Fizjologia - AWF Wrocław

advertisement
Tematy ćwiczeń z przedmiotu ​„Fizjologia”
dla studentów​ Wydziału Fizjoterapii
Rok akademicki 2016/2017
Semestr zimowy
I.
Sprawy organizacyjne, regulamin ćwiczeń, tematyka zajęć.
II.
Pobudliwość i pobudzenie.
● Budowa błony komórkowej
● Transport przez błonę komórkową: dyfuzja (rodzaje dyfuzji), osmoza, transport aktywny
● Potencjały błony komórkowej: spoczynkowy i czynnościowy
● Pompa sodowa-potasowa
● Refrakcja względna i bezwzględna
● Synapsa:
- struktura czynnościowa synaps
- transmisja synaptyczna: mediatory - przekaźniki synaptyczne
- odpowiedź postsynaptyczna
● Określenie progu pobudliwości nerwu i mięśnia
III.
Symulacja komputerowa: transport przez błony komórkowe, neurofizjologia.
IV.
Fizjologia mięśni szkieletowych.
● Struktura czynnościowa mięśni szkieletowych:
▪ sarkomer
▪ układ sarkotubularny
● Transmisja nerwowo-mięśniowa
● Mechanizm skurczu mięśnia
● Rodzaje włókien mięśniowych i jednostek motorycznych
● Rekrutacja jednostek motorycznych
● Czynność i użycie mięśni szkieletowych w ustroju:
▪ mięśnie agonistyczne, antagonistyczne, synergistyczne
▪ praca koncentryczna, ekscentryczna i statyczna
● Wpływ temperatury na czynność mięśni
● Energetyka skurczu mięśnia
V.
Symulacja komputerowa: mięsień szkieletowy.
VI.
Fizjologia układu nerwowego.
● Ogólna struktura OUN
● Odruchy i ich podział
▪ łuk odruchowy i jego składowe
▪ opóźnienie synaptyczne
● Wrzecionka nerwowo-mięśniowe i regulacja napięcia mięśniowego
● Ośrodki kontroli ruchów dowolnych i postawy ciała
● Układ siatkowaty
1
● Odruchy eksteroreceptywne (odruch podeszwowy Babińskiego)
● Odruchy proprioreceptywne (odruch na rozciąganie)
VII. Fizjologia narządów zmysłów.
● Rodzaje narządów zmysłu i istota ich podziału
● Podstawy fizjologii zmysłu powonienia i zmysłu smaku
● Zmysł wzroku:
▪ układ optyczny oka
▪ akomodacja
▪ czynności siatkówki w procesie adaptacji
● Zmysł słuchu
▪ istota percepcji wrażeń słuchowych
▪ błędnik jako narząd równowagi
● Narządy zmysłów a czynności ruchowe
● Rejestrowanie czasu reakcji psychomotorycznej
● Określenie ostrości wzroku i badanie czucia barw
● Wyznaczanie pola widzenia
● Wykrywanie receptorów dotyku
VIII. Kolokwium I.
IX.
Fizjologia układu krążenia:
● Krążenie duże i małe
● Charakterystyka mięśnia sercowego
● Fazy cyklu pracy serca
● Tony serca
● Elektrokardiografia - szerzenie się stanu pobudzenia w sercu
● Zapis czynności bioelektrycznej serca – EKG
● Ciśnienie krwi w naczyniach
● Tętno
● Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
● Wpływ zmiany pozycji ciała na częstość skurczów serca i ciśnienie tętnicze
X.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
XI.
Układ oddechowy:
Doświadczenie Dondersa
Pomiar pojemności płuc (spirometria i spirografia)
Pomiar wentylacji płuc i rytmu oddechowego
Obliczanie należnej wartości pojemności życiowej płuc
Objętość gazów w warunkach ATPS, BTPS, STPD
Wentylacja minutowa płuc (MV)
Próba Tiffenau-Pinelli (nasilona pojemność wydechowa jednosekundowa FEV​1​)
Czas dowolnego bezdechu
Symulacja komputerowa: ​układ oddechowy
Symulacja komputerowa: układ oddechowy oraz krążenia
2
XII. Krew: ​Symulacja komputerowa: krew
● Podstawowe funkcje krwi
● Właściwości fizykochemiczne krwi
● Osocze - surowica krwi
● Upostaciowane składniki krwi
▪ krwinki czerwone
▪ krwinki białe
▪ płytki krwi
● Hemoliza i rezystencja krwinek czerwonych.
● Oznaczanie wartości hematokrytowej
● Zachowanie się krwinek w roztworach izo- hipo- i hipertonicznych
● Szybkość opadania krwinek - odczyn Biernackiego (OB)
● Hemostaza - krzepnięcie krwi
● Grupy krwi
XIII. Układ hormonalny. Symulacja komputerowa: hormony
● Przysadka mózgowa: część przednia, część tylna – hormony podwzgórza
● Gruczoły płciowe: hormony męskie i żeńskie
● Tarczyca
● Trzustka
● Nadnercza: kora i rdzeń
XIV.
Kolokwium II.
XV.
II termin kolokwium (poprawa), zaliczenie.
Literatura:
1. Bullock J., Boyle J.III., Wang M. B. (1997) Fizjologia, Urban & Partner, Wrocław.
2. Jaskólski A. (2005) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka,
Wrocław
3. Silbernagl S., Despopoulos A. (1994) Kieszonkowy atlas fizjologii, Wydawnictwo Lekarskie,
W-wa.
4. Traczyk W. (2000) Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie, W-wa.
5. Halicka-Ambroziak D., i wsp. (1996) Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów
wychowania fizycznego, AWF Warszawa.
6. Adach Z. (2009) Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego AWF
Poznań,
3
Download