„Globalne problemy społeczne” (wykład) – prof. Marian Golka

advertisement
SOCJOLOGIA studia II stopnia MGR
I rok Socjologii II stopnia
Przedmiot: Metodologia nauk społecznych - wykład – prowadząca: prof. Renata Suchocka
Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych w roku 2015/2016
1.
2.
Obecność na wykładzie (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
3.
Terminy egzaminu:
I termin: 2 lutego 2016 roku, godzina
9.00 – 9.40 (I grupa), 9.45- 10.25 (II grupa), sala
nieustalona,
wyniki: 4 lutego (USOS),
II termin 3 lutego, godzina 9.00-9.40, sala nieustalona,
wyniki 5 lutego (USOS),
Poprawa: 19 lutego, godzina 9.00-10.00, s. nieustalona , wyniki: 20 lutego (USOS). 4.
Materiał obowiązujący na egzaminie obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach
oraz wskazaną literaturę. Studenci otrzymają listę zagadnień.
5. Studenci podzieleni są na 2 grupy w trakcie egzaminu (w zależności od liczby zgłoszeń na dany
termin), zapisy na zajęciach 25 stycznia.
„Globalne problemy społeczne” (wykład) – prof. Marian Golka
egzamin pisemny, 3-5 pytań otwartych. Literatura obowiązująca: Cywilizacja współczesna i globalne problemy.
„Globalne problemy społeczne” (konwersatorium) – prof. Marian Golka
– obecność, prezentacje wybranych zagadnień oraz udział w dyskusji.
„Seminarium magisterskie” (1 rok) prof. Marian Golka
– obecność, przygotowanie i przedłożenie pisemnej koncepcji pracy w formie przewidywanego spisu treści,
przygotowanie bibliografii oraz 10 stron tekstu pracy zawierającego rozważania teoretyc
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - dr hab. Krzysztof Podemski
http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/1/Zmodyfikowane_zasady_prowadzenia_seminarium__mgr__2013
-2014_Krzysztof_Podemski.pdf
podstawowy: Kontakt: - seminaria magisterskie w ustalonych godzinach: rozmowy, konsultacje - elektronicznie
([email protected]): dostarczanie fragmentów pracy (proszę o nie dostarczanie mi ich w postaci
papierowej) uzupełniający: - dyżur Przesyłanie załączników: oznaczenie plików: Nazwisko_nazwa tekstu_data
(np. Kowalski_1 rozdział_29 05 2008) termin: najpóźniej 48 godzin przed seminarium ograniczenia: - proszę o
nieprzesyłanie plików zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych - proszę przesyłać pewne całości, np. podrozdział,
kwestionariusz ankiety itp., a nie każde pół strony tekstu - od połowy ostatniego, IV semestru (1 maj ) proszę
przesyłać jedynie ukończone prace - w przypadku przesyłania tekstów poprawianych, zmienianych proszę
odmiennym kolorem zaznaczyć wprowadzone zmiany Praca: - min. 70 stron (Times New Roman, 12, odstęp 1,5,
ok. 1800 znaków na stronie) nie licząc ewentualnego aneksu (kwestionariusz wywiadu, transkrypcje wywiadów
itp.) - prezentacja i interpretacja własnych badań musi stanowić co najmniej 50% całości - tytuły części,
rozdziałów i podrozdziałów mają być „literackie” i informować o zawartości (nie używać tytułów typu „część
teoretyczna”, „rozdział metodologiczny”,” „część empiryczna” itp.) 2 Zaliczenie: I semestr: konspekt pracy na
min. 3 strony ( temat pracy , uzasadnienie wyboru tematu , na jakie pytanie badawcze student zamierza
udzielić odpowiedzi, przy pomocy jakich pojęć, w jaki sposób zamierza zebrać materiały, przewidywany spis
treści) + wybrana bibliografia dotycząca problemu i tematu II semestr: wstęp (problem badawczy,
konceptualizacja, opis planowanych badań empirycznych, min. 3 strony) + ukończona cześć teoretyczna (min.
30 stron) + wstępna wersja narzędzia badawczego III semestr: dokumentacja przeprowadzenia bada
empirycznych (np. transkrypcje wywiadów, protokoły obserwacji, wprowadzone dane z badań ilościowych) IV
semestr: ukończona praca
Historia filozofii (wykład fakultatywny) prof. Józef Baniak
Warunki zaliczenia:
aktywny udział w zajęciach, znajomość literatury wskazanej do wykładu, zaliczenie przedmiotu na ocenę
podczas przedostatnich zajęć przy końcu semestru.
Terminy zaliczenia podstawowego i poprawkowego zostały ustalone ze studentami zgodnie z regulaminem
studiów.
Teorie i procesy socjalizacji (wykład)- zaliczenie z oceną - Dr Bogumiła Mateja-Jaworska
- Zaliczenie będzie miało formę pisemną i składać się będzie z testu (krótkie pytania otwarte i pytania zamknięte
jednokrotnego wyboru dotyczące materiału omawianego podczas wykładów; w tej części można zdobyć 20
punktów) oraz dłuższego pytania problemowego (5 punktów). Celem pytania otwartego będzie sprawdzenie
umiejetności syntetycznego ujęcia omawianych kwestii i adekwatnej ich aplikacji do współczesnych zjawisk
społecznych. Aktywność i merytoryczny wkład w dyskusję podczas zajęć mogą zostać nagrodzone
dodatkowymi 3 punktami. Kolokwium zostanie przeprowadzone 26.01.16 (podczas ostatnich zajęć).
PŁEĆ I SPORT (wykład fakultatywny) – dr hab. Honorata Jakubowska
1. przeprowadzenie analizy wiadomości sportowych (zadanie grupowe)
2. napisanie eseju (zadanie indywidualne)
Ocena końcowa
Na ocenę końcową składają się:
(1) ocena z analizy medialnej - 60% (taka sama ocena dla całej grupy)
(2) ocena z eseju - 30%
(3) aktywne uczestniczenie w zajęciach - 10%
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład fakultatywny) – dr Magdalena ZiółkowskaKuflińska
- przygotowanie prezentacji na wybrany temat
Wprowadzenie do modułu : Relacje w organizacjach
08-SODU-WRO –
dr Łukasz Skoczylas
Kolokwium - jedno pytanie otwarte.
Oceny według skali:
- zastosowanie odpowiedniego (naukowego) słownictwa - dostateczny (3),
- udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie bez odniesienia do treści poruszanych na zajęciach dobry (4),
- udzielenie prawidłowej rozbudowanej odpowiedzi na pytanie z odniesieniem do treści poruszanych
na zajęciach - bardzo dobry (5).
Zakres obowiązującego materiału: tematy omawiane na konwersatoriach.
Download