Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Neurofizjologia
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Biologia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
Zaliczenie po ukończeniu ćwiczeń i wykładów
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Obecność na zajęciach i zaliczenie
27
9
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
18
3
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Lek. med. Anna Winczewska- Wiktor
Dr med. Marcin Żarowski
Prof. UM dr hab. Barbara Steinborn
Poznanie funkcji i fizjologii układu nerwowego, narządów zmysłów, mięśni, zasad
przewodnictwa nerwowego i nerwowo-mięśniowego
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Prof. UM dr hab. Barbara Steinborn
Wykłady, ćwiczenia, obserwacja wykonywania badań neurofizjologicznych
prezentacje multimedialne, plansze, przeźrocza, foliogramy, filmy wideo, obrazy KT i MRI,
wyniki badań elektrofizjologicznych oraz prezentacja aparatury, prezentacje pacjentów
Wykłady
Numer
kolejny
1-4
Liczba
godzin
10
Temat i treści nauczania
1.
2.
3.
4.
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
1-4
Liczba
godzin
20
Rozwój, budowa i własności układu nerwowego
Rdzeń kręgowy, odruchy rdzeniowe, odruchy posturalne pnia
mózgu
Spastyczność – patofizjologia, możliwości terapeutyczne;
Zaburzenia ruchów i postawy ciała
Uszkodzenia nerwów obwodowych
Seminarium
Temat i treści nauczania
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
1.Ćwiczenia kliniczne- Neurobiologia rozwojowa - rozwój mózgowia,
plastyczność rozwojowa.
Budowa komórki nerwowej, glejowej – fizjologia, cechy uszkodzeń; proces
mielinizacji.
Budowa anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego,
Opony mózgowe – budowa, unaczynienie i unerwienie.
Płyn mózgowo-rdzeniowy, Bariera krew-mózg, krew-płyn mózgowordzeniowy, płyn mózgowo-rdzeniowy-mózg.
2. Nerwy czaszkowe – przebieg, zakres unerwienia, uszkodzenia.
Nerwy obwodowe - przebieg, zakres unerwienia, uszkodzenia.
Zjawiska troficzne, regeneracja nn. obwodowych.
3. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.
Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego.
Droga piramidowa – przebieg, fizjologia, objawy dysfunkcji.
Móżdżek – budowa, funkcje, objawy uszkodzenia
4. Napięcie mięśniowe- fizjologia i patologia.
Droga pozapiramidowa i jądra podkorowe- budowa, fizjologia, objawy
uszkodzeń.
Drogi czuciowe – przebiegi, objawy uszkodzeń
Neurofizjologiczne podstawy czynności mózgu, metody rejestracji
czynności bioelektrycznej mózgu.
Badania dodatkowe w neurologii: badania neuroobrazowe, EEG
Autonomiczny układ nerwowy
Narządy zmysłów – fizjologia i objawy uszkodzenia
Podstawy badania neurologicznego osoby dorosłej
Podstawy badania neurologicznego dziecka
Badanie neurologiczne osoby nieprzytomnej
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Liczba
godzin
1.
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
2.
1.
O. Narkiewicz, J. Moryś - Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna, WL PZWL,
Warszawa, 2003
Konturek S.: Fizjologia człowieka t. IV, wyd, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998
W. Kozubski, P.P. Liberski - NEUROLOGIA Podręcznik dla studentów medycyny; WL
PZWL, Warszawa 2008
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download