Zobacz prezentację modułu - Wydział Nauk Ekonomicznych i

advertisement
Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Prowadzimy działalność naukowo-badawczą
oraz kształcimy bazując na najnowszych
osiągnięciach teorii i rozwiązaniach
praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno
regionalnej, jak i globalnej gospodarki,
wychowując studentów na ludzi społecznie
odpowiedzialnych, otwartych,
o szerokich horyzontach.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego licencjata. Obejmują sześć semestrów zajęć dydaktycznych,
co odpowiada 180 punktom ECTS.
Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studenta w wiedzę
o teoretycznych praktycznych aspektach działania współczesnych
przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych, administracyjnych, krajowych
i międzynarodowych. Zdobycie umiejętności kierowania organizacjami
we wszystkich obszarach ich funkcjonowania oraz uzyskanie wiedzy na
temat zjawisk zachodzących na rynkach regionalnych oraz Unii
Europejskiej.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to:
- posiadanie podstawowej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk
społecznych;
- posiadanie podstawowej wiedzy z ekonomii i finansów oraz ich powiązania z zarządzaniem organizacjami;
- znajomość , rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu instytucji, ich rodzajów i
elementów oraz procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i w ich otoczeniu;
- znajomość, rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji wewnętrznych i zewnętrznych instytucji
z podmiotami w otoczeniu, ich charakteru, celów, prawidłowości i reguł;
- posiadanie podstawowej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym
i instytucjonalnym;
- znajomość, rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu zasad racjonalnego
podejmowania decyzji dotyczących poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania instytucji;
- znajomość, rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu celów, istoty, charakteru
i wzajemnych powiązań procesów zarządzania i wdrażania zmian w instytucji;
- znajomość, rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu metod i technik oraz właściwych
sposobów pozyskiwania danych stosowanych w procesach zarządzania w instytucji;
- znajomość, rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu norm i reguł prawnych,
organizacyjnych i etycznych, ich prawidłowości, źródeł, zmian i sposobów działania;
- znajomość, rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu zasad etyki i społecznej
odpowiedzialności biznesu;
- znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
- znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk
o zarządzaniu.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności efekty kształcenia w procesie edukacji studentów
WNEiZ UMK w Toruniu to:
- diagnozowanie i interpretowanie problemów gospodarczych, społecznych, prawnych i technicznych (szanse
i/lub zagrożenia) jakie pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji;
- projektowanie, adekwatne dla zdiagnozowanych przyczyn i przebiegu zjawisk/problemów, przedsięwzięć
prowadzących do ich sprawnego rozwiązania;
- wykorzystanie podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskiwanie danych do analizowania konkretnych
procesów i zjawisk gospodarczych;
- stosowanie odpowiednich do problemów metod i technik właściwych dla nauk o zarządzaniu;
- prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi;
- posługiwanie się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi
i etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu zarządzania;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
- przygotowywanie typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla
praktyki biznesu;
- przygotowywanie prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim na poziomie B2 w stopniu
właściwym dla praktyki biznesu;
- wykorzystywanie w pracy systemów informatycznych.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych
posiada następujące cechy:
- dążenie do rozwoju - ma świadomość samorozwoju opartego o ciągłe pogłębianie wiedzy
i twórczą refleksję w odniesieniu do własnych doświadczeń;
- analityczne myślenie - posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych
potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji oraz określania
priorytetów w tym zakresie;
- komunikatywność - posiada kompetencje w zakresie komunikatywnego formułowania
i przekazywania swych myśli, opinii i wszelkich informacji;
- profesjonalizm i etyka - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga merytoryczne i etyczne
dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- praca zespołowa - posiada kompetencje w zakresie udziału w przedsięwzięciach
zespołowych, pełniąc w nich różne role;
- kreatywność - potrafi kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach (zespołach) związanych
z rozwiązywaniem problemów, zwłaszcza z realizacją projektów rozwojowych instytucji;
- przedsiębiorczość - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Ukończenie studiów I stopnia na kierunku zarządzanie stwarza możliwości:
- podjęcia studiów II stopnia i studiów podyplomowych;
- znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się organizacjach krajowych
i zagranicznych jako: specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych
i państwowych (np. ds. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi,
wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania
finansami
oraz
rachunkowości),
pracownicy
urzędów
administracji
państwowej
i samorządowej, menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w
bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe.
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.
Studia stacjonarne I stopnia
Uchwała Rady Wydziału z dnia 23.04.2014 r. (z późn. zmianami)
Program kształcenia – zarządzanie
przedmioty kształcenia ogólnego i z zakresu treści podstawowych
Nazwa przedmiotu
Technologie informacyjne
Ochrona własności intelektualnej
Nowoczesne techniki uczenia się
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Forma
zaliczenia
Razem godzin
Wykład
Ćwiczenia
Razem
ECTS
zaliczenie
15
15
-
30
120
60
2
1
1
5
2
Zajęcia ogólnouczelniane lub realizowane na innym kierunku
studiów
zaliczenie
-
-
8
BHP
Praktyka zawodowa
Zastosowanie matematyki w zarządzaniu
Statystyka opisowa
Prawo
Podstawy zarządzania
Nauka o przedsiębiorstwie
Mikroekonomia
Finanse
samokształcenie
zaliczenie
4 tygodnie
egzamin
45
30
egzamin
15
30
egzamin
30
15
egzamin
60
egzamin
30
15
egzamin
30
30
egzamin
30
-
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
4
7
5
5
6
5
7
4
Studia stacjonarne I stopnia
Uchwała Rady Wydziału z dnia 23.04.2014 r. (z późn. zmianami)
Program kształcenia – zarządzanie
przedmioty z zakresu treści kierunkowych i przedmioty pomocnicze kierunkowe
Nazwa przedmiotu
Forma zaliczenia
Razem godzin
Wykład
Ćwiczenia
Razem
ECTS
egzamin
-
-
6
zaliczenie
-
60
4
egzamin
30
15
4
zaliczenie
15
15
2
Zarządzanie zasobami ludzkimi
egzamin
30
30
6
Zarządzanie jakością
egzamin
30
15
4
zaliczenie
-
30
2
Marketing
egzamin
30
30
7
Badania marketingowe
egzamin
15
30
5
Rachunkowość finansowa
egzamin
30
30
5
egzamin
zaliczenie
30
30
6
30
-
3
egzamin
30
15
6
zaliczenie
30
-
2
Podstawy ekonometrii
egzamin
30
30
6
Wizerunek menedżera
zaliczenie
15
-
1
Prognozowanie gospodarcze
egzamin
15
15
3
Symulacje i gry kierownicze
zaliczenie
-
30
2
Biznes plan
zaliczenie
15
15
2
egzamin
15
15
3
Egzamin dyplomowy
Seminarium dyplomowe
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie projektami
Informatyka w zarządzaniu
Finanse przedsiębiorstw
Socjologia
Podstawy makroekonomii
Logistyka
Inwestycje i inwestowanie
Po I roku studiów, student wybiera
jeden z modułów kształcenia w ramach
kierunku Zarządzanie:
•
•
moduł inwestycyjno- nieruchomościowy
•
•
moduł informatyczny
moduł marketingowy
moduł organizacyjny – Menedżer biznesu
•
moduł personalny – Menedżer HR
MODUŁ INFORMATYCZNY
Absolwent modułu informatycznego oprócz wiedzy ogólnej zdobytej na kierunku zarządzanie
posiada znaczny zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu nowoczesnych
rozwiązań informatycznych. Kształcenie w ramach modułu obejmuje m. in. metody i narzędzia
biznesu elektronicznego, tworzenie firmowych serwisów internetowych, rozwiązania
automatyzujące pracę biurową oraz metody i oprogramowanie statystyczne przydatne w analizie
danych, np. marketingowych. Studenci zapoznają się również z funkcjonalnością typowych
systemów
informatycznych
wspomagających
zarządzanie
przedsiębiorstwem.
Duży nacisk jest położony na praktyczne poznanie nowoczesnych technologii informatycznych
i przeważająca część zajęć jest prowadzona w laboratoriach komputerowych.
Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie informatyki biznesowej w dużym
stopniu podnoszą atrakcyjność potencjalnych pracowników na wszystkich szczeblach
organizacyjnych
we
wszystkich
sektorach
nowoczesnej
gospodarki.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu są szczególnie cenne dla osób, które chcą po
studiach I stopnia założyć własna firmę. Umiejętność doboru i wykorzystania w niej właściwych
rozwiązań informatycznych pomoże uzyskać przewagę konkurencyjną i odnieść sukces na rynku.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Naturalną specjalnością jest dla nich
Informatyka w zarządzaniu.
Program kształcenia - moduł informatyczny
Nazwa przedmiotu
Forma
zaliczenia
E-biznes
egzamin
Projektowanie stron www
Razem godzin
Wykład
Ćwiczenia
Razem
ECTS
zaliczenie
30
-
30
4
4
Wielowymiarowa analiza porównawcza
egzamin
30
30
5
Informatyzacja pracy biurowej
zaliczenie
-
30
4
Zastosowania ekonometrii
egzamin
30
30
6
Metody analizy danych marketingowych
egzamin
30
15
5
Oprogramowanie analiz statystycznych
zaliczenie
30
15
5
Informatyka w rachunkowości
zaliczenie
15
15
4
Społeczna odpowiedzialność biznesu
zaliczenie
15
-
2
Sylabusy przedmiotów
(wymagania wstępne, nakład pracy studenta, stosowane metody dydaktyczne,
opis, literatura, efekty kształcenia oraz kryteria oceniania)
znajdują się
w systemie USOSweb
w zakładce
katalog przedmiotów
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index
Rejestracja na moduły
rozpocznie się
20 maja 2015 r. o godz. 18.30
za pośrednictwem systemu
USOSweb
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards