Wybrane zagadnienia z fizjologii człowieka i zwierząt pol

advertisement
Załącznik 2.5
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
Kierunek
Poziom studiów
Profil
Rodzaj przedmiotu
Semestr studiów
Punkty ECTS/ogólne/w tym z udziałem
nauczyciela akademickiego
Formy zajęć (wykłady/ćwiczenia/inne) liczba godz.
Odpowiedzialny/a za przedmiot
Język
Wymagania wstępne
Skrócony opis przedmiotu (max. 500
znaków)
Wybrane zagadnienia z fizjologii człowieka i zwierząt
Ochrona środowiska
I stopnia, stacjonarne
ogólnoakademicki
fakultatywny
3
3
wykłady 15 h, ćwiczenia 30 h
prof. dr hab. Wojciech A. Zawadzki
polski
biochemia, biofizyka, zoologia
Celem
przedmiotu
jest
poznanie
i
zrozumienie
najważniejszych procesów życiowych zachodzących w
organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie działanie
poszczególnych układów w organizmie. Studenci zapoznają
się również z mechanizmami regulującymi organizm
człowieka i zwierzęcia. Studenci samodzielnie wykonują
pomiary w celu oceny prawidłowości działania układów w
organizmie. Dokonują również obserwacji mikroskopowych.
Czynności praktyczne mają na celu nabycie umiejętności
prostych badań diagnostycznych oraz ich interpretacji.
Treści kształcenia (szczegółowy opis
Fizjologiczne właściwości mięśni. Układ nerwowy – podział.
przedmiotu)
odruch. Podział odruchów. Budowa i funkcje synapsy
nerwowej. Fizjologiczne właściwości mięśnia sercowego.
Ciśnienie tętnicze krwi. Tętno tętnicze. Elektrokardiografia.
Skład krwi i czynności, jakie spełnia w organizmie.
Homeostaza. Grupy krwi u człowieka i zwierząt. Leukocyty –
podział i funkcje. Czynności układu oddechowego. Budowa i
funkcje układu pokarmowego monogastrycznych. Fizjologia
przedżołądków przeżuwaczy i jej znaczenie dla hodowcy.
Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego. Podstawy
rozrodu zwierząt gospodarskich.
Efekty kształcenia (max. po 3 efekty)
Nr
Efekt przedmiotowy
Metoda oceny
Nr efektu kierunkowego
Wiedza
1
Zna podstawowe zagadnienia z fizjologii
Odpowiedzi ustne,
R1A_W03
człowieka i zwierząt OŚ1_W09
kolokwium pisemne
R1A_W04
Umiejętności
1
Potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania Zajęcia
badawcze i projektowe pod kierunkiem
laboratoryjne,
R1A_U04
opiekuna naukowego OŚ1_U02
sporządzanie
sprawozdania
dyskusje
Kompetencje społeczne
1
Rozumie potrzebę dokształcania się i
Współpraca w grupie
R1A_K01
podnoszenia kompetencji zawodowych i
R1A_K07
społecznych OŚ1_K01
Literatura (max. 8 pozycji, w tym strony www,
prezentacje na youtube itp.)
- obowiązkowa
- uzupełniająca
(do przedmiotów realizujących zajęcia w języku
angielskim powinna być podana literatura
anglojęzyczna)
Sposób ustalania oceny łącznej z przedmiotu
1. Krzymowski T., Przała J. (red.): Fizjologia
Zwierząt. PWR i L, Warszawa 2010
2. Engelhardt W.: Fizjologia zwierząt domowych.
T1 i T2. Galaktyka
3. Loeffler K.: Anatomia i fizjologia zwierząt
domowych. Wyd. Lek., PZWL, Warszawa
2002
4. Dusza L. (red.): Fizjologia Zwierząt z
elementami anatomii. Wyd. UW-M, Olsztyn
2001
5. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia
człowieka z elementami fizjologii stosowanej i
klinicznej. Wyd. PZWL, Tom I-II, Warszawa
2001
6. Konturek S.: Fizjologia człowieka. Tom I-V.
Wyd. UJ, Kraków 1990-1998
7. Bullock J., Boyle J., Wang M.B.: Fizjologia.
U&P Wyd. Med., Wrocław 1997
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie
ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność
na wszystkich ćwiczeniach oraz przygotowanie
studenta do omawianego tematu. Do zaliczenia
przedmiotu wymagane jest zdobycie wymaganych
umiejętności, reprezentowanie właściwych postaw
przez studenta oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
przeprowadzonych sprawdzianów.
Uwagi
Wykaz tematów i ćwiczeń dla przedmiotu/modułu kształcenia
Tematyka wykładów:
I. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Rola poznanych struktur układu nerwowego w
przekazywaniu informacji w organizmie.
II. Informacja a zmysły.
III. Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego.
IV. Fizjologiczne właściwości mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich
V. Fizjologia serca i naczyń krwionośnych.
VI. Czynności układu oddechowego.
VII.
Skład krwi i rola, jakie spełnia w organizmie
VIII.
Zachowanie się zwierząt związane z przyjmowaniem pokarmu.
IX. Fizjologia trawienia - skład i funkcje pokarmu.
X. Budowa i funkcje układu pokarmowego monogastrycznych.
XI. Fizjologia przedżołądków przeżuwaczy i jej znaczenie dla środowiska.
XII.
Wybrane zagadnienia z przemiany materii i energii.
XIII.
Termoregulacja.
XIV.
Podstawy rozrodu zwierząt.
XV.
Funkcje układu wydalniczego.
Tematyka ćwiczeń - (każde ćwiczenie 2x45 min.):
I
1. Analiza krzywej skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego: pojedynczego,
tężcowego niezupełnego i zupełnego.
2. Analiza krzywej skurczu mięśnia gładkiego.
3. Skurcze: izotoniczny, izometryczny i auksotoniczny.
II
1. Analiza łuku odruchowego.
2. Badanie odruchów u człowieka i zwierząt.
III
1. Rodzaje bodźców.
2. Badanie wybranych narządów zmysłów u człowieka.
IV
1. Cykl pracy serca. Osłuchiwanie tonów serca.
2. Wpływ hormonów i czynnika termicznego na akcję serca.
V
1. Układ bodźczy i przewodzący serca ssaka.
2. Elektrokardiografia
VI
1.Pomiar częstości oddechów przed i po wysiłku fizycznym.
2. Pomiar pojemności życiowej płuc i jej składowych (spirometria)
VII
1. Skład krwi i jej funkcje.
2. Wpływ ciśnienia osmotycznego na erytrocyty.
VIII
1. Budowa i funkcjonowanie składników morfotycznych krwi.
2. Analiza obrazu mikroskopowego krwinek.
IX
1. Metody badania przemiany materii i energii.
2. Oznaczanie ogólnej przemiany materii u owcy metodą kalorymetrii pośredniej.
X
1. Budowa i funkcje przewodu pokarmowego ssaków.
2. Rola trzustki i wątroby
1. Nerwowo-humoralna regulacja czynności przewodu pokarmowego.
XI
1. Fizjologia przedżołądków.
XII
2. Rola składników pokarmowych.
XIII
1.Procesy biochemiczne zachodzące w żwaczu.
2. Oglądanie pierwotniaków w świeżej treści żwacza
XIV
1. Cykl płciowy.
2. Ciąża.
3. Poród.
XV
1. Rola układu wydalniczego
2. Badanie ogólne moczu.
Kalkulacja punktów ECTS dla przedmiotu/modułu kształcenia
Przedmiot:
Forma aktywności
Godziny zajęć z nauczycielem (zajęcia,
konsultacje, zaliczenie, egzamin)
Przygotowanie do zajęć
Opracowanie sprawozdania/projektu/
prezentacji/raportu/zielnika/makiety
Przygotowanie do egzaminu
Suma godzin (całkowity nakład pracy
studenta)
Punkty ECTS w tym:
praca z nauczycielem
praca własna
Średnia liczba godzin na realizację aktywności
studia stacjonarne
55
(w tym: 15 h wykładów, 30 h ćwiczeń, 10 h
konsultacji)
20
15
90
55
35
Download