Opis przedmiotu zamówienia: Koszt szkolenia współfinansowany

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia:
Koszt szkolenia współfinansowany będzie m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
oraz Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.
1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu zarządzania czasem dla jednej grupy
liczącej ok. 30 pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
2. Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności skutecznego zarządzania czasem własnym,
organizacji i podnoszenia efektywności pracy.
3. Termin i miejsce:
Szkolenie planowane jest w dniach 20 i 21 września br., poza Białymstokiem, na terenie
województwa podlaskiego.
4. Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do:
1) przekazania, na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, przykładowych
materiałów szkoleniowych przed podpisaniem umowy,
2) uzgodnienia z Zamawiającym oraz przygotowania materiałów szkoleniowych dla
każdego uczestnika szkoleń. Materiały szkoleniowe dla uczestników, których udział jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej muszą uwzględniać odpowiednie logotypy.
Logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu przekaże Zamawiający,
3) określenia w porozumieniu z Zamawiającym tematu i programu szkolenia,
4) określenia metodologii pracy podczas szkolenia,
5) określenia liczby godzin szkolenia,
6) przeprowadzenia zajęć,
7) przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia imiennych zaświadczeń
o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika. Zaświadczenie musi zawierać: temat
szkolenia, termin realizacji, dla uczestników, których udział jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej – odpowiednie logotypy. Logotypy wraz z informacją
o współfinansowaniu przekaże Zamawiający.
5. W ofercie należy uwzględnić:
a) propozycję tematu szkolenia w zakresie: zarządzanie czasem,
b) propozycję programu szkolenia,
c) liczbę godzin szkolenia,
d) metodologię pracy podczas szkolenia.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) Informację firmy o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności
szkoleniowej,
b) Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej
– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
c) Dane Wykładowcy, który będzie realizował program szkolenia wraz z informacją
o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu.
7. W ofercie należy zawrzeć całkowity koszt szkolenia (netto i brutto) oraz w przeliczeniu na
1 uczestnika, wraz z informacją co w nim zawarto.
8. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
9. Oferty będą weryfikowane pod kątem wymagań opisanych w pkt 5 – 7.
10. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
12. Podlaski Urząd Wojewódzki zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów
stosowanych w Urzędzie.
13. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych.
15. Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 12 września 2012 r.,
do godz. 10:00, na adres: [email protected]
16. Osoba do kontaktu:
Monika Kruk
Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 085 74 39 596, fax. 085 74 39 320
e-mail: [email protected]
Download