katerda zarządzania w turystyce - Katedra Zarządzania w Turystyce

advertisement
KATERDA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
PRZEWODNIK
DLA STUDENTÓW I ROKU
STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
Specjalność:
Media społecznościowe w
zarządzaniu
Wybór przedmiotów
fakultatywnych
dot. roku akademickiego
2016/2017
1. Regulamin ogólny
Zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych obowiązujące na kierunku: Zarządzanie
specjalność: Media społecznościowe w zarządzaniu
dotyczy roku akademickiego 2016/2017
1. W programie studiów realizowanych w Katedrze Zarządzania w Turystyce na
kierunku zarządzanie w roku akademickim 2016/2017 prowadzone są zajęcia
obligatoryjne (obowiązujące wszystkich studentów) oraz zajęcia fakultatywne (do
indywidualnego wyboru).
2. Studenci zobowiązani są wskazać przedmioty, które zamierzają studiować począwszy
od drugiego semestru studiów drugiego stopnia – poprzez zapisanie się na nie poprzez
system USOS oraz złożenie wydrukowanych z systemu USOS deklaracji w Katedrze
Zarządzania w Turystyce w wyznaczonym terminie. Deklaracje należy złożyć
osobiście. Minimalną ilość zajęć fakultatywnych, jakie musi odbyć każdy student,
określa liczba punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia roku studiów (60 pkt. ECTS
– suma punktów uzyskanych za zaliczenie przedmiotów obligatoryjnych i
fakultatywnych).
3. Zarówno przedmioty obligatoryjne jak i fakultatywne muszą być zaliczone w
semestrach studiów, w których są przewidziane planem studiów. Nie ma możliwości
zastąpienia punktów przewidzianych za przedmioty obligatoryjne punktami
uzyskanymi za przedmioty fakultatywne przy zaliczeniu roku studiów. Zasady
powtarzania przedmiotów fakultatywnych są takie same, jak w przypadku
przedmiotów obligatoryjnych.
4. Do puli punktów nie wlicza się punktacji za przedmioty realizowane w ramach różnic
programowych.
5. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do przystąpienia do
egzaminu/zaliczenia.
6. Brak zaliczenia wybranego przedmiotu oznacza, że student jest zobowiązany do jego
powtórzenia w kolejnym roku akademickim. Oznacza to następujące konsekwencje:
obowiązek uczęszczania na powtarzane zajęcia w kolejnym roku akademickim.
7. Procedura wyboru przedmiotów jest następująca:
 W terminie od 12 maja 2016 r. do 18 maja 2016 r. studenci dokonują wyboru
przedmiotu i wpisują się za pomocą systemu USOS
 Katedra Zarządzania w Turystyce do dnia 25 maja 2016 r. ogłasza listy
przedmiotów fakultatywnych uruchamianych w roku akademickim 2016/2017.
 Studenci zgłaszający uczestnictwo w przedmiocie, który nie zostanie
uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, dokonują wyboru
przedmiotu/przedmiotów dodatkowych zaproponowanych w II turze zapisów,
w terminie – od 30 maja do 5 czerwca 2016 r. włącznie.
 Katedra Zarządzania w Turystyce do dnia 10 czerwca 2016 r. ogłasza
ostateczną listę przedmiotów (informacja będzie umieszczona na stronie
internetowej Katedry – www.turystyka.uj.edu.pl).
8. Po wyczerpaniu procedury opisanej w punkcie 7 – nie ma możliwości zmiany
wybranego przedmiotu.
9. Uruchomienie przedmiotu uwarunkowane jest minimalną ilością zgłoszeń
10. Student ma prawo uczestniczenia w zajęciach, na które się nie wpisał, pod warunkiem
zgody prowadzącego, jednak bez możliwości otrzymania formalnego zaliczenia.
11. KALENDARZ DZIAŁAŃ
 12 - 18 maja 2016 r. - zapisy na kursy fakultatywne za pośrednictwem systemu
USOS
 do 25 maja 2016 r. ogłoszenie na stronie internetowej Katedry Zarządzania w
Turystyce UJ listy uruchamianych w roku akademickim 2016/2017 kursów
fakultatywnych oraz listy przedmiotów, na które można się wpisać w II
uzupełniającej turze wpisów
 30 maja -5 czerwca 2016 r. wpisy uzupełniające
 10 czerwca 2016 r. zatwierdzenie przez Kierownika Katedry Zarządzania w
Turystyce UJ list studentów wpisanych na uruchamiane kursy.
2. Program zajęć dla kierunku
przedmiotów fakultatywnych)
zarządzanie
(wraz
ze
spisem
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ: Media społecznościowe
w zarządzaniu
Za zgodą Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ program studiów
może ulec zmianie w każdym roku akademickim.
plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: Zarządzanie, 2. stopień, stacjonarne
Specjalność: Media społecznościowe w zarządzaniu
Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa modułu kształcenia
Business
1
English
. Ochrona
2
własności intelektualnej
.
Koncepcje
3
zarządzania
Makroekonomia
4
. Prawo
5
cywilne
. Statystyka
6
matematyczna
. Zarządzanie strategiczne2
7
8.
Marketing
8
międzynarodowy3
9. . Komunikacja
9
interkulturowa
.
10.
1
Rynek
nowych mediów
0
11. . Przedsiębiorczość
1
*
Rodzaj zajęć
dydaktycznych*
ćwiczenia
O/F
O
wykład
O
wykład + ćwiczenia
O
wykład
wykład
ćwiczenia
O
O
O
wykład + ćwiczenia
O
Wykład
konwersatorium
konwersatorium
wykład +ćwiczenia
1
I ROK STUDIÓW:
I semestr:
forma
liczba
punkty
zaliczenia***
godzin
ECTS
zaliczenie na ocenę 30
0
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
+ egzamin
egzamin
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
10
1
30
4
30
30
30
4
4
4
zaliczenie na ocenę
+ egzamin
30
4
O
O
O
zaliczenie na ocenę
egzamin
zaliczenie na ocenę
30
30
20
4
4
3
O
zaliczenie na ocenę
+ egzamin
30
4
wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne
„O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny
(do wyboru).
***
egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu
2
Możliwość realizacji przedmiotu w języku angielskim Strategic Management in Tourism
3
Możliwość realizacji przedmiotu w języku angielskim International Marketing in Tourism
1
12.
Szkolenia w zakresie
1
bezpieczeństwa i higieny pracy
O
Łączna liczba godzin: 300
Łączna liczba punktów ECTS: 35
1.
2.
Business English
Zarządzanie procesami
3.
Rachunkowość zarządcza
wykład +ćwiczenia
O
zaliczenie na ocenę
+ egzamin
30
4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Marketing społecznościowy
Komunikacja marketingowa
Seminarium
Laboratorium innowacji I
Rynek reklamy w Polsce
Media relations
Media a sport
Warsztaty menedżerskie z obsługi
klienta
konwersatorium
konwersatorium
seminarium
Warsztaty
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
O
O
O
F
F
F
F
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę
30
30
30
30
30
30
30
3
3
0
4
3
3
3
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
3
Lp.
11.
Nazwa modułu kształcenia
O/F
**
O
O
forma
zaliczenia***
egzamin
egzamin
II semestr:
liczba
punkty
godzin
ECTS
30
2
30
4
Rodzaj zajęć
dydaktycznych*
ćwiczenia
wykład
Łączna liczba godzin: 160+F
Łączna liczba punktów ECTS: 16+F
II ROK STUDIÓW:
Lp.
Nazwa modułu kształcenia
Rodzaj zajęć
dydaktycznych*
O/F
**
III semestr:
liczba
punkty
godzin
ECTS
forma
zaliczenia***
1.
Electronic business
konwersatorium
O
egzamin
30
4
2.
3.
4.
Etyka w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu
Seminarium
wykład
konwersatorium
seminarium
O
O
O
egzamin
zaliczenie na ocenę
zaliczenie
30
30
30
4
4
0
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
2
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
30
3
ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
30
3
5.
6.
7.
Psychologia zachowań
konsumenckich
Technologie mobilne
Badania społeczne i rynkowe w
Internecie
8.
9.
10.
12.
Lp.
Laboratorium innowacji II
Content marketing and search
engine optimization
Crowdsoursing
Strategia social media
Nazwa modułu kształcenia
Warsztaty
F
zaliczenie na ocenę
30
4
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
3
konwersatorium
konwersatorium
F
F
Rodzaj zajęć
dydaktycznych*
seminarium
O/F
zaliczenie na ocenę 30
3
zaliczenie na ocenę 30
3
Łączna liczba godzin: 120 + fakultety
Łączna liczba punktów ECTS: 12 + fakultety
O
forma
zaliczenia***
zaliczenie
IV semestr:
liczba
punkty
godzin
ECTS
30
20
**
1.
Seminarium
2.
Monitoring i analiza mediów
społecznościowych
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
3
3.
Bezpieczeństwo w Internecie
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
3
4.
Reklama w mediach
społecznościowych
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
2
5.
Wyzwania współczesnej gospodarki
konwersatorium
F
zaliczenie na ocenę
30
3
6.
Business plan in practice
Ćwiczenia
F
zaliczenie na ocenę
30
4
Łączna liczba godzin: 30+fakultety
Łączna liczba punktów ECTS: 20+fakultety
Download