Metylacja DNA - laboratory of systems biology

advertisement
Metylacja DNA
Anna Fogtman
Pracownia Analiz Mikromacierzy
Uniwersytet Warszawski
Polska Akademia Nauk
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Przykład symfoniczny
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Przykład symfoniczny
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA
NH
H
3
5
2
6
O
Cytozyna
1
SAM-CH
DNMT
SAM
NH
CH
O
3
5
2
6
5-Metylocytozyna
1
5-metylocytozyna
„ piąta zasada” DNA (Bird, 1986)
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Mechanizm działania
NIEMETYLOLWANE
Metylacja DNA
de novo
Dnmt3a
Dnmt3b
METYLOLWANE
Replikacja DNA
Dnmt1
Podtrzymanie
metylacji DNA
HEMIMETYLOLWANE
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylotransferazy DNA
Metylotransferaza
DNA
Gatunek
Glowna aktywność
Fenotypy mutacji „utraty funkcji“
Dnmt1
mysz
Podtrzymanie metylacji CpG
Utrata metylacji DNA, letalność
embrionalna, aktywacja wyciszonych
transpozonów, zaburzenia ekspresji
Dnmt2
mysz
Słaba aktywność
Brak obserwowanych fenotypów , brak
zmian w metylacji CpG
Dnmt3a
mysz
Metylacja CpG de novo
Letalność postnatalna (4-8 tydzien), męska
sterylność,
Dnmt3b
mysz
Metylacja CpG de novo
Demetylacja mniejszych satelitów DNA,
letalność embrionalna,
DNMT3B
czlowiek
Metylacja CpG de novo
Syndrom ICF, utrata metylacji w
sekwencjach powtórzonych i chromatynie
pericentromerycznej
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylotransferazy DNA
Domena regulatorowa
PCNA
RFT
CXXC
Domena katalityczna
BAH
Dnmt1
1620
I IV VI
NLS
Dnmt2
Dnmt3a
IX X
415
PWWP
ATRX
908
Dnmt3b
859
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Myszy z inaktywowana DNMT
DNMT jest wymagana
do rozwoju zarodka.
Brak rozwoju po 9 dniu
rozwoju
embrionalnego.
Li, Bestor, Jaenisch (1992) Cell
69:915-926
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Dynamiczne zmiany we wzorze
metylacji DNA
AKTYWNY
Wyspa CpG
WYCISZONY
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Regulacja ekspresji genów
• Hamowanie wiaząnia czynników
transkrypcyjnych
Genes Dev 2:1136-1143
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Regulacja ekspresji genow
• Białka wiażące metylowane CpG (MBP)
MBD
MeCP2
CXXC
TRD
MBD1
GR repeat
MBD2
MBD3
glikozylaza
MBD4
POZ
KAISO
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Palce cynkowe
Funkcje bialek MBP
MBP
Glowna aktywność
Gatunek
Fenotypy mutacji „utraty funkcji“
MeCP2
Wiąże mCpG,
represor transkrypcji
mysz
Opóznione defekty neurologicyne, przeżywalność
postnatalna ok. 10 tygodni
MECP2
Wiąże mCpG,
represor transkrypcji
człowiek
U heterozygot syndrom Rett‘a
Mbd1
Wiąże mCpG przez
MBD lub CXXC
mysz
Brak oczywistych fenotypów, Delikatne defekty
podczas neurogenezy
Mbd2
Wiąże mCpG,
represor transkrypcji
mysz
Defekty w regulacji ekspresji podczas różnicowania
komórek T
Mbd3
Komponent
korepresora NuRD
mysz
Letalny na wczesnych etapach embriogenezy
Mbd4
Naprawa DNA, wiąże
mCpG
mysz
Czterokrotne zwiększenie mutacji w miejscach CpG
Kaiso
Wiąże mCGmCG i
CTGCNA, represor
transkrypcji
mysz
Brak jednoznacznego fenotypu
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA a struktura chromatyny
Nature Reviews Genetics 3, 662-673
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA a struktura chromatyny
Peter A. Jones, Nature Rev. 13:484-492
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA
• Endogenne wirusy – hamowanie transkrypcji
parazytów
• Inaktywacja chromosomu X
• Imprinting – transkrypcja alleliczna
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA podczas rozwoju
Gamety
Zygota
Morula
demetylacja
matczynego
DNA
zapłodnienie
Blastocysta
zagnieżdżenie
Zarodek
różnicowanie
podziały
komórkowe
demetylacja DNA
męskiego przedjądrza
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
metyalcja de novo DNA
w komórkach węzła
zarodkowego ICM
utrzymanie wzoru
metylacji DNA
Rola metylacji DNA podczas rozwoju
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Ochrona przed metylacją de novo
Nature Structural and Molecular Biology 20:274-282
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA podczas rozwoju
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA specyficzna tkankowo
PLoS Genet. 2009 Aug;5(8):e1000602
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Demetylacja
Nature Structural and Molecular Biology 20:274-282
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Celowana demetylacja
Nature Structural and Molecular Biology 20:274-282
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji w chorobach
Epigenetics, ch23, Fig.1
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Disomia jednorodzicielska
Nature Medicine 15, 490 - 491
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Syndrom Pradera-Williego
Genetics in Medicine (2012) Volume: 14, Pages:10–26
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Syndrom Angelman’a
Obraz Giovanniego Franceski
Caroto, który zainspirował
doktora Angelmana przy
opisie choroby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Angelmana
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Zespół Beckwith-Wiedemanna
http://doctorsgates.blogspot.com/2010/09/beckwithwiedemann-syndrome-bws.html
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Zespół Retta
http://sanodox.blogspot.com/2011/07/what-is-rettsyndrome.html
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Zespół ICF
• Immunodeficiency, Centromere instability and
Facial anomalies syndrome
M. Ehrlich / Clinical Immunology 109 (2003) 17–28
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Zespół łamliwego chromosomu X
http://en.wikipedia.org/wiki/Fragile_X_syndrome
http://www.mun.ca/biology/scarr/Fragile_X_chromosome.html
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA a środowisko
Anal Bioanal Chem (2013) 405:2435–2442
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metylacja DNA a dieta
http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/nutrition/
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA w nowotworach
„Zdrowa” komórka
Gen - supresor nowotworowy
Locus zawierający gen
z metylowanym rejonem 5’
Sekwencje repetytywne,
Komórka nowotworowa
Hipermetylacja wysp CpG
Wyciszony stan chromatyny
Hipometylacja DNA „otwarta” struktura chromatyny
•Rozpoczęcie podziałów komórkowych
•Utrata piętna genomowego
•Zahamowanie apoptozy
•Błędy w naprawie DNA
KANCEROGENEZA
•Angiogeneza
•Utrata inhibicji kontaktowej
•Niewłaściwa ekspresja genów
•Obniżenie stabilności genomu
•Aktywacja sekwencji repetytywnych
Esteller, M., Nature 8:286-292, 2007
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA w nowotworach
Nature Structural and Molecular Biology 20:274-282
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Rola metylacji DNA w nowotworach
hipometylacja
destabilizacja
genomu
hipermetylacja
wyciszanie transkrypcji
deaminacja
mutacje
UV
zwiększona wrażliwość
na mutagenne
działanie UV
karcynogen
zwiększona wrażliwość
na mutagenne działanie
chemicznych
karcynogenów
Epigenetics, ch24, Fig.1
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Inaktywacja supresorów
nowotworowych
mutacja
metylacja
Pierwsze
zdarzenie
LOH
metylacja
Drugie
zdarzenie
metylacja
LOH
Drugie
zdarzenie
Epigenetics, ch24, Fig.2
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
W komórkach nowotworowych
hipermetylacja DNA
zachodzi z dużo większą częstością niż mutacje
Metylacja
(102 – 103 genów)
I n a k t y wa c j a G e n u
Mutacje
(101 genów)
www.zymoresearch.com | 1-888-882-9682
|
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Przykłady wyciszonych transkrypcyjnie genów w
nowotworach człowieka
w wyniku hipermetylacji wysp CpG ich obszarów
promotorowych
Geny związane z procesami naprawy DNA
MLH1
nowotwory jelita grubego, żołądka, BRCA1
nowotwory piersi, jajnika
WRN
nowotwory jelita grubego, żołądka,
Czynniki transkrypcyjne
GATA4
nowotwory jelita grubego, żołądka
GATA5
nowotwory jelita grubego, żołądka
ID4
białaczki
Receptory hormonów
ER
nowotwory piersi
AR
nowotwory prostaty
TSHR
nowotwory tarczycy
RARβ2
wiele typów nowotworów
Regulatory cyklu komórkowego
p16INK4a
wiele typów nowotworów
p15INK4b
białaczki
Rb
glejak siatkówki
Elementy ścieżek transdukcji sygnału
IGFBP3
nowotwory prostaty, nerek,
APC
nowotwory jelita grubego
Geny zaangażowane w proces apoptozy
DAPK
chłoniak, nowotwory płuc, jelita grubego
TMS1
nowotwory piersi
Geny zaangażowane w proces adhezji komórek
CDH1
nowotwory piersi, nowotwory żołądka
CDH13
nowotwory piersi, nowotwory płuc
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Human Epigenome Project
http://www.epigenome.org/
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Metody mapowania metylacji DNA
• ChIP z użyciem przeciwciał Anti-MethylC Ab
lub Anti-MBP
• Mikromacierze o wysokiej gęstości (tilingowe)
• Mikromacierze metylacyjne
• Sekwencjonowanie po konwersji bisulfidowej
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Konwersja bisulfidowa
http://www.atdbio.com/content/20/Sequencing-forensicanalysis-and-genetic-analysis
Laboratory of Microarray Analysis
UW/IBB PAS
Download