Wieloletni Program Wsparcia

advertisement
Dotacje to nie wszystko. Dodatkowe
źródła finansowania inwestycji
ze źródeł publicznych.
Agnieszka Skręt-Bednarz
Katowice, 20 października 2008 r.
Plan prezentacji
►
Specjalne Strefy Ekonomiczne
►
Wieloletni Program Wsparcia
►
Instrumenty podatkowe
►
Wsparcie na zatrudnienie
2 z 24
I. Specjalne Strefy Ekonomiczne
3 z 24
SSE – tło historyczne (1)
►
►
►
1995 -1997 – utworzenie 17
specjalnych stref ekonomicznych,
od 2001 r. ich liczba zmniejszyła się
do 14 SSE
Główna korzyść –
zwolnienie z CIT
SSE mają działać do 2016 - 2017 r.,
ale aktualnie uchwalana nowelizacja
rozporządzeń strefowych przewiduje
przedłużenie okresu ich
funkcjonowania do 31 grudnia 2020 r.
4 z 24
Sopot
Słupsk
Olsztyn
Suwałki
Kostrzyn
Łódź
Legnica
Kamienna Góra
Starachowice
Wałbrzych
Kraków
Katowice
Tarnobrzeg
Mielec
SSE – tło historyczne (2)
14 SSE – na terenie:
►
►
Sopot
Słupsk
102 miast
78 gmin
Suwałki
Olsztyn
Łódź
Dotychczasowe inwestycje w SSE:
1.132 ważnych zezwoleń
► 51,2 mld PLN nakładów
inwestycyjnych
► 152 tys. nowych miejsc pracy
(stan na czerwiec 2008 r.)
►
Kostrzyn
Legnica
Starachowice
Kamienna Góra
Mielec
Wałbrzych
Tarnobrzeg
Katowice
Kraków
5 z 24
Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (1)
Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej
strefy ekonomicznej
►
Wprowadzone do ustawy o SSE z dniem 4 sierpnia 2008 r.
(Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych)
►
Kryteria uszczegółowione zostaną na podstawie Rozporządzenia
w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia
objęcie specjalną strefa ekonomiczną gruntów stanowiących
własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż
zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny (projekt
z dnia 1 września 2008 r.)
6 z 24
Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (2)
Kryterium 1) - tworzenie nowych miejsc pracy lub ponoszenie nakładów
inwestycyjnych
Stopa bezrobocia w
powiecie jako % średniej
krajowej (U)*
Minimalne nakłady
inwestycyjne**
Minimaln liczba nowych
miejsc pracy**
U <= 100 %
160 mln PLN
250
100% < U <=130%
120 mln PLN
200
130% < U <= 160%
80 mln PLN
140
160% < U <= 200%
40 mln PLN
80
U > 200%
19 mln PLN
50
* Stopa bezrobocia w danym powiecie w oparciu o dane GUS na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego o
5 miesięcy miesiąc, w którym Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie zmieniające w sprawie określonej SSE
** W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim kryteria obniża się o 30%
7 z 24
Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (3)
Kryterium 2) - rozwój innowacyjnych, wysokich technologii
►
►
inwestycja będzie prowadziła do:
► uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów nie
wytwarzanych na rynku polskim lub usług posiadających te cechy nie
oferowanych w regionie lub
► wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych nie stosowanych
dotychczas lub stosowanych na rynku polskim nie dłużej niż 1 rok,
co zostanie potwierdzone opiniami co najmniej dwóch jednostek naukowych
oraz
w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 30 nowych
miejsc pracy oraz poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości
co najmniej 20 mln PLN
8 z 24
Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (4)
Kryterium 3) - wspieranie usług B+R oraz sektora usług nowoczesnych
a) sektor B+R
►
►
inwestycja realizowana będzie w zakresie usług badawczo-rozwojowych
określonych działem 73 PKWiU oraz
w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc
pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej 10 mln PLN
b) nowoczesne usługi
►
►
inwestycja realizowana będzie w zakresie:
► usług informatycznych (dział 72 PKWiU) lub
► usług rachunkowości i kontroli ksiąg (dział 74.12.1 PKWiU) lub
► usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych (dział
74.12.2 PKWiU) lub
► usług centrów telefonicznych (dział 74.86 PKWiU) oraz
w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 150 nowych
miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej
20 mln PLN
9 z 24
Etapy procedury dotyczącej uzyskania
zezwolenia na działalność w SSE
Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie wejścia do SSE – przedział czasowy
Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie rozszerzenia – przedział czasowy
10 z 24
II. Wieloletni Program Wsparcia
11 z 24
Wieloletni Program Wsparcia (1)
►
►
►
►
Wieloletni program wsparcia to specyficzna forma pomocy finansowanej
z polskiego budżetu
Wsparcie przeznaczone dla dużych inwestycji, które uznaje się za inwestycje
o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki
Założenia programu zostały przedstawione w dokumencie System wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (dokument z dnia 23
września 2008 r.)
Beneficjenci:
►
Przedsiębiorcy planujący inwestycje w sektorach priorytetowych:
►
►
►
►
►
►
►
12 z 24
Sektor motoryzacyjny,
Sektor elektroniczny,
Sektor lotniczy,
Biotechnologia,
Sektor nowoczesnych usług (w szczególności z zakresu IT, BPO oraz telekomunikacji)
Działalność badawczo-rozwojowa
Przedsiębiorcy planujący „znaczące” inwestycje w innych sektorach o minimalnych
kosztach kwalifikowanych 1 mld PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc
pracy
Wieloletni Program Wsparcia (2)
►
Wsparcie może zostać przyznane z tytułu:
1)
2)
kosztów tworzenia nowych miejsc pracy
kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
►
System nie przewiduje automatycznego przyznawania wsparcia po
spełnieniu kryteriów „wejścia”. Każdy pakiet pomocy jest wynikiem
indywidualnych ustaleń z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych i z Ministerstwem Gospodarki
►
Maksymalna wysokość wsparcia:
►
►
13 z 24
projekty realizowane w SSE – 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji
projekty realizowane poza SSE – 30% kosztów kwalifikowanych
inwestycji
Wieloletni Program Wsparcia
Wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy (1)
Sektor
Minimalne nakłady
inwestycyjne
Minimalna liczba
nowych miejsc pracy
40 mln PLN
250
-
250
35
(z wyższym
wykształceniem)
500
B
motoryzacyjny
► elektroniczny
► lotniczy
► biotechnologii
► nowoczesne usługi
C
►
badawczo - rozwojowy
3 mln PLN
D
►
inne
1 mld PLN
►
A
14 z 24
Wieloletni Program Wsparcia
Wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy (2)
►
Wysokość wsparcia uzależniona od liczby nowych miejsc pracy i oceny
projektu i wynosi od 3 200 PLN do 18 700 PLN
►
W przypadku inwestycji realizowanej na terenie:
►
powiatu, w którym stopa bezrobocia jest na poziomie wynoszącym co najmniej
dwukrotność średniej krajowej stopy bezrobocia
(dane GUS na miesiąc poprzedzający dzień złożenia aplikacji do PAIIZ)
lub
►
woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego,
podkarpackiego
wielkość wsparcia ulega zwiększeniu o 8%.
15 z 24
Wieloletni Program Wsparcia
Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji
Sektor
motoryzacyjny
► elektroniczny
► lotniczy
► biotechnologii
► nowoczesne usługi
► badawczo-rozwojowy
Minimalne nakłady
inwestycyjne
Minimalna liczba
nowych miejsc pracy
160 mln PLN
50
1 mld PLN
500
►
►
inne
►
Wysokość wsparcia zależy od oceny projektu i wynosi od 1% do 10%
wydatków kwalifikowanych.
►
Dla inwestycji, która będzie pierwszą tego typu w kraju dopuszcza się
podwyższenie przedstawionych wskaźników przeliczeniowych o 1 pkt
procentowy.
16 z 24
III. Instrumenty podatkowe
17 z 24
Instrumenty podatkowe
– wsparcie na działalność badawczo-rozwojową
Odliczenia kosztów zakupu nowej technologii (Art. 18b Ustawy CIT)
►
►
Możliwość odliczenia bezpośrednio od podstawy opodatkowania CIT do 50%
kosztów zakupu nowej technologii
Nowa technologia:
►
►
►
►
wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabyta przez podatnika
(w drodze umowy o przeniesienie praw lub o korzystanie z praw), która umożliwia
wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług oraz
stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat (co powinno zostać potwierdzone opinią
niezależnej jednostki naukowej)
Odliczenia co do zasady dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w
którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz WNiP
lub w następnych 3 latach podatkowych (w przypadku osiągnięcia straty lub
zbyt małego dochodu)
Z ulgi nie mogą korzystać podmioty działające w ramach specjalnych stref
ekonomicznych
18 z 24
Instrumenty podatkowe
– wsparcie na działalność badawczo-rozwojową
Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej
►
Warunki dla uzyskania statusu CBR:
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości
co najmniej 800 tys. EUR (w poprzednim roku obrotowym), z czego 20% powinno pochodzić
ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych lub praw własności przemysłowej
► brak zaległości w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
►
►
Możliwość utworzenia Funduszu Innowacyjności (FI)
do 20% miesięcznych przychodów CBR może być alokowane do FI i traktowane jako koszty
podatkowe dla celów CIT
► FI może być wykorzystywany wyłącznie w celu finansowania działalności badawczorozwojowej CBR
►
►
Środki alokowane do FI są postrzegane jako przychody podatkowe, jeżeli:
środki te nie zostały użyte na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w danym roku
► podmiot traci status CBR
►
19 z 24
Instrumenty podatkowe
– zwolnienia z podatku od nieruchomości
►
Dostępne w poszczególnych gminach na podstawie uchwał Rad Miasta /
Gminy
►
Zwolnienie może być uzależnione od:
►
►
►
Limity zwolnienia mogą być zróżnicowane:
►
►
►
poniesienia na terenie gminy wydatków inwestycyjnych i zatrudnienia pracowników
(pomoc regionalna)
utworzenia na terenie gminy miejsc pracy dla określonych kategorii pracowników
(pomoc horyzontalna)
uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych / kosztów zatrudnienia
pracowników (dotyczy pomocy regionalnej i horyzontalnej)
ograniczone do pułapu pomocy de minimis (200.000 EUR)
Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków i budowli położonych na terenie
gminy, gdzie obowiązuje uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od
nieruchomości
20 z 24
IV. Wsparcie na zatrudnienie
21 z 24
Wsparcie na zatrudnienie (1)
►
Wsparcie finansowe oferowane przedsiębiorcom planującym zatrudnienie
osób bezrobotnych polega głównie na refundacji kosztów:
►
►
►
►
doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy,
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Poziom udzielonej pomocy jest zależny od możliwości budżetowych danego
powiatu oraz od wyniku negocjacji przeprowadzonych ze starostwem
powiatowym, ale:
►
►
►
22 z 24
dla refundacji kosztów wyposażenia kwota pomocy nie może przekroczyć
5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
dla zwrotu kosztów opłacanych składek ubezpieczeniowych kwota refundowanych
składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę
wsparcie na refundacje zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych uzależnione
jest od wymiaru czasu pracy, okresu zatrudnienia, kategorii do której zalicza się
bezrobotnego oraz możliwości dalszego jego zatrudnienia po zakończeniu prac
interwencyjnych
Wsparcie na zatrudnienie (2)
►
Refundacja kosztów osób zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, które
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
►
►
►
►
►
►
23 z 24
bezrobotnym do 25 roku życia,
bezrobotnym długotrwale (tzn. osób pozostającym bez zatrudnienia przez
co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych,
bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 18
roku życia,
bezrobotnym niepełnosprawnym
Dziękuję za uwagę
Agnieszka Skręt-Bednarz
Doświadczony Konsultant
Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych
Tel.: +48 32 760 7700
Fax: +48 32 760 7710
E-mail: [email protected]
Download