Logopedia - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

advertisement
Plan studiów podyplomowych
LOGOPEDIA
Liczba godzin
L.p.
Program 2015/16
Wykład
Ćwicz.
Praktyka/
zajęcia
praktyczne
Forma zaliczenia
Punkty ECTS
I semestr
1.
Nauka o semantyce, składni i morfologii języka
polskiego dla logopedów
2.
Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów
3.
4.
Anatomia, fizjologia narządów mowy
Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu
nerwowego
5.
Podstawy audiologii i foniatrii
6.
Psychologia rozwojowa i kliniczna
Wprowadzenie do logopedii i organizacji opieki
logopedycznej
7.
8.
9.
Rozwój mowy dziecka
10
10
Egzamin
3
10
10
Zaliczenie
3
4
4
Egzamin*
1
6
6
Egzamin*
2
8
7
Zaliczenie
3
10
10
Egzamin
3
8
7
Zaliczenie
2
5
5
Zaliczenie
1
15
Zaliczenie
2
15
Zaliczenie
2
Zaliczenie
1
Łączna liczba punktów
ECTS:
23
Metody pracy z dzieckiem
Logorytmika
10.
11.
Praktyka logopedyczna (obserwacyjna)
20
61
89
20
Łączna liczba zrealizowanych godzin:
170
II semestr
1.
2.
3.
Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów
10
10
Egzamin
3
Kultura języka polskiego dla logopedów
10
10
Zaliczenie
3
5
10
Egzamin
3
10
Zaliczenie
1
4
Zaliczenie
1
5
Zaliczenie
1
Egzamin
6
Zaliczenie
1
Zaliczenie
6
Łączna liczba punktów
ECTS:
25
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania
4.
Emisja i higiena głosu
5.
Podstawy ortodoncji dla logopedów
6.
7.
Metodyka postępowania logopedycznego
Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia,
rynolalia)
15
25
8.
Elementy terapii słuchowej
4
4
9.
4
40
Zajęcia praktyczne
48
78
40
Łączna liczba zrealizowanych godzin:
166
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721 60 41
www.pwsz.pl
III semestr
1.
Psychoterapia. Metody relaksacji i reedukacji
zaburzeń
6
9
Zaliczenie
2
2.
Diagnoza i terapia jąkania
10
10
Egzamin
3
3.
Afazja i dysfazja dziecięca
10
10
Egzamin
3
4.
Opóźniony Rozwój Mowy (ORM)
4
6
Zaliczenie
2
5.
Diagnoza i terapia logopedyczna osób
z niepełnosprawnością intelektualną
8
7
Zaliczenie
3
6.
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
4
6
Zaliczenie
1
7.
Diagnoza i terapia dysartrii
6
9
Egzamin
3
8.
Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy
rozwoju mowy
5
5
Zaliczenie
2
Wczesna interwencja logopedyczna
10
10
Zaliczenie
2
15
Zaliczenie
3
Łączna liczba punktów
ECTS:
24
9.
10.
Seminarium dyplomowe
Łączna liczba zrealizowanych godzin:
63
87
150
IV semestr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaburzenia sprawności komunikacyjnej osób
dorosłych: afazja
Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób
dorosłych/laryngektomia
15
15
Egzamin
4
5
5
Zaliczenie
1
Zaburzenia mowy w autyzmie
4
6
Zaliczenie
1
7
8
Egzamin
3
4
6
Zaliczenie
2
Zaliczenie
6
Zaliczenie
6
Łączna liczba punktów
ECTS:
23
Surdologopedia
Elementy integracji sensorycznej w rozwijaniu
sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka
Zajęcia praktyczne
50
Seminarium dyplomowe
15
35
55
207
309
Łączna liczba zrealizowanych godzin:
OGÓŁEM
50
140
110
626
95
*Egzamin z przedmiotów: anatomia i fizjologia narządów mowy oraz anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego przeprowadzany jest
łącznie po zakończeniu przedmiotu anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721 60 41
www.pwsz.pl
Download