Kultura organizacyjna w dzisiejszych

advertisement
Temat: KULTURA ORGANIZACYJNA W ORGANIZACJI
Rozważając zagadnienie czy jednostka znajduje się w
organizacji, czy też jest wręcz przeciwnie muszę powiedzieć, że tek naprawdę obie
możliwości są prawdziwe. Otóż rozpatrując organizację w sensie atrybutowym, czyli jako
firmę, przedsiębiorstwo to jednostka jest jej częścią obok takich elementów jak cele, zadania,
środki materialne i finansowe. Z drugiej zaś strony to przecież jednostki tworzą organizację a
ta z kolei nierozerwalnie związana jest z kulturą.
Kultura organizacyjna w dzisiejszych przedsiębiorstwach odgrywa coraz większą rolę.
Dostrzeżono bowiem, że otwartość na klienta, życzliwość w kontaktach pracowniczych,
wytwarzanie wspólnych wartości etycznych i moralnych akceptowanych przez wszystkich
pracowników, stałe podnoszenie jakości wyrobu, okazywanie szacunku starszym, zasłużonym
dla firmy pracownikom to cechy charakteryzujące firmy rozwijające się , dobrze radzące
sobie w trudnych warunkach rynkowych.
Czym więc jest kultura organizacyjna?
To osobowość konkretnego przedsiębiorstwa.
Przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek, w ich sądach i postawach, w sposobie
rozwiązywania problemów, zorganizowania hal produkcyjnych i biur, w wyposażeniu
i estetyce wnętrz. Można powiedzieć, że kultura jest wszechobecna, bowiem jest częścią
każdego menedżera, sztabowca, pracownika wykonawczego i jest nieodłącznym elementem
stosunków międzyludzkich.
Kulturę można analizować na dwóch podstawowych poziomach. Najbardziej widocznym
poziomem kultury są tzw. artefakty, czyli to co widzimy na pierwszy rzut oka. Jest to np.
architektura, wystrój biur, ubiór pracowników, ich sposób poruszania się i mówienia.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Drugim jest poziom norm i wartości, czyli tego, co pracownicy uważają za właściwe, ważne
i pożądane. Na tym poziomie poznajemy co tak naprawdę jest ważne dla pracowników
organizacji.
Jak wiadomo w każdej organizacji rozumianej w sensie atrybutowym występuje organizacja
formalna i nieformalna. Organizacja formalna
jest układem stosunków oficjalnych
wyznaczonych przepisami, regulaminami, statutami, dzięki czemu określa i
legalizuje
wszystkie działania i zachowania pracownicze. Organizacja nieformalna składa się
z siatki osobistych i społecznych stosunków, które nie są określone przez regulaminy czy też
inne przepisy. Jest ona zestawem zasad o charakterze zwyczajowym, których przestrzegają
pracownicy wchodzący w skład firmy. Strukturę organizacji nieformalnej tworzą :
zwyczajowy kodeks postępowania , nieformalny lider obdarzony autorytetem moralnym
przez grupę, system wartości wyznaczających cel działania grupy oraz system sankcji
regulujący zachowania członków zgodnie z intencjami całej grupy.
Organizacja nieformalna jest tożsama kulturze organizacyjnej i jest w głównej mierze
kształtowana przez personel firmy. Organizacja nieformalna może mieć zarówno pozytywne,
jak i negatywne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Pozytywna rola związana jest
z uzupełnianiem formalnej organizacji w sferze społecznej kontroli wykonywania zadań,
przyspieszania przepływy informacji czy kształtowania kultury miejsca pracy.
Z kolei
negatywne znaczenie organizacji nieformalnej związane jest z wykorzystywaniem wad i luk
w organizacji formalnej dla realizacji prywatnych interesów pracowników, sprzecznych
z interesami właściciela.
Tak więc celem kadry kierowniczej powinno być kontrolowanie, analizowanie, a w razie
potrzeby wpływanie na jakość istniejącej organizacji nieformalnej.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Moje kilkuletnie doświadczenia zawodowe związane są z firmą
handlową zajmującą się sprzedażą hurtową. Jako pracownik najniższego szczebla, mogłem
przyjrzeć się kulturze organizacyjnej występującej w magazynie.
Hurtownia zajmuje się sprzedażą zmechanizowanego sprzętu AGD, jak również sprzedażą
części zamiennych. Praca w magazynie wymaga od pracownika pewnych predyspozycji. Tak
więc zatrudniani są przede wszystkim młodzi mężczyźni, z reguły zaraz po szkołach, co jest
podyktowane tym, że gro wykonywanych prac wymaga siły i sprawności fizycznej.
Wychodzi się również z założenia, że praca związana z magazynowaniem nie wymaga
szczególnych kwalifikacji i każdy po krótkim przeszkoleniu może z powodzeniem
wykonywać powierzone mu zadania. Przy zatrudnianiu bierze się także pod uwagę względy
ekonomiczne. Młody, niewykwalifikowany pracownik jest po prostu tani.
Jaki jest więc pracownik magazynu i jaka jest tworzona przez niego kultura?
Jak już wspomniałem jest to człowiek młody. Jego motywacja do podjęcia takiej pracy jest
związana przede wszystkim z potrzebą podjęcia jakiejkolwiek pracy. Pracownik magazyny
traktuje swoją prace jako etap przejściowy. Ciężka praca fizyczna, konieczność zostawania po
godzinach, konieczność ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne braki, i to
wszystko za niską pensje nie zachęcają do wiązania się z tą pracą na dłużej. Przyczyną
wysokiej fluktuacji jest także konieczność odbycia służby wojskowej, jak również wyższe
aspiracje wśród pracowników kontynuujących naukę.
To wszystko sprawia, że pracownicy nie często przejawiają inicjatywę ograniczając się tylko
do rutynowych, często wykonywanych zadań. Trudniejsze prace ze spokojem zostawiają
swoim starszym, bardziej doświadczonym kolegom. Nie przejawiają również między sobą
tzw. „zdrowej rywalizacji”, która stymuluje rozwój dokładności, szybkości wykonywanych
zadań.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Należy także wspomnieć, że pracownicy magazynu mają tendencję do wyrażania swojego
niezadowolenia w stosunku do działań kierownictwa innych komórek organizacyjnych lub
właściciela firmy. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że pracownik magazynu dosyć
mocno zamyka się w swojej kulturze dzieląc firmę na „my i oni”. Podział ten jest często
wynikiem niskiej świadomości i rozumienia zasad działania firmy na rynku, tego, że
zachodzące niekiedy w spokojnej pracy magazyniera zawirowania biorą się z konieczności
przeprowadzania zmian. Bardzo widoczna jest także przepaść po między pracownikami
a właścicielem firmy. Jest ona związana oczywiście z mocno zakorzenioną świadomością
u obydwu stron o sprzeczności interesów. W rezultacie właściciel postrzegany jest jako
sknera zbyt nisko opłacający swoich pracowników. Właściciel z kolei postrzega swoich
podwładnych jako ludzi, którzy nie lubią pracy i będą jej unikać jeśli tylko nadarzy się
okazja, w związku z czym muszą być przymuszani, kontrolowani, kierowani i stawiani w
sytuacji zagrożenia aby wykonywali cele organizacji.
W takiej kulturze niebagatelną rolę odgrywa lider grupy, przełożony którego akceptują
podwładni. Z reguły jest to osoba przewyższająca pozostałych pracowników stażem, nie
koniecznie wiekiem. Jest to najprawdopodobniej związane z szacunkiem do starszych
kolegów jaki część pracowników wyniosła odbywając służbę wojskową.
Jednak przede wszystkim będzie to osoba obdarzona cechami przywódcy. Nie bojąca się
podejmowania decyzji. Sprawiedliwie rozdzielająca zadania, potrafiąca nagradzać i w razie
potrzeby karać, potrafiąca występować w imieniu swoich podwładnych, umiejąca bronić ich
interesów. Osoba przewyższająca swoich podwładnych inteligencją, umiejąca reagować w
sytuacjach niestandardowych i oczywiście posiadająca odpowiedni zasób wiedzy i
umiejętności. Tacy ludzie są traktowani z szacunkiem, także dlatego, że zapewniają
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zwłaszcza nowym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, i pomoc w adaptacji do nowych,
wcześniej nieznanych warunków.
Lider, świadomy znaczenia kultury organizacji dla sukcesu firmy może na tę kulturę wpływać
i ją kształtować.
Proces kształtowania odpowiadającej celom i założeniom firmy kultury powinien mieć swój
początek już przy okazji rekrutacji i zatrudniania pracowników. Uważam że główny nacisk
powinien być położony na jakość zatrudnionych pracowników a nie na ich ilość. Osoby
zatrudniane do prac magazynowych powinny mieć już pewne doświadczenia w pracy
zawodowej, nie koniecznie w branży. Chodzi tu przede wszystkim o ogólne orientowanie się
pracownika w środowisku pracy.
Ważne jest także zwrócenie uwagi na motywacje
skłaniające pracowników do podjęcia pracy. Z doświadczenia wiem, że najlepiej
współpracuje się z ludźmi, którzy posiadają własne rodziny, i dla których posiadanie pracy
jest istotne ze względu na konieczność jej utrzymania.
Najprawdopodobniej najlepsza struktura zatrudnienia w magazynie była by związana ze
stworzeniem kadry składającej się z ludzi z doświadczeniem zawodowym o ugruntowanych
poglądach na życie, jak również z ludzi młodych dopiero wchodzących w świat pracy
zawodowej. Taki układ zatrudnienia, z jednej strony dał by nowym pracownikom w punkt
odniesienia, pozytywny wzór do naśladowania w postaci doświadczonej kadry, z drugiej zaś
strony młoda kadra wnosiła by do kultury organizacji pewien dynamizm. Należy także
powiedzieć, że zaletą młodej kadry jest łatwość przystosowywania się do zmian, które są
nieodłącznym elementem rozwijającej się firmy.
Aby móc kształtować kulturę w pierwszym rzędzie pracownik powinien zapoznać się z misją
i wartościami uznawanymi przez firmę. Proces ten powinien odbywać się poprzez służące
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
temu celowi warsztaty, szkolenia i dyskusje. Natomiast w samym procesie pracy pracownik
powinien poznać sens wykonywanej przez siebie zadań, jak również ich hierarchię ważności.
Niebagatelną rolę w procesie kształtowania odpowiedniej kultury ma także aspekt
motywacyjny. Zadaniem lidera grupy jest wyróżnianie dobrych pracowników poprzez słowa
uznania, które dają pracownikom wskazówki jakie postępowanie jest pożądane z punktu
widzenia firmy. Także gratyfikacja finansowa odpowiednio rozdzielana podnosi morale
pracowników. Nowi pracownicy prowadząc rozmowy ze swoimi starszymi kolegami
dowiadują się jak w rzeczywistości wygląda w firmie droga finansowego awansu. Niskie
zarobki i brak tego typu awansu wprowadzają w szeregach pracowniczych apatię i
zniechęcenie.
Jak już na wstępie wspomniałem organizacja jest nierozerwalnie związana z kulturą. Tak więc
każdy z nas nosi w sobie jakąś organizację. W grupie pracowniczej mamy więc do czynienia
z wielością organizacji. Rolą lidera grupy jest umiejętne dostosowywanie tej mnogości
organizacji do celów i zadań przedsiębiorstwa. Nie jest to zadanie łatwe ale konieczne
bowiem we współczesnych organizacjach kultura ma niebagatelny wpływ na sukces lub
porażką firmy
.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download