formularz ofertowy

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Dotacje na Innowacje”
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Multikart Sp. z o.o. i
jego integracja z systemami informatycznymi partnerów biznesowych”
………………………………………………………….
/pieczęć firmowa /
/miejscowość i data /
FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 24 marca 2014 r. zaproszenia do składania ofert na sprzętu
informatycznego i/lub oprogramowania przeznaczonego do utrzymania systemu B2B.
My, niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
(imię i nazwisko, stanowisko)
Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)
1.SKŁADAMY OFERTĘ NA:
Dostawę sprzętu informatycznego/oprogramowania o Zamówieniu nr. …………..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej:
Zamówienie nr.1
Przedmiot
zamówienia
Nazwa kategorii
Dostawa sprzętu informatycznego do utrzymania systemu B2B
Opis kategorii wydatku
Cena Netto
Cena Brutto
wydatku
Serwer aplikacyjny
– 1szt.
Serwer aplikacyjny z obudową
RACK o następujących parametrach
minimalnych:
-dwa procesory min. 6 rdzeniowe,
-16 GB pamięci RAM
-min. 2 wysokowydajne dyski 300GB
z interfejsem SAS skonfigurowane
jako macierz RAID
Zamówienie nr.2
Przedmiot
zamówienia
Nazwa kategorii
wydatku
Serwer
Bazodanowy – 1szt.
Dostawa sprzętu informatycznego do utrzymania systemu B2B
Opis kategorii wydatku
Cena Netto
Cena Brutto
Serwer bazodanowy z obudową
RACK o następujących parametrach
minimalnych:
-dwa procesory min. 6 rdzeniowe,
-32 GB pamięci RAM
- min. 4 wysokowydajne dyski
300GB z interfejsem SAS
skonfigurowane jako macierz RAID
dostosowana do wydajnej obsługi
bazy danych typy SQL
Zamówienie nr.3
Przedmiot
zamówienia
Nazwa kategorii
wydatku
Urządzenie
brzegowe klasy
UTM – 1 szt.
Dostawa sprzętu informatycznego do utrzymania systemu B2B
Opis kategorii wydatku
Urządzenie brzegowe klasy UTM z
obudową RACK o następujących
parametrach minimalnych:
- zachowanie wysokich standardów
ochrony danych
- pracującego na styku z Internetem.
- umożliwiający realizację usług w
formule Software-as-a-Service
Urządzenie
brzegowe
powinno
mieć:
- funkcjonalności firewalla,
- filtr adresów URL,
-zapewniać ochronę antywirusową i
antyspamową,
-zapewniać wykrywanie i prewencję
włamań IPS (Intrusion Prevention
System),
-połączenia VPN,
-zarządzanie i monitoring,
-przepustowość UTM nie gorszą niż
100 Mb/s,
-posiadać wbudowany Access Pont
sieci WiFi.
Cena Netto
Cena Brutto
Zamówienie nr.4
Przedmiot
zamówienia
Nazwa kategorii
wydatku
Oprogramowanie
serwerowe (dla
każdego z serwerów
określonych w
zamówieniach nr 1 i
nr 2) – 1 komplet
Dostawa oprogramowania do serwerów określonych w zamówieniach nr 1 i nr 2
do utrzymania systemu B2B
Opis kategorii wydatku
Cena Netto
Cena Brutto
W skład kompletu oprogramowania
serwerowego wchodzić muszą
co najmniej:
- system operacyjny do zarządzania
platformą serwerową z wbudowaną
funkcjom wirtualizacji i sieci Web (na
każdy serwer 1 szt.),
- system typu SQL Serwer
(dopuszcza się SQL Express) do
zarządzania bazami danych (na
każdy serwer 1 szt.),
- licencje dostępowe do systemu
operacyjnego
(umożliwiające
użytkownikom
korzystanie
z
zasobów systemu operacyjnego)
(dla 5 użytkowników),
- licencje dostępowe do systemu do
zarządzania bazami danych, które
umożliwią użytkownikom korzystanie
z zasobów baz danych (dla 2
użytkowników),
licencje
terminalowe,
które
umożliwią
użytkownikom
pracę
zdalną
w
systemie
(dla
2
użytkowników),
-licencje
oprogramowania
do
backupu ( na każdy serwer 1 szt.)
W przypadku składania oferty na jedno lub nie wszystkie zamówienia proszę o wpisanie w
pozostałe rubryki „nie dotyczy”
Dodatkowe informacje ( parametry, uwagi):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.03.2014 i uznajemy
się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, tj. ...............................................
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielania ......... miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot
Zamówienia (nie krótsza niż 12 miesiące)
5.ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………..
/Podpis i pieczęć oferenta/
Download