Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego nr SAP.225-2.2017
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i
zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, dzieci pracowników oraz osób towarzyszących.
1. Karty/karnety będą upoważniać użytkownika do korzystania z zajęć sportowych o zróżnicowanym
charakterze w postaci pakietu sportowego w ramach miesięcznego abonamentu. W szczególności
użytkownik będzie miał dostęp do następujących rodzajów usług sportowo-rekreacyjnych:
 aqua aerobic,
 basen,
 joga,
 siłownia,
 aerobic,
 nauka sztuk walki,
 nauka tańca,
 pilates,
 fitness,
 squash
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca współpracował z co najmniej 120 partnerami świadczącymi
usługi sportowo-rekreacyjne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zamawiający dopuszcza wejściówki w formie kart imiennych lub karnetów.
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia usług dla
Pracowników, dla Dzieci Pracowników do lat 15 oraz Osób Towarzyszących (nie muszą być członkiem
rodziny Pracownika; Osobą towarzyszącą są również dzieci powyżej 15 roku życia).
5. Karty/karnety będą upoważniać użytkownika do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach
zlokalizowanych na terenie całego kraju;
6. Zakres usług w ramach Pakietu Sportowego, będzie zamieszczony na stronie internetowej Wykonawcy;
7. Dostępność do obiektów będzie miała charakter nielimitowany i/lub limitowany w zależności od
wyboru dokonanego przez Pracownika:
a) Karta/karnet nielimitowana/y – uprawniająca do korzystania z obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez jakichkolwiek limitów czy
interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami,
b) Karta/karnet uprawniająca/y do korzystania z 8 wizyt w ciągu jednego miesiąca w obiektach i na
zajęciach sportowo-rekreacyjnych bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji bez jakichkolwiek
limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z dodatkowych usług lub rabatów na usługi związane
ze zdrowiem lub urodą.
9. Wykonawca w ramach umowy umożliwi także dodatkowo korzystanie z nowo dostępnych usług w
ramach Pakietu Sportowego, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże
współpracę w trakcie trwania umowy z Zamawiającym.
10.W przypadku zaginięcia karty/karnetu w wyniku nieumyślnego jej utracenia lub zmiany danych
osobowych na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych
dostarczy bezpłatny duplikat karty do siedziby Zamawiającego.
11.Ceny za karty/karnety nie ulegają wzrostowi przez czas trwania umowy, nie podlegają waloryzacji i
obejmują wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
12. Zamawiający wymaga dostarczania comiesięcznych sprawozdań dotyczących ilości wejść przez
poszczególnych Pracowników korzystających z programu do 15 dnia kolejnego miesiąca.
2. Warunki umowy
1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do
wyczerpania kwoty wartości zamówienia.
2. Zamawiający informuje, iż przewidywana liczba użytkowników, którzy przystąpią do Programu
wynosi:
a) 30 Pracowników
b) 4 Osoby Towarzyszące
c) 4 Dzieci
Liczba ta jest liczbą orientacyjną, przyjętą w celu możliwości skalkulowania oferty i może ulec zmianie
w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie ponosić ryzyko zmniejszania liczby Uczestników
korzystających z dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych i nie będą mu przysługiwały
żadne roszczenia z tego tytułu.
Przewidywany poziom dofinansowania programu sportowo-rekreacyjnego z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na rzecz każdego zgłoszonego Pracownika oscyluje w wartości około 50%.
3. W przedmiotowym zapytaniu jako kryterium oceny ofert Zamawiający ustala cenę oferty
na kartę/karnet nielimitowany dla Pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, osób
towarzyszących oraz dzieci pracownika do lat 15. Jednakże wartość całej oferty nie może przekroczyć
wartości ustalonej przez Zamawiającego.
Cena za nielimitowany dostęp do usług sportowych przez 7 dni w tygodniu:
Lp
Nazwa
1
Świadczenie usług
w ramach
programu
sportoworekreacyjnego
dla Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Olsztynie
Przewidywana
liczba
uczestników miesięczne
Cena
jednostko
wa netto
Cena
jednostko
wa brutto
Ilość
miesięcy
Pracownik
30 szt.
12
Osoba
towarzysząca
4 szt.
12
4 szt.
12
Dziecko
pracownika
do lat 15
ŁĄCZNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ*
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
Cena za limitowany dostęp do usług sportowych do 8 wejść w miesiącu:
Lp
Nazwa
1
Świadczenie usług w
ramach programu
sportowo-rekreacyjnego
dla Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego
w Olsztynie
Przewidywan
a liczba
uczestników miesięczne
Cena
jednostko
wa netto
Cena
jednost
kowa
brutto
Ilość
miesięc
y
Pracownik
30 szt.
12
Osoba
towarzysząca
4 szt.
12
4 szt.
12
Dziecko
pracownika
do lat 15
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
Cena dla dziecka pracownika karta/karnet basenowy
Lp
Nazwa
1
Świadczenie usług w
ramach programu
sportowo-rekreacyjnego
dla Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego
w Olsztynie
Przewidywana
liczba
uczestników miesięczne
Dziecko
pracownika
do lat 15
4 szt.
Cena
jednostko
wa netto
Cena
jednost
kowa
brutto
Ilość
miesięcy
12
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
Download