"Fizjologia człowieka" semestr letni 2016/2017

advertisement
Program ćwiczeń z przedmiotu „Fizjologia człowieka” dla Wydział Nauk o Żywności
i Biotechnologii, Kierunek: D i e t e t y k a - Studia niestacjonarne I stopnia – rok
akademicki 2016/2017
Ćwiczenie 1.
19.02.2017
I. Omówienie regulaminu ćwiczeń.
II. Fizjologia układu mięśniowego i kostnego człowieka.
1. Omówienie regulaminu ćwiczeń
2. Wpływ prądu indukcyjnego na mięsień, określanie czasu latencji *
3. Wpływ siły bodźców elektrycznych na wielkość reakcji skurczowej mięśnia *
4. Rejestracja pojedynczego skurczu izotonicznego i izometrycznego mięśnia *
5. Warunki otrzymywania i zapisywania skurczu tężcowego zupełnego i niezupełnego*
6. Cechy skurczu mięśnia gładkiego
7. Badanie elastyczności i rozciągliwości mięśni
8. Rejestracja znużenia mięśnia szkieletowego
9. Wpływ zaciśnięcia tętnicy ramieniowej na zmęczenie mięśni człowieka, badanych ergograficznie
10. Ergograficzne badanie zmęczenia mięśni szkieletowych *
Ćwiczenie 2.
05.03.2017
I. Fizjologia układu nerwowego człowieka.
1. Badanie czasu odruchowego metodą Türcka (film)
2. Doświadczenie Galvaniego (demonstracja)
3. Przygotowanie preparatu mięśniowo-nerwowego
4. Wykazanie prądu spoczynkowego (uszkodzeniowego) i czynnościowego na preparacie mięśniowonerwowym
5. Badanie progu pobudliwości mięśni i nerwów (drażnienie i nużenie mięśni przez drażnienie pośrednie
i bezpośrednie)
6. Wpływ różnych bodźców na preparat mięśniowo-nerwowy (lidokaina, kurara, eter)*
7. Badanie zależności pomiędzy grubością włókna nerwowego i obecnością osłonki mielinowej na
prędkości przewodzenia.*
8. Badanie odruchów u człowieka (kolanowy, rogówkowy, źreniczny)
Ćwiczenie 3.
19.03.2017
I. Zaliczenie fizjologii układu mięśniowego, kostnego i nerwowego.
II. Fizjologia układu krążenia i układu oddechowego człowieka.
1. Rejestracja skurczów serca *
2. Wpływ adrenaliny, acetylocholiny i atropiny na mięsień sercowy *
3. Wpływ temperatury na akcję serca *
4. Drażnienie prądem elektrycznym komory serca w czasie jej rozkurczu, skurcz dodatkowy,
przerwa wyrównawcza, refrakcja względna i bezwzględna mięśnia sercowego.
5. Wpływ jonów wapnia i potasu na mięsień sercowy *
6. Pomiar ciśnienia tętniczego
7. Osłuchiwanie tonów serca
8. Zapis fali tętna
9. Prądy czynnościowe serca (EKG)
10. Oznaczanie pojemności życiowej płuc u człowieka
11. Pneumografia i torakografia
12. Preparat Dondersa z płuc /demonstracja ruchów oddechowych/
13. Oznaczanie zawartości O2 i CO2 we krwi tętniczej lub żylnej metodą Klisieckiego
14. Obliczanie pojemności totalnej płuc u człowieka
15. Obliczanie pojemności życiowej płuc wg. wzoru: VG = O,O565 x masa ciała /kg/1.02
16. Obliczanie funkcjonalnej pojemności rezydualnej płuc wg. wzoru: FRC = 0,025 x masa ciała
/kg/1,08
17. Obliczanie wentylacji minutowej płuc wg. wzoru: VE = 0,375 x masa ciała /kg/0,75
Ćwiczenie 4.
31.03.2017
I. Fizjologia krwi
1. Oglądanie niebarwionych rozmazów krwi
2. Hemoliza krwinek czerwonych wywołana czynnikami fizycznymi i chemicznymi
3. Zachowanie się krwinek czerwonych ssaka w roztworach izo-, hipo-, hipertonicznych
4. Liczenie krwinek czerwonych
5. Ilościowe oznaczanie Hb
6. Indeks hemoglobiny
7. Oznaczanie wartości hematokrytowej (demonstracja)
8. Oznaczanie szybkości opadania krwinek czerwonych OB.
9. Liczenie krwinek białych
10. Barwienie rozmazu krwi metodą Pappenheima
11. Oglądanie i różnicowanie krwinek białych
12. Grupy krwi *
13. Oznaczanie czasu krwawienia (omówienie)
14. Oznaczanie czasu krzepnięcia (omówienie)
Ćwiczenie 5.
23.04.2017
I. Zaliczenie fizjologii układu krążenia, oddechowego i fizjologii krwi.
II. Fizjologia układu pokarmowego człowieka.
1. Trawienie skrobi przez amylazę ślinową
2. Etapy trawienia skrobi
3. Trawienie białka przez pepsynę
4. Badanie ścinania mleka przez podpuszczkę
5. Wpływ żółci na tłuszcze
6. Badanie pH soku żołądkowego
Ćwiczenie 6.
07.05.2017
I. Fizjologia układu wydalniczego, rozrodczego i endokrynnego człowieka
1. Obliczanie wielkości filtracji kłębkowej na podstawie klirencji inuliny /omówienie/
2. Ocena właściwości fizycznych moczu (pH, barwa, ciężar właściwy, przejrzystość, konsystencja)
3. Określanie wpływu średnicy naczyń doprowadzającego i odprowadzającego oraz ciśnienia krwi na
wielkość filtracji nerkowej *
4. Wpływ hormonów (ADH, aldosteronu) na powstawanie moczu *
5. Oznaczanie mocznika we krwi i moczu met. Conveya
6. Próba z gonadotropiną
7. Oglądanie nasienia i ruchu plemników pod mikroskopem
8. Rozpoznawanie cyklu płciowego u myszy na podstawie zmian nabłonka błony śluzowej pochwy
9. Zapisywanie czynności motorycznej macicy szczura in vitro /demonstracja/
10. Wpływ oksytocyny na czynność ruchową macicy szczura in vitro /demonstracja/
Ćwiczenie 7.
21.05.2017
I. Zaliczenie fizjologii układu pokarmowego, wydalniczego, rozrodczego i endokrynnego.
II. Fizjologia zmysłów człowieka.
1. Wyszukiwanie punktów wrażliwych na bodźce dotykowe w skórze człowieka
2. Porównywanie wrażliwości na bodźce dotykowe skóry w różnych jej okolicach
3. Doświadczenie Rinnego /porównywanie przewodnictwa kostnego i powietrznego/
4. Określanie progu słuchowego przy pomocy zegarka
5. Badanie odruchu przedsionkowo-ocznego /oczopląs obrotowy i poobrotowy/
6. Doświadczenie Mariotta z plamką ślepą
7. Określenie rozmieszczenia receptorów smakowych na języku u człowieka
8. Badanie zależności między recepcją bodźców smakowych i węchowych u człowieka
Ćwiczenie 8.
11.06.2017
I. Zaliczenie fizjologii zmysłów.
II. Fizjologia termoregulacji człowieka
1. Pomiary temperatury wewnętrznej
2. Wpływ wysokich temperatur środowiska na temperaturę wewnętrzną oraz temperaturę skóry
3. Wpływ niskich temperatur środowiska na temperaturę wewnętrzną i temperaturę skóry
4. Wpływ podrażnienia mechanicznego skóry na naczynia krwionośne oraz temperaturę skóry
5. Wpływ parowania wody i eteru na temperaturę skóry temperaturę dłoni u człowieka
6. Wpływ wysiłku fizycznego u człowieka na temperaturę wewnętrzną oraz temperaturę skóry
III. Odrabianie zaległych ćwiczeń.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. M. Pytasz: Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii zwierząt.
2. W. Ganong: Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej.
3. W. Traczyk: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.
* - elementy ćwiczeń realizowane z wykorzystaniem programu komputerowego „PhysioEx®7.0 for
Human Physiology”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards