Etyka zawodow prawniczych C II-V rok - wyklad SSP

advertisement
Wydział Prawa i Administracji US
Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
KOD Przedmiotu: 10.9-V27-C03
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodów prawniczych
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
stacjonarne
II-V
Semestr letni
Wykład
30
3 (II -IV rok)
4 (V rok)
C
przedmiot
swobodnego
wyboru
polski
Prowadzący przedmiot: dr Joanna Wieczorkiewicz-Kita
Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu etyki dla prawników.
Cele przedmiotu:
1. Student nabędzie umiejętność posługiwania się kodeksami etyki zawodowej
2. Student nabędzie umiejętność posługiwania się aparaturą pojęciową związaną z etyką zawodów prawniczych.
3. Student nabędzie umiejętność odróżniania zawodów prawniczych w kontekście cech właściwych poszczególnym zawodom.
Metody dydaktyczne: wykład w miarę możliwości z aktywnym udziałem słuchaczy
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Zasady etyki prawniczej: zasada autonomii, zasada kompetencji, zasada uczciwości, zasada poufności, zasada konfliktu interesów,
zasada reklamy i akwizycji, zasada honorariów. Niewłaściwe zachowania.
2. Etyka sędziego: cechy złego sędziego, cechy dobrego sędziego, odpowiedzialność sędziego.
3. Etyka prokuratora: cechy złego prokuratora, cechy dobrego prokuratora, odpowiedzialność prokuratora.
4. Etyka adwokacka: zasady etyki adwokackiej, odpowiedzialność adwokata.
5. Etyka radcy prawnego: zasady etyki radcowskiej, odpowiedzialność radcy prawnego.
6. Etyka notariusza: zasady etyki notariusza, odpowiedzialność notariusza.
7. Etyka komornika: zasady etyki komornika, odpowiedzialność komornika.
Forma i warunki zaliczenia: II-IV rok zaliczenie na ocenę, V rok egzamin
Literatura podstawowa:
1. R.Tokarczyk, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, red. E.Łojko; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
2. Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H.Izdebski, P.Skuczyński, LexisNexis, Warszawa 2006.
Download