Tematy ćwiczeń

advertisement
Tematy ćwiczeń
Fizjologia II r. Sport
Studia stacjonarne
Wykłady: 15 godzin
1. Homeostaza
2. Funkcje układu krążenia. Mały i duży krwioobieg. Fizjologia naczyń krwionośnych.
Ciśnienie krwi. Regulacja ciśnienia krwi. Tętno. Regulacja krążenia obwodowego.
Rozmieszczenie krwi w poszczególnych obszarach naczyniowych.
3. Czynność układu oddechowego, mechanika oddychania, rola opłucnej płucnej i
ściennej, jama opłucnowa i płyn opłucnowy, mięśnie oddechowe, transport gazów,
wymiana gazowa, regulacja oddychania (nerwowa, odruchowa i hormonalna), PPM
4. Ośrodkowy układ nerwowy – organizacja i czynność
5. Uczenie się – zapamiętywanie
6. Wprowadzenie do fizjologii wysiłku
Ćwiczenia
1. Pobudliwość
1.
-
Elektrofizjologia komórki i tkanek
Pobudliwość i przewodzenie
Potencjał spoczynkowy i czynnościowy komórki
Przewodzenie we włóknie nerwowym i międzykomórkowe
prosta rejestracja prądów czynnościowych na przykładzie ekg spoczynkowego i
zakłóconego ruchami dowolnymi
2.Fizjologia układu ruchu
Rodzaje włókien mięśniowych,
Skurcze mięsni szkieletowych,
Zmęczenie – krzywa Mosso (Wingate itp.)
3. Fizjologia układu nerwowego i narządów zmysłów
1.Odruchy
a)odruch, łuk odruchowy
b)klasyfikacja odruchów
c)okluzja, konwergencja, dywergencja
d)torowanie i hamowanie odruchów
2.narządy zmysłów (prawa)
3.receptory, mediatory, drogi i ośrodki
Badanie :
1. odruchów bezwarunkowych
2. odruchów warunkowych
3. czasu odruchów
4.percepcji wrażeń eksteroceptywnych (dotyk, ból, smak, powonienie, temperatura)
5.percepcji wrażeń wzrokowych (perymetria konfrontacyjna, plamka ślepa, akomodacja i
adaptacja)
6.percepcji wrażeń słuchowych (audiometria, widełki stroikowe – przewodnictwo kostne
i powietrzne)
7.czucia kinestetycznego za pomocą kinestezjometru i posturografu
8.zmysłu równowagi (próba Barany’ego i Romberga)
4. Układ krążenia
Serce
1. Budowa i funkcje mięśnia sercowego (film video)
2. Układ bodźcoprzewodzący (przewiązki Staniusa – film)
3. Rejestracja zmian bioelektrycznych towarzyszących pracy mięśnia sercowego – EKG
4. Osłuchiwanie serca (tony serca i uderzenie koniuszkowe)
Układ krążenia
1. Parametry hemodynamiczne układu krążenia: objętość wyrzutowa, pojemność
minutowa, współczynnik pracy serca, opór obwodowy
2. Metody rejestracji cech charakteryzujących czynność układu krążenia w
spoczynku i podczas różnych wysiłków:
a. cechy tętna możliwe do oceny metodą palpacyjną
b. pomiar ciśnienia tętniczego
3. Wpływ podwyższonego ciśnienia w śródpiersiu na zmiany ciśnienia tętniczego
krwi i tętna
4. Reakcja układu krążenia na zmianę pozycji ciała
Układ oddechowy i przemiana materii
1. Pomiar objętości i pojemności oddechowych – spirometria
2. Pomiar wentylacji płuc i rytmu oddechowego
3. Objętość wydechowa – próba Tiffeneau
4. Czas bezdechu – na szczycie wdechu i wydechu
5. Kalorymetryczna ocena spoczynkowej przemiany materii
Iloraz oddechowy
Krew
- Krew. Skład krwi ludzkiej oraz jej funkcje.
- Fizjologiczne znaczenie składników morfologicznych i osocza. Białka osocza.
- Zachowanie się krwinek czerwonych w roztworach o różnym ciśnieniu osmotycznym.
- Grupy krwi i czynnik Rh, konflikt serologiczny
- Oznaczanie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi
- Termoregulacyjne znaczenie krwi.
Piśmiennictwo:
Bullock J., Boyle J., M.B.Wang (1997) Fizjologia. Urban i Partner Wrocław
Górski J.(red) (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL Warszawa
Hames W.(2007) Krótkie wykłady z biochemii. PWN Warszawa
Konturek S. (2007) Fizjologia człowieka. Urban i Partner Wrocław
Kozłowski S., K.Nazar (2006) Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL
Warszawa.
6. McLaughlin D., i wsp. (2008) Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN Warszawa
1.
2.
3.
4.
5.
7. Murawska-Ciałowicz E., M.Zatoń (2005) Znaczenie aktywności ruchowej dla
zdrowia. AWF Wrocław
8. Pawelski S., S.Maj (1987) Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w
medycynie wewnętrznej. PZWL Warszawa
Download