Szkolenie „ZARZĄDZANIE PUBLICZNE” (32 godz.) Cele szkolenia

advertisement
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ - ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
2.1.ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOśLIWOŚCIAMI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE
SAMORZĄD W UNII EUROPEJSKIEJ – MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE
Szkolenie „ZARZĄDZANIE PUBLICZNE” (32 godz.)
Cele szkolenia:
1) Zapoznanie uczestników z systemami zarządzania funkcjonującymi w administracji publicznej, strategii
zarządzania
2) Zapoznanie z zagadnieniami zarządzania zmianą w organizacji publicznej, roli menedŜera
3) Nabycie praktycznych umiejętności zarządzania jakością, podejmowania decyzji w sektorze publicznym
4) Nabycie umiejętności komunikowania się
Program szkolenia:
Istota zarządzania publicznego
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Liczba godzin szkoleniowych – 4
Zarządzanie a administrowanie,
Pojęcie zarządzania,
Role kierownicze,
Funkcje kierownicze,
Umiejętności kierownicze,
Cechy organizacji publicznych,
Zakres i modele zarządzania publicznego,
Ewolucja systemów zarządzania w instytucjach publicznych: usługi publiczne, geneza i rozwój koncepcji nowego
zarządzania w sektorze publicznym, nowa administracja publiczna.
Publiczne zarządzanie strategiczne
Liczba godzin szkoleniowych – 6
a) Typologie strategii organizacji publicznych,
b) Formułowanie misji i wizji organizacji sektora publicznego,
c) Analiza strategiczna w zarządzaniu publicznym – analiza wewnętrzna i zewnętrzna, metody scenariuszowe, metody
zintegrowane.
Zarządzanie zmianą w organizacji publicznej
a)
b)
c)
d)
Liczba godzin szkoleniowych – 3
Modele zmiany,
Zmiany struktury organizacyjnej,
MenedŜer jako agent zmiany w organizacji publicznej,
Źródła oporu wobec zmian, przeciwdziałanie oporowi wobec zmian.
Kształtowanie kultury organizacyjnej organizacji
publicznej
Liczba godzin szkoleniowych – 3
a) Pojęcie i poziomy kultury organizacyjnej,
b) Uwarunkowania kultury organizacyjnej organizacji sektora publicznego,
c) Typologie kultury organizacyjnej organizacji publicznej.
ZałoŜenia współczesnych koncepcji zarządzania
moŜliwych do zastosowania w sektorze publicznym
Liczba godzin szkoleniowych – 6
a)
b)
c)
d)
Benchmarking,
Outsourcing,
Zarządzanie wiedzą,
Zarządzanie jakością.
a)
b)
c)
d)
MenedŜer publiczny,
Organizacja publiczna a style zarządzania,
Kierowanie ludźmi w organizacji publicznej,
Motywowanie.
a)
b)
c)
d)
e)
Model procesu komunikacji,
Formy komunikacji interpersonalnej,
Komunikacja pozioma i pionowa,
Uwarunkowania procesu komunikowania w organizacji sektora publicznego,
MoŜliwość wykorzystania w sektorze publicznym nowoczesnych środków komunikacji.
Rola menedŜera w organizacji publicznej
Zarządzanie komunikowaniem się
Liczba godzin szkoleniowych – 6
Liczba godzin szkoleniowych – 4
Download