rozdział 13 specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie pomocy

advertisement
Piotr Szkudlarek
ROZDZIAŁ 13
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO NARZĘDZIE POMOCY
PUBLICZNEJ PAŃSTWA
Wprowadzenie
Specjalne strefy ekonomiczne stanowią jeden z ważnych instrumentów polityki
gospodarczej państwa. Celem artykułu jest zbadanie stopnia rozwoju SSE oraz dokonanie
analizy porównawczej poszczególnych SSE działających w Polsce Wyniki badań będą
potwierdzeniem lub zaprzeczeniem tezy, że SSE stanowią ważny instrument pomocy
publicznej państwa w Polsce. Celowi pracy zostały podporządkowane poszczególne części
artykułu. Na początku przedstawiono zagadnienia dotyczące istoty SSE. Następnie
przedstawiono w zarysie najważniejsze aspekty unormowań prawnych regulujących
działalność w SSE w Polsce. W kolejnych punktach artykułu poddane zostało analizie
funkcjonowanie SSE w Polsce jako jednego z instrumentów pomocy publicznej państwa.
Część empiryczna pracy została oparta głównie na danych publikowanych przez Ministerstwo
Gospodarki (MG) oraz danych z poszczególnych SSE. W artykule wykorzystano metodę
opisową, miary dynamiki a także miarę analizy wielokryterialnej.
Istota działania SSE
Specjalna strefa ekonomiczna jest pewnym wydzielonym systemem gospodarczym o
odmiennych warunkach funkcjonowania w stosunku do całej gospodarki. Stanowi ona zatem
selektywne narzędzie realizacji określonej polityki ekonomicznej oparte na dyskryminacji
terytorialnej. Inaczej można stwierdzić, że SSE to wydzielona zgodnie z przepisami ustawy,
niezamieszkała część terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie której może być
prowadzona działalność gospodarcza za zasadach określonych w ustawie1. Działające w niej
podmioty mogą korzystać z wielu różnych instrumentów wspierających działalność
gospodarczą.
Tworzenie różnego rodzaju uprzywilejowanych stref w różnych stronach świata ma
długą historię. Jako pierwsze specjalny status, polegający na zwolnieniu z opłat (ceł i
podatków) i innych przepisów uzyskały niektóre porty, np. Reggio w 1547 roku oraz porty
hanzeatyckie jak Hamburg. W miastach tych były wyznaczone obszary składu towarów, za
które nie pobierano cła. Działalność produkcyjna była zabroniona, a nacisk kładziono na
handel i dystrybucję. O specjalnych strefach ekonomicznych opartych na zasadach podobnych
do tych występujących w Polsce można mówić dopiero od lat 40. ubiegłego wieku. Powstały
one w Stanach Zjednoczonych – m.in. w Nowym Jorku, Nowym Orleanie, Seatle. Zajmowały
się one przetwarzaniem na eksport. W USA pojawiły się także pierwsze parki przemysłowe,
technologiczne i naukowe. Te ostatnie uznawane są za szczególnie obiecujący kierunek
rozwoju specjalnych stref (Owczarski, 1997, s. 57-59).
Analizując działanie SSE na świecie można stwierdzić, że w zależności od stopnia
rozwoju danego kraju przypisuje się im różne cele. W krajach wysokorozwiniętych SSE służą
1
Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, rozdz. 1, art. 1, ( Dz.U. nr 42,
poz. 274, z późń. zm.).
130
Piotr Szkudlarek
rozwiązywaniu konkretnych problemów horyzontalnych takich jak rozwój technologii
innowacji i badań. W krajach rozwijających się mają one na celu przyciąganie inwestycji
zagranicznych, kreowanie napływu nowych technologii, wzrost zatrudnienia czy promocję
produkcji eksportowej. Odnosząc kwestię działania SSE do polskiej gospodarki można
stwierdzić, że ich działanie ma służyć przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego części
terytorium kraju, w szczególności przez realizację jednego z celów, do których zaliczamy:
a) rozwój określonych dziedzin działalności,
b) rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w
gospodarce narodowej,
c) rozwój eksportu,
d) zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
e) zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej,
f) tworzenie nowych miejsc pracy,
g) zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad
równowagi ekologicznej.2
Z analizy celów działania SSE wynika, że są one narzędziem wspierania rozwoju danych
regionów czy danych sektorów gospodarki. To z kolei ma przyczynić się do osiągnięcia
wzrostu gospodarczego całej gospodarki (Kryńska, red., 2000, s. 35).
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – zarys uwarunkowań prawnych
Głównym czynnikiem, który spowodował rozpoczęcie prac nad opracowaniem
prawnego „środowiska” do udzielania podmiotom gospodarczym pomocy publicznej poprzez
SSE była chęć niwelowania bezrobocia. Dotyczyło to szczególnie obszarów, które w
największym stopniu zostały dotknięte skutkami transformacji. Z tego względu w 1993 roku
rozpoczęto prace nad SSE, a w październiku 1994 uchwalono ustawę o specjalnych strefach
ekonomicznych.3 Taka forma pomocy publicznej spotkała się jednak z krytyką
przedsiębiorstw, które nie działały w SSE oraz ze strony Unii Europejskiej. Mając na uwadze
proces integracji Polski z UE konieczna stała się harmonizacja prawa w kwestii polityki
konkurencji jeszcze w okresie przedakcesyjnym.4 Należy tutaj wspomnieć, że na szczeblu
wspólnotowym kwestie pomocy publicznej są regulowane w artykułach 87-92 Traktatu TWE,
a kontrolę nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie tych przepisów sprawuje
Komisja Europejska. Za niezgodną ze wspólnym rynkiem uznaje się pomoc przyznaną przez
państwo, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji poprzez
uprzywilejowanie przedsiębiorstw lub produkcji pewnych artykułów (gałęzi produkcji), jeżeli
wpływa to na handel między państwami członkowskimi. Zatem uznaje się, że na jednolitym
rynku europejskim przywileje kierowane w ten sposób przez władze publiczne zakłócają
funkcjonowanie konkurencji i negatywnie odbijają się na handlu między poszczególnymi
krajami członkowskimi (Jurczyk, 2004, s. 7). Z drugiej jednak strony przepisy UE
przewidują pewne wyjątki od tego generalnego zakazu. Zachodzą one wówczas, kiedy pomoc
publiczna jest zgodna z interesem wspólnego rynku. Regulacje w stosunku do SSE odwołują
się do pomocy regionalnej, której podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności
gospodarczej na oznaczonym terenie. Ma ona na celu pobudzenie długookresowego rozwoju
obszarów charakteryzujących się poziomem PKB per capita niższym niż 60% średniego
poziomu z UE. Zatem w polskim ustawodawstwie konieczne stało się dokonanie zmian w
2
opt. cit., rozdz. 1, art. 3.
Dz.U. nr 123, poz. 600.
4
Szerzej na ten temat: Ambroziak A., (2003), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce, Wspólnoty Europejskie, Instytut Koniunktury i Cen handlu zagranicznego,
vol. 3, nr 3 (138).
3
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
131
przepisach dotyczących SSE, które uzależniałyby udzielenie pomocy publicznej od dokonania
inwestycji na obszarze strefy.
Szczególnie trudne w negocjacjach między Polską a UE było także uzyskanie
kompromisu dotyczącego kwestii ulg podatkowych, wakacjach podatkowych, instrumentach
związanych z pomocą dla upadających przemysłów, nieściąganiem zaległych podatków,
poręczeniami kredytów a także określeniu pułapu tej pomocy.5 Oprócz tego poszukiwano
kompromisu odnośnie praw nabytych. Przedsiębiorstwa działające w pierwszych SSE (np.
Mielecka SSE) otrzymały bowiem gwarancję, że warunki w jakich mają funkcjonować nie
ulegną pogorszeniu przez koleje 20 lat. Z tego względu dokonano podziału przedsiębiorstw
na te działające w SSE przed i po 1 stycznia 2001 roku. Dla tych pierwszych zostały
zatrzymane udogodnienia, z których korzystali przed 2001 rokiem. Dopiero później
Ustawodawca usunął sporny art. 13 Ustawy. Uznano bowiem, że przywileje te nie stanowią
jednak praw nabytych.
Kolejne uchwalane nowelizacje do ustawy dotyczącej SSE dawały pełniejszą jasność
co do zakresu i wielkości udzielonej pomocy w SSE. Obecnie inwestując w SSE w okresie
2007-2013 można uzyskać ulgi w CIT lub PIT do 50% poniesionych nakładów
inwestycyjnych lub do połowy dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
(w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa). Firmy mogą także korzystać ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nie we wszystkich działających SSE w Polsce
pomoc publiczna ma taki sam zakres. Niższe limity mają firmy działające np. w strefach
województw mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego,
wielkopolskiego oraz takich miastach jak Kraków, Poznań czy Warszawa. Ponadto w
przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem firm transportowych ) pomoc
publiczna może być podwyższona o 15 punktów procentowych (Stępień, 2005, s. 47). Oprócz
tego przedsiębiorstwa mogą otrzymywać pomoc publiczną w postaci dotacji na inne działania
nieinwestycyjne. Od 2005 roku w SSE mogą także prowadzić działalność, a tym samym
mogą korzystać z ulg podatkowych, centra usługowe. Najczęściej tworzone są one w
Łódzkiej SSE i Krakowskiej SSE6
Dokonywane w ostatnim czasie zmiany w regulacjach prawnych dotyczą w
szczególności zwiększenia obszaru stref, spraw właścicielskich, możliwości przekazania
przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego terenu pod działanie
SSE. Zgodnie z nowymi wytycznymi UE na lata 2007-2013 w sprawie krajowej pomocy
regionalnej ograniczono koszty kwalifikowane ponoszone przez dużych przedsiębiorców
wyłącznie do dużych aktywów co ma przeciwdziałać przenoszeniu fabryk ze starej Unii do
nowych państw członkowskich. To obostrzenie nie powinno jednak w zauważalny sposób
zahamować napływu nowych inwestycji do Polski, natomiast konsekwencją stosowania
nowych urządzeń i maszyn w SSE będzie wdrażanie nowoczesnych technologii.7
Pomoc publiczna w SSE w Polsce
SSE to narzędzie pomocy publicznej państwa. Z uwagi na postawione cele
gospodarcze jeszcze w 2003 roku w Polsce pomoc publiczna sięgała 3,3% PKB. Głównymi
beneficjantami tej pomocy były sektory o niskim poziomie innowacyjności oraz obszary,
które były najbardziej zagrożone bezrobociem. W 2003 roku pomoc sektorowa stanowiła
5
Na podstawia pierwszej ustawy z 1994 roku limity te nie obowiązywały. Limity te pojawiły się dopiero po
wejściu w życie 1 stycznia 2001 roku ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 117, poz.1228).
6
Swoje centra mają tutaj m.in. Electric, Phillips, Motorola, IBM, Lufthansa, Electrolux.
7
Informacja o realizacji ustawy o SSE , stan na 31 grudnia 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
2007, s. 32.
132
Piotr Szkudlarek
około 70% pomocy państwa, pomoc horyzontalna jedynie około 10%. Najczęściej
przedsiębiorstwa korzystały z ulg podatkowych i umorzeń.8 Sytuacja zmieniła się w latach
2005 i 2006. Bezpośrednie wydatki państwa przewyższyły uszczuplenia wpływów do budżetu
związane m.in. z ulgami podatkowymi. Sposób finansowania pomocy państwa w Polsce
przedstawiono na wykresie 1.9
Wykres 1. Sposób finansowanie pomocy państwa w Polsce w latach 1997-2006
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1997
1998
1999
2000
2001
bezpośrednie wydatki, np. dotacje
2002
2003
2004
2005
2006
uszczuplenia wływów do budżetu, np. ulgi podatkowe, umorzenia
Źródło: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku,
UOKiK, Warszawa 2007, s. 9.
W latach 1997 – 2006 najczęściej stosowanymi instrumentami pomocy publicznej były
dotacje i ulgi podatkowe. Stanowiły one łącznie około 97,5% łącznej pomocy udzielanej
przez państwo. W tym okresie zmniejszyła się wartość udzielanej pomocy w postaci odroczeń
czy rozłożenia na raty płatności podatku oraz poręczeń i gwarancji. Pomoc publiczna
udzielona przedsiębiorcom w specjalnych strefach ekonomicznych w latach 1997 – 2005
udzielana była przede wszystkim w formie zwolnień od podatku dochodowego. Wartość
zwolnień podatkowych w latach 1997 – 2005 przedstawiono na wykresie 2.
Wykres 2. Zwolnienia podatkowe w SSE w latach 1997-2005 w Polsce ( mln PLN)
700
600
500
400
300
200
100
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Źródło: Informacja...,opt. cit., s. 20.
8
Na podstawie raportów o pomocy publicznej w Polsce w 2003 roku, UOKiK, Warszawa 2004.
Do bezpośrednich wydatków zaliczono pomoc udzieloną w formie dotacji oraz w formie wniesienia kapitału
do spółki.
9
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
133
Ogółem, na koniec 2005 roku udzielona pomoc w SSE wyniosła 2,6 mld, co stanowiło 10%
poniesionych nakładów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2005 roku. Największą wartość
zwolnień odnotowano w Polsce w 2004 roku.
Niestety należy wspomnieć, że korzystanie ze zwolnienia podatkowego w SSE jest
bardzo skomplikowane co przysparza inwestorom trudności. Przepisy dotyczące SSE są
skonstruowane w bardzo ogólny i niejednoznaczny sposób, a dodatkowo podlegają częstym
zmianom. Nie wskazano także jednego organu upoważnionego do interpretowania przepisów
dotyczących SSE i w konsekwencji przepisy strefowe są interpretowane przez władze stref,
urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Powoduje to, że opinie wszystkich tych instytucji bywają w tym zakresie
rozbieżne, a niejednokrotnie nawet sprzeczne. W związku z tym konieczne jest dokonanie
stosownych zmian w ustawodawstwie.
Rozwój SSE w Polsce
Analiza rozwoju SSE w Polsce zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Na początku
zostanie dokonana wstępna analiza SSE według kryteriów zagospodarowania terenu, nowych
inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Następnie, wykorzystując miarę analizy
wielowymiarowej d i0 zostanie dokonana analiza porównawcza SSE działających w Polsce.
Zakres czasowy analizy dotyczy okresu od momentu ich powstania do roku 2006. Z uwagi na
dostępność danych niektóre części analizy zostaną dokonane w oparciu o dane z krótszego
szeregu czasowego. Zakres przestrzenny analizy dotyczy terytorium Polski.
Na koniec 2006 roku funkcjonowało w Polsce 14 SSE (pierwsza powstała w Mielcu),
które znajdowały się na terenie 98 miast i 76 gmin. Najmłodszą jest Krakowska SSE.
Organem założycielskim w większości SSE jest Skarb Państwa. Tylko w przypadku Słupskiej
SSE większością w spółce dysponuje samorząd terytorialny. Wszystkie SSE działają na
zasadach spółek kapitałowych: akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością (tylko
Wałbrzyska SSE, Pomorska SSE.10 Oprócz tego możliwe jest także tworzenie tzw. podstref w
dowolnym miejscu w Polsce wybranym przez inwestora przy spełnieniu wymogu
zainwestowania 40 mln euro i stworzeniu 500 nowych miejsc pracy.11 Zgodnie z zapisami
traktatu akcesyjnego z UE SSE w Polsce mają istnieć do końca 2017 roku. Wyjątkami są
Mielecka SSE i Katowicka SSE, która mają zakończyć swoją działalność w 2016 roku.
Po bardzo dynamicznym rozwoju SSE w początkowym okresie ich funkcjonowania
kolejne lata to okres ich stabilizacji. Ponowny boom w SSE w Polsce trwa do dziś od 2004
roku. Przejawem tego jest wzrost zagospodarowania gruntów SSE. Dla przykładu na
wykresie 3 przedstawiono stan zagospodarowania gruntów z końca 2001 i 2006.
10
Na podstawie dokumentu: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2007.
11
Dla przykładu taka podstrefa powstała w Krotoszynie, która podlega WSSE. Głównym inwestorem jest tutaj
niemiecki Mahle produkujący tłoki i komponenty do silników, systemy filtrowe.
134
Piotr Szkudlarek
Wykres 3. Stan zagospodarowania gruntów w SSE w Polsce w roku 2001 i 2006 roku
Słupska
Kamiennogórska
Krakowska
Suwalska
Starachowicka
Legnicka
Łódzka
WarmińskoMazurska
Pomorska
Mielecka
KostrzyńskoSłubicka
Wałbrzyska
Tarnobrzeska
2001
2006
Katowicka
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czerwińska E., Problem specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751,
Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, Warszawa 2002 oraz Informacja..., op. cit., s. 9.
Z danych wynika, że nastąpił w Polsce bardzo dynamiczny wzrost zagospodarowania terenów
należących do SSE. Średni poziom z 2001 roku wynoszący około 40% wzrósł do ponad 72%.
W takich strefach jak Tarnobrzeska SSE czy Wałbrzyska SSE zagospodarowanie zbliżyło się
do 90%. Najniższy poziom zagospodarowania występuje w Kamiennogórskiej SSE.
Wzrost zagospodarowania związany jest niewątpliwie ze wzrostem udzielanych
zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE. Dla przykładu na wykresie 4
przedstawiono liczbę udzielonych zezwoleń w kolejnych latach: 2004, 2005 2006.
Wykres 4. Liczba udzielonych zezwoleń na działanie w SSE w latach 2004-2006
40
35
30
25
2004
20
2005
15
2006
10
Słupska
Kamiennogórska
Krakowska
Suwalska
Starachowicka
Legnicka
Łódzka
Mazurska
Warmińsko-
Pomorska
Mielecka
Słubicka
Kostrzyńsko-
Wałbrzyska
Katowicka
0
Tarnobrzeska
5
Źródło: Informacja..., op. cit., s. 9.
W 2004 roku łącznie wydano blisko 100 zezwoleń na działanie w SSE. W kolejnym roku już
o 80% więcej. Rok 2006 był jeszcze lepszy gdyż wydano w nim 230 zezwoleń na
prowadzenie działalności na terenie stref. Najwięcej z nich wydano w Katowickiej SSE i
135
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, najmniej w Suwalskiej SSE.12
Wzrost obszarów zagospodarowanych a także wzrost ilości wydanych zezwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej wpłynął na wzrost inwestycji w SSE w Polsce. Dla
przykładu na koniec 2004 roku łączna wartość inwestycji w SSE wyniosła około 20 mld PLN.
W kolejnym roku już 25,7 mld PLN a na koniec 2006 roku 35,4 mld PLN. Udział
poszczególnych stref w łącznych nakładach inwestycyjnych w SSE w Polsce przedstawiono
na wykresie 5.
Słupska
Kamiennogórska
Krakowska
Suwalska
Starachowicka
Legnicka
Łódzka
WarmińskoMazurska
Pomorska
Mielecka
KostrzyńskoSłubicka
Wałbrzyska
Tarnobrzeska
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Katowicka
Wykres 5. Udział poszczególnych SSE w łącznych nakładach inwestycyjnych w SSE w
Polsce
udział stref w łącznych nakładach inwestycyjnych
Źródło: Informacja...,op. cit., s. 11.
Z przedstawionych danych wynika, że największe nakłady inwestycyjne poniesiono
dotychczas w Katowickiej SSE, a najmniejsze w Krakowskiej SSE i Słupskiej SSE. Główne
źródło inwestycji w SSE w Polsce stanowił kapitał zagraniczny – około 80%. Pochodził on
przede wszystkim z USA, Niemiec oraz Japonii. W specjalnych strefach ekonomicznych
inwestowały głównie duże światowe koncerny. Najwięcej środków zainwestowała firma
Michelin Polska - 982,2 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne zanotowano w branży
transportowej – 36%, poligraficznej – 12% oraz tworzyw sztucznych – 10%.13
Wzrost liczby zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wzrost nakładów
inwestycyjnych w SSE przekłada się także na wzrost tworzonych miejsc pracy, co
przedstawiono na wykresie 6.
12
13
Specjalne Strefy Ekonomiczne – badanie, edycja 2007, KPMG, Warszawa 2007, s. 14.
Informacja..., op. cit., s. 15-19.
136
Piotr Szkudlarek
Wykres 6. Utworzone miejsca pracy ogółem i przyrost miejsc pracy w SSE w 2006 roku w
stosunku do 2005 roku
60,0%
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
48,0%
52,0%
43,0%
50,0%
42,0%
39,0%
29,0%
22,0%
18,0%
21,0%
30,0%
25,0%
9,0%
40,0%
25,0%
23,0%
20,0%
10,0%
9,0%
miejsca pracy ogółem
Słupska
Kamiennogórska
Krakowska
Suwalska
Starachowicka
Legnicka
Łódzka
WarmińskoMazurska
Pomorska
Mielecka
KostrzyńskoSłubicka
Wałbrzyska
Tarnobrzeska
Katowicka
0,0%
przyrost miejsc pracy w 2006 roku
Źródło: Specjalne strefy ekonomiczne – badanie, edycja 2007, KMPG, Warszawa 2007, s. 18.
Za danych wynika, że w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wzrosła liczba nowych miejsc
pracy w SSE. Na koniec 2006 roku zatrudnienie w SSE wyniosło ponad 112 tys. osób.
Oprócz tego Ministerstwo Gospodarki szacuje, że na każde 100 miejsc pracy utworzonych w
specjalnych strefach ekonomicznych przypada - w zależności od branży - od 50 do 100
nowych miejsc pracy w firmach kooperujących i otoczeniu danej strefy. Do głównych
podmiotów tworzących miejsca pracy w SSE w Polsce zaliczyć należy LG Electronics,
Johnson Controls, MAN Trucks oraz Michelin Polska.
Wykorzystanie metody taksonomicznej do oceny funkcjonowania SEE w Polsce
W dalszej części artykułu zostanie dokona analiza porównawcza działających w
Polsce stref ekonomicznych przy wykorzystaniu metody taksonomicznej. Należy ona do
metod stochastycznych analizy wyników. Jej istotą jest skumulowanie szeregu wskaźników
reprezentujących określone grupy i sprowadzenie ich do jednego porównywalnego
wskaźnika. Punktem wyjścia w tej metodzie jest ustalenie zbioru zmiennych xik
charakteryzujących określoną wielkość i przedstawienie ich w postaci macierzy. Kolejnym
etapem analizy jest wyznaczenie współrzędnych wzorca rozwoju po(x01, x02,...,x0m). Wartości
„x” przyjmują wartości maksymalne, gdy należą do stymulant i minimalne, gdy należą do
destymulant. Następnie dokonuje się standaryzacji zmiennych xik, wykorzystując formułę:14
X − Xk
X ik ( z ) = ik
Sk
gdzie:
Xik(z)
– wartość
zestandaryzowana cechy,
X k - średnia wartość dla poszczególnych zmiennych Xk ( k=1,2,...,m),
Sk - odchylenie standardowe dla poszczególnych zmiennych Xk ( k=1,2,...,m).
14
K. Jajuga, Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993, s. 24
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
137
Kolejnym etapem analizy jest obliczenie odległości między wzorcem rozwoju a
poszczególnymi przedsiębiorstwami15:
1
2
 n
2
cio = ∑ (X wk ( z ) − X ik ( z ) ) 
 s =1

gdzie:
Xwk (k=1,2,...,m) – zestandaryzowane wartości wzorca,
X ik(z) (i=1,2,...,n) - zestandaryzowane wartości poszczególnych zmiennych.
Po otrzymaniu wektora odległości od wzorca należy wyliczyć ich średnią i odchylenie
standardowe, a następnie wykorzystując formuły obliczyć wartości c0: (Helwig, 1985, s. 440):
−
c0 = c + 2S 0
Ostateczna miara taksonomiczna, tzw. wskaźnik rozwoju ma postać:
d i0 = 1 −
ci 0
c0
dla i=1,2,...,n.
Wskaźnik rozwoju d i0 przyjmuje wartości od 0 do 1. Im wartość jest bliższa 1, tym dany
podmiot charakteryzuje się większym podobieństwem do wzorca (zob. szerzej: Jajuga, 1990,
Jajuga, 1993 ). W tym przypadku tworzą je najlepsze wartości poszczególnych kryteriów
oceny funkcjonowania SSE w Polsce Za kryteria te w artykule przyjęto:
• liczbę zezwoleń na działalność ogółem,
• wzrost liczby zezwoleń od 1999 roku,
• liczba zezwoleń wydanych w 2006 roku,
• liczba inwestorów,
• wzrost liczby inwestorów prowadzących działalność między 2001 a 2005 rokiem,
• odsetek przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność na koniec 2005 roku,
• całkowite nakłady inwestycyjne na koniec 2006 roku,
• wzrost nakładów inwestycyjnych w 2006 roku w stosunku do 2005 roku,
• nakłady inwestycyjne na 1 ha powierzchni zagospodarowanej,
• całkowita liczba utworzonych miejsc pracy na koniec 2006 roku,
• liczba miejsc pracy na 1 ha,
• wynik finansowy w 2006 roku,
• nakłady na utworzenie nowego miejsca pracy.
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano następujące wartość wskaźnika di0 dla
poszczególnych SSE działających w Polsce:
15
oprócz tej metody znane są jeszcze inne, które służą do pomiaru odległości między poszczególnym obiektami,
zob.: T. Grabiński, S. Wydumus, A. Zeliaś: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno gospodarczych, PWN Warszawa 1989, s. 29.
138
Piotr Szkudlarek
Wykres 7. Wartość wskaźnika di0 dla poszczególnych SSE w Polsce
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
Słupska
Kamiennogórska
Krakowska
Suwalska
Starachowicka
Legnicka
Łódzka
Mazurska
Warmińsko-
Pomorska
Mielecka
Słubicka
Kostrzyńsko-
Wałbrzyska
Katowicka
0
Tarnobrzeska
0,2
0,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Specjalne strefy ekonomiczne, op. cit., s. 36 oraz
Informacja..., op. cit., s. 11.
Wyniki badań wskazują, że biorąc po uwagę wcześniej przyjęte kryteria oceny, najwyższy
poziom rozwoju SSE w Polsce odnotowały Katowicka SSE, Wałbrzyska SSE i Tarnobrzeska
SSE. Najgorszy wynik odnotowały Suwalska SSE i Słupska SSE. Można zatem stwierdzić, że
tworzone na południu Polski SSE lepiej wykorzystują możliwości jakie stwarza ten
instrument pomocy publicznej państwa. Oczywiście należy dodać, ze przeprowadzona analiza
nie daje szczegółowego obrazu efektywności działania poszczególnych SSE. Wymagałoby to
przeprowadzenia dodatkowych analiz korzyści i kosztów działania SSE.
Podsumowanie
W artykule szukano odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia rozwoju SSE w Polsce.
Z badań wynika, że niewątpliwie strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem pomocy
publicznej państwa. Dają one możliwości kreowania strumieni inwestycji do poszczególnych
regionów Polski przyczyniając się do ich rozwoju. Coraz większy udział zagospodarowanych
powierzchni, rosnąca liczba zezwoleń na prowadzenie działalności, zwiększająca się wielkość
zatrudniania są potwierdzeniem słuszności utrzymywanie SSE. Dokonując analizy
porównawczej między poszczególnymi strefami wynika, że w największym stopniu szansę na
rozwój wykorzystała Katowicka SSE, a najsłabiej Suwalska SSE.
Bardzo duży udział w sukcesie SSE mają także inwestycje zagraniczne. To właśnie
dzięki stworzeniu stref jako formy pomocy publicznej państwa podmioty zagraniczne
zainwestowały swój kapitał właśnie w Polsce. To z kolei jest czynnikiem, który wpływa na
osiąganie coraz wyższego poziomu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki.
Inwestor zagraniczny „przynosi” bowiem technikę, technologię, organizację, kontakty
kooperacyjne.
Niewątpliwie dużą siłą przyciągania przedsiębiorstw stanowią zwolnienia podatkowe.
Jest to przecież wymierna korzyść dla każdego przedsiębiorstwa, która będzie jeszcze
bardziej cenna, kiedy Polska wejdzie w okres gorszego tempa wzrostu gospodarczego
związanego z bardzo prawdopodobną dekoniunkturą na świecie. Ważne jest bowiem, aby
zagwarantować trwałość wzrostu inwestycji w Polsce. Wydaje się jednak, że obecnie nie
wystarczy już tylko zaoferowanie zwolnienia podatkowego CIT PIT czy zaoferowanie
uzbrojonej działki pod nową inwestycję. Należy także zauważyć dużą konkurencję ze strony
funkcjonujących stref w Czechach, Słowacji na Węgrzech, a także na Ukrainie. Konieczne
jest opracowanie długookresowej strategii rozwoju regionów a przy tym SSE opartej na
innych czynnikach, zwłaszcza w kontekście zbliżania się terminu zakończenia
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
139
funkcjonowania SSE w Polsce. Należałoby tutaj przede wszystkim wspomnieć o dostępności
do kapitału ludzkiego. SSE powinny stać się miejscem tworzenia centrów badawczych czy
inkubatorów przedsiębiorczości, w których sfera badawcza i sfera produkcyjna stworzyłyby
miejsce dla ścisłej współpracy. Zatem można stworzyć dodatkowy bodziec związany z ulgami
dla przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami naukowymi. Musi być także jasno
określona rola administracji rządowej i samorządowej w oddziaływaniu na podmioty
działające w SSE. Należy stworzyć warunki do naturalnego ewoluowania SSE w inne formy
organizacyjne w celu coraz większej efektywności ich działania.
LITERATURA:
1. Ambroziak A., (2003), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce, Wspólnoty Europejskie, Instytut Koniunktury i Cen
handlu zagranicznego, vol. 3, nr 3(138).
2. Borkowski K., Skajewski K.,(2004), Porównanie specjalnych stref ekonomicznych w
Polsce i na świecie, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie,
Warszawa.
3. Filipowicz O., (2006), Strefa z widokiem na zysk, Nowy przemysł, nr 3.
4. Grabiński T., Wydumus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w
modelowaniu zjawisk społeczno - gospodarczych, PWN, Warszawa.
5. Hellwig Z., (1985), Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa.
6. Jajuga K., (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
7. Jajuga K., (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
8. Jurczyk Z., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej
sprawowanej przez Komisję Europejską, Prawo Unii Europejskiej, nr 9.
9. Kryńska E., red., (2000), Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne – zamierzenia i efekty,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
10. Owczarski M., (1997), Specjalne strefy ekonomiczne: zagadnienia praktyczne, Inwestia,
Katowice.
11. Stępień J., (2005), Szturm na strefy, Forbes, nr 8.
Download