Samodzielni pracownicy i ich przykładowe obszary zainteresowań

advertisement
Samodzielni pracownicy i ich przykładowe obszary zainteresowań
naukowych i badawczych:
dr hab. Andrzej Boczkowski, prof. nadzw. UŁ
Socjologia zdrowia i medycyny oraz socjologia edukacji
e-mail: [email protected], tel. 042 635 53 16
042 635 40 77 Katedra Socjologii Edukacji
prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. zw. UŁ
struktura społeczna a zróżnicowanie kulturowe, modernizacja jako proces zmian kulturowych,
tożsamości zbiorowe i stereotypy
e-mail: [email protected], tel. 042 635 52 50
042 635 53 18 Katedra Socjologii Kultury
prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska, prof. zw. UŁ
socjologia gospodarki (socjologiczne problemy przedsiębiorczości, gospodarka nieformalna,
rynek pracy, socjologiczne problemy transformacji polskiej gospodarki, socjologiczne
problemy współczesnego kapitalizmu). Socjologia pracy i organizacji; problemy humanizacji
pracy we współczesnym kapitalizmie; elastyczne formy zatrudnienia; zarządzanie kapitałem
ludzkim; socjologia edukacji (wpływ szkolnictwa na rozwój społeczno-gospodarczy,
funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i system nauki)
e-mail: [email protected] tel. 042 635 40 77, Katedra Socjologii Edukacji
dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ
komunikacja społeczna, komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i
komunikowanie, retoryka publiczna, strefa publiczna), komunikacja międzykulturowa i
międzynarodowa (stereotypy i uprzedzenia, rasizm, antysemityzm, „mowa nienawiści”,
konflikt i przemoc), socjologia interakcji oraz biografie i światy społeczne, komunikowanie w
nauce (wiedza i nauka, dyskursy naukowe, „społeczeństwo wiedzy”, socjologia wiedzy,
socjologia nauki) jakościowe metody badań społecznych, współczesne teorie socjologiczne
e-mail: [email protected] tel. 42 635 53 74
42 635 52 52 Zakład Badań Komunikacji Społecznej
dr hab. Tomasz Ferenc, prof. nadzw. UŁ
socjologia i antropologia wizualna, rozumiana jako zestaw technik badawczych, ale także
jako refleksja teoretyczna nad kulturą wizualną. Fotografia i jej społeczne zastosowania z
jednej strony oraz fotografia jako narzędzie badawcze z drugiej, biograficznie zorientowana
socjologia sztuki, polegająca na wykorzystaniu metody wywiadu biograficznego lub
narracyjnego w obszarze badań nad światem artystycznym; badania nad współczesną
emigracją zogniskowane na fenomenie migracji polskich artystów, ich procesów
adaptacyjnych oraz strategii budowania karier w nowych miejscach osiedlenia.
e-mail: [email protected] tel. 042 635 55 40
042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki
dr hab. Jolanat Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ
współczesne problemy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, w ujęciu
globalnym (perspektywa UE, kraju), regionalnym, lokalnym i oraz ich mikrostrukturalne
aspekty.; sposoby przeciwdziałania im i ich przezwyciężania – perspektywa radzenia sobie
1
jednostek, rodzin i zbiorowości nimi dotkniętych z uwzględnieniem sieci kontaktów
formalnych i nieformalnych, oraz działań podejmowanych w skali regionów, krajów, UE;
obszar analiz dotyczy jakości życia i podziałów społecznych w kontekście sytuacji jednostek,
grup na rynku pracy, ich kondycji materialnej w kontekście współczesnych procesów
pauperyzacji, decyzji migracyjnych, i szerzej zjawisk wykluczenia społecznego; podejście
metodologiczne – badania prowadzone w paradygmacie ilościowym i jakościowym z
zastosowaniem różnych technik zbierania i opracowywania danych
e-mail: l[email protected] tel. 042 635 51 36
042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
dr hab. Kryspin Karczmarczuk, prof. nadzw. UŁ
ekonomiczna socjologia, transformacja społeczno-gospodarcza, nadzór korporacyjny,
socjologia organizacji
e-mail: [email protected] tel. 042 635 53 16
042 635 52 63 Katedra Socjologii Edukacji
dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ
metodologia: badania biograficzne, historia mówiona;
problematyka: badanie procesów biograficznych i społecznych, światy społeczne i biografia,
tożsamość zbiorowa, pamięć zbiorowa i biograficzna
e-mail: [email protected] tel. 042 635 53 18 Katedra Socjologii Kultury
prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. zw. UŁ
socjologia interakcji, socjologia jakościowa, socjologia pracy, socjologia organizacji i
zarządzania, socjologia gospodarki, socjologia religii, interakcjonizm symboliczny
e-mail: [email protected] tel. 042 635 52 55
042 635 52 63 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. nadzw. UŁ
socjologia sztuki, socjologia muzyki, socjologia kultury, socjologia nauki, studia kulturowe,
socjologia kultury popularnej, kultura gier komputerowych, socjologia ciała, widowiska
kulturowe, socjologia twórczości, socjologia obrazu(socjologia wizualna) ..itd.
e-mail: [email protected] tel. 042 635 50 91
042 635 53 18 Katedra Socjologii Kultury
dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ
e-mail: [email protected] tel. 042 635 53 76
042 635 52 44 Katedra Pracy i Polityki Społecznej
prof. dr hab. Anna Kubiak, prof. zw. UŁ
metody badań społecznych (metodologia badań sondażowych, badania opinii publicznej),
transformacja ustrojowa w Polsce, korupcja jako problem społeczny
e-mail: [email protected] tel. 042 635 55 24
042 635 51 32 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
2
dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ
miasta globalne - miasta lokalne, świat społeczny małego miasta, miejski i podmiejski styl
życia
e-mail: [email protected] tel. 042 635 50 36 Katedra Socjologii Wsi i Miasta
prof. dr hab. Ewa Malinowska, prof. zw. UŁ
przemiany kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa, utrwalanie i/lub erozja
porządku patriarchalnego, rekonstrukcja i funkcjonowanie porządku demokratycznego,
socjologia płci i rodziny – gender studies, kulturowe konstrukty płci (kulturowy ideał
osobowości oraz role społeczne kobiety i mężczyzny), patriarchat – model a empiryczne
wzory patriarchatu;
nierówność i zmiany społecznego statusu kobiet i mężczyzn, zmiany wzorów relacji
społecznych między kategoriami płci, płaszczyzny i przejawy społecznych nierówności
kobiet i mężczyzn, pro-egalitarne ruchy społeczne (odkrywane konflikty społeczne,
przeciwnicy, cele i strategie działania); zwłaszcza ruch feministyczny i ruch mężczyzn,
przemiany społecznej tożsamości płci (mężczyzn i kobiet) we współczesnym społeczeństwie
Powyższa tematyka dotyczyć może kwestii lokalnych (polskich), a także może posiadać
kontekst europejski i globalny
e-mail: [email protected] tel. 042 635 55 57
042 635 52 56 Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. zw. UŁ
kultura i sztuka (artyści, odbiorcy, instytucje), socjologia francuska, ruchy społeczne, badania
wizualne
e-mail: [email protected] 042 635 55 41
042 635 40 77 Katedra Socjologii Sztuki
dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ
problemy kontroli społecznej, dewiacji, zachowania anormatywne i ich konsekwencje,
outsiderzy i dewianci w społeczeństwie, stygmatyzacja, uprzedzenia i stereotypy
e-mail: [email protected] tel. 042 635 50 36
042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta
dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
e-mail: [email protected] tel. 042 635 55 19
042 635 52 52 Zakład Badań Kultury Europejskiej
dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ
problematyka, szeroko ujmowanej, aktywizacji i animacji społeczności lokalnych, różne
sposoby, mechanizmy; rozwój lokalny i regionalny, podmioty, uwarunkowania (w tym kapitał
społeczny); programy unijne na rzecz obszarów wiejskich i ich efekty, społecznoekonomiczne konsekwencje; przedsiębiorczość, innowacyjność na obszarach wsi
e-mail: [email protected] tel. 042 635 51 33
042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta
prof. dr hab. Ewa Rokicka, prof. zw. UŁ
socjologia struktur społecznych, kapitał ludzki, ruchliwość społeczna (kariery społecznozawodowe), nierówności społeczne (wymiar ekonomiczny, społeczny, polityczny i
kulturowy), jakość życia
e-mail: [email protected] tel. 042 635 53 12
3
042 635 52 51 Katedra Socjologii Ogólnej
dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ
socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, partycypacja społeczno-polityczna
e-mail: [email protected] tel. 042 635 52 62
042 635 52 56 Katedra Socjologii Wsi i Miasta
dr hab. Piotr Szukalski
badania z pogranicza demografii, gerontologii społecznej, polityki społecznej i socjologii
rodziny. Badania te odnoszą się do szeroko rozumianych długookresowych konsekwencji
procesu starzenia się ludności i przemian wielkości, struktury i funkcji rodziny;
zagadnienia badawcze to: starzenie się ludności z uwzględnieniem dualnego charakteru tego
procesu, ludzie bardzo starzy, aktywizacja osób starszych i aktywizacja zawodowa osób na
przedpolu starości, dyskryminacja ze względu na wiek, relacje międzypokoleniowe w
rodzinie i w społeczeństwie, nietradycyjne formy życia rodzinnego, przemiany funkcji
małżeństwa, opieka rodzinna nad osobami niepełnosprawnymi.
e-mail: [email protected] tel. 042 635 53 13
042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, prof. zw. UŁ
socjologia polityki (aktywność społeczno-polityczna, populizm polityczny, marketing
wyborczy, ideologie, doktryny polityczne a programy wyborcze, paradoksy demokracji),
społeczeństwo obywatelskie, socjologia moralności (systemy wartości młodzieży standardy
etyczne w zawodach medycznych, biznesowych) socjologia pracy ( kontekst humanizacyjny i
etyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu), socjologia zawodów ( zawody profesjonalne),
systemy wartości młodzieży
e-mail: [email protected] tel. 042 635 50 93
tel. 042 635 55 31 Katedra Socjologii Polityki i Moralności
prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, prof. zw. UŁ
socjologia problemów społecznych, socjologia dzieciństwa, socjologia rodziny, polityka
społeczna, socjologia struktur społecznych
e-mail: [email protected] tel. 042 635 52 58
042 635 52 51 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
4
Download