pobierz - instytut biochemii i biofizyki pan

advertisement
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
27.07.2016 r.
ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa |Tel. +48 22 592 21 45 |Fax +48 22 529 21 90 | [email protected] |www.ibb.waw.pl
7|UOR|2016
Oznaczenia sprawy: 7|UOR|2016
OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługę sekwencjonowania 13 próbek DNA po reakcji
ChlP. W skład usługi wchodzi przygotowanie bibliotek, sekwencjonowanie na urządzeniu
HiSeq4000 (Illumina) w trybie SE50 z gwarancją 5 mln odczytów na próbkę oraz analiza
bioinformatyczna (przycinanie i filtrowanie odczytów, mapowanie odczytów do sekwencji
genomu referencyjnego, wykrywanie pików, analiza zróżnicowania pomiędzy próbkami),
zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 22 lipca
2016 r.
Działając na podstawie art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 t.j. z pózn. zm.), informujemy, że w prowadzonym postępowaniu
wybrano do realizacji zamówienia ofertę, złożoną przez Wykonawcę:
Genmed S.A.
ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
Wartość zamówienia: 31 980,00 złotych brutto
Download