Zapytanie ofertowe - Baza konkurencyjności

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
o dostawę sprzętu TIK, programów komputerowych, zaprojektowania i
wykonania sieci
internetowej w związku z realizacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI –
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2
– Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020.
1. Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni
ul. H. Sienkiewicza 3
90- 113 Łódź
NIP 725 – 18 – 38 – 572
reprezentowany przez:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Koluszkach
ul. Budowlanych 8
95- 040 Koluszki
tel./fax: 44 71419 63
e-mail:[email protected]
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Do postępowania wszczętego na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności - zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju z dnia 19.09.2016 r.
(zwanych dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków).
3. Kody CPV zamówienia:
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
30200000-1
Urządzenia komputerowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie projektów technicznych sieci internetowej (i dwóch pracowni komputerowych) dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach (SOSW);
2. Dostawa i montaż wyposażenia TIK do dwóch pracowni i sieci internetowej do SOSW;
3. Szkolenia dla nauczycieli SOSW „Zastosowanie sprzętu interaktywnego i multimedialnego do
prowadzenia i przygotowania zajęć w szkole (warsztaty dot. wykorzystania oprogramowania
tablicy interaktywnej, oprogramowania monitora interaktywnego, zestawu pilotów do
przeprowadzania testów w procesie nauczania)”;
4. Dostawa komputerowego zestawu biurowego do SOSW.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do Zamawiającego oraz
zainstalowania dostarczonego sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przygotowany projekt, wykonane instalacje i dostarczone oprogramowanie muszą, zgodnie z
zapisami we wniosku o dofinansowanie zapewnić osiągnięcie wszystkich poniższych
funkcjonalności:
a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole lub placówce systemu oświaty, na
poziomie przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów on line w
trakcie lekcji i w ramach pracy zawodowej;
b) posiadać co najmniej jeden zestaw przenośnych komputerów albo innych mobilnych urządzeń
mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie oraz
zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z:
- zainstalowanym systemem operacyjnym;
- dostępem do oprogramowania biurowego;
- oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia - opcjonalnie, jeżeli takie
oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych;
- oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne narzędzia mające funkcje
komputera w przypadku kradzieży;
- oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych
narzędzi mających funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w
zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo innego mobilnego narzędzia
mającego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na
szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem do zarządzania szkolnymi
urządzeniami sieciowymi;
- oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty;
- oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe;
c) posiadać co najmniej jedno wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania
zestawu przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera
z bezprzewodowym dostępem do Internetu;
d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów lub innych
mobilnych narzędzi mających funkcje komputera, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z
wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych urządzeń do projekcji
obrazu i emisji dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu bez konieczności każdorazowego
dostosowywania warunków światła i układu ławek w salach;
e) szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery przenośne lub inne mobilne
narzędzia mające funkcje komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczycielom
prowadzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK;
f) szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej jedno miejsce (pomieszczenie),
w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie
wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
Uwaga 2: Oferowane oprogramowanie systemowe i biurowe powinno mięć licencję dla
użytkowników edukacyjnych (SOSW jest jednostką edukacyjną) do użytkowania na zakupionych
komputerach przez cały okres ich użytkowania. Pozostałe programy powinny mieć licencję nie
krótszą niż 3 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
ad.1. Wykonanie projektów technicznych i instalacja sieci internetowej dla SOSW i dwóch
odrębnych pracowni informatycznych (5 i 9 stanowisk) w budynku SOSW w Koluszkach.
Pracownie dostosowane muszą być do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
Wykonanie sieci internetowej oraz montaż i konfiguracja pracowni wg. tych projektów w zakresie
zbudowania i rozmieszczenia stanowisk uczniowskich i nauczyciela (niezbędne prace
z koniecznymi pakietami akcesoriów i elementów).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu sieci i pracowni przed przystąpieniem
do jego realizacji SOSW.
W celu dokładnego określenia oferowanej ceny SOSW umożliwi potencjalnym oferentom
dokonanie oględzin i pomiarów w budynku SOSW, w godzinach jego pracy SOSW i po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 44 714 19 63).
ad. 2. Dostawa i montaż następującego wyposażenia TIK do dwóch pracowni i sieci
internetowej :
1. Tablica interaktywna – 1 szt. tablica o parametrach nie gorszych niż: przekątnej obszaru
roboczego min. 78,5 cala. Format obszaru roboczego 4:3. Technologia odczytu
elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię
tablicy). Powierzchnia tablicy – twarda, matowa, nie powodująca refleksów, przeznaczona do
projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi oraz dedykowanymi pisakami tablicy.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Wymiary obszaru roboczego min. 160 cm x 118 cm. Wymiary zewnętrzne tablicy min. 173,5
cm x 134 cm.
Oczekiwane i niezbędne oprogramowanie tablicy (funkcjonalności tablicy):
Oprogramowanie tablicy interaktywnej powinno cechować różnorodność funkcjonalności.
Oczekiwane minimum: Możliwość wykorzystania różnego rodzaju tzw. pisaków – co najmniej
pisak w pełni edytowalny, zakreślacz edytowalny, pisak wielokolorowy, pisak obrazkowy – z
możliwością ustawienia różnych parametrów dla różnego rodzaju pisaków. Możliwość
wstawienia strony w linie lub kratkę lub innej. Możliwość wstawiania obrazów lub tekstów na
kolejne warstwy strony z możliwością ukrywania lub ujawniania informacji na nich zawartych
(więcej niż 4 poziomy/warstwy skomplikowania trudności ćwiczenia). Możliwość
automatycznego podziału wpisanego słowa lub zdania na oddzielne litery (liczby) lub wyrazy
(automatyczne tworzenie tzw. rozsypanek literowych, słownych, cyfrowych czy liczbowych).
2. Projektor multimedialny – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Projektor ultrakrótkiej
projekcji. Oczekiwany jest jasny, kontrastowy projektor dedykowany do oczekiwanego formatu
tablicy (czyli 4:3). Do wyświetlania obrazu z bardzo małej odległości nie oślepiając oczu
nauczyciela. Uniwersalny w instalacji, umożliwiający sprawne podłączanie innych urządzeń.
Oczekiwane jest umieszczenie projektora w małej (ok. 50 cm) odległości od tablicy uzyskując
duży, jasny obraz o przekątnej ok. 200 cm, z mniejszą ilością refleksów i cieni.
Zaawansowane technologie projektora powinna gwarantować kontrastowy obraz
o rozdzielczości natywnej minimum XGA i doskonałej stabilności barw. Projektor powinna
cechować jasność minimum 3300 lumenów. Projektor powinien obsługiwać standard łączności
bezprzewodowej wi-fi.
3. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
o parametrach nie gorszych niż: Kopiarka, ksero,
skaner. Druk pełny kolor w formacie min. A3 (w technologii laserowej).
4. Wizualizer – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Matryca min. 2,4 MPx. Zoom optyczny
min. x 12. Zoom cyfrowy min. x 10. Obszar fotografowania A3. Rozdzielczość wideo: min.
XGA: 1024×768. Rozdzielczość zdjęć: 5.0 Mega, możliwość połączenia pod wi-fi.
5. Piloty do testów i ankiet. o parametrach nie gorszych niż: Zestaw w dedykowanej walizce –
min. 32 piloty + odbiornik RF, o kompaktowych wymiarach. Piloty do odpowiedzi, testów
i głosowań. Wyposażone w 5 klawiszy umożliwiających udzielanie odpowiedzi na pytania
jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz. Zarówno dla małych, średnich i
dużych grup. Wykorzystywana technologia – radiowa. Wyposażone w diodę sygnalizującą.
6. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Kopiarka, ksero, skaner
kolorowe. Format A4 (w technologii atramentowej).
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
7. Monitor interaktywny – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie multimedialne
wykorzystujące technologię dotyku wielokrotnego, pozycjonowania w podczerwieni,
z wbudowanymi głośnikami, interaktywne, o przekątnej obszaru roboczego min. 65 cali,
w rozdzielczości Full HD, monitor z komputerem typu OPS, wyposażony w interaktywne
oprogramowanie:
Oprogramowanie
monitora
interaktywnego
powinno
cechować
różnorodność funkcjonalności. Oczekiwane minimum: Możliwość wykorzystania różnego
rodzaju tzw. pisaków – co najmniej pisak w pełni edytowalny, zakreślacz edytowalny, pisak
wielokolorowy, pisak obrazkowy – z możliwością ustawienia różnych parametrów dla różnego
rodzaju pisaków. Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę lub innej. Możliwość
wstawiania obrazów lub tekstów na kolejne warstwy strony z możliwością ukrywania lub
ujawniania informacji na nich zawartych (więcej niż 4 poziomy / warstwy skomplikowania
trudności ćwiczenia). Możliwość automatycznego podziału wpisanego słowa lub zdania na
oddzielne litery (liczby) lub wyrazy (automatyczne tworzenie tzw. rozsypanek literowych,
słownych, cyfrowych czy liczbowych). Pozwalające przygotować lekcję /materiały na lekcję.
8. Wizualizer – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: Matryca min. 2,4 MPx. Zoom optyczny
min. x 12. Zoom cyfrowy min. x 10. Obszar fotografowania A3. Rozdzielczość wideo: min.
XGA: 1024×768. Rozdzielczość zdjęć: 5.0 Mega (takie same parametry jak wizualizer
w pozycji 4).
9. Laptop dla nauczyciela 2 szt. o parametrach nie gorszych niż: z dostępem do Internetu,
z oprogramowaniem systemowym (o parametrach, zastosowaniu i funkcjonalności nie
gorszych niż Windows 10 Pro) i myszą bezprzewodową – oczekiwane parametry: min. 15’6 `
FullHD, procesor min. i5, min. 2 x 4GB min. 1TB, DVD-RW, porty USB min 3.0.
Oczekiwane funkcjonalności systemu operacyjnego:
• System operacyjny w polskiej wersji językowej, zapewniający poprawną pracę
dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu, dostarczony wraz z nośnikiem, spełniający (bez użycia dodatkowych
programów/aplikacji) następujące wymagania funkcjonalne,:
• Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością
wyboru instalowanych poprawek;
• Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu;
• Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
• Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory
• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
• Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
• Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkownków.
• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny
z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów
lokalnych.
• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
• Wbudowany system pomocy w języku polskim;
• Możliwość zarządzania stacją przy wykorzystaniu usług typu Active Directory
• System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
• Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających
we wskazanych środowiskach;
• Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
• Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
• Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
• Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
• Możliwość przywracania plików systemowych
Zainstalowany system operacyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację
systemu operacyjnego zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Licencja stanowiskowa.
10. Laptop dla ucznia – 12 szt. z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem systemowym (o
parametrach, zastosowaniu i funkcjonalności nie gorszych niż Windows 10 Pro)
i zabezpieczeniem przed dostępem do treści niepożądanych – wybrane parametry: min: 15.6`
HD , procesor min. i3, min. 4GB, min. 500GB, DVD. System operacyjny (opis w pkt. 9.)
11. Pakiet antywirusowy – 1 szt. (dla minimum wszystkich laptopów opisanych w tym
zamówieniu - 18 stanowisk) stanowiska dla zabezpieczenia kompletu stanowisk / urządzeń.
Zapewniający niezbędną ochronę przed wszelkimi szkodliwymi programami (antywirus). Jako
podstawowy element zabezpieczeń komputera, rozwiązanie ma chronić przed najnowszymi
wirusami, programami szpiegującymi, robakami i innym szkodliwym oprogramowaniem.
Minimum 36 miesięcy licencji.
12. Programy dla os. niepełnosprawnych - 3 szt. - programy ułatwiające obsługę sprzętu TIK
i organizację własnej pracy i nauki. Licencja bezterminowa. Programy do:
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
- ćwiczenia umiejętności liczenia np. „Umiem liczyć” - zestaw interaktywnych ćwiczeń
i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do
samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci
sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność
uczenia się,
- ćwiczenia umiejętności pisania np. „Umiem pisać” - zestaw kart pracy oraz interaktywnych
ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji
wczesnoszkolnej,
- rozwijania umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi. np.
„Akademia Umysłu® Uczeń EDU” - multimedialny system zawierający prawie 100
multimedialnych ćwiczeń edukacyjnych, dla uczniów I oraz II etapu edukacyjnego.
13. Pakiet programów biurowych – 2 szt. (dla laptopów wymienionych pkt. 9 i 10) min. 15
stanowisk. Po jednym pakiecie na każdą pracownię m.in. edytor tekstów, arkusz obliczeniowy,
pogram do tworzenia prezentacji itd.) pakiet o funkcjonalności, zastosowaniu i parametrach
nie gorszych niż pakiet Office 2016. Licencja stanowiskowa.
Oczekiwane funkcjonalności oprogramowania:
Wymaga się by dostarczone komputery przenośne były wyposażone w pakiet
oprogramowania biurowego:
1. Wymagania ogólne:
1.1.
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
1.2.
Intuicyjność obsługi,
1.3.
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych
w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
1.3.1.
posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
1.3.2.
ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)
1.3.3.
umożliwia wykorzystanie schematów XML
1.4.
Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)
1.5.
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów do potrzeb oraz
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
odbiorców
1.6.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami
(język makropoleceń, język skryptowy)
1.7.
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim
1.8.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
1.8.1.
edytor tekstu
1.8.2.
arkusz kalkulacyjny
1.8.3.
narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
1.8.4.
narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)"
1.9.
Wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych poszczególnych produktów
odnoszą się do natywnej funkcjonalności oferowanego oprogramowania bez użycia
dodatkowego oprogramowania.
1.10.
Licencja musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 3 lat) do bezpłatnej
instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych
1.11.
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy aktywacyjnych.
1.12.
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów pozwalających na stwierdzenie
legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych
1.13.
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze zapewniony
przez producenta przez co najmniej 3 lat od chwili zakupu
2. Edytor tekstu musi umożliwiać:
2.1.
Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
2.2.
Wstawianie oraz formatowanie tabel
2.3.
Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
2.4.
Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele
przestawne)
2.5.
Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
2.6.
Automatyczne tworzenie spisów treści
2.7.
Formatowanie nagłówków i stopek stron
2.8.
Sprawdzanie pisowni w języku polskim
2.9.
Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
2.10.
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
2.11.
Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
2.12.
Wydruk dokumentów
2.13.
Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
2.14.
Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft
Word 2007 lub Microsoft Word 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementów i atrybutów dokumentu
2.15.
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
2.16.
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które
po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.
2.17.
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
3. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać
3.1.
Tworzenie raportów tabelarycznych
3.2.
Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
3.3.
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu
3.4.
Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
3.5.
Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
3.6.
Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
3.7.
Wyszukiwanie i zmianę danych
3.8.
Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
3.9.
Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
3.10.
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
3.11.
Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
3.12.
Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku
3.13.
Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007oraz Microsoft Excel 2010, z
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń
3.14.
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
4. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać
4.1.
Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
4.2.
Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
4.3.
Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu
4.4.
Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
4.5.
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
4.6.
Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo
4.7.
Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
4.8.
Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
4.9.
Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
4.10.
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
4.11.
Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i MS PowerPoint 2010
4.12.
Możliwość publikacji prezentacji i jej prowadzenie z zewnętrznego źródła
internetowego umożliwiającego oglądanie prezentacji przez użytkowników zewnętrznych
posługujących się przeglądarką.
5. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
5.1.
Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
5.2.
Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców
5.3.
Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
5.4.
Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
5.5.
Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
5.6.
Zarządzanie kalendarzem
5.7.
Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
5.8.
Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
5.9.
Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
5.10.
Zarządzanie listą zadań
5.11.
Zlecanie zadań innym użytkownikom
5.12.
Zarządzanie listą kontaktów
5.13.
Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
5.14.
Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
5.15.
Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
14. Laptop dla nauczyciela – 3 szt. o parametrach nie gorszych niż: z dostępem do Internetu,
z oprogramowaniem systemowym (o parametrach, zastosowaniu i funkcjonalności nie
gorszych niż Widows 10 Pro), wybrane parametry: min. 15,6” FullHD , min. i5, min. 2x4GB,
min. 1TB, DVD-RW, porty USB min 3.0; o parametrach (takich samych jak laptopy w pkt. 9).
System operacyjny (opis w pkt. 9.)
15. Pakiet programów biurowych – 3 szt. dla laptopów wymienionych w pkt. 14. m.in. edytor
tekstów arkusz obliczeniowy, pogram do tworzenia prezentacji itd.
pakiet
o funkcjonalności, zastosowaniu i parametrach nie gorszych niż pakiet Office 2016 (opis w pkt.
13.)
16. Sieć komputerowa. Serwer Sieciowy NAS 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Montaż w dostarczonej szafie typu rack 19”
Możliwość zamontowania minimum 4 Dysków HDD 2,5” lub 3,5”
Możliwość rozbudowy o jednostkę rozszerzającą.
Procesor min dwurdzeniowy min 2x1,8 GHz
Pamięć systemowa min 1GB
Zainstalowane 2 sztuki dysków dedykowanych do urządzeń typu NAS - 3.5'',
dyski twarde po mini. 4 TB każdy zgodne z zaleceniami producenta NAS-a
Gwarancja na serwer i dyski min 3 lata.
Min 2 porty LAN RJ-45 1GbE
Złącza dodatkowe: Port USB 3.0 x2, port eSATA x1
Obsługiwane typy macierzy RADI: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników: min 2048
Obsługa min 16 kamer monitoringu (min 2 licencje w zestawie)
Oprogramowanie na urządzenia mobilne
17. Sieć komputerowa. Przełącznik sieciowy (switch) 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Montaż w szafie rack 19”
Porty danych min. 10xGbE xGbE, min. 1x SFP
Pamięć wewnętrzna min. 1GB
Przepustowość warstwy 3 przy pakiecie 64 bajty min. 700Mbps
Port zarządzania Serial (RJ45 lub RS-232)
Interfejs USB do podłączenia pamięci zewnętrznej
Zasilanie z PoE
Obsługa Routing L3, Firewall L3, BGP, OSPF,MPLS, VPLS, DHCP, DNS, VLAN, VPN (PPTP,
L2TP, OVPN)
18. Sieć komp. Router 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Montaż w szafie rack 19”
Porty danych min. 24xGbE, 1x SFP
Przepustowość warstwy 1 przy pakiecie 64 bajty min. 50Gbps
Port zarządzania Serial (RJ45 lub RS-232)
Możliwość zarządzania przez CLI
Interfejs USB do podłączenia pamięci zewnętrznej
Pamięć wewnętrzna min. 128MB
Zasilanie z PoE
Obsługa Routing L3, Firewall L3, BGP, OSPF, MPLS, VPLS, DHCP, DNS, VLAN, VPN
(PPTP, L2TP, OVPN)
19. Patch panel zgodny z routerem – 1 szt.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
20. Patch cords odpowiednia kategoria – 1 szt.
21. Panel 4 wentylatorów do szaf RACK z termostatem – 1 szt.
22. Sieć komp. Pozostałe elementy:
Specyfikacja urządzeń i elementów związanych z wykonaniem sieci internetowej oraz
informatycznych: szkolnej WiFi, w pracowni nr 1 i w nr 2 muszą zapewnić osiągnięcie
„Funkcjonalności” określonych pkt. 4 „.Opis przedmiotu zamówienia”.
Ważniejsze elementy:
Punkty Dostępowe AP 5 szt. na korytarzach:
 Obsługa standardu IEEE 802.11a/b/g/n/AC
 Porty danych min. 1xGbE
 Zasilanie PoE z obsługą standardu IEEE 802.3at
 Anteny zintegrowane z obudową o czułości min. 2dBi
 Obsługa Routing L3, Firewall L3, BGP, OSPF,MPLS, VPLS, DHCP, DNS, VLAN, VPN
(PPTP, L2TP, OVPN)
 Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise
 Obsługa zarządzania przez centralną aplikację
b. UPS (np. Ever Eco Pro 700 CDS 19” 2U)
 Moc pozorna min. 700W
 Moc czynna min. 420W
 Gniazda wyjściowe min. 4x IEC C13
 Montaż w szafie rack 19”
 Zabezpieczenie linii telefonicznej
 Interfejs komunikacyjny RS232
 Czas przełączania poniżej 3ms
 Znamionowe napięcie zasilające AC 230V
 Znamionowe napięcie wyjściowe AC 230V
 Tolerancja napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatorów min. 5%
 Zimny start
 Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 8 minut.
c. Pozostałe elementy niezbędne do prawidłowej instalacji, konfiguracji sieci i pracowni jak np.
gniazda sieciowe, kabel instalacyjny, panel z portami, wtyki ekran., drut ekran. itp.
a.
23. Oprogramowanie niezbędne do osiągnięcia Funkcjonalności określonych powyżej – w pkt. 4
Opis przedmiotu zamówienia. „ m.in. (…) kontrola przed dostępem do niewłaściwych treści,
zabezpieczenia przed kradzieżą (…)”. Licencja na minimum 36 miesięcy.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oprogramowanie opracowane na potrzeby sprawnego zarządzania pracowniami informatycznymi
oraz zapewnienia kontroli komputerów na których pracują uczniowie.
Oczekiwane funkcjonalności:
Wszystkie operacje wykonywane za pomocą przeciągania myszką. Możliwe podziały na grupy
i widoki zapewniające czytelne rozmieszczenie ekranów uczniów na pulpicie administracyjnym.
Wszystkie komputery (ekrany) widoczne na jedynym komputerze nauczyciela. Kontroli aplikacji
na jakich pracują uczniowie. Kontrola głośności i hałasu. Podgląd uruchomionych procesów
i aplikacji. Uruchamiania / zamykania procesów na komputerach jednym poleceniem. Kopiowania
plików z/do n-komputerów jednym poleceniem.
Natychmiastowa kontrola bieżąca uczniów - czy wpisy nie zawierają treści wulgarnych oraz
wyrazów zabronionych. Możliwe badanie aktywności myszki, klawiatury. Blokada niedozwolonych
stron internetowych oraz niedozwolonych treści. Analiza stron pod kątem przemocy, treści
erotycznych, itp. Sprawdzanie operacji na plikach. Sprawdzanie wydruków. Zdalne wyłączania
wszystkich komputerów w pracowni (jednym poleceniem jako opcja). Wydawanie poleceń
(polecenia są wykonywane na komputerach jednocześnie). Możliwa projekcja ekranu opiekuna
pracowni na wszystkich komputerach uczniów. Możliwość wyświetlania i wydruku raportów
z aktywności uczniów oraz używanych programów w określonym przedziale czasowym np.:
ostatnie 45 minut itp. Itd.
24. Instalacja i konfiguracja w budynku. Prace techniczne instalacyjne i montaż sieci.
Zamawiający oczekuje od wykonawcy wykonania ww. prac w obrębie budynku SOSW –
w dwóch pracowniach i na trzech poziomach budynku we wskazanych lokalizacjach.
ad. 3. Szkolenia dla nauczycieli SOSW pt. „Zastosowanie sprzętu interaktywnego do
prowadzenia i przygotowania zajęć w szkole”:
Szkolenie (TIK) powinno dotyczyć praktycznego wykorzystania sprzętu interaktywnego
(dostarczonego zainstalowanego w ramach niniejszego postępowania) wraz z oprogramowaniem
do prowadzenia i przygotowania zajęć w szkole.
Celem szkolenia jest nauka praktycznego wykorzystania dostarczonego sprzętu do prowadzenia
zajęć w raz z efektywnym opanowaniem jego oprogramowania, funkcji, zastosowań i możliwości.
Oczekiwane szkolenia dotyczą: Sprzętu interaktywnego: tablice interaktywne, monitor
interaktywny, piloty do przeprowadzania testów i ankiet, wizualizer – w zależności od grupy
szkoleniowej.
W szkoleniu uczestniczyć będzie 25 nauczycieli w dwóch 2 grupach (minimum 6 spotkań
szkoleniowych)
Czas szkolenia po 30 godzin na grupę (razem 60 godzin) z czego na konsultacje - ćwiczenia
indywidualne z poszczególnymi nauczycielami powinno przypadać po minimum 1 godzinie na
osobę.
Miejsce szkolenia SOSW w Koluszkach.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
3.1. zakładane umiejętności i wiedza, uzyskana po szkoleniu
3.1.1. Zagadnienia techniczne – uruchamianie sprzętu, możliwe problemy techniczne i sposoby ich
rozwiązania, bezpieczeństwo pracy i ergonomia korzystania.
3.1.2. Podstawowe narzędzia i opcje sprzętu i oprogramowania potrzebne do bieżącej pracy na
lekcji:
- korzystanie przy tablicy interaktywnej oraz monitorze interaktywnym z dostępnych źródeł
i materiałów (plików – w tym multimedialnych, programów oraz stron www)
oraz tworzenie bieżących notatek i rysunków w trakcie lekcji oraz adnotacji na materiale
źródłowym,
- tworzenie własnej przestrzeni do zapisu notatek (wybrane tła strony) oraz narzędzia pisania
i rysowania, zaznaczania.
- wykorzystanie gotowych zasobów programu tablicy
- przykłady przydatnych i ogólnie dostępnych stron i programów oraz bezpieczeństwo
korzystania z internetu w szkole. Praca „w chmurze” – możliwości i zagrożenia
3.1.3. wykorzystanie wizualizera – przykłady zastosowania, zasady pracy w nauczaniu
- przykłady innych pomocy
3.1.4. Narzędzia i opcje tablicy interaktywnej i jej programu do tworzenia własnych materiałów na
lekcje
- tworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem szablonów oraz tworzenie własnych
- wstawianie i edycja tekstu – tworzenie ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych,
rozsypanek, zadań i ćwiczeń z tekstem
- wstawianie i edycja elementów graficznych – tworzenie rysunków i grafiki do zadań i ćwiczeń
- wstawianie i edycja własnych zdjęć i obrazów – ilustracje do zadań i ćwiczeń
- wstawienia i wykorzystanie elementów multimedialnych – filmów i dźwięków oraz ich
wykorzystanie w ćwiczeniach
- wykorzystanie i edycja ćwiczeń typu flash
3.1.5. Wykorzystanie pilotów (z oprogramowaniem) do tworzenia testów i ankiet
- tworzenie i edycja klas/grup
- tworzenie i edycja testów z pytaniami wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz (w niektórych typach
pilotów również krótka odpowiedź tekstowa oraz odpowiedź tekstowa)
- przeprowadzenie testów
- analiza wyników
Wszystkie powyższe zagadnienia omawiane z uwzględnieniem specyfiki szkoły i grupy nauczycieli
np. grupa matematyczno-przyrodnicza, edukacja wczesnoszkolna, grupa humanistyczna lub inne
3.2. sposób oceny wiadomości (test, rozmowa oceniająca)
Ankiety ewaluacyjne na początku i przy zakończeniu szkolenia
Zadania i ćwiczenia do zrealizowania w trakcie szkoleń warsztatowych przy komputerach i
sprzęcie .
ad. 4 Biurowy zestaw komputerowy w tym:
1. komputer PC - 1 szt. stacjonarny, o parametrach nie gorszych niż: z dostępem do Internetu,
z oprogramowaniem systemowym (o parametrach, zastosowaniu i funkcjonalności nie gorszych
niż Windows 10 Pro). System operacyjny (opis w pkt. 9.) wybrane parametry: min. i5-6500
500/4G/UDVD.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
2. drukarka – 1 szt. laserowa, kolorowa, A4,
3. monitor – 1 szt. min. 21.5'' LED,
4. pakiet oprogramowania biurowego m.in. edytor tekstów arkusz obliczeniowy, pogram do
tworzenia prezentacji itd. pakiet o funkcjonalności, zastosowaniu i parametrach nie gorszych niż
pakiet Office 2016. opis pakietu w pkt. ad 2, 13,
5. mysz i klawiatura – po 1 szt.
5. Termin realizacji umowy
Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do dnia 31.08.2017 r. w tym:
1. Wykonanie projektów technicznych sieci internetowej (i dwóch pracowni komputerowych)
dla SOSW w Koluszkach do dnia 17.07.2017 r.
2. Dostawa i montaż wyposażenia TIK do dwóch pracowni i sieci internetowej do SOSW
w Koluszkach do dnia 16.08.2017 r.
3. Szkolenia dla nauczycieli SOSW w Koluszkach „Zastosowanie sprzętu interaktywnego do
prowadzenia i przygotowania zajęć w szkole” w dniach 21- 31.08.2017 r.
4. Dostawa komputerowego zestawu biurowego do dnia 01.08.2017 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, których towary spełniają warunki określone
w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego oraz, którzy:
- zaoferują okres gwarancji na wykonane usługi dostarczone produkty nie krótszy niż 24 miesiące
chyba, że w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” określono inaczej.
- udokumentują (na podstawie kopi protokołów odbiory i/lub referencji) wykonanie lub dostawą w
ciągu ostatnich 3 lat: minimum dwóch sieci internetowych dla odbiorców instytucjonalnych WiFi,
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej 2 dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia (dostawy urządzeń interaktywnych
i multimedialnych) o wartości min. 50 000,00 zł każda.
Wykonawca winien wykazać, że należycie przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie minimum 5 szkoleń we wdrożeniu urządzeń multimedialnych.
Spełnienie w tych warunków określone zostanie na podstawie Formularza ofertowego oraz
załączonych kopii dokumentów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę produktów „równoważnych”, to znaczy:
- spełniających takie same funkcje i służące tym samy celom,
- posiadających takie same lub lepsze walory użytkowe,
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
- posiadających takie same lub lepsze parametry techniczne
co produkty opisane w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia”. Ostatecznej oceny, czy
oferowane produkty można uznać za „równoważne” dokona Zamawiający na podstawie
dostarczonego przez Oferenta Wykazu oferowanego sprzętu TIK, wyposażenia, programów
zawierającego: cenę jednostkową oraz opis parametrów technicznych, zdjęcie lub rysunek
pozwalające jednoznacznie określić, że oferowany produkt posiada oczekiwane przez
zamawiającego cechy, parametry, właściwości.
7. Wykluczenie z udziału w postępowaniu
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są Oferenci, którzy:
- otrzymają 0 punktów w którymkolwiek z kryteriów: Doświadczenie – Realizacje sieci
internetowych (WiFi)” – D, „Doświadczenie - Dostawy urządzeń elektronicznych do placówek
oświatowych: komputerowych, interaktywnych, multimedialnych” – E lub „Doświadczenie Szkolenia i wdrożenie urządzeń multimedialnych” – F.
- zaproponują licencje na programy krótsze niż opisane pkt. 4 „Opis przedmiotu zamówienia”. Co
zostanie określone na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym.
8. Kryteria oceny ofert, wagi punktowe, sposób przyznawania punktacji.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów
w kryteriach:
a) „Cena ofertowa brutto” – C,
b) „Doświadczenie – Realizacje sieci internetowych (WiFi)” – D
c) „Doświadczenie - Dostawy urządzeń elektronicznych do placówek oświatowych:
komputerowych, interaktywnych, multimedialnych” - E
d) „Doświadczenie - Szkolenia we wdrożeniu urządzeń multimedialnych” - F
Powyższym kryteriom przypisano następujące znaczenie:
Kryterium
Waga
[%]
Liczb
a
punkt
ów
Sposób oceny wg wzoru/schematu
Cena ofertowa
brutto
60%
60
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Doświadczenie Realizacje sieci
internetowych (WiFi)
10%
10
- brak udokumentowania lub udokumentowanie
wykonania i odbioru instalacji mniej niż 2 sieci
internetowych - 0 pkt,
- udokumentowanie wykonania i odbioru
instalacji 2 i więcej sieci internetowych – 10 pkt.
Doświadczenie Dostawy urządzeń
elektronicznych do
placówek
oświatowych:
komputerowych,
interaktywnych,
multimedialnych
- brak udokumentowania lub udokumentowanie
wykonania mniej niż 2 dostaw - 0 pkt,
20%
20
- udokumentowanie wykonania
dostaw – 20 pkt.
o wartości nie
mniejszej niż
50 000,00 zł
RAZEM
4. i więcej
- brak udokumentowania lub udokumentowanie
przeprowadzenia mniej niż 5 szkoleń - 0 pkt,
Doświadczenie Szkolenia we
wdrożeniu urządzeń
multimedialnych
- udokumentowanie wykonania 2 - 3 dostaw
urządzeń TIK - 5 pkt,
10%
10
- udokumentowanie wykonania 5 - 10 szkoleń 5 pkt,
- udokumentowanie przeprowadzenia 10 i
więcej szkoleń – 10 pkt.
100%
100
-
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta (oddzielnie dla każdego zadania), zostanie
obliczona wg. wzoru:
S=C+D+E+F
gdzie:
S – całkowita suma punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie w realizacji sieci (WiFi)”.
E - punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie - Dostawy urządzeń elektronicznych do
placówek oświatowych: komputerowych, interaktywnych, multimedialnych”.
F – „Szkolenia we wdrożeniu urządzeń multimedialnych”
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie na podstawie ceny
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
ofertowej brutto wskazanej przez Oferenta w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
w powyższej tabeli.
Ocena punktowa w kryteriach „Doświadczenie” dokonana zostanie na podstawie kopii
dokumentów dostarczonych przez Oferenta.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte i zaparafowane przez Oferenta, a cała oferta
podpisana przez osoby upoważnione.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wykonania sieci i dostawy sprzętu
TIK . Nie otwierać do dnia 08.06 2017 r, do godziny 16.00”
Kompletna oferta powinna zawierać:
- Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1)
- Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (kopie);
- Kopie dokumentów (protokołów odbiory i/lub referencji potwierdzających doświadczenia Oferenta
w: instalacji sieci WiFi, dostawie urządzeń elektronicznych do placówek oświatowych, szkoleniach
we wdrożeniu urządzeń multimedialnych.
- Wykaz oferowanego sprzętu TIK, wyposażenia, pomocy, programów (z podaniem okresu licencji)
zawierający: cenę jednostkową oraz opis parametrów technicznych, zdjęcie lub rysunek
pozwalające jednoznacznie określić, że oferowany produkt posiada oczekiwane przez
zamawiającego cechy, parametry, właściwości.
10. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w można składać osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8 w dni pracy SOSW w Koluszkach w
godzinach 8.00 – 16.00, przesłać kurierem albo pocztą na adres SOSW w Koluszkach, ul.
Budowlanych 8, 95-040 Koluszki.
Oferty można składać w terminie do dnia 08.06 2017 r, do godziny 16.00. W przypadku ofert
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
przesłanych kurierem lub pocztą liczy się data dotarcia oferty do SOSW w Koluszkach.
11. Pozostałe postanowienia
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) została złożona po terminie określonym w pkt 10 zapytania ofertowego,
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów
spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w niniejszym zapytaniu
ofertowym kryteria oceny ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Bazy konkurencyjności oraz SOSW w Koluszkach.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
i powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, z wyłączeniem
okoliczności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
- pani Anna Przybysz (tel. 44 714 19 63) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
- pan Jarosław Woźniak (tel. 691 714 314) w zakresie spraw formalnych związanych
z prowadzonym postępowaniem.
Informacje udzielane są w godzinach pracy SOSW w Koluszkach 8.00 – 16.00.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 –
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Download