Bezdomność

advertisement
Bezdomność
1.Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność. Socjologia
2.Pawłowska R., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego. Pedagogika, („Bezdomność – objawy czy
przyczyna samotności człowieka w współczesnym świecie” s. 83)
3.Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, pod red. E. Kantowicz,
A. Olubińskiego. Socjologia
4.Społeczeństwo, opieka, wychowanie, pod red. J. Żebrowskiego. Pedagogika, („Bezdomność – problem
społeczny czy indywidualny” s. 132)
5.Śledzianowski J., Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta a bezdomność. Socjologia.
6.Krzesińska-Żach, Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego,
socjologia, („O doświadczeniu bezdomności” s. 40)
7.Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, pedagogika, („Bezdomność – obraz zjawiska
i populacji ludzi bezdomnych” s. 433)
8.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów,
red. S. Kawula, pedagogika, („Syndrom 3B= Bezrobocie – Bieda – Bezdomność” s. 540)
9.Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Pedagogika,
(„Bezdomność – życie <menela> z wyboru czy człowieka marginalizowanego” s. 148)
10.Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, pod red. K. Marzec
– Holki, socjologia, („Marginalizacja w środowisku osób bezdomnych” s. 214, „Bezdomność jako
problem społeczny na przykładzie województwa pomorskiego” s. 224)
11.Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, socjologia, („Marginalizacja oraz wykluczenie osobnicze
i społeczne bezdomnych” s. 383)
12.Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, pedagogika, („Bezdomność - przykład zagrożenia
rozwoju społeczno – kulturowego przez stopniową utratę związków z innymi a instytucjonalne możliwości
i granice włączanie społecznego” s. 336)
13.Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. L. Dyczewski, socjologia, („Kultura ludzi
bezdomnych” s. 231)
14. Oliwa – Ciesielska M., Piętno nieprzystosowania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych,
socjologia,
15.Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, red. J. Świtka i in., psychologia, („Osobowościowe
wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych – karanych i niekarnych” s. 117)
16.Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, red.
K. Białobrzeska i in., socjologia, („O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy
(włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność) „ s. 235)
17.Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego,
red. E. Trafiałek, socjologia, („Bezdomność jako źródło i skutek wyuczonego wykluczenia społecznego” s.
175, „Bezdomność w środowisku wielkomiejskim” s. 184, „Praca socjalna z bezdomnymi” s. 193)
18.Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, red. J. Brągiel, P. Sikora,
socjologia, („Koncepcja form pracy socjalnej w placówkach dla osób bezdomnych. Konieczność
różnicowania sposobów pomocy bezdomnym” s. 257)
19.Praca socjalna służbą człowiekowi, red. L. Malinowski, M. Orłowska, socjologia, („Bezdomni z
wyboru a praca socjalna” s. 81)
20.Porządek społeczny a wyzwania współczesności, red. A. Sakson, socjologia, („Naznaczenie
i samonaznaczenie osób bezdomnych” s. 365)
21.Patologie naszych czasów: rozważania i opinie pokolenia młodych o istocie zjawisk, rodzajach
i zapobieganiu zachowań dewiacyjnych, red. A. Drążek i E. Drążek, socjologia, („Ludzie bez
schronienia, czyli wymiary współczesnej bezdomności” s. 62)
22.Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur
OSPPE, socjologia, („Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej” s, 11, „bezdomność rodzin” s. 29,
„Polityka państwa wobec bezdomności” s. 45, „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu
bezdomności” s. 67, „Stygmatyzacja bezdomnych i ich marginalizacja w świetle badań lokalnej opinii
społecznej” s. 93, „Lokalny wymiar bezdomności na przykładzie radomia” s. 111)
23.Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Z. Palak, socjologia,
(„Jakość życia ludzi bezdomnych” s. 391, „Proces życiowego usamodzielniania bezdomnych kobiet (na
przykładzie jakościowej analizy przypadków) „ s. 401)
24.Pokolenie wygranych? Red. J. Sztumski, socjologia, („Bezdomność dzieci w Polsce współczesnej” s.
25)
25.Grabarczyk I., System wsparcia i pomocy bezdomnym, socjologia, („Zjawisko bezdomności jako
specyficzny rodzaj kwestii społecznej” s. 11, „Ekonomiczne konsekwencje nierówności społecznych” s.
13, „Marginalizacja jako stygmatyzacja nierówności społecznej” s. 19, „Koncepcje wykluczenia
społecznego” s. 25, „Kulturowa odmienność bezdomnych w aspekcie marginalizacji’ s. 28, „Bezdomność
w badaniach naukowych” s. 30, „Modele pracy socjalnej w placówkach dla osób bezdomnych w
województwie warmińsko – mazurskim” s. 37)
26.Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, red. B. Kromolicka i in., pedagogika, („Sytuacja
zdrowotna bezdomnych” s. 375)
27.Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymacje, socjologia, („Bezdomność jako problem
społeczny” s. 11, „Bezdomność w Polsce i jej uwarunkowania” s. 47)
28.Szpringer M., Profilaktyka społeczna. Rodzina. Szkoła. Środowisko lokalne, socjologia, („Bezrobocie,
ubóstwo, bezdomność” s. 47)
29.Oblicza nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, socjologia, („Rodzaje konfliktów i reakcje na nie
przejawiane przez bezdomnych” s. 505)
30.Pierzchała K. I in., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA,
socjologia, („Bezdomność” s. 44)
31.Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego: skrypt dla studentów, socjologia („Placówki pomocy
osobom bezdomnym” s. 143, „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta” s. 145”, „Noclegownie i
domy noclegowe” s. 148, „Bezdomność” s. 240)
32.Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc i in., socjologia, („Strategie
pomocy osobom bezdomnym” s. 225)
33.Człowiek u progu trzecigo tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, tom 3, socjologia,
(„Poziom kompetencji społecznych osób bezdomnych” s. 389, „Problem bezdomnośi z perspektywy
polityki społecznej na przykładzie województwa pomorskiego” s. 403)
34.Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, red. A. Keplinger, socjologia, (Białas A., „Bezdomność
kobiet jako syndrom wyuczonej bezradności”, s. 381)
35.Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, red. Orzechowska G., pedagogika, („System
wsparcia i pomocy bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim”, s. 140)
36.Chwaszcz J., Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn,
socjologia
37. Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, red. nauk. Kanios A., Czechowska – Bieluga M.,
socjologia, („Bezdomność jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej”s.295)
38. W kręgu wartości dla innych, red. nauk. Grzegorczyk A., socjologia („Bezdomność duchowa” s.119
39. Szluz B., Świat społeczny bezdomnych kobiet, socjologia
Download