Wrocław, dnia 03.06 .2015r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 50

advertisement
Wrocław, dnia 03.06 .2015r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229
50-984 Wrocław 27
Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy
ramowej na lata 2015-2017, na dostawę wyposażenia zestawu ratownictwa
chemicznego (nr sprawy: TECH/153-249/RAM/2015).
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli
wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie
działając w trybie art.38 ust.4 cyt. ustawy Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany,
które zostają wprowadzone do SIWZ:
„Pompa do przepompowywania cieczy niebezpiecznych w wykonaniu Ex- parametry:
 wymiary nie większe niż 700x400x600mm
 wydajność min 300 m3/min
 zakres temperatury pracy od -5oC do +40oC
 zakres wilgotności pracy do 80% przy 30oC
Wyposażenie w wykonaniu EX
 beczka podciśnieniowa o pojemności 180 dm3 do zbierania cieczy niebezpiecznych – 4 szt
 przyłącze specjalne do napełniania beczki - 2 szt
 smok ssawny – 2szt
 ssawka do zbierania pozostałości lub z niskich poziomów cieczy – 6 szt
 wąż ssawno-tłoczny o dł. 10m ze złączami – 4 szt
 wąż ssawno-tłoczny o dł. 5m ze złączami – 4 szt
 zestaw łączników do pompy – 2 kpl.
 klucz do łączników – 2 szt
 wąż podciśnieniowy do beczki – 1szt
 zestaw naprawczy -1
Pytanie 1: Czy w tym punkcie nie doszło do pomyłki pisarskiej? Zamiast 300m3/min powinno
być 300l/min.
Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga pompy wirnikowej, bezobsługowej z możliwością pracy na
sucho.
Pytanie 3: Czy zamawiający wymaga pompy w wykonaniu Ex przystosowanej również do
przepompowywania substancji niebezpiecznych takich jak kwasy i zasady?.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zamawiający w parametrach pompy wymaga wydajności 300l/mim.
W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ dla Części 4 (Pompa do
przepompowywania cieczy niebezpiecznych), poz. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Pompa do przepompowywania cieczy niebezpiecznych w wykonaniu Ex- parametry:
 wymiary nie większe niż 700x400x600mm
 wydajność min 300 l/min
 zakres temperatury pracy od -5oC do +40oC
 zakres wilgotności pracy do 80% przy 30oC
Wyposażenie w wykonaniu EX
 beczka podciśnieniowa o pojemności 180 dm3 do zbierania cieczy niebezpiecznych
 przyłącze specjalne do napełniania beczki - 2 szt
 smok ssawny – 2szt
 ssawka do zbierania pozostałości lub z niskich poziomów cieczy – 6 szt
 wąż ssawno-tłoczny o dł. 10m ze złączami – 4 szt
– 4 szt
Strona 1 z 2





wąż ssawno-tłoczny o dł. 5m ze złączami – 4 szt
zestaw łączników do pompy – 2 kpl.
klucz do łączników – 2 szt
wąż podciśnieniowy do beczki – 1szt
zestaw naprawczy -1”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:
Zamawiający nie określa typu pompy. Pompa powinna spełniać parametr wykazane w SIWZ.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:
Zamawiający wymaga pompy w wykonaniu Ex przystosowanej do przepompowywania
substancji niebezpiecznych, w tym takich jak kwasy i zasady.
Treść powyższych wyjaśnień oraz zmian stanowi integralną część SIWZ i należy je
uwzględnić podczas przygotowywania ofert ramowych.
„z upoważnienia Dowódcy Jednostki Wojskowej 4229”
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/ - / Waldemar OPRZALSKI
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – ad acta
Egz. Nr 2 – Strona internetowa (wersja elektroniczna)
Wykonał: A. Wolny, tel. 261 651 081
03.06.2015r.
T-11/15
Strona 2 z 2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards