169
Jolanta Adamiec
3) Walka ze stereotypami, podejmowana od najmłodszych lat i podkreślająca wartość indywidualnego wyboru kierunku kształcenia
(w tym kierunków niewybieranych tradycyjnie) oraz wagę zrównoważonego podziału obowiązków domowych i rodzinnych.
4) Kształtowanie mechanizmów instytucjonalnych potwierdzających
zaangażowanie polityczne i wspierających wdrażanie prawodawstwa,
w czym podstawową rzeczą jest rozwój kompetencji głównych podmiotów i organizacji działających na rzecz równości kobiet i mężczyzn a także monitorowanie polityki dzięki wskaźnikom ilościowym
i jakościowym oraz statystykom uwzględniającym kategorię płci.
Ważne zatem, aby w kształtowaniu polskiej polityki społeczno-gospodarczej był obecny zarówno ten szerszy kontekst, odnoszący się generalnie do miejsca kobiet w rozwoju gospodarczym kraju, jak i – wspomniane
wcześniej – konkretne działania wiążące się z możliwościami bezpośredniego wsparcia finansowego i doradczego, ułatwiające kobietom uruchomienie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wyzwaniem pozostaje
zmiana stereotypów i wizerunku kobiet oraz wzmocnienie przekonania
u samych kobiet, że mogą być dobrymi, skutecznymi przedsiębiorcami
i pracodawcami. Duże możliwości otwierają się dzięki funduszom europejskim dostępnym zarówno dla organizacji pozarządowych, samorządów, jak
i dla podmiotów komercyjnych. Konieczna jest jednak skuteczna promocja
i efektywne administrowa­nie tymi funduszami ze strony instytucji za nie
odpowiedzialnych.
Bibliografia
E. Allen, A. Elam, N. Langowitz, M. Dean, Global Entrepreneurship Monitor 2007: Report on Women and Entrepreneurship, Center for Women’s
Leadership, Babson College, 2008.
Best Practices in Supporting Women’s Entrepreneurship in the United States: A Compendium of Public and Private Sector Organizations and Initiatives, National Women’s Business Council, Washington 2004.
Europejska Sieć Promocji Przedsiębiorczości Kobiet (WES), Raport z działalności w 2004 r., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB,
Warszawa 2005.
170
Kobiety jako przedsiębiorcy
D. Hübner, Gender Equality in Cohesion Policy 2007–2013: a Critical
Element for Success!, Speech at the Nordic Conference on Women’s Entrepreneurship and Regional Development, Stockholm 2007.
Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007.
H. Mazgajska, Wpływ edukacji na motywy i ograniczenia przedsiębiorczości
kobiet na przykładzie Wielkopolski, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
Monitoring kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan,
Warszawa 2007.
K. Mrowiec, M. Niemczewska, A. Paterek, Rola kobiet w innowacyjnej
przedsiębiorczości wysokich technologii. Raport końcowy z badań jakościowych
dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2007.
Policy and Progress. Supporting the Growth of Women’s Business Enterprise, National Women’s Business Council, Washington 2004.
E. Lisowska, Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie, „Nowe Życie
Gospodarcze” nr 26 z dn. 26 listopada 2006 r.
E. Lisowska, Udział kobiet w rozwoju sektora prywatnego w Polsce, „Kobieta i Biznes” 1996, nr 2/3.
Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
„Plan działań na rzecz równości”, rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet
i mężczyzn 2006–2010 (2006/2132(INI)).
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2000–
–2001, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
Roadmap for Equality between Women and Men 2006–2010, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities, Brussels 2006.
Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat równości
kobiet i mężczyzn, COM(2008) 10, Bruksela 23 stycznia 2008 r.
171
Grzegorz Gołębiowski
Kierunki wspierania rozwoju
przedsiębiorstw
Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu dotyczącej przedsiębiorstw występują niemalże równolegle dwa pojęcia: wzrost i rozwój. Przyjmuje się najczęściej,
że wzrost przed­siębiorstwa określany jest przede wszystkim przez zmiany ilościowe różnych mier­ni­ków, np. zatrudnienia, przychodów, majątku.
Rozwój zaś odzwierciedla zmiany jakoś­cio­we. Niemniej sam wzrost przedsiębiorstwa traktowany jest również jako jeden z ele­men­tów jego rozwoju.
Biorąc pod uwagę ustalenia odzwierciedlone w publikacjach, czynniki rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, klasyfikuje się
w cztery grupy:
– związane z osobą właściciela,
– związane z samym przedsiębiorstwem (w tym jego organizacją),
– kształtujące strategię wzrostu firmy,
– związane z otoczeniem przedsiębiorstw.
Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), Scientific
Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 23.
A. Koźmiński i in., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
173
Grzegorz Gołębiowski
Nie ulega wątpliwości, że istnieje głęboka współzależność czynników
rozwoju przed­się­biorstw. Przedsiębiorstwo nie będzie się rozwijało bez woli
właściciela, ale nawet jeśli przyjmujemy, że jego wiedzę i determinację działania można wysoko ocenić, to inne czynniki mogą uniemożliwić rozwój
przedsiębiorstwa.
W świetle tych uwag wspieranie rozwoju przedsiębiorstw koncentrować
się może na szerokim wachlarzu możliwości, począwszy od oddziaływania
na ludzi, przez ułatwienia dotyczące podejmowanych przez zarządzających
decyzji finansowych i inwestycyjnych, a kończąc na przyjaznym przedsiębiorcom kształtowaniu środowiska, w którym przyjdzie im działać.
Współczesna gospodarka i przedsiębiorstwa nieustannie i w coraz szybszym tempie ulegają zmianom. Coraz głębsze i szybsze zmiany wywołują
potrzebę dostosowań i wpływają na wciąż nowe koncepcje postrzegania
podmiotów gospodarczych, a także gos­po­darki kraju. Obserwacja zachowań rynkowych jest przesłanką do przewidywania, jakie te zmiany mogą
wywołać skutki dla działalności przedsiębiorstw w przyszłości. A to w końcu wywołuje troskę o możliwości rozwoju kraju, a także obawy o możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, mających przecież niebagatelny wkład w sytuację gospodarczą kraju.
Refleksje nad efektywnością i skutkami
form wsparcia
Wspieranie przedsiębiorstw może być realizowane za pomocą różnych
instrumentów. Mogą to być instrumenty o charakterze bodźcowo-ekonomicznym (np. różnicowanie stawek podatkowych, wprowadzanie ulg
i zwolnień, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych), instytucjonalne
(np. powoływanie określonych jednostek, mających za zadania świadczyć
różnorodną pomoc przedsiębiorstwom), informacyjne itd. Wsparcie może
być realizowane na szczeblu organów rządowych bądź samorządowych.
Może mieć charakter aktywności państwa w tworzeniu infrastruktury, likwidowaniu barier administracyjnoprawnych czy też przyjmować formę
pomocy publicznej.
Na podstawie ustawy o pomocy publicznej, organy udzielające takiej
pomocy (jednej z form wspierania przedsiębiorstw) są zobowiązane do badania skuteczności i efektywności jej udzielanej. Badanie takie dokonuje się
na podstawie informacji udzielonej przez przedsiębiorcę, który przekazuje
ją w odpowiedniej formie określonej prze­pi­sami prawa. Jak się jednak oka174
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw
zuje, tylko niewielka część organów zobowiązanych do badania skuteczności udzielanej pomocy publicznej wywiązuje się z tego zobowiązania.
Podobnie równie niewielka część przed­się­biorstw otrzymujących pomoc
udziela odpowiedzi co do jej skuteczności. Stąd trudno jest określić jednoznacznie, jakie efekty przynosi udzielana pomoc publiczna w odczuciu jej
be­ne­ficjentów. Niemniej jednak w skali całego kraju można zwrócić uwagę
na kilka pra­wi­dło­woś­ci:
– od momentu, gdy Polska stała się członkiem UE, wartość pomocy
publicznej systematycznie się obniża,
– zmienia się struktura udzielanej pomocy publicznej z tej o charakterze sektorowym, na korzyść pomocy horyzontalnej i regionalnej,
– nadal relatywnie mało środków o charakterze pomocy publicznej
przeznaczamy na prace badawczo-rozwojowe, jednocześnie niski
jest poziom starania firm o pomoc na badania i rozwój, zakup patentów oraz wprowadzanie nowych produktów,
– podejmowanie starań o pomoc publiczną jest związane z wielkością
i wiekiem firmy,
– im większa jest firma, tym częściej deklaruje podejmowanie starań
o pomoc publiczną; przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność, najrzadziej występują o pomoc publiczną,
– szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców są oczekiwaną formą
pomocy publicznej niezależnie od wielkości i fazy rozwoju firmy.
Wymienione prawidłowości wskazują na zaniedbania w sferze wsparcia
prac badawczo-roz­wojowych, a także niedostateczną liczbę ofert szkoleniowych i nienasycenie przed­się­biorców w tym obszarze. Nie prowadzi się
analizy efektywności innych form wsparcia przedsiębiorstw, stąd pozostaje
pewna płaszczyzna do rozstrzygnięć o charakterze konce­pcyjnym.
Kształtowanie polityki wspierania przedsiębiorstw
Mimo że wśród ekonomistów trwa dyskusja co do potrzeby wspierania działalności przedsiębiorstw, wydaje się, że w świetle stanu prawnego
Por. System pomocy publicznej dla MSP w Polsce – zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną, S. Pyciński (red.), PARP, Warszawa 2005.
Szerzej na ten temat w artykule A. Tomaszewskiej w niniejszej publikacji na s. 51–52.
System pomocy publicznej, op. cit.
175
Grzegorz Gołębiowski
obowiązującego w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, nie jest
to moment, aby kwestionować politykę wspierania przedsiębiorstw. Należy w sposób najbardziej efektywny wykorzystywać wszystkie możliwości,
którymi w danym momencie dysponujemy, aby wpływać na kondycję i poprawiać konkurencyjność naszych przed­się­biorstw. Niemniej, biorąc pod
uwagę, m.in. efektywność takiego procesu pomocy, można promować jedne rozwiązania, a ograniczać inne.
Wewnętrzne czynniki rozwoju przedsiębiorstw są takie same, jakie decydują o roz­woju gos­podarki w ogóle, zarówno w skali makro, jak i mikro.
Są to: praca i kapitał oraz wydajność i techniczne uzbrojenie pracy w re­lacji
per capita. Ponadto o suk­ce­sie rynkowym przedsiębiorstwa decydują współ­
cześnie dwa podstawowe parametry: szyb­kość i elastyczność, z jaką przedsiębiorstwa adap­tują się do zachodzących zmian, oraz po­sia­dany potencjał
innowacyjności. Zmiany, jakie widzimy w XXI wieku, wpływają na łatwość
relacji przedsiębiorstw ze swoimi klientami, dostawcami, pracownikami,
a nawet kon­ku­ren­tami. Przewiduje się, że zwiększy się znaczenie kapitału
intelektualnego jako pod­sta­wowego źródła sukcesu. Konieczne będzie także odejście od tradycyjnej formuły za­rzą­dzania przed­­siębiorstwem, związanej z hierarchizacją i formalnymi procedurami, w kie­run­ku orga­nizacji
opartej na strukturze sieciowej, grupującej wyspecjalizowane i stosunkowo auto­no­mi­czne ośrodki kompetencji, której funkcjonowanie opierać się
będzie głównie na zasadzie wzajemnej komunikacji i relacji. Duże przedsiębiorstwa będą składać się z sieci silnie ze sobą po­wią­zanych mniejszych
firm. O efektywności funkcjo­nowania takich organizacji mają decydować
przede wszystkim nie­for­malne więzi po­mię­dzy pracownikami oraz ich
zdolność do po­no­szenia ryzyka i ekspe­rymentowania. Przed­się­biorczość
i umie­jętność szybkiej adaptacji do no­wych warunków działania, w tym
również akumulowania wiedzy, uzyskają jeszcze wię­ksze zna­czenie.
Konieczność tworzenia związków kooperacyjnych i nawiązywania
współpracy jest szcze­gól­nie istotna w kontekście struktury naszej gospodarki, w której dominującą grupą przed­­się­biorstw są te z sektora MSP.
Światowe doświadczenia wskazują na ważną rolę po­wią­zań łączących
przedsiębiorstwa w procesie przezwyciężania strukturalnych ograniczeń
pro­­­wa­dze­nia działalności, wynikających m.in. z braku możliwości osiągania
korzyści skali. Podobnie krajowe badania potwierdzają pozytywny wpływ
E.R. Stanoch, Czujne i elastyczne – firmy XXI wieku, „CXO – Magazyn Kadry
Zarządzającej” z dn. 2 grudnia 2002 r.
Ibidem.
176
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw
współpracy firm na ich pozycję kon­ku­ren­cyjną, innowacyjność czy rentowność. Związki i kontakty między przed­się­bior­stwa­mi a ich kontrahentami
oraz jednostkami badawczymi, takimi jak instytuty naukowe i uczelnie,
sta­nowią system, w ramach którego przedsiębiorstwa o ograniczonym dostępie do wiedzy zdo­bywają ją z zewnątrz, co z kolei umożliwia im samym
generowanie nowych pomysłów i podnoszenie poziomu innowacyjności.
Zresztą ten kierunek działania może wy­eliminować barierę zasobów, która
ciąży szczególnie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Współ­dzia­łanie
przed­siębiorstw w aliansach strategicznych, koalicjach i sieciach koope­
ra­cyjnych umożliwia bo­wiem koncentrację zasobów współpracujących
przedsiębiorstw i optymalne wy­ko­rzystanie ich najważniejszych kompetencji i możliwości.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorczości, powinno
pole­gać m.in. na inwestycjach w sferę nauki. Jest to zgodne z po­glądem,
że po pierwsze przedsiębiorcą się zostaje, a nie rodzi, oraz że cechy cha­ra­
ktery­zu­jące przedsiębiorcę kształtują się przede wszystkim pod wpływem
doświadczenia, w trakcie nauki i praktyki10. Więcej, jak wskazują ba­­dania,
to właśnie założyciele przedsiębiorstw i gro­ma­dzo­na przez nich wiedza,
w tym bę­dą­ca składnikiem organizacji podmiotu gos­po­darczego, odgrywa
podstawową rolę w odno­szo­nym sukcesie, szczególnie przez małe i średnie
przedsiębiorstwa11.
Obecnie w Polsce szczególny nacisk powinien być położony na stworzenie trwałych perspektyw rozwojowych. Szybkie zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe w gospodarce zapewnia relatywnie duży udział w gospodarce sektora MSP. Jak uważa wielu ekonomistów, jest on niezbędnym
elementem do osiągnięcia przez gospodarkę długookresowego wzrostu
gospodarczego12. Pozwala także stosunkowo niskim kosztem zmniejszać
rozpiętość do­cho­dów w społeczeństwie, co przyczynia się do likwidacji
ubóstwa. Biorąc to pod uwagę, po­winno się unikać sposobów stymulowania
M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych pomiędzy
MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006, s. 48.
Por. I. Steinerowska-Streb, Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 8, s. 31.
10 M. Łuczak, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, WSE, Warszawa 2003, s. 27.
11 I. Koładkiewicz, Ł. Lutostański, Mali mistrzowie w działaniu, Wydawnictwo
WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 233–234.
12 S. Jankiewicz, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet
polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004, s. 47.
177
Grzegorz Gołębiowski
gospodarki za pomocą bezpośrednich przepływów środków pieniężnych
do konkretnych przedsiębiorstw. Takie działania zakłócają proces rynkowej
konkurencji i selekcji oraz opóźniają procesy dostosowań stru­ktu­­ralnych,
a także zniekształcają przebieg alokacji zasobów, rodząc oczekiwania ciągłej po­mocy państwa. Nie brakuje zresztą opinii, że regulacje wspólnotowe
odnoszące się do pomocy publicznej, dążą do pogodzenia dwóch sprzeczności – konieczności interwencji państwa wraz z jednoczesnym zachowaniem efektywności mechanizmów rynkowych13.
Podzielam pogląd A. Sopoćki, że podejmowane przez siły polityczne
wysiłki mające na celu ułatwienia rozwoju przedsiębiorstw, w tym przede
wszystkim sektora MSP, powinny być bardziej skierowane na rozwój całej gospodarki14. W tej jednak działalności należy zachować umiar, gdyż
dotyczy to ingerencji w strukturalne procesy gospodarcze. Tym bardziej,
że mająca miejsce kolejna fala globalizacji rozkłada inaczej akcenty w prowadzeniu polityki interwencyjnej. Pojawia się konieczność stosowania interwencjonizmu bardziej w skali makro niż mikro. To też powinno skłonić
do przyjęcia rozwiązań, w których wysiłki, mające na celu ułatwienia rozwoju przedsiębiorstw, powinny być bardziej nastawione na rozwój całej gos­
podarki, bo to w efekcie sprzyja również rozwojowi przedsiębiorstw.
Dyskusje ekonomistów, czy wspie­rać niektóre branże kosztem innych,
są w dalszym ciągu intensywne i nie wydają się zdominowane przez jedną
tylko grupę zwolenników. Często jest to jednak spór dość jałowy, bo nie dys­
ku­tuje się np. na temat udziału różnych grup przedsiębiorstw, które należy
wspierać. Stąd, lepiej by było, żeby pomoc dotyczyła warunków działania,
poprawy infrastruktury, a nie bez­po­śred­nich transferów, będących ingerencją w strukturalne procesy gospodarki rynkowej.
Rozwiązaniem, które z jednej strony wpisuje się w zobowiązania przestrzegania założeń Strategii lizbońskiej, a z drugiej uwzględnia istniejące
słabości dotychczasowej aktywności państwa we wspieraniu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, jest prowadzenie działań o charakterze wsparcia
pośredniego. Ten sposób działania pozwoli uniknąć wielu zbędnych sporów
i dyskusji, a także spowoduje wzrost efektywności prowadzonych działań.
13 Por. J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 8(32).
14 A. Sopoćko, Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce [w:] Fenomen transformacji. Próba analizy, A.Z. Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
2005, s. 98.
178
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw
W zakresie zainteresowania polityki finansowej powinien pozostać
swoistego rodzaju interwencjonizm ekonomiczny, tj. wspieranie logiki mechanizmów rynkowych, zdolności kon­kurencji i w ramach tego polityki
społecznej, bez czego nie obędzie się już żaden program gospodarczy. Niemniej polityka społeczna powinna, jak napisał M.G. Woźniak, apro­bować
ekonomicznie uzasadnione nierówności dochodowo-majątkowe, poparte
spo­łecznym przy­zwoleniem15. Uruchamianie motywacji do samodzielnego
rozwiązywania pro­ble­mów przez podmioty rynkowe powinno być kierunkiem prowadzonej polityki społecznej. Miałoby to szansę pobudzić odbudowę etyki pracy, nastawienie na oszczędność, presję na edukację i wzrost
kompetencji oraz kształtowanie tzw. cnót mniejszych, jak solidność czy porządek. Właśnie te uwarunkowania społeczno-kulturowe są dźwignią roz­
wo­ju. Tego rodzaju działanie byłoby znalezieniem pewnego kompromisu
pomiędzy po­glą­dami Keynesa i jego zwolen­ników a reprezentantami ekonomii neoklasycznej.
W każdym systemie gospodarczym wyodrębnić można cztery elementy: postawy ludzi, instytucje gospodarcze, mechanizm regulacji gospodarki i wszelkie zasoby, w tym wie­dzę. I właśnie szczególnie ten ostatni
element wymaga wsparcia. Niezbędne wsparcie z punktu widzenia pobudzania przed­się­biorczości, a tym sa­mym rozwoju małych i średnich przed­
siębiorstw, związane jest z szeroko rozumianą wiedzą, w tym nakładami
na badania i rozwój. Istotą przedsiębiorczości jest taki sposób zachowania,
którego podstawą jest wiedza, prowadząca do działań nadających zasobom
nowe możliwości tworzenia bogactwa16.
Podobnie, mechanizmy regulowania gospodarki powinny również zostać udoskonalone, przede wszyst­kim, co jest postulatem przedsiębiorców
już od wielu lat, w doprowadzeniu do usta­bi­lizo­wania przepisów prawa
i kontynuowania trendu znoszenia barier administracyjnych. Dalszemu
rozwojowi przedsiębiorstw przeszkadza często nieuczciwa konkurencja ze
strony nie­efektyw­nych, nie­spry­watyzowanych przedsiębiorstw.
Z postawami ludzi ściśle związana jest przedsiębiorczość. A trzeba pamiętać, że wartości społeczno-kulturowe nie tylko wpływają na sposób myślenia jednostek o rozwoju, ale, co niekiedy ważniejsze, stanowią również
15 M.G. Woźniak, Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność,
S. Lis (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007, s. 16.
16 Por. M. Duczkowska-Piasecka, Przedsiębiorczość na wsi [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, WSS-E, Warszawa 1998, s. 634.
179
Grzegorz Gołębiowski
zasady, na których opiera się działalność eko­no­mi­czna. Przedsiębiorczość
z jednej strony kształtuje się w wyniku społeczno-kulturowych uwarunkowań, z drugiej można na jej poziom oddziaływać. Przed­siębiorczość
w postawach ludzi może być upowszechniana w procesie wychowawczym
i edu­kacyjnym, w drodze przekazywania wartości i wzorów za­cho­wań,
a także naśla­dow­nictwa. W tym względzie polskie społeczeństwo funkcjonuje z pew­nym bagażem historycznym, który nas „raczej przygniata niż
pozwala odetchnąć”. Niemniej, powinniśmy starać się wy­ko­rzy­stać tkwiące
w nas atuty, którymi są wysoka więź rodzinna oraz wysoka tolerancja nie­
pew­ności. W procesie edukacji, wzorem innych państw Europy, powinniśmy położyć duży nacisk na kształcenie w zakresie matematyki na wszystkich po­zio­mach szkolnictwa i pro­mo­wać kierunki techniczne w szkołach
wyższych. Jednocześnie upo­wszech­niać ogólną wiedzę ekonomiczną
i ściśle związaną z przedsiębiorczością17. Ważne jest zwię­kszenie inten­sy­
wności szkoleń, które pozwolą zrozumieć teraźniejszym i przyszłym przed­­
siębiorcom, za­leż­ności między kon­kuren­cyj­nością i nowo­czes­noś­cią firmy,
a dłu­go­ter­mi­nowym pla­no­wa­niem, inwestowaniem w kapitał ludzki czy pro­
wa­dzeniem prac badawczo-roz­wojowych. Brak zro­zu­mienia tych idei jest
jednym z mankamentów polskich przed­się­bior­ców. Polskie małe i średnie
przedsiębiorstwa są jeszcze przed wejściem w fazę wzrostu innowacyjności.
Obser­wując jednak to, co dzieje się w krajach wysoko rozwiniętych, jawi się
to jako konieczność, której speł­nie­nie wymagane jest w celu podniesienia
konkurencyjności gos­podarki i rozwoju tychże przed­siębiorstw.
Problem zinstytucjonalizowania gospodarki i jej mechanizmów regulowania związany jest z odpowiedzią na pytanie, jakiej roli państwa oczekujemy w gospodarce. Małe i średnie przed­siębiorstwa są „delikatną i czułą
tkanką gospodarczą”, silnie odczuwają niestabilność prze­pisów prawa, luki
prawne i niedoskonałości instytucjonalno-organizacyjne, dotyczące zwłasz­
cza systemu uruchamiania działalności oraz obciążeń fiskalnych, w tym
kosztów pra­cy18. Fakt, że wszelkie regulacje wywierają większy wpływ na
małe i średnie przed­się­bior­stwa niż na przedsiębiorstwa duże, wynika ze
znacznie wolniejszego przystosowywanie się do zmian prawnych, ze względu na mniejsze zasoby ludzkie i finansowe.
M.in. kontynuować realizację przedmiotu „przedsiębiorczość” w liceach.
Por. L. Wojtasiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim oraz podstawy ich wspierania finansowego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów
publicznych, T. Juja, J. Kotliska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 165.
17 18 180
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Podsumowanie
Wydaje się, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw jest ten, związany z osobą właściciela, albo szerzej z szeroko rozumianym kapitałem ludzkim. Zgodnie z podstawową zasadą ekonomii, aby
się rozwijać, trzeba inwestować. W dobie gospodarki opartej na wiedzy inwestycje w kapitał ludzki stają się niezbędnym kierunkiem podejmowania
działań, które mają doprowadzić do rozwoju przedsiębiorstw. Nie jest tajemnicą, o czym już była mowa, że rozwój przedsiębiorstw jest podłożem rozwoju gos­podarki kraju. Jednocześnie, jak wskazują analizy przeprowadzane
przez różnych eko­no­mi­stów, rozwój gospodarki w długim okresie uzależniony jest silnie od rozwoju badań nauko­wych, importu no­wo­czes­nych
technologii oraz właśnie od poziomu edukacji19. To sprzężenie, i płynące
stąd wnioski, wydają się są najlepszą wskazówką co do kierunku wspierania
przedsiębiorstw. Stosowne wsparcie powinno koncentrować się na zwiększaniu wiedzy właścicieli i pracowników z jednoczesnym aktywizowaniem
badań naukowych oraz pro­mo­waniu związków jednostek naukowych z biznesem, szczególnie z przedsiębiorstwami wy­so­kich technologii.
W tak postawione tezy dobrze wpisuje się przedłożony przez Ministra
Gospodarki i przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2008 r. dokument
„Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013”20. Do 2013
r. rząd wesprze rozwój małych i średnich firm kwotą blisko 1,2 mld zł, a na
tworzenie nowych miejsc pracy przeznaczy 1,5 mld zł. Pomoc publiczna
w latach 2007–2013 szacowana jest na 27 mld zł. Prawie 41% tej kwoty
przeznaczone zostanie na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy w regionach, a 43% otrzymają firmy m.in. na badania i rozwój, szkolenia oraz
inwestycje w ochronę środowiska. Ze środków publicznych 8,5 mld zł będzie rozdysponowane w ramach programów operacyjnych. Beneficjentami
będą firmy, a pieniądze mają zasilać działania dotyczące:
– wspierania nowych inwestycji, innowacyjnych przedsięwzięć oraz
wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach – ok. 67% środków,
L. Zienkowski, Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach – próba syntezy, materiał z konferencji „Tendencje i perspektywy rozwoju
polskiej gospodarki” Towarzystwa Ekonomistów Polskich, 15 października 2007 r.
20 Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-479383E2-1DFDC7187EEB/35933/Wersja0707RM1.pdf [dostęp: 18 sierpnia 2008 r.].
19 181
Grzegorz Gołębiowski
– poprawy jakości i dostępności oferty szkoleniowej dla małych i średnich firm – ok. 16,5%,
– około 15,3% tej kwoty będzie przeznaczone na inwestycje ekologiczne i modernizację zakładów produkcyjnych, obejmujące m.in.
gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową i odnawialne
źródła energii,
– 1,2% zostanie skierowane do funduszy kapitałowych inwestujących
w MSP.
Wsparcie sektorowe, przeznaczone głównie na restrukturyzację wybranych gałęzi gospodarki, takich jak górnictwo węgla kamiennego i przemysł
stoczniowy, będzie co roku ograniczane. W latach 2007–2013 osiągnie poziom
4,3 mld zł, co stanowi jedynie 16% ogólnej wartości pomocy publicznej.
„Kierunki…” to pierwszy tego rodzaju dokument, wskazujący wszystkie instrumenty pomocy publicznej, które zawarte są m.in. w programach
operacyjnych i strategiach rządowych. Opracowanie to ocenia zarówno dotychczasowe wsparcie publiczne, a także daje wskazówki dotyczące udzielania pomocy przez państwo.
Bibliografia
M. Duczkowska-Piasecka, Przedsiębiorczość na wsi [w:] Encyklopedia
agrobiznesu, Fundacja Innowacja, WSS-E, Warszawa 1998.
M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych
pomiędzy MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa
2006.
S. Jankiewicz, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
jako priorytet polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
I. Koładkiewicz, Ł. Lutostański, Mali mistrzowie w działaniu, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
A. Koźmiński i in., Zarządzanie, teoria i praktyka, PAN, Warszawa 1995
M. Łuczak, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, WSE, Warszawa 2003.
Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.),
Gdańsk 2004.
A. Sopoćko, Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce [w:] Fenomen
transformacji. Próba analizy, A.Z. Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
182
Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw
System pomocy publicznej dla MSP w Polsce – zapotrzebowanie małych
i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną, S. Pyciński (red.), PARP,
Warszawa 2005.
L. Wojtasiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim oraz podstawy ich wspierania finansowego [w:] Stan i kierunki
rozwoju finansów publicznych, T. Juja, J. Kotlińska (red.), Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
M.G. Woźniak, Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność
i konkurencyjność, S. Lis (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2007.
J. Adamiec, Pomoc publiczna, „INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2008, nr 8(32).
E.R. Stanoch, Czujne i elastyczne – firmy XXI wieku, „CXO – Magazyn
Kadry Zarządzającej” z dn. 2 grudnia 2002 r.
I. Steinerowska-Streb, Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 8.
L. Zienkowski, Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego
w nadchodzących latach – próba syntezy, materiał z konferencji „Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki” Towarzystwa Ekonomistów
Polskich, 15 października 2007 r.
Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007 – 2013, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-70744793-83E2-1DFDC7187EEB/35933/Wersja0707RM1.pdf
183
Selected problems of supporting
enterprises in Poland
Abstracts
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
Enterprises and their activity
in the economy in Poland
In 2006 there were 1.7 million active enterprises in Poland, 96% of which
were micro enterprises. We have relatively few statistical data about micro enterprises. What is known is that they accounted for 30% of value added, 41%
of the number of employees and 25% of total revenues of Polish enterprises.
Labour productivity (measured by revenue per employee) in micro enterprises was more than twice as low as that in large and medium-sized firms.
This was, to a large extent, a result of the value of fixed assets. In the group of
micro enterprises, 62.6% firms were keeping revenue and expenses ledgers,
23.7% firms – lump-sum taxation on registered revenues, 7.5% firms – tax
card and only 6.2% firms – regular bookkeeping (accounting books).
Firms employing more than 9 persons and keeping accounting books
(ledgers) are relatively well monitored by Central Statistical Office. In 2006
there were 44,700 such enterprisers, of which 46.2% were small firms and
41.5% medium-sized firms. Exporters accounted for 1/3 of the discussed
group of enterprises. Among 15,400 Polish exporters, companies with foreign participation accounted for 27.9%. The value of exports per enterprise
was four and a half times higher in that group of companies than in other
185
Selected problems of supporting enterprises in Poland
companies. Enterprises operating in manufacturing and trade dominated
among exporters with foreign participation.
Agnieszka Tomaszewska
European State Aid regulations
This paper intends to provide a concise overview of the EU’s state aid regime. It does not aim to provide an exhaustive description of these rules. Instead, it focuses on the essential issues regarding state aid. The two types of
measures are considered: the ones that are covered by EU state aid rules and
those which are acceptable under European legislation. The analysis is also
based on extensive review of case law, which can be very helpful in fully understanding the state aid matters. The paper thus begins by introducing the
scope and nature of state aid. It outlines the current conditions on granting
the state aid according to the EC Treaty. Although, the Treaty provides that
State aid is, in principle, incompatible with the common market, it does not
mean a full-scale prohibition. The paper, following the Treaty, also specifies a number of cases in which state aid could be considered acceptable.
The last part describes the notification and authorisation procedures. The
background for this paper is also the need for emphasizing both positive
and negative sides of state aid. Its ambition is to valuate both sides, that will
lead to better state aid schemes. Thus, state aid should, in the future secure
the largest possible effect for beneficiaries and with the smallest possible
distortionary effects on competition. The author also enlightens the basic
reason for the existence of the State aid rules, that is to ensure that aid does
not distort competition in the European Union. Nonetheless, State aid can
in some cases effectively and efficiently contribute to foster economy.
Piotr Russel
Selected issues of state aid
for enterprises
The subject of this paper is the controversy about subsidising enterprises
from public funds. State aid can be an important factor stimulating economic growth of the country, but also it may disrupt competition among
enterprises. Therefore, this economic policy instrument should only be han186
Abstracts
dled with great caution, in order to benefit rather than lose. The first chapter
outlines the nature and the sorts of state aid. The next one points out the
major arguments from the economic policy theory, in support or against the
use of state aid. The final chapter provides an analysis of the expenditure on
state aid in Poland in 2003–2006. It also defines the desired directions that
should lead to a balanced and stable economic growth of the country.
Jacek Krzak
Influence of the special economic
zones on enterprises’ development
The first known special economic zones (SEZs) were already established
in the ancient Egypt and Greece. In the modern economy, the real development of different forms of SEZs occurred in the 20th century. At present,
SEZs exist in more than 70 countries, and the first European SEZ was established in 1959 in Ireland. The early years of Poland’s transition have brought
economic and social collapse in some regions dependent on traditional industries. This fact induced the authorities to use SEZs in Poland. It was
expected that SEZs would provide inflow of the foreign capital, new technology and organization schemes, create new jobs and improve the volume
of Polish export. During the period 1996–1997 a total of 17 SEZs have been
created in Poland. During the ten years of their activity Polish SEZs have
proved to be quite successful. In the end of 2007, there were 182 thousand
persons employed, over 1000 enterprises and 46 billion PLN investments
made in Polish SEZs. According to the recent data, interest in investing in
SEZs is still very high – in spite of the fact that Polish SEZs will terminate
their activity within next 10 years.
Marcin Jamroży
Tax instruments supporting
development of enterprises
The aim of this paper is to provide presentation and evaluation of tax
instruments existing in the Polish Income Tax Legislation for the purpose
of supporting the growth of enterprises. The use of one of the main tax
187
Selected problems of supporting enterprises in Poland
instruments, i.e. accelerated depreciation, leads to deferral of income taxes
and, as a consequence, to obtaining an interest advantage. In the event of
progressive taxation or amendments of tax rates the additional – progressive and tax rate – effects can arise. However, the entrepreneurs who suffer losses and do not make profits may not benefit from the accelerated
depreciation. The current law provisions providing for depreciation do not
grant the taxpayers any definite tax benefits (e.g. in the form of additional
investment premium deducted from the tax base), as the sum of depreciation rates could not exceed the initial value of fixed or intangible assets. The
above applies accordingly to tax exemption of grants, subvention, subsidies,
etc, obtained from taxpayers to cover costs or as a refund of expenses linked
with the purchase or own-account production of fixed or intangible assets,
as the depreciation with respect to them cannot be treated as deductible
costs. On the other hand, the tax relief for purchase of new technologies is
a more effective instrument than the mentioned accelerated depreciation,
because it can lead to a definitive tax reduction.
Dorota Grodzka
Instruments for support
of business acitivity
by local authorities
There are a number of key components that collectively contribute to
the creation of more entrepreneurs and small business owners. State government have an important role to play in establishing the “rules of the
game” for people engaged in business activity. Local government is also
playing a unique role in supporting small businesses and entrepreneurs.
The article presents the ways that local authorities can encourage and support business activity. An analysis of the different instruments which can be
introduced by local government is delivered. A range of those instruments is
quite wide and to some extent regulated by the law. Fixing local tax rates, offering tax allowances and exemptions from local taxes or fares, investing money
into infrastructure, creating a conducive environment for entrepreneurship.
Many factors contribute to a good business climate: incentives for investment
and innovation, access to credit and equity, as well as collaboration between
local authorities and institutions which are engaged in supporting new and
existing enterprises (such as business incubators or biotech clusters). These
188
Abstracts
numerous partners need to work together to provide a seamless system of
support for entrepreneurs that meets their needs. Finally, it is important to
know how local governments can promote their regions. The last part of the
article aims at presenting some data about the support provided (in different
forms) to entrepreneurs by selected local governments in the recent years. The
results of research conducted in a few communes in Poland were shown.
Anna Zygierewicz
The EU assistance for enterprises
The article describes the programmes, financed or co-financed by the
European Union budget, aimed at supporting enterprises in Poland. This
support is focused on enhancing the innovations and the competitiveness
of supported companies. The assistance is mainly provided by the European Fund of Regional Development and the European Social Fund. Other
sources of support include the EU budget on research.
Regional governments have to play a fundamental role in setting rules
and the coordination of the distribution of such assistance, which enables
them to devise proper economic policies in the regions.
The experience of the distribution of financial support among enterprises in 2004–2006 shows the positive effect of such support on the development of companies, particularly SMEs.
Jolanta Adamiec
Women as entrepreneurs
The share of women-entrepreneurs has grown in industrialised countries over the last two or three decades. Central Europe has also joined this
trend after the political and economic transformation in the 1990s. Still,
on the average only about 30% of companies is owned by women and significant differences persist among countries. On the other hand, social and
economic situation requires increased involvement of women in the labour
market. Therefore, special programmes to stimulate women entrepreneurship are conceived, from public awareness-raising campaigns, experts’ support and professional networks, to grants and micro-credits. Poland is only
189
Selected problems of supporting enterprises in Poland
at the start of this road, with the lowest women’s employment rate in Europe, so it would be worth considering taking a broadly conceived action to
boost women entrepreneurship.
Grzegorz Gołębiowski
Trends in supporting enterprises
development
Incentives to corporate growth are to encompass a wide spectrum of
impacts: from influencing individuals, to facilitating managerial decisions
on investment and financing, and, finally, to shaping a ’manager friendly’
environment wherein corporate decision makers shall thrive. The research,
summed up in this article, show that one of the most critical growth areas
in companies is the very nature of its management, or loftily put – human
capital. Adequate incentives ought to focus upon expanding managerial
and workforce skills, coupled with stimuli to scientific research and development, as well as upon cementing bonds between academia and business – notably in the high technology sector.
190
O autorach
Marcin Jamroży – dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.
Pracownicy Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu:
Jolanta Adamiec – dr nauk ekonomicznych, specjalista ds. systemu gospodarczego.
Grzegorz Gołębiowski – dr nauk ekonomicznych, wicedyrektor Biura
Analiz Sejmowych.
Dorota Grodzka – mgr ekonomii, mgr psychologii, specjalista ds. systemu gospodarczego.
Jacek Krzak – mgr ekonomii, specjalista ds. systemu gospodarczego.
Piotr Russel – dr nauk ekonomicznych, specjalista ds. systemu gospodarczego.
Agnieszka Tomaszewska – mgr prawa, mgr ekonomii, ekspert ds. legislacji.
Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski – dr nauk ekonomicznych, specjalista ds. systemu gospodarczego.
Anna Zygierewicz – dr nauk ekonomicznych, specjalista ds. systemu gospodarczego.
191
Download