Na czym polega proces reprodukcji i jakie występują

advertisement
Na czym polega proces reprodukcji i jakie występują główne rodzaje tego
procesu?
Proces gospodarowania w społeczeństwie, musi mieć charakter ciągły, aby utrzymać tą
ciągłość gospodarstwa trzeba odtwarzać (reprodukować) wszystkie materialne warunki,
jakie są niezbędne dla zachowania produkcji.
REPRODUKCJA jest to odtwarzanie wszystkich warunków niezbędnych dla zachowania
procesów produkcyjnych w społeczeństwie ciągłości, co oznacza konieczność
przekształcania części produktów pracy ludzkiej w środki produkcji, stanowiące elementy
nowej produkcji.
Zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych jest niemożliwe bez odtworzenia
zdolności do pracy ludzkiego czynnika procesów produkcyjnych, ludzkiej siły roboczej.
Cześć produkcji społecznej musi być przeznaczona na cele szeroko rozumianej
konsumpcji społecznej.
Proces produkcji polega na wykorzystaniu ludzkiego czynnika produkcji, jest też
czynnikiem społecznym, oznacza to, że ludzie tworzą w procesie określone stosunki
społeczne. We wszystkich formacjach społeczno – gospodarczych wraz z odtworzeniem
materialnych warunków niezbędnych dla zachowania ciągłości procesów produkcyjnych
odtwarzalne są też typowe dla tej formacji stosunki społeczno – ekonomiczne.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje reprodukcji, które ukształtowały się historycznie:
- reprodukcja prosta
- reprodukcja rozszerzona
REPRODUKCJA PROSTA każdy nowy cykl produkcyjny rozpoczyna się w tych samych
rozmiarach. Przy reprodukcji prostej zużyte środki produkcji odtwarzane są w
dotychczasowych rozmiarach, na niezmienionym poziomie pozostaje zatrudniona w
procesie produkcji siła robocza, jej kwalifikacje i nawyki produkcyjne.
REPRODUKCJA ROZSZERZONA nowy cykl produkcyjny rozpoczyna się przy
większych zasobach materialnych, efektem jest wzrost produkcji, gospodarka rozwija się
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
dynamicznie, dokonuje się unowocześnienie aparatu wytwórczego i poprawa struktury
gospodarki.
Aby przejść do reprodukcji rozszerzonej należy uprzednio odtworzyć warunki produkcji w
dotychczasowej, a więc niezmienionej skali. Wynika z tego to, że reprodukcja prosta jest
jakby momentem, niezbędną fazą reprodukcji rozszerzonej.
Reprodukcja zwężona dokonuje się zmniejszenie aparatów wytwórczych odbywa się przy
mniejszych siłach wytwórczych
O tym, jaki rodzaj reprodukcji dominuje w gospodarce narodowej decyduje zdolność
gospodarki do akumulacji.
AKUMULACJA jest procesem gromadzenia kapitału, czyli procesem zwiększania ilości
środków produkcji i siły roboczej zatrudnionej w gospodarce narodowej.
W rozwiniętej gospodarce dominującym typem reprodukcji jest reprodukcja rozszerzona.
Jeśli zarówno rozmiary produkcji jak i jej struktura są zgodne w skali gospodarki
narodowej z rozmiarami i strukturą popytu społecznego – oznacza to istnienie w
gospodarce narodowej stanu równowagi.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download