ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na promocję

advertisement
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na
promocję miasta poprzez lokowanie
produktu w serialu, w telewizji TVN
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
woj. pomorskie, tel. , faks , strona internetowa www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja miasta poprzez lokowanie
produktu w serialu, w telewizji TVN.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Promocja miasta
poprzez lokowanie produktu w serialu, w telewizji TVN.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
·
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
·
2. Uzasadnienie wyboru trybu
TVN Media sp. z o.o. jako jedyna przedstawiła ofertę lokowania miasta jako produktu, w serialu,
którego fabuła rozgrywa się w Gdyni, a bohaterowie są jej mieszkańcami. Stanowi to ogromny
potencjał dla promocji miasta, pokazania jego walorów, wyróżników, atrakcji turystycznych oraz
budowania atrakcyjnego wizerunku Gdyni pośród odbiorców serialu, co ma zachęcić do wizyt w
mieście i zarekomendować Gdynię jako destynację turystyczną, ale również doskonałe miejsce do
życia. Podkreślenia wymaga również fakt, iż emisja serialu planowana jest na antenie TVN, jednym
z wiodących w rankingach oglądalności, ogólnopolskim kanale, w najlepszym paśmie wieczornym,
gwarantującym wysoką oglądalność serialu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku,
gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie,
skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit.
a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który może świadczyć usługę.
Realizacja zamówienia nastąpi po ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Powyższe zamówienie nie narusza zasad równego traktowania i uczciwej
konkurencji.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
·
TVN Media sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:
Odpowiedzialny za treść:
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia informacji:
Ostatnia aktualizacja:
Urząd Miasta Gdyni
Ewa Kosakowska
Beata Sikorska
Beata Sikorska
30.06.2015
01.07.2015
01.07.2015
Źródło: http://gdynia.pl/bip/uslugi-do-2016-roku,1832/ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-na-promocje-miastapoprzez-lokowanie-produktu-w-serialu-w-telewizji-tvn,435938
Download