Makro - Tomasz Nawrocki

advertisement
Tematyka wykładów:
Na wykładowcy ciąży niewdzięczne zadanie przedstawienia podstawowych koncepcji teoretycznych
danego działu socjologii, na ćwiczeniach poznają Państwo pozostałe koncepcje i zastosują je do
analizy współczesnego społeczeństwa polskiego. Programy ćwiczeń otrzymają Państwo od koleżanek
prowadzących zajęcia
1/ Przedmiot teorii wielkich struktur społecznych.
1.1. Pojęcie wielkiej struktury społecznej.
1.2.Wielkie struktury jako przedmiot refleksji społecznej.
1.3. Próby systematyzacji problematyki H. Domański, P. Rybicki, P. Sztompka, J. Poleszczuk
1.3.Podstawowe paradygmaty w zakresie wielkich struktur społecznych.
1.4. Struktura klasowa w społecznej świadomości w ujęciu St. Ossowskiego.
2/ Poglądy na strukturę społeczną Maxa Webera
2.1. Specyfika weberowskiej koncepcji klas i stanów społecznych.
2.2. Weberowskie koncepcje klas i działań klasy
2.3. Weberowskie koncepcje stanów
2.4. Webera polemika z Marksem
3/ Marksowskie i neomarksistowskie schematy podziałów klasowych
3.1 Reinterpretacja marksowskich schematów struktury klasowej
3.2 Neomarksistowski schemat podziałów klasowych (koncepcja E.O. Wrighta)
4/ Funkcjonalna teoria uwarstwienia.
4.1. Podstawowe założenia funkcjonalnej teoria uwarstwienia K. Davisa i W. Moore'a
4.2. Krytyka funkcjonalnej teorii uwarstwienia
4.3. Współczesna recepcja funkcjonalizmu
4.4 Newofunkcjonalne podejście do struktury społecznej
5/ Konfliktowe ujęcie struktury społecznej.
5.1. Społeczne funkcje konfliktu L. Cosera.
5.2. Teoria konfliktu R. Dahrendorfa.
5.3. J. Muchy spojrzenie na konfliktowe wizje społeczeństwa.
6/ Reprodukcja struktury społecznej wedle P. Bourdieu i J.C. Passeron
6.1. Rola systemu oświatowego w reprodukcji struktury społecznej.
6.2. Użyteczność koncepcji reprodukcji struktury społecznej do analizy społeczeństwa
polskiego.
6.3. Przypadek reprodukcji struktury społeczności górnośląskiej.
7/ Underclass. rzeczywistość, czy słowo wytrych?
7.1. Pojęcie uderclass.
7.2/ Pojęcie marginalizacji i wykluczenia społecznego
7.3. Czy w Polsce mamy underclass?
8/ Wybrane zagadnienia nowych klas
8.1. Nowa klasa robotnicza
8.2. Czy istnieje klasa metropolitalna?
8.3. Nowe klasy w społeczeństwie poprzemysłowym
8.4 Klasa kreatywna (koncepcja Floridy)
9/ Specyfika struktury społeczeństw odmiennych kulturowo. Na przykładzie społeczeństwa
hinduskiego
9.1. Społeczeństwo kastowe w Indiach Varny i Jati.
9.2. Teorie powstania społeczeństwa kastowego
9.3. Przemiany społeczeństwa hinduskiego
Egzamin ustny będzie obejmował tematykę wykładów i ćwiczeń. Dwa pytania z wykładów jedno z
ćwiczeń. Zagadnienia na egzamin podane zostaną na ostatnim wykładzie. Zagadnienia z ćwiczeń
podadzą Państwu prowadzące ćwiczenia koleżanki. Wśród pytań będą pytania, których nieznajomość
kończy egzamin (podane zostaną na ostatnim wykładzie). Powodzenia 
Download