Załącznik nr 2 do siwz

advertisement
Katowice, dnia 21 kwietnia 2016 roku
Ogłoszenie
I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Województwo Śląskie
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
II.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej ustawą Pzp.
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV:
45500000-2 najem
39522530-1 namiot
Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczenia namiotu sferycznego na odbywający się
w dniach 18-20 maja Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do ogłoszenia.
IV.
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin świadczenia usługi: Montaż namiotu przed wydarzeniem, czyli 16 maja br. i demontaż
dzień po, czyli 21 maja br.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Śląskiego, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46. Dane przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, któremu
zostanie udzielone zamówienie publiczne i będą udostępniane innym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne albo wynika z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1
V.
Dokumenty:
1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonej
oferty lub dokumentów.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego.
4.
W
przypadku
złożenia
oferty,
której
treść
nie
odpowiada
treści
ogłoszenia
(w szczególności zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia)
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
VI.
Osoby do kontaktu:
Leszek Bajorski w sprawach formalnych - tel. 032 77 99 235, e-mail: [email protected]
Krystyna Skrabek w sprawach merytorycznych – tel 032 77 99 145, e-mail: [email protected]
VII.
Termin związania ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII.
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić według
nr 1 do ogłoszenia lub na nim.
formularza
ofertowego
stanowiącego
załącznik
2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
IX.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Przez cenę oferty rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2
okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
4. W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, należy podać: cenę
brutto za realizację usługi zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli
będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało
wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez
Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi
wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę
za rzetelną.
X.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena brutto – 100 %
XI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XII.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Proszę o składanie ofert do dnia 29 kwietnia 2016 roku.
 na adresy mailowe: [email protected] oraz [email protected] w treści wiadomości
podając przedmiot postępowania, tj. wypożyczenia namiotu sferycznego

„lub
 do siedziby Zamawiającego ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, sekretariat Wydziału
Rozwoju Regionalnego II piętro.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
3
XIII.
Inne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania
warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest jedynie analizą rynku
dokonywaną zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego
nr 00014/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
4. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega, że oferowana cena oraz oferta Wykonawcy stanowi informację
publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Informacja o wyborze oferty lub rezygnacji z realizacji zamówienia zostanie przekazana
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
4
Download