pobierz

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na POMPĘ CIEPŁA z dnia 15.11.2013 roku
……………………………………
(Miejscowość, data)
(miejsce na pieczęć firmową Oferenta)
„PREMIUM TRADE” Sp. z o.o.
Kozenin 53D
26-332 Sławno
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na POMPĘ CIEPŁA do chłodzenia i klimatyzowania
pomieszczeń w okresie letnim z dnia 15.11.2013 r. w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)
……………………………………………………………………………………………………………
(pełny adres Oferenta)
…..……………...
(NIP)
…..……………...
(REGON)
…..…..……………...
(adres e-mail)
…..……………...
(numer telefonu)
…..……………...
(numer faksu)
……....……………...
(adres strony WWW)
Przedkładam ofertę na ………..
Strona 1 z 4
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
I.







II.
PRZEDMIOT OFERTY
POMPA CIEPŁA o następujących parametrach technicznych:
1. Centrala grzewcza:
pompa ciepła
o Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/35o C - 44,7 kW
o Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/35o C - 9,72 kW
o Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/45oC - 41,9 kW
o Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/45oC - 12,22 kW
o Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/50oC - 42,0 kW
o Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/50oC - 12,54 kW
o Nominalny przepływ czynnika grzewczego (skraplacz) - 1,46 dm3/s
o Nominalny przepływ płynu niezamarzającego (parownik) - 2,7 dm3/s
o Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia dla czynnika grzewczego - 34 kPa
o Maksymalny zewnętrzny spadek ciśnienia dla płynu niezamarzającego - 70 kPa
o Maksymalne ciśnienie w instalacji górnego źródła - 6 bar
o Maksymalne ciśnienie w instalacji dolnego źródła - 4 bar
o Maksymalna temperatura górnego źródła - 65 oC
o Zakres temperatur pracy dolnego źródła ciepła - -5 / +35 oC
o Napięcie zasilania - 3 x 400 V
o Miękki start - 136 A
o Pobór prądu przy zablokowanym wirniku - 186 A
o Masa czynnika roboczego - 5,9 kg
osprzęt
o pompy obiegowe,
o bufory 2x500l,
o orurowanie,
o armatura,
o układ przełączania ciepło/chłód,
o naczynia
o bezpieczeństwa,
o izolacja
sterowanie
2. Dolne źródło ciepła:
odwierty z zapuszczeniem sond: 850m
poziome dobiegi do studni i budynku
studnia rozdzielaczowa - 1 szt.
napełnienie roztworem niezamarzającym
CENA:
a. Część serwisowa (768,3 m2):
CENA NETTO: ……. …..PLN
Strona 2 z 4
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
CENA BRUTTO: ……….PLN
b. Część salonowa (337,7 m2):
CENA NETTO: ……. …..PLN
CENA BRUTTO: …...….PLN
RAZEM:
CENA NETTO: ……. ………………..PLN
WARTOŚĆ PODATKU VAT: …….. PLN
CENA BRUTTO:……. ………………PLN ( słownie:……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………)
1
III.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ……………………………………………..
IV.
OKRES GWARANCJI:
Gwarancja: …………………………………….….
V.
WARUNKI PŁATNOŚCI: ……………………………………………………………..
VI.
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY1: ………………………………………......................
VII.
ZAŁĄCZNIKI:
minimum 30 dni
Strona 3 z 4
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa
Jednocześnie składam następujące oświadczenia:
1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuję niezbędnym
potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia;
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w „Ogłoszeniu o
zamówieniu na pompę ciepła” z dnia ............ 2013 r.
4. W przypadku wybrania naszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu;
5. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
…………………………………….
(podpis i pieczątka Oferenta)
Strona 4 z 4
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Download