Zakres szkolenia i doradztwo

advertisement
Załącznik 1. Zakres tematyczny usługi szkoleniowo - doradczej w projekcie POKL.08.01.01.-06-027/13
„Wzrost konkurencyjności grupy HABeR Energia ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.1, skierowanego do kadry zarządzającej, brygadzistów, specjalistów i pracowników
produkcyjnych łącznie 146 pracowników/pracownic firm: Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. (średnie
przedsiębiorstwo); Bednarek Serwis Ryszard Bednarek (małe przedsiębiorstwo); Hulanicki Trade
Andrzej Hulanicki (małe przedsiębiorstwo) na obszarze woj. lubelskiego w okresie od 01.02.2014 –
30.06.2015.
Zakres tematyczny szkoleń
Szczegółowe programy szkoleniowe opracowane zostaną przez podwykonawcę na podstawie wyników
diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pod kątem stanu wiedzy, kompetencji i
umiejętności z zakresu adekwatnego do tematyki szkolenia w projekcie.
Łącznie w ramach szkoleń realizowanych w projekcie: 60 szkoleń, 120 dni szkoleniowych, 9744
uczestnikogodzin, 960 godzin pracy trenera, 609 kompletów materiałów szkoleniowych, min. 488
certyfikatów (80%).
Weryfikacja realizacji szkoleń w oparciu o: certyfikaty, dzienniki zajęć, listy obecności, listy wydanych
materiałów szkoleniowych, karty pracy trenerów.
I.
Szkolenia dla kadry zarządzającej
Grupa docelowa: Dwa bloki szkoleniowe dla 19 osób z kadry zarządzającej
Liczba grup: 2 grupy szkoleniowe
Łączna liczba dni szkoleń: 36 dni szkoleniowych ( 2 grupy x 9 szkoleń x 2 dni x 8h)
Miejsce realizacji:
- Szkolenia w ramach Bloku I - sale szkoleniowe na obszarze Chełma
- Szkolenie w ramach Bloku II – wyjazdowe
Czas realizacji: Szkolenia organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy uczestników
projektu i/lub weekendowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
BLOK I: Szkolenia z zakresu podstaw zarządzania:
1. Strategiczne zarządzanie firmą (16h) – koncepcja, metody, narzędzia strategicznego zarządzania
firmą, model planowania strategicznego.
2. Zarządzanie przez cele (16h) - koncepcje zarządzania przez cele, techniki pracy nad celem,
definiowanie i optymalizacja celu.
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (16h)- analiza sytuacji finansowej firmy, efektywne
zarządzanie środkami pieniężnymi, utrzymywanie płynności finansowej.
4. ZZL w przedsiębiorstwie (16h )- metody, narzędzia ZZL, tworzenie, optymalizacja, wdrażanie
procesów zarządzania personelem.
5. Zarządzanie konfliktem w zespole (16h) - mechanizmy powstawiania i przebiegu, dynamika,
strategie, metody rozwiązywania konfliktów.
6. Strategia budowania i zarządzania marką firmy (16h) - znaczenie marki, metody zarządzania marką
firmy.
7. Leadership (16h) - przywództwo organizacyjne, efektywne wykorzystanie potencjału pracowników,
budowanie autorytetu lidera.
BLOK II: Szkolenie z zakresu ekologicznych aspektów zarządzania:
1. Ekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem (16h) - podstawy zarządzania środowiskowego i
ochrony środowiska, możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne.
2. Pozyskiwanie i wykorzystywanie energii słonecznej (16h), podstawy fotowoltaiki, możliwości
wykorzystania w przemyśle, źródła finansowania.
Forma zajęć: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study
Forma zaliczenia: Każde szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzny podmiot
egzaminujący (w formie pisemnego testu) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane
kwalifikacje. Warunek zaliczenia: minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący szkolenia w ramach projektu muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych) lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma: skrypt zajęć, notes, długopis, teczkę do każdego
szkolenia.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
II.
Szkolenia dla kadry zarządzającej i brygadzistów
Grupa docelowa: Blok szkoleniowy dla 19 osób z kadry zarządzającej i 12 brygadzistów
Liczba grup: 3 grupy szkoleniowe
Łączna liczba dni szkoleniowych: 12 dni szkoleniowych (3 grupy x 3 szkolenia x 2 dni x 8h)
Miejsce realizacji: Sale szkoleniowe na obszarze Chełma
Czas realizacji: Szkolenia organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy uczestników
projektu i/lub weekendowo w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
BLOK III: Szkolenie z zakresu umiejętności menedżerskich
1. Kierowanie zespołem (16h) – zasady, metody kierowania i integrowania zespołu, pokonywania
barier współpracy między przełożonymi a podwładnymi.
2. Efektywne motywowanie pracowników (16h )- finansowe, pozafinansowe motywowanie
pracowników.
3. Metody rozwoju pracowników (16h)- zarządzanie polityką szkoleniową firmy, tworzenie planów
szkoleniowych.
Forma zajęć: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study
Forma zaliczenia: Każde szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzny podmiot
egzaminujący (w formie pisemnego testu) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane
kwalifikacje. Warunek zaliczenia: minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący szkolenia w ramach projektu muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych) lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma: skrypt zajęć, notes, długopis, teczkę do każdego
szkolenia.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
III.
Szkolenia dla specjalistów i pracowników produkcyjnych
Grupa docelowa: Bloki szkoleniowe dla 38 specjalistów i 77 pracowników produkcyjnych
Liczba grup szkoleniowych: 11 grup szkoleniowych
Łączna liczba dni szkoleniowych: 66 dni szkoleniowych (11 grup x 3 szkolenia x 2 dni x 8h)
Miejsce realizacji: Sale szkoleniowe na obszarze Chełma
Czas realizacji: Szkolenia organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy uczestników
projektu i/lub weekendowo w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
BLOK IV i V: Szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych:
1. Komunikacja interpersonalna (16h) – definicja, model, bariery, błędy komunikacji, techniki
aktywnego słuchania, style komunikowania.
2. Reagowania na konflikt (16h) – natura, dynamika konfliktów, style rozwiązywania konfliktów.
3. Radzenie sobie ze stresem (16h)- definicja, źródła, przyczyny stresu, stres w pracy, metody radzenia
sobie ze stresem.
Forma zajęć: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study
Forma zaliczenia: Każde szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzny podmiot
egzaminujący (w formie pisemnego testu) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane
kwalifikacje. Warunek zaliczenia: minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący szkolenia w ramach projektu muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych)lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma: skrypt zajęć, notes, długopis, teczkę do każdego
szkolenia.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
Zakres tematyczny Doradztwo związane ze szkoleniami:
Łącznie w ramach doradztwa związanego ze szkoleniami realizowanego w projekcie: 640
uczestnikogodzin, 640 godzin pracy trenera, 320 kart usług doradczych.
Weryfikacja realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami w oparciu o: karty czasu pracy trenera,
karty usług doradczych.
I. Doradztwo dla kadry zarządzającej, brygadzistów, specjalistów i pracowników produkcyjnych:
Grupa docelowa: Cykl doradczy dla 146 osób z kadry zarządzającej, brygadzistów, specjalistów i
pracowników produkcyjnych.
Łączna liczba godzin doradczych: 584 godzin (146 osób x 4h)
Czas trwania: 4 godziny doradztwa dla uczestnika projektu
Miejsce realizacji: W siedzibach firm z grupy HABeR
Czas realizacji: Doradztwo realizowane ad hoc przez cały okres realizacji szkoleń, w terminach
wcześniej umówionych z trenerem.
Zakres tematyczny: Indywidualne sesje doradztwa służące ugruntowaniu wiedzy i wsparciu
kompetencji z zakresu tematów poruszanych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
Zakres tematyczny wynikający z bieżących potrzeb uczestnika projektu.
Forma zajęć: Praca trenera z uczestnikiem projektu w formie 1:1.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący doradztwo związane ze szkoleniami w ramach projektu
muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych)lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
II. DORADZTWO dla osób 50+ :
Grupa docelowa: Cykl doradczy dla 14 osób powyżej 50 roku życia
Łączna liczba godzin doradczych: 28 godzin (14 osób x 2 h)
Czas trwania: 2 godziny doradztwa dla uczestnika projektu
Miejsce realizacji: W siedzibach firm z grupy HABeR
Czas realizacji: Doradztwo realizowane ad hoc przez cały okres realizacji szkoleń, w terminach
wcześniej umówionych z trenerem.
Zakres tematyczny: Indywidualne sesje doradztwa służące ugruntowaniu wiedzy i wsparciu
kompetencji z zakresu tematów poruszanych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
Zakres tematyczny wynikający z bieżących potrzeb uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie doradcze
dla pracowników powyżej 50 roku życia ma na celu wsparcie grupy o najniżej aktywności szkoleniowej
w firmie.
Forma zajęć: Praca trenera z uczestnikiem projektu w formie 1:1.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący doradztwo związane ze szkoleniami w ramach projektu
muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych)lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015
III. Doradztwo dla pracowników z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym:
Grupa docelowa: Cykl doradczy dla 5 osób z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym
Łączna liczba godzin doradczych: 10 godzin (5 osób x 2h)
Czas trwania: 2 godziny doradztwa dla uczestnika projektu
Miejsce realizacji: W siedzibach firm z grupy HABeR
Czas realizacji: Doradztwo realizowane ad hoc przez cały okres realizacji szkoleń, w terminach
wcześniej umówionych z trenerem.
Zakres tematyczny: Indywidualne sesje doradztwa służące ugruntowaniu wiedzy i wsparciu
kompetencji z zakresu tematów poruszanych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
Zakres tematyczny wynikający z bieżących potrzeb uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie doradcze
osób z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym ma na celu wsparcie grupy o najniżej aktywności
szkoleniowej w firmie.
Forma zajęć: Praca trenera z uczestnikiem projektu w formie 1:1.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący doradztwo związane ze szkoleniami w ramach projektu
muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych)lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
IV. Doradztwo dla kobiet:
Grupa docelowa: Cykl doradczy dla 9 kobiet
Łączna liczba godzin doradczych: 18 godzin (9 osób x 2h)
Czas trwania: 2 godziny doradztwa dla uczestnika projektu
Miejsce realizacji: W siedzibach firm z grupy HABeR
Czas realizacji: Doradztwo realizowane ad hoc przez cały okres realizacji szkoleń, w terminach
wcześniej umówionych z trenerem.
Zakres tematyczny: Indywidualne sesje doradztwa służące ugruntowaniu wiedzy i wsparciu
kompetencji z zakresu tematów poruszanych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
Zakres tematyczny wynikający z bieżących potrzeb uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie doradcze
kobiet ma na celu znoszenie barier równości płci w firmie.
Forma zajęć: Praca trenera z uczestnikiem projektu w formie 1:1.
Kadra dydaktyczna: Trenerzy/ki prowadzący doradztwo związane ze szkoleniami w ramach projektu
muszą posiadać:
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin
szkoleniowych)lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Cel szczegółowy: Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami u
146 (9 kobiet i 137 mężczyzn) pracowników grupy HABeR poprzez udział w szkoleniach i doradztwie do
30.06.2015.
Download