tematyka_fizjologia___2011___12

advertisement
Tematy ćwiczeń z przedmiotu „Fizjologia”
dla studentów Wydziału Fizjoterapii
Rok akademicki 2011/2012
I.
Sprawy organizacyjne, regulamin ćwiczeń, tematyka zajęć.
II.
Pobudliwość i pobudzenie.
 Budowa błony komórkowej
 Transport przez błonę komórkową: dyfuzja (rodzaje dyfuzji), osmoza, transport aktywny
 Potencjały błony komórkowej: spoczynkowy i czynnościowy
 Pompa sodowa-potasowa
 Refrakcja względna i bezwzględna
 Synapsa:
- struktura czynnościowa synaps
- transmisja synaptyczna: mediatory - przekaźniki synaptyczne
- odpowiedź postsynaptyczna
 Określenie progu pobudliwości nerwu i mięśnia
III.
Fizjologia mięśni szkieletowych.
 Struktura czynnościowa mięśni szkieletowych:
 sarkomer
 układ sarkotubularny
 Transmisja nerwowo-mięśniowa
 Mechanizm skurczu mięśnia
 Rodzaje włókien mięśniowych i jednostek motorycznych
 Rekrutacja jednostek motorycznych
 Czynność i użycie mięśni szkieletowych w ustroju:
 mięśnie agonistyczne, antagonistyczne, synergistyczne
 praca koncentryczna, ekscentryczna i statyczna
 Wpływ temperatury na czynność mięśni
 Energetyka skurczu mięśnia
IV.
Symulacja komputerowa: transport przez błony komórkowe, mięsień szkieletowy.
V.
Fizjologia układu nerwowego.
 Ogólna struktura OUN
 Odruchy i ich podział
 łuk odruchowy i jego składowe
 opóźnienie synaptyczne
 Wrzecionka nerwowo-mięśniowe i regulacja napięcia mięśniowego
 Ośrodki kontroli ruchów dowolnych i postawy ciała
 Układ siatkowaty
 Odruchy eksteroreceptywne (odruch podeszwowy Babińskiego)
 Odruchy proprioreceptywne (odruch na rozciąganie)
VI.
Fizjologia narządów zmysłów.
 Rodzaje narządów zmysłu i istota ich podziału
 Podstawy fizjologii zmysłu powonienia i zmysłu smaku
 Zmysł wzroku:
1






 układ optyczny oka
 akomodacja
 czynności siatkówki w procesie adaptacji
Zmysł słuchu
 istota percepcji wrażeń słuchowych
 błędnik jako narząd równowagi
Narządy zmysłów a czynności ruchowe
Rejestrowanie czasu reakcji psychomotorycznej
Określenie ostrości wzroku i badanie czucia barw
Wyznaczanie pola widzenia
Wykrywanie receptorów dotyku
VII.
Kolokwium I.
VIII. Fizjologia układu krążenia:
 Krążenie duże i małe
 Charakterystyka mięśnia sercowego
 Fazy cyklu pracy serca
 Tony serca
 Elektrokardiografia - szerzenie się stanu pobudzenia w sercu
 Zapis czynności bioelektrycznej serca – EKG
 Ciśnienie krwi w naczyniach
 Tętno
 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 Wpływ zmiany pozycji ciała na częstość skurczów serca i ciśnienie tętnicze
IX.
X.









Symulacja komputerowa: krążenie.
Układ oddechowy:
Doświadczenie Dondersa
Pomiar pojemności płuc (spirometria i spirografia)
Pomiar wentylacji płuc i rytmu oddechowego
Obliczanie należnej wartości pojemności życiowej płuc
Objętość gazów w warunkach ATPS, BTPS, STPD
Wentylacja minutowa płuc (MV)
Próba Tiffenau-Pinelli (nasilona pojemność wydechowa jednosekundowa FEV1)
Czas dowolnego bezdechu
Symulacja komputerowa: układ oddechowy
XI. Krew:
 Podstawowe funkcje krwi
 Właściwości fizykochemiczne krwi
 Osocze - surowica krwi
 Upostaciowane składniki krwi
 krwinki czerwone
 krwinki białe
 płytki krwi
 Hemoliza i rezystencja krwinek czerwonych.
 Oznaczanie wartości hematokrytowej
 Zachowanie się krwinek w roztworach izo- hipo- i hipertonicznych
2



Szybkość opadania krwinek - odczyn Biernackiego (OB)
Hemostaza - krzepnięcie krwi
Grupy krwi
XII. Układ hormonalny.
 Przysadka mózgowa: część przednia, część tylna – hormony podwzgórza
 Gruczoły płciowe: hormony męskie i żeńskie
 Tarczyca
 Trzustka
 Nadnercza: kora i rdzeń
XIV. Budowa i rola skóry
XIII.
Kolokwium II.
XIV. II termin kolokwium, zaliczenie.
Literatura:
1. Bullock J., Boyle J.III., Wang M. B. (1997) Fizjologia, Urban & Partner, Wrocław.
2. Jaskólski A. (2002) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka,
Wrocław
3. Silbernagl S., Despopoulos A. (1994) Kieszonkowy atlas fizjologii, Wydawnictwo Lekarskie,
W-wa.
4. Traczyk W. (2000) Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie, W-wa.
5. Halicka-Ambroziak D., i wsp. (1996) Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów
wychowania fizycznego, AWF Warszawa.
3
Download