Finansowe-korzenie-kryzysu-relacji-międzyludzkich-w-XXI

advertisement
Wiesław Gumuła
Finansowe korzenie kryzysu relacji międzyludzkich w XXI wieku (tezy)
1. Florian Znaniecki zauważa, że w historii socjologii dają się wyodrębnić trzy podejścia
do badania społeczeństwa. Jedno z nich koncentruje się na społeczeństwie
traktowanym jako swoista całość (jako system). Drugie czyni przedmiotem badań
jednostki oraz działania społeczne. Trzecie natomiast przyjmuje, że socjologia jest
nauką o relacjach międzyludzkich. To ostatnie Piotr Sztompka nazwał trzecią
socjologią. Dla Sztompki społeczeństwo jest siecią relacji społecznych. Toteż ważnym
przedmiotem socjologii (a podstawowym przedmiotem socjologii codzienności) jest
przestrzeń międzyludzka, która jest zbudowana właśnie z relacji społecznych.
Podobną ideę rozwijają Paweł Rybicki, który posługuje się pojęciem środowiska
społecznego będącego układem styczności społecznych, oraz Kazimierz Z. Sowa w
swojej teorii środowiska społecznego pierwotnego oraz środowiska społecznego
wtórnego, w której eksponuje znaczenie dwóch typów relacji, to jest dwustronnych
kontaktów oraz jednostronnych przekazów społecznych.
2. Socjologia relacji międzyludzkich zatem uwrażliwia badaczy na analizowanie
procesów zachodzących w przestrzeni międzyludzkiej. Zamierzam przyjąć tę
perspektywę do analizy przemian w światowych finansach w XXI wieku, jako że
pozwala odsłonić ważny aspekt tych przemian.
3. Twierdzę, że ewolucja światowych finansów owocuje radykalnymi przemianami w
przestrzeni międzyludzkiej. Są one tak istotne, że można mówić o kryzysie relacji
międzyludzkich. Używam słowa „kryzys” z dwóch powodów. Po pierwsze, stajemy
się świadkami głębokiej dewastacji społecznego środowiska, w którym toczy się nasza
codzienność. Po drugie, oceniam, że procesy te brzemienne są potencjałem, który
może zrodzić poważne zagrożenia cywilizacyjne (albo bardziej neutralnie się
wyrażając – może stanowić początek przełomu cywilizacyjnego).
4. Analizując przemiany relacji międzyludzkich, omawiam cztery rodzaje spoiwa więzi
społecznych: figury interakcyjne, świadomość zbiorową, kulturę normatywną oraz
interesy społeczne.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards