Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

advertisement
Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz
kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach
teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając
potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej
gospodarki, wychowując studentów na ludzi
społecznie odpowiedzialnych, otwartych,
o szerokich horyzontach.
Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html
Zarządzanie
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK
w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych,
co odpowiada 120 punktom ECTS.
Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek
studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie
odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.
Zarządzanie
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to:
- posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w
systemie nauk społecznych;
- rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych
i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i
długofalowych konsekwencji;
- znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich
interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm
etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji;
- głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych
wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania;
- posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i
instytucjonalnym;
- znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i
zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
- znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.
Zarządzanie
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ
UMK w Toruniu to:
- znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z
praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji;
- samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań,
przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji;
- posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem
wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu;
- znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim;
- projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w
różnorodnych pracach badawczych.
Zarządzanie
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada
następujące cechy:
- rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych;
- posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując
różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość;
- jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia
zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia;
- potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.
Zarządzanie
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do:
- podjęcia studiów III stopnia;
- podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w
gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego;
- pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach
resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie;
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.
Zarządzanie
Studia stacjonarne II stopnia
Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami)
Program kształcenia – Zarządzanie
Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe
Nazwa przedmiotu
Moduł kształcenia - Business English
Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane
lub prowadzone na innym kierunku studiów
BHP
Współczesne koncepcje zarządzania
Współczesne problemy makroekonomiczne
Prawo gospodarcze
Etyka w zarządzaniu
Zastosowania statystyki w zarządzaniu
Seminarium magisterskie
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie procesami
Rachunkowość zarządcza
Przedsiębiorczość
Psychologia w zarządzaniu
Badania operacyjne
Laboratorium treningu kierowniczego I
Forma
zaliczenia
Razem godzin
Wykład
Ćwiczenia
Razem
ECTS
Egzamin
0
30
2,0
Zaliczenie
45
0
4,0
Zaliczenie
0
30
15
15
15
15
0
30
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
15
105
30
0
15
15
0
15
30
0
5,0
3,0
2,0
3,0
5,0
20,0
6,0
2,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
Egzamin
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
SIATKA PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
NAZWA PRZEDMIOTU
Programowanie rozwoju regionalnego i
lokalnego
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną
Pozyskiwanie środków z funduszy UE
Finanse samorządu terytorialnego
Polityka regionalna
Ustrój prawny i organizacja samorządu teryt.
Podstawy prawa i postępowania adm.
Gospodarka przestrzenna
Rozwój regionów Polski i UE
Marketing terytorialny
Komunikacja i negocjacje w praktyce adm.
FORMA
ZALICZENIA
E
Z
E
Z
E
E
Z
E
E
Z
Z
Z
LICZBA LICZBA
GODZ. GODZIN ECTS
WYKŁAD
ĆW.
15
15
5,0
15
30
15
15
30
15
30
15
15
15
0
15
30
30
15
0
15
15
15
0
15
30
3,0
6,0
6,0
5,0
3,0
4,0
4,0
6,0
4,0
3,0
3,0
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
DLACZEGO WARTO?
 AKTUALNA PROBLEMATYKA – WŁADZE MIAST I REGIONÓW
ODGRYWAJĄ ISTOTNĄ ROLĘ W KREOWANIU PROCESU ROZWOJU:
PROWADZĄ NA SWOIM TERYTORIUM INWESTYCJE DOFINANSOWANE
Z
UE,
WSPÓŁPRACĘ
NAUKA-BIZNES-ADMINISTRACJA,
WYKORZYSTUJĄ PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Źródło: http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/most_600_3.jpg
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
DLACZEGO WARTO?
 UZYSKASZ
WIEDZĘ
I UMIEJĘTNOŚCI DO WYKORZYSTANIA
W PRAKTYCE – W PERSPEKTYWIE
BUDŻETOWEJ 2014-2020 PONAD 60%
ŚRODKÓW
Z
FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH TRANSFEROWANYCH
BĘDZIE
POPRZEZ
REGIONALNE
PROGRAMY OPERACYJNE
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju
[http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_E
uropejskie_2014_2020/strony/start.aspx]
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA I NABYTE UMIEJETNOŚCI
PRAKTYCZNE
KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:
• przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE (w nowej perspektywie
budżetowej 2014-2020 alokacja dla Polski to ponad 105 mld euro!),
• zarządzanie projektami inwestycyjnymi i szkoleniowymi,
ANALIZA ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH:
• planowania strategicznego w mieście i regionie,
• zarządzania jednostkami administracyjnymi,
• funkcjonowania i finansowania samorządów terytorialnych w Polsce i Europie.
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
• instytucje Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, inne urzędy,
• agencje rozwoju regionalnego i inne instytucje okołobiznesowe, firmy doradcze,
• przedsiębiorstwa komunalne,
• przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z UE.
PERSPEKTYWA PODJĘCIA CIEKAWEJ PRACY
STABILNE ZATRUDNIENIE
KARIERA POLITYCZNA WE WŁADZACH SAMORZĄDOWYCH
WSPARCIE UNIJNE
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
KADRA
ZAJĘCIA NA SPECJALNOŚCI PROWADZIĆ BĘDZIE KADRA SKUPIONA WOKÓŁ
KATEDRY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH
ORAZ CENTRUM BADAŃ EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
prof. Wojciech Kosiedowski na Forum
J. Gajdara w Moskwie, Rosja 2014
prof. Wojciech Kosiedowski oraz dr Mariusz Czupich
na Uniwersytecie im. Wernadskiego w Symferopolu,
Ukraina 2013
dr Aranka Ignasiak-Szulc na wyjeździe studyjnym
w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia 2008
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I REGIONU
WYBRANE DOŚWIADCZENIA KADRY
• udział w przygotowaniu planów strategicznych jednostek terytorialnych (Strategia Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Strategia Rozwoju M. Torunia, Strategia Rozwoju Powiatu
Aleksandrowskiego i in.);
• opracowanie programów i strategii sektorowych (strategia rozwoju turystyki i in.);
• ekspertyzy i analizy na rzecz władz lokalnych i regionalnych, firm doradczych;
• ocena wniosków o dofinansowanie ze środków UE (ministerialne listy eksperckie);
• przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
• koordynacja i zarządzanie projektami UE (współpraca z biznesem w zakresie inwestycji, polityki
szkoleniowej, dofinansowania badań przemysłowych);
• prowadzenie wykładów i szkoleń w kraju i za granicą.
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
MIASTA I REGIONU
MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ
LOKALNIE!
ZAPRASZAMY
NAPRAWDĘ WART
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards