Etyczność rekrutacji/ Etyczność oceny

advertisement
Etyczność
rekrutacji/ Etyczność oceny
Ĕthikos od Ĕthos czyli „Etyka”, słowo różnie rozumiane i interpretowane.
Słownikowo tłumaczone jako „ogół norm moralnych, zasad postępowania
przyjętych o obowiązujących w danej epoce i zbiorowości społecznej”.
Jednak, co tak naprawdę oznacza – ogół norm moralnych?! – zbyt
ogólnikowe definicje nie określają znacząco, setna problemu w nim zawartym.
W początkach swego rozwoju, etyka wiązała się często z religia. Zarówno
Sokrates, Demokryt jak i wielu innych filozofów przeszłości, starało się
rozwikłać i odzwierciedlić opisowo problem. Pomimo wielu myśli, jednostek
wyrażających swoje opinie, teorie za twórcę pierwszego systematycznego
wykładu etyki jako odrębnej dyscypliny, uważa się Arystotelesa. Początkowo
słowo Ĕthos
stosowano głównie w aspekcie moralnym osób duchownych,
urzędników, pewnych grup społecznych, mieszając się z filozofią i religią,
badając sposoby osiągnięcia szczęścia i doskonałości osobistej człowieka.
Etyka w polskiej tradycji filozoficznej, sięgającej do początków XII
wieku, nie zajmowała szczególnie eksponowanego miejsca, ustępując raczej
zagadnieniom przyrodniczym i społeczno-politycznym. Dopiero w XX wieku
stała się przedmiotem bardziej systematycznych badań.
Obecnie pojęcie Ĕthikos
wdarło się we wszystkie dziedziny życia
człowieka jak również sięga zakresu gospodarczego, ogólnonarodowego,
wszechobecnego. Każde pojęcie, każdy bodziec jest różnie odbierany w
zależności od przynależności kulturowej, środowiskowej, jakiejkolwiek.
Etyczna rekrutacja, a etyczna ocena pracowników jest kolejnym
szczepem, pierwotnego problemu jakim jest Etyka.
Rozważając zagadnienie Etyki w Biznesie, po zaciągnięciu fachowej
porady należy zdobyć się na chwilę głębokiej refleksji aby wyłuskać, to co
etycznie poprawne, a jednocześnie korzystne dla nas jako przedsiębiorcy.
Pomimo
wielu publikacji literatury fachowej, zwiększającej się
świadomości społeczności światowej, nadal etyka kojarzy się z czymś
przymusowym, moralnie odpowiednim, a nie koniecznie przyjemnym. Wśród
polskich przedsiębiorców panuje przekonanie o konieczności drapieżnej
konkurencji, wchodzącej w sfery monopolizacji (nieuczciwej konkurencji). Brak
tu miejsca dla jakichkolwiek przejawów moralnego postępowania. Nie
dramatyzując dodam, iż coraz więcej firm, instytucji zauważa i stara się
wprowadzić w swoje szeregi organizacji, problem etyczności w biznesie jednak
w moim odczuciu, nie jednokrotnie jest to kolejna furtka do samo reklamy, nie
dając zakładanych efektów.
Jedną z firm na rynku polskim, wdrażającą Kodeks Etyczny do zakresu
swego działania jest Grupa ING, w której skład wchodzi również znany Bank
Śląski. Swoje główne cele, które zostają wdrażane umieszczone są
informacyjnie dla ogółu społeczności na głównej stronie internetowej ING.
Jak widać wyżej cele wyznaczone przez ING są bardzo szlachetne i z punktu
widzenia etyki biznesu konieczne dla sprawnego funkcjonowania w dobie
danego ustroju gospodarczego. Najważniejszą cechą tego typu działania jest sam
fakt zauważenia przez tę firmę problemu i w miarę możliwości finansowych,
kadrowych przybliżenia funkcjonowania Kodeksu Etycznego w ING.
Działalność gospodarcza sama w sobie zawiera podtekst osiągania jak
największych dochodów dla osób ją prowadzących. Doba kapitalizmu
spotęgowała owe poczucie konieczności zysku przez duże Z, nie zauważając
zmieniającego się otoczenia. Przez to zaniedbanie przez wiele lat etykę biznesu
odsuwano od badań praktycznych, powodując duże straty w świadomości
obecnych biznesmenów, a w szczególności na gruncie polskiej gospodarki.
To zaniedbanie owocuje obecnymi karygodnymi sposobami rekrutacji
oraz oceny pracowników przez wielu przedsiębiorców (koncerny, holdingi,
korporacje jak również przedsiębiorstwa państwowe itp.). Osoby zatrudnione na
stanowiskach kierowniczych, zajmujące się rekrutacją oraz oceną swoich
podwładnych, nagminnie nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych
do wykonywania tych czynności. Osoba potrafiąca zarządzać personelem nie
zawsze ma zdolności percepcyjne w zakresie obiektywnej oceny innych osób,
nie wspominając o rekrutacji nowych pracowników. Tego typu karygodnym
niedopatrzeniem można osadzić wiele przedsiębiorstw w Polsce jednak chcę się
powołać na przedsiębiorstwa, z którymi miałem bezpośredni kontakt, a
mianowicie;
- Auchan Polska
- Pizza Pai Polska
- Panorama Firm
W przypadku w/w firm każda z nich popełnia różne błędy, które szczególnie
utkwiły mi w pamięci. W przypadku Auchan Polska, osoby zatrudnione na
stanowiskach kierowniczych (oczywiście nie wszystkie) nie posiadają
odpowiednich kwalifikacji zawodowych do wykonywania swojej pracy.
Pracując trzy miesiące w Auchan Polska lecz dla innej firmy Sensormatic, o
której wspomnę w dalszej części pracy, zauważałem wiele niedociągnięć
kadrowych oraz błędów w ocenie nowo zatrudnionych pracowników.
Bardzo częstą praktyką w Auchan jest zatrudnianie osób „po znajomości”, co
nie daje adekwatnych rezultatów do potrzeb. Czego dowodem jest np. osoba
zatrudniona jako manager kas, posiada wykształcenie mgr Geologii, co już jest
lekkim nadużyciem zależności wykształcenia do wykonywanej pracy.
Dodatkowo rekrutacje przeprowadza się zdawkowo, wprost pretensjonalnie nie
rzadko zwracając uwagę głównie na załączoną fotografię do podania o pracę.
W przypadku Pizza Pai Polska sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna
gdzie szwagierka asystenta po szkole zawodowej po 30 dniach pracy, dostaje
awans na kierowniczkę oddziału Pizza Pai w Auchan Sosnowiec Środula. W
takiej sytuacji pracownicy w szczególności studenci lub osoby z wyższym
wykształceniem, posiadający nie tylko odpowiednie wykształcenie oraz
doświadczenie zawodowe, tracą jakąkolwiek motywacje do dalszej pracy nie
widząc przed sobą możliwości dalszego rozwoju (możliwości awansu) i szukają
nowego
stanowiska
pracy
w
innej
firmie.
Poprzez
takie
działania
przedsiębiorstwa niejednokrotnie tracą bardzo wartościowych pracowników,
którzy nie mieli możliwości wykazania swoich umiejętności (kreatywności).
Firma w której dopatrzyłem się najbardziej rażącego błędu podczas
rekrutacji pracowników jest Panorama Firm. W tym przedsiębiorstwie nie
istnieje Etyka nawet w najbardziej ogólnym znaczeniu. Panorama Firm działa na
zasadzie prawa dżungli, silniejszy zostaje-słabszy odpada. Owe traktowanie
pracowników jako maszyny zostało już ujawnione na rozmowie kwalifikacyjnej,
co ukazało brak przygotowania osób prowadzących rekrutację. Dodatkowo
osoby te były nadpobudliwe, zagubione w tym, co przekazują w treści wymowy
i wiele innych czynników, które w moim odczuciu zdeklasyfikowały Panoramę
Firm jako potencjalnego pracodawcy nawet w dalekiej przyszłości.
Jednak tego typu zachowania nie są regułą nawet w polskiej gospodarce,
która po roku 1989 poprzez błyskawiczny rozwój, nie nadążyła z
uwzględnieniem etyczności w prowadzeniu interesów lecz nastawiono była
jedynie na maksymalny zysk.
Istnieją również firmy potrafiące powiązać optymalność osiąganych zysków, a
kodeksem etycznym, oto przykłady;
- OVB Allfinanz Polska
- AIG Amplico Life
- Sensormatic
- Intersource były TempServices
Pomimo postępu jaki dokonał się na całym świecie w sferze Etyki Biznesu,
nie można spocząć na Laurach doczesnego rezultatu wdrażania Etyki w życie
biznesu.
Konieczne
jest
udoskonalanie
procesów
szkoleniowych,
umożliwiających poprawę oraz ciągłe badania nad zachodzącymi procesami
związanymi z nauka jaką jest Etyka.
Źródło;
-
http://info.onet.pl/1,15,10,131009,407847,forum.html
http://www.ing.pl/u235/navi/54672/
„Słownik Wyrazów Obcych” PWN Warszawa
„Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa
Download